In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene in domeniul mediului si schimbarilor climatice, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.”
2. La articolul 3 alineatul (3), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins: „g) analizeaza si selecteaza proiectele obiectivelor de investitii inaintate de ministerele beneficiare, finantate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) desfasoara activitati de control la operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor privind deseurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate.”
3. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: „(4) In exercitarea atributiilor de conducere a Administratiei Fondului coopereaza cu autoritati si institutii publice ale statului, ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pe baza protocoalelor incheiate.”
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 4. -
(1) Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat
(2) Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
(3) In exercitarea atributiilor de conducere a Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii
(4) Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza si reprezinta Administratia Fondului in relatiile cu tertii, precum si in justitie, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia, in conditiile legii
(5) Presedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 
(6) Presedintele Administratiei Fondului poate delega atributiile sale unui vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu functii de conducere din cadrