In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administratiei si internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 21 septembrie 2011.
Nr. 920.


Anexe

Anexa
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.
- (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse beneficiaza pe perioada sezonului rece, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, denumita in continuare ordonanta de urgenta, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei
(2) Ajutoarele prevazute la alin. (1) se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si sunt:
a) ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
b) ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, denumit in continuare ajutor pentru gaze naturale;
c) ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Art. 2. - (1) Beneficiaza de ajutoarele prevazute la art. 1 familiile ai caror membri sunt cetateni romani, precum si persoanele singure care locuiesc in Romania
(2) Ajutoarele prevazute la art. 1 se acorda si familiilor si persoanelor singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau ai altor state, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

Art. 3. - (1) Ajutoarele prevazute la art. 1 se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute
(2) Pentru ajutoarele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt transmise de catre primarii furnizorilor, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgenta, iar pentru ajutoarele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) formularele de cerere si declaratie sunt puse la dispozitia solicitantilor direct de catre primarii
(3) Furnizorii prevazuti la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, si anume consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (2) din ordonanta de urgenta
(4) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere va fi pus la dispozitia solicitantilor si in format electronic, pe site-urile primariilor, al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale si agentiilor judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale
(5) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

Art. 4. - Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile pentru acordarea ajutoarelor prevazute la art. 1 depun individual, prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termica, cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, cu respectarea termenului prevazut la art. 16 din ordonanta de urgenta.

Art. 5. - (1) Ajutoarele prevazute la art. 1 se acorda in functie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, in limitele, procentele si cuantumurile stabilite la art. 8, 9 si 11 din ordonanta de urgenta
(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din ordonanta de urgenta
(3) In cererea si declaratia pe propria raspundere solicitantul ajutorului prevazut la art. 1 are obligatia de a mentiona bunurile aflate in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau alta forma de detinere, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei. Persoanele care solicita ajutorul pentru energie termica au obligatia de a completa numarul de camere ale locuintei
(4) Lista mentionata la alin. (3) este prevazuta in anexa nr. 2
(5) Pentru informarea solicitantilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazuta in anexa nr. 2, se afiseaza intr-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Pe baza cererilor si declaratiilor pe propria raspundere completate de catre familiile si persoanele singure, primarul stabileste dreptul la ajutoarele prevazute la art. 1, prin dispozitie scrisa, care se emite o singura data, pentru toata perioada sezonului rece
(2) In functie de tipul ajutorului acordat, dispozitia primarului trebuie sa contina obligatoriu temeiul legal al aprobarii dreptului, precum si urmatoarele:
a) pentru ajutorul pentru energie termica: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicita dreptul, compensarea procentuala stabilita in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea ajutorului maxim lunar, care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat si din bugetele locale acordate in conditiile art. 8 alin. (2)-(8) din ordonanta de urgenta, si perioada de acordare a acestuia;
b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicita dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local in conditiile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta, si perioada de acordare a acestuia;
c) pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicita dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv cel acordat din bugetul local in conditiile art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgenta, perioada de acordare a acestuia, precum si data efectuarii platii
(3) Pentru familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare a ajutoarelor prevazute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispozitia prevazuta la alin. (1) se emite pentru perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanta de urgenta
(4) Pentru familiile si persoanele singure care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutoarelor prevazute la art. 1, primarii comunica solicitantilor dispozitia motivata privind respingerea cererii
(5) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) si (2) se comunica titularilor ajutoarelor prevazute la art. 1, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociatiile de proprietari/locatari.

Art. 7. - (1) In cazul modificarilor prevazute la art. 19 alin. (1) din ordonanta de urgenta, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanta de urgenta
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), primarii emit noi dispozitii pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevazute la art. 1, in termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din ordonanta de urgenta.

Art. 8. - In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgenta, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari si agentiilor teritoriale situatii centralizatoare cuprinzand in mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevazute la art. 1, numarul dispozitiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 8, 9 si 11 din ordonanta de urgenta, in scris si in format electronic, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 3-5. Situatiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.

Art. 9. - (1) Autoritatile administratiei publice locale, in baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2) si art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pot aproba din bugetele proprii ajutoare dupa cum urmeaza:
a) prin majorari ale gradului de compensare in acelasi procent pentru toti beneficiarii de ajutor pentru energie termica ce se regasesc in aceeasi transa de venituri;
b) prin majorari ale ajutorului pentru gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri cu acelasi cuantum pentru toti beneficiarii care se regasesc in aceeasi transa de venituri;
c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile si persoanele singure cu venituri care depasesc transele de venituri prevazute de ordonanta de urgenta
(2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale acorda din bugetele proprii ajutoare in conditiile alin. (1), cuantumul acestora va fi cuprins atat in dispozitia prevazuta la art. 6, cat si in situatia centralizatoare prevazuta la art. 8.

CAPITOLUL II
Stabilirea si plata ajutorului pentru incalzirea locuintei
SECTIUNEA 1
Ajutorul pentru energie termica

Art. 10. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza, in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, de ajutor pentru energie termica, prin compensarea procentuala a valorii efective a facturii la energie termica
(2) Potrivit prevederilor alin. (1), ajutorul pentru energie termica se acorda numai pentru energia termica consumata in scopul incalzirii locuintei si nu include energia termica consumata in scopul prepararii apei calde menajere.

Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termica se calculeaza lunar de catre furnizor, dupa cum urmeaza: Ajutor efectiv = (Cps + Cpl) x Cid x PL, unde:
- Cps reprezinta compensarea procentuala prevazuta la art. 8 din ordonanta de urgenta din bugetul de stat;
- Cpl reprezinta compensarea procentuala prevazuta la art. 8 din ordonanta de urgenta din bugetul local;
- Cid reprezinta consumul defalcat de asociatia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termica, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, masurat in gigacalorii;
- PL reprezinta pretul local al gigacaloriei pentru energia termica facturata populatiei de catre furnizor.

Art. 12. - (1) Ajutorul pentru energie termica calculat in conditiile art. 11 nu poate depasi, pe toata perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de catre primar in conditiile art. 8 alin. (9) din ordonanta de urgenta
(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculeaza astfel: Ajutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL, unde:
- Cps reprezinta compensarea procentuala prevazuta la art. 8 din ordonanta de urgenta din bugetul de stat;
- Cpl reprezinta compensarea procentuala prevazuta la art. 8 din ordonanta de urgenta din bugetul local;
- CLmed reprezinta consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament si in functie de zona de temperatura, prevazut in anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta;
- PL reprezinta pretul local al gigacaloriei pentru energia termica facturata populatiei de catre furnizor.

Art. 13. - (1) Lunar, pana la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termica impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de energie termica.
(2) Prin consumul general de energie termica prevazut la alin. (1) se intelege consumul contorizat la data citirii ce urmeaza sa fie facturat.
(3) In situatia in care la bransamentul unde se realizeaza citirea sunt racordati mai multi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termica se face in functie de reglementarile legale in vigoare
(4) La stabilirea consumului general de energie termica prevazut la alin. (1) se incheie un proces-verbal constatator, al carui model este prevazut in anexa nr. 6
(5) In situatia asociatiilor de proprietari/locatari in care exista modalitatea de stabilire a consumului de energie termica furnizata in sistem centralizat pe baza de repartitoare montate de prestatorii autorizati de catre autoritatile de reglementare, citirea si repartizarea consumului general de energie termica pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte incheiate, in conditiile legii, de asociatiile de proprietari/locatari cu acesti prestatori, cu respectarea termenelor prevazute de ordonanta de urgenta.

Art. 14. - (1) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal prevazut la art. 13 alin. (4), asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general de energie termica pe consumatori individuali
(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termica pe consumatori individuali se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare
(3) Atat consumul general de energie termica, cat si cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate in gigacalorii
(4) In termenul prevazut la art. 20 alin. (4) din ordonanta de urgenta, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termica situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei
(5) Situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.

Art. 15. - Pe baza consumului defalcat prevazut la art. 14, furnizorul calculeaza cuantumul ajutorului pentru energie termica, astfel:
a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, daca valoarea acestuia este mai mica sau egala cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2);
b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), daca valoarea ajutorului efectiv este mai mare decat cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.

Art. 16. - (1) Furnizorii de energie termica in sistem centralizat transmit lunar asociatiilor de proprietari/locatari, precum si consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentand consumul de energie termica, conform prevederilor art. 21 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgenta, in care se evidentiaza ajutorul pentru energie termica calculat in conditiile art. 15
(2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de energie termica intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru energie termica si cuantumul acestuia pentru perioada de referinta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8.

Art. 17. - (1) Borderoul centralizator prevazut la art. 16 alin. (2) reprezinta document de plata, se intocmeste de furnizor in 3 exemplare si se transmite primarilor pentru certificare
(2) In termen de 5 zile de la primire, primarii certifica si transmit un exemplar agentiilor teritoriale, pe baza caruia acestea achita la furnizori sumele reprezentand ajutoarele pentru energie termica. Unul dintre celelalte doua exemplare certificate ramane la primar, iar celalalt se remite furnizorului.

SECTIUNEA a 2-a
Ajutorul pentru gaze naturale


Art. 18. - In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgenta, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie si cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit in conditiile art. 9 din ordonanta de urgenta, in scris si in format electronic, conform art. 8.

Art. 19. - (1) Lunar, pana la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de gaze naturale
(2) Prin consumul general de gaze naturale prevazut la alin. (1) se intelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmeaza sa fie emisa factura
(3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevazut la alin. (1) se incheie un proces-verbal constatator, al carui model este prevazut in anexa nr. 9.

Art. 20. - (1) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal prevazut la art. 19 alin. (3), asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze natural.
(2) In termenul prevazut la art. 20 alin. (4) din ordonanta de urgenta, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale
(3) Situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate de asociatia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10
(4) Pe baza consumului defalcat prevazut la alin. (1), furnizorul stabileste cuantumul ajutorului efectiv, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului, daca valoarea consumului este mai mare sau egala cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, daca acesta este mai mic decat cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului
(5) In situatia in care modalitatea de facturare practicata de catre furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), insumat pe aceasta perioada, nu poate depasi cuantumul insumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispozitia primarului pentru aceeasi perioada.

Art. 21. - (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociatiilor de proprietari/locatari, precum si consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentand consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgenta, in care se evidentiaza ajutorul pentru gaze naturale calculat in conditiile art. 20 alin. (4) si (5)
(2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11.

Art. 22. - (1) Borderoul centralizator prevazut la art. 21 alin. (2) reprezinta document de plata, se intocmeste de furnizor in 3 exemplare si se transmite primarilor pentru certificare
(2) In termen de 5 zile de la primire, primarii certifica si transmit un exemplar agentiilor teritoriale, pe baza caruia acestea achita la furnizori sumele reprezentand ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte doua exemplare certificate ramane la primar, iar celalalt se remite furnizorului.

SECTIUNEA a 3-a
Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri


Art. 23. - (1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in cuantumul si conditiile prevazute la art. 11 alin. (2) si art. 25 din ordonanta de urgenta
(2) In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc si gospodaresc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea
(3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevazut la alin. (1) se acorda pe baza listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social, intocmita de serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoana cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului
(4) In termen de 5 zile dupa efectuarea platii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, lista prevazuta la alin. (3) se comunica si agentiilor teritoriale si va contine obligatoriu numele si prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentand ajutorul la care au dreptul, suma efectiv platita si data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizata lunar cu beneficiarii care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.

Art. 24. - (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri in cazul familiilor si persoanelor singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza diferentiat, in raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, in conditiile prevazute la art. 11 alin. (1) si, dupa caz, alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(2) Pe baza dispozitiilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. c), serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, persoana cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului intocmeste lunar situatia centralizatoare cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul aferent, conform art. 8
(3) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (2) se transmite agentiilor teritoriale lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.
(4) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (2) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma sau de fond.

