Articol scris de Beatrice Ambro, vicepresedinte APEC

Contribuabilii se pot inregistra in scopuri de TVA la infiintare sau pe parcursul desfasurarii activitatii economice derulate de acestia. Procedura inregistrarii in scopuri de TVA este reglementata de Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, modificat prin OMFP nr. 518/2012.

Un contribuabil trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in urmatoarele situatii :

I. Prin optiune
II. Prin depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut la Art. 152 alin. (1)
III. La efectuarea unei achizitii intracomunitare sau servicii intracomunitare

I. Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA prin optiune se aplica :

1. persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implicã operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

- inainte de realizarea operatiunilor taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, daca
declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire
prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, sau ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri
inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

- daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de
scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, dar opteaza pentru aplicarea regimului
normal de taxa.

2. persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania dar sunt stabilite in Romania printr-un sediu fix, conform Art. 125^1, alin. (2), lit. b, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

- inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform Art. 150, alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in alt stat membru, in sensul Art. 125^1, alin. (2).

- inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la Art. 133, alin. (2), de la sediul fix din Romania pentru un alt beneficiar persoana impozabila stabilita in alt stat membru care are obligatia de a plati TVA conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv.

- inaintea de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la Art. 125^1, alin. (2), lit. b) si c) pentru urmatoarele operatiuni :

a) livrari de bunuri taxabile si/sau scutite de TVA, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform Art. 143, alin. (2);

b) prestari de servicii taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);

c) operatiuni scutite de TVA dar pentru care contribuabilul opteaza pentru taxarea acestora, conform Art. 141, alin. (3);

d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.

Atentie!  Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.

3. persoanelor impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform Art. 125^1, alin. (2) si nici inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform Art. 153. Acestea vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA pentru operatiunile realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si auxiliare acestora, inainte de efectuarea
respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiei in care persoana obligata la plata TVA este beneficiarul, conform Art. 150, alin. (2) – (6).

Atentie! Persoanele stabilite in afara Comunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoanele neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA.

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, in conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal trebuie sa depuna la organul fiscal competent :
- cererea de inregistrare in scopuri de TVA, formular 098, insotita de documentele prevazute de legislatia in vigoare, in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului;
- declaratia de inregistrare, formular 010, avand completata rubrica "Date privind vectorul fiscal", sectiunea taxa pe valoarea adaugata, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatricularii la registrul comertului.

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, in conditiile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, formular 010, avand completata rubrica "Date privind vectorul fiscal", sectiunea TVA.

In urma analizei informatiilor cuprinse in declaratia de mentiuni si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal emite "Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA" potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ambele cazuri inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA.

Atentie! Toti administratorii si asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, , indiferent de ponderea pe care o detin in capitalul social, trebuie sa prezinte cazier fiscal si declaratie pe propria raspundere ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001.

II. Inregistrarea in scopuri de TVA prin depasirea plafonului de scutire

Persoanele impozabile stabilite in Romania si a caror cifra de afaceri anuala declarata sau realizata este inferioara plafonului de 220.000 lei, pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, conform Art. 152, alin. (1).

In practica se intalnesc urmatoarele situatii :

1. Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform Art. 153 din Legea nr. 571/2003, daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012. In cazul in care nu au depasit, in
perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform Art. 153 din Legea nr. 571/ 2003, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La
determinarea plafonului de 220.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012.

2. Persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform Art. 153 din Legea nr. 571/2003, daca depasesc in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform Art. 153 din Legea nr. 571/2003, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

3. Persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 iulie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform Art. 153 din Legea nr. 571/2003, daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei, in perioada 1 iulie-31 decembrie 2012.
Prin exceptie de la alineatele 1 si 2, persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform Art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ar interveni incepand cu data de 1 iulie
2012, nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

Cifra de afaceri este constituita din valoarea totala, exclusiv TVA valoarea totala, fara TVA, a tuturor operatiunilor, livrari de bunuri si prestari de servicii, efectuate in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile, inclusiv operatiunile care ar fi scutite, daca s-ar aplica regimul normal de taxare. In calculul cifrei de afaceri intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania.

Urmatoarele operatiuni NU intra in calculul cifrei de afaceri anuale:
- orice livrari de active fixe;
- operatiuni bancare, de asigurari si imobiliare, daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. principale;
- livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi.

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire privind TVA trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasii plafonului de 200.000 lei. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost depasit sau atins.

III. Inregistrarea in scopuri de TVA la efectuarea unei achizitii intracomunitare sau servicii  intracomunitare

Conform Art. 153^1, la efectuarea unei achizitii intracomunitare sau servicii intracomunitare, persoana impozabila are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.

Au obligatia inregistrarii urmatoarele categorii de persoane :

1. Persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scop de TVA. Inregistrarea in scopuri de TVA trebuie facuta inainte de
efectuarea achizitiei intracomunitare taxabila in Romania, daca valoarea achizitiei depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc.

2. Persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia inregistrarii in scopuri de TVA , daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei. Inregistrarea in scopuri de TVA se face inaintea prestarii serviciului.

3. Persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, daca primeste de la un prestator, persoana impozabila, stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata TVA in Romania.

Pentru inregistrarea in scopuri de TVA conform Art. 153^1, contribuabilul trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul 091 Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA / Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare. Inregistrarea in scopuri de TVA trebuie facuta inaintea efectuarii achizitiei sau serviciului intracomunitar.


APEC (www.apec-romania.ro) este o asociatie profesionala ce isi propune sa reprezinte economistii si contabilii din Romania, militand pentru o legislatie economica coerenta si predictibila.