Adunarea Generala

In principal, rolul acesteia consta in a adopta hotarari. In acest sens, Adunarea Generala se convoaca, de regula, anual, in primul trimestru al anului si este formata din membrii asociatiei. Adunarile pot fi ordinare sau extraordinare, daca este cazul.

Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in primul trimestru. Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Adunarile generale extraordinare ale asociatiei de proprietari pot fi convocate oricand de comitetul executiv sau de cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai Asociatiei de proprietari.

Hotararile pot fi adoptate daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.

Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, despre data adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.

Adunarea generala are drept competente, printre altele, cele referitoare la:
 • alegerea si revocarea din functie a presedintelui, membrilor comitetului executiv si a cenzorului sau membrilor comisiei de cenzori ai asociatiei de proprietari;
 • mandatarea comitetului executiv pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori,
 • adoptarea si modificarea bugetul de venituri si cheltuieli,
 • controlul asupra propriilor hotarari - se pot adopta, modifica sau revoca.
Comitetul executiv

Comitetul executiv este un organ stabilit de Adunarea Generala, format dintr-un numar de cel putin 3 membri, care are ca rol aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale prin efectuarea unor sarcini in mod operativ. Rolurile sale sunt urmatoarele:
 • pregateste si supune spre aprobare adunarii generale a bugetul anual de venituri si cheltuieli, urmarind si derularea acestuia;
 • reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, in conformitate cu actele normative in vigoare;
 • isi asuma obligatii, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
 • initiaza sau apara in procese, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;
 • repartizeaza lunar cheltuielile comune, pe fiecare proprietate din condominiu, incheie sau sisteaza contractelor privind furnizarea serviciilor necesare, inclusiv pentru administrarea condominiului;
 • angajazeaza personalul de administrare, intretinere si curatenie, potrivit legii, si aproba cheltuielile curente;
 • *stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul in cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna; stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, conform hotararii adunarii generale;
 • supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si a platilor lunare.
Presedintele Asociatiei

Este ales, prin votul Adunarii Generale, dintre membrii comitetului executiv al acesteia.

Presedintele Asociatiei asigura respectarea statutului si a hotararilor asociatiei de proprietari, realizarea contractelor angajate de aceasta, indeplinirea in conditiile legii a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, respectarea de catre asociatia de proprietari a ordinii publice si a reglementarilor autoritatilor publice centrale si locale.

De asemenea, el convoaca si conduce sedintele de lucru ale comitetului executiv si ale adunarii generale.

Presedintele asociatiei de proprietari angajeaza prin semnatura sa asociatia de proprietari in relatiile acesteia cu tertii si pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si celelalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari

Comisia de Cenzori

Comisia de cenzori este un organ cu atributii in controlul legalitatii administrarii bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari. Are un Presedinte ales din randul membrilor Comisiei si este formata dintr-un numar impar de membri, care au cunostinte de specialitate si experienta in domeniile financiar, economic si/sau juridic si care nu fac parte din comitetul executiv.

Comisia are atributii privind:
 • verificarea legalitatii actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
 • verificarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
 • verificarea gestiunii financiar-contabila;
 • intocmeste si prezinta adunarii generale, cel putin o data pe an, rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.
Administratorul Asociatiei

Este o persoana fizica sau juridica, care are scopul de a asigura managementul condominiului. In acest scop poate desfasura anumite activitati, precum:
 • intermedierea si controlul in relatia cu furnizorii serviciilor necesare pentru exploatarea si intretinerea condominiului, incluzand echipele de reparatii, personalul angajat pentu curatenie;
 • conducerea si gestionarea diverselor activitati de intretinere, cum ar fi reparatii, inspectii tehnice periodice, procurarea mijloacelor materiale necesare acestor acticitati, in acest sens administratorul raspunde de functionalitatea si integritatea elementelor proprietatii comune, de mijloacele materiale ale asociatiei de proprietari si de utilizarea in bune conditii a acestor,
 • angajarea si urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
 • constatarea anumitor defectiuni la instalatiile sau utilitatile proprietatilor individuale;
 • citirea, lunar sau periodic, in functie de hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, a indexului contoarelor individuale apartinand proprietarilor si inscrierea sau verificarea inscrierii acestuia in fisa de apartament, cu conditia ca acestea sa fie montate cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari si al furnizorului de utilitati.