Art. 25. - In situatia in care in aceeasi gospodarie locuiesc atat familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si familii sau persoane singure ale caror venituri se incadreaza in limitele prevazute la art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgenta, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acorda separat pentru fiecare familie sau persoana singura din gospodarie.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Art. 26. - (1) Agentiile teritoriale, pe baza situatiei centralizatoare prevazute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 21 alin. (2), solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale creditele bugetare corespunzatoare ajutoarelor prevazute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) si art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgenta
(2) Pana cel tarziu la data de 20 a lunii, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul intregii tari
(3) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale transmite lunar Ministerului Finantelor Publice documentatia pentru deschiderea de credite bugetare.
(4) In baza creditelor bugetare deschise, agentiile teritoriale vireaza sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
a) in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise de catre producatorii si distribuitorii de energie termica sau gaze naturale;
b) in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in vederea platii lunare la beneficiari a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevazut la art. 24.

Art. 27. - In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanta de urgenta, primarii transmit, la solicitarea agentiilor teritoriale, pana la data de 15 a fiecarei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 12-20.

Art. 28. - Pe baza rapoartelor statistice prevazute la art. 27, agentiile teritoriale intocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care il transmit, prin Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la data de 25 a fiecarei luni.

Art. 29. - (1) In aplicarea art. 30 din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale comunica primarilor, lunar, pana la data de 5 a lunii, lista cu beneficiarii pentru care urmeaza sa se efectueze anchetele sociale in cursul respectivei luni
(2) In baza listei prevazute la alin. (1) primarii dispun efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului pentru incalzirea locuintei, pentru cel putin 60% din beneficiari
(3) Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau la persoana singura se inregistreaza in formularul de ancheta sociala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 21
(4) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza si informatii de la cel putin doua persoane care cunosc situatia materiala, sociala si civila a solicitantului de ajutor pentru incalzirea locuintei. In acest caz, declaratiile persoanelor se consemneaza de personalul prevazut la alin. (3) si se semneaza de persoanele in cauza.
(5) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.

Art. 30. - (1) Dupa efectuarea anchetelor sociale, conform art. 29, primarii au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale situatia nominala privind anchetele sociale efectuate si rezultatul acestora, la data de 1 a fiecarei luni, pentru anchetele efectuate in luna anterioara. Modelul situatiei este prevazut in anexa nr. 22
(2) In situatia in care din lista prevazuta la alin. (1) rezulta ca nu au fost efectuate anchete sociale pentru toti beneficiarii cuprinsi in lista transmisa de agentiile teritoriale, acestia vor fi cuprinsi in lista pentru luna urmatoare, astfel incat in termenul prevazut la art. 30 alin. (1) din ordonanta de urgenta sa fie acoperit procentul de 60%.

Art. 31. - In cadrul verificarilor efectuate de catre organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, obligatia prevazuta la art. 8 alin. (7) din ordonanta de urgenta se considera indeplinita daca se inregistreaza una dintre urmatoarele situatii:
a) ajutoarele acordate de la bugetul local in conditiile art. 8 alin. (6) din ordonanta de urgenta sunt stabilite la nivelul de minimum 10% din maximul acesteia;
b) suma totala reprezentand subventii lunare conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta este mai mare sau egala cu suma reprezentand 10% din suma totala care ar fi putut fi acordata cu titlu de ajutor in conditiile art. 8 alin. (6) din ordonanta de urgenta, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termica acordat de la bugetul de stat;
c) suma totala cumulata acordata cu titlu de ajutor si subventie lunara conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta este mai mare sau egala cu suma reprezentand 10% din suma totala care ar fi putut fi acordata cu titlu de ajutor in conditiile art. 8 alin. (6) din ordonanta de urgenta, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termica acordat de la bugetul de stat.

Art. 32. - In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 33. - (1) Pentru asigurarea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorii de energie termica si gaze naturale transmit lunar agentiei teritoriale, odata cu borderourile prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 21 alin. (2), situatia cu titularii de ajutor pentru incalzirea locuintei, in evidenta, si pentru care se solicita decontarea sumelor
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 23 si se transmite in format electronic intr-un limbaj informatic agreat cu agentiile teritoriale.

Art. 34. - Anexele nr. 1-23 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.