Articol scris de Catalina Mircea, Avocat in cadrul SCA MIRCEA&ASOCIATII

Procedura Ordonantei de plata se va aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constata printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.

Sunt exceptate de la aceasta procedura speciala creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa.

Desi se urmareste judecarea in regim de urgenta si recuperarea creantelor de creditor cat mai grabnic, apreciem ca noul cod de procedura civila in fapt franeaza acest proces prin introducerea obligativitatii procedurii prealabile a somatiei care trebuie sa fie comunicata debitorului, aspect ce denota un formalism excesiv, in opinia noastra. Astfel, creditorul ii va comunica debitorului somatia, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Instanta competenta sa solutioneze cererea de emitere a Ordonantei de plata este instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

Cuprinsul cererii de emitere a ordonantei de plata este reglementat de Art. 1.016. - (1) si va cuprinde urmatoarele elemente:

 • numele si prenumele, precum si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
 • numele si prenumele, codul numeric personal, daca este cunoscut, si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, daca sunt cunoscute, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar;
 • suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei;
 • suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii. Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.
 • semnatura creditorului.

 La aceasta cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia in numarul de exemplare necesar pentru fiecare parte aflata in litigiu si desigur pentru instanta. Dovada comunicarii somatiei prevazute la art. 1.014 alin. (1) se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.

Debitorul este obligat sa conteste creanta asa dupa cum se mentioneaza la art. 1020 NCPC. Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contestatia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor si lamuririlor partilor.

§ Daca apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decat cele inscrisurile, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, in procedura de drept comun, instanta va respinge cererea creditorului privind ordonanta de plata prin incheiere (debitorul va putea fi chemat din nou in judecata dar potrivit dreptului comun).

In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, instanta va respinge cererea creditorului prin incheiere. In cazul in care debitorul nu contesta creanta, este obligatorie emiterea ordonantei de plata. 

§ Daca instanta, ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata.

§ Daca instanta, examinand probele cauzei, constata ca numai o parte dintre pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de plata. In acest caz, creditorul poate formula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine obligarea debitorului la plata restului datoriei.

Termenul de plata prevazut pentru plata creantelor nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata, decat daca partile se inteleg in acest sens.

Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare, si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.

Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare, acesta reprezentand un aspect pozitiv pentru creditor fata de procedura introducerii cererii de chemare in judecata potrivit dreptului comun in care hotararea nu mai este executorie dupa etapa judecarii pe fond a cauzei (indiferent daca ne referim la profesionisti ori neprofesionisti).

Ce se schimba din 15 februarie?

O noutate adusa de NCPC privind procedura ordonantei de plata consta in faptul ca sunt definite si autoritatile contractante ce pot fi parte in aceasta procedura speciala, astfel ca prin autoritate contractanta se intelege:

 • orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care actioneaza la nivel central, regional sau local;
 • orice organism de drept public, altul decat cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara scop lucrativ, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
 • este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);
 • se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a);
 • in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);
 • orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

O alta noutate rezida in faptul ca pe citatia pentru debitor se va preciza ca este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in cazul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului, dar Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

Apreciem ca necomunicarea Intampinarii reclamantului creditor este de natura sa puna in dificultate creditorul care va trebui sa isi formuleze apararea “pe loc” si sa aduca contra-argumente celor sustinute de debitor prin Intampinare care pot fi atat aparari pe  fond de care nu are cunostinta, cat si exceptii care ar trebui analizate mai temeinic.  

Durata procedurii  - In cazul in care debitorul nu contesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.

Atentie! Nu intra in calculul termenului de 45 zile perioada necesara pentru comunicarea actelor de procedura si intarzierea cauzata de creditor, inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii.

Cererea in anulare - Debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii, impotriva ordonantei de plata.

Noutatea adusa de NCPC in privinta formularii Cererii in anulare consta in faptul ca aceasta poate fi introdusa si de creditor impotriva incheierilor prevazute la art. 1.020 alin. (1) si (2), precum si impotriva ordonantei de plata prevazute la art. 1.021 alin. (2), in termenul de 10 zile de la comunicare ( In reglementarile anterioare cu privire la somatia de plata sau ordonanta de plata, nu exista aceasta posibilitate ca si creditorul sa promoveze cerere in anulare).
Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta. Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare definitiva

Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva.

Titlul executoriu - Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.

Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare.

Mentionam ca, odata cu data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, referirile din cuprinsul actelor normative la o hotarare judecatoreasca "definitiva si irevocabila" sau, dupa caz, "irevocabila", se vor intelege ca fiind facute la hotararea judecatoreasca "definitiva".

De asemenea, ori de cate ori printr-un act normativ se prevede investirea cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti ori a altui inscris, acestea vor fi puse in executare, fara a fi necesara investirea cu formula executorie. Constatam, astfel, ca prin NCPC a fost eliminata procedura investirii cu formula executorie, drept pentru care exista numai procedura incuviintarii executarii silite.

In reglementarile anterioare, potrivit OUG 119/2007 ordonanta de plata era considerata titlu executoriu pe cand somatia de plata trebuia investita cu formula executorie ori prin NCPC aceste diferente de tratament pentru trecerea la faza executarii silite sunt inlaturate, existand o procedura unica pentru toate hotararile pronuntate de instante.

Impotriva executarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate face contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de executare, precum si cauze de stingere a obligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata.