In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 780 si al art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aproba Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune, prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) „Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie”, cod 14.13.01.43, prevazut in anexa nr. 3;
b) „Declaratie de inregistrare a contractelor de locatiune”, cod 14.13.01.42, prevazut in anexa nr. 4.
Art. 4. — Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile  prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Serban Pop

Bucuresti, 21 decembrie 2012.
Nr. 1.985.

Anexa 1 - Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie

1. Prezenta procedura se aplica contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detin calitatea de fiduciar si au obligatia de a inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal competent.
2. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe contribuabilii care detin calitatea de fiduciar. 3
(1) Contribuabilul care detine calitatea de fiduciar, denumit in continuare fiduciar, depune, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent „Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie”, cod 14.13.01.43, prevazuta la anexa nr. 3 la ordin, insotita de contractul de fiducie, in original si copie
(2) Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de fiduciar
(3) Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul si restituie fiduciarului originalul
(4) in cazul in care fiduciarul depune declaratia prevazuta la alin. (1) prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de fiducie.
4. Modificarea si incetarea contractului de fiducie se inregistreaza, de fiduciar, la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), avand bifata casuta „Modificare” sau „incetare”, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative. 5
(1) Data inregistrarii contractelor de fiducie, a modificarilor ulterioare si a incetarii acestora, la organul fiscal competent, este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei, dupa caz
(2) in cazul contractelor de fiducie/modificarilor ulterioare/incetarii, inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal
(3) in cazul contractelor de fiducie/modificarilor ulterioare/incetarii, transmise prin posta, cu confirmare de primire, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent.
6. Declaratia si documentele depuse de fiduciar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
7. Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de fiducie intr-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.
8. inregistrarea in Registrul contractelor de fiducie se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor de fiducie.
9. Registrul contractelor de fiducie se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Directia Generala de Tehnologia Informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Anexa la aceasta procedura care contine Registrul contractelor de fiducie poate fi consultat in fisier atasat.

Anexa 2 - Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune

A. inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice
1. Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, locatorii pot inregistra la organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala contractele de locatiune pe care le incheie in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice.
2. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. 3
(1) Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune „Declaratia de inregistrare a contractelor de locatiune”, cod 14.13.01.42, prevazuta la anexa nr. 4 la ordin, insotita de contractul de locatiune, in original si copie
(2) Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de locator
(3) Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de locatiune cu originalul si restituie locatorului originalul
(4) In cazul in care locatorul depune declaratia prevazuta la alin. (1) prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune.
4. Modificarea si incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), avand bifata casuta „Modificare” sau „incetare”, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative. 5
(1) Data inregistrarii contractelor de locatiune a modificarilor ulterioare si a incetarii acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei, dupa caz
(2) In cazul contractelor de locatiune/modificarilor ulterioare/incetarii, inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal
(3) In cazul contractelor de locatiune/modificarilor ulterioare/incetarii transmise prin posta, cu confirmare de primire, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent.
6. Declaratia si documentele depuse de locator se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
7. Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.
8. Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.
9. Registrul contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Directia Generala de Tehnologia Informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

B. inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatorul persoana fizica

1. Persoanele fizice care au calitatea de locator si obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din arendare au obligatia inregistrarii contractului intre parti potrivit art. 81 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Organul fiscal competent este:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, daca aceasta este diferita de domiciliu - in cazul persoanelor fizice rezidente;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul supus impunerii - in cazul persoanelor fizice nerezidente. 3
(1) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din arendare si opteaza pentru determinarea venitului net, in sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locatiune, in original si copie, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia, odata cu Declaratia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220)
(2) Organul fiscal certifica conformitatea copiei cu originalul si restituie locatorului originalul
(3) In cazul in care locatorul depune declaratia prevazuta la alin. (1) prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune
(4) Data inregistrarii contractelor de locatiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei, dupa caz
(5) In cazul contractelor de locatiune, inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal
(6) In cazul contractelor de locatiune transmise prin posta, cu confirmare de primire, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei prevazute la pct. 3 alin. (1), insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent
(7) Declaratia si documentele depuse de locator se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
4. Pentru contribuabilii care obtin venituri din arendare pentru care impunerea este finala sunt aplicabile corespunzator prevederile sectiunii A.
5. Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa.
6. Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.
7. Registrul contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Directia Generala de Tehnologia Informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Anexa la aceasta procedura care contine Registrul contractelor de locatiune poate fi consultat in fisier atasat.

Anexele 3 si 4 care contin declaratiile de inregistrare a contractelor de fiducie, respectiv locatiune pot fi consultate, de asemenea, in fisierele atasate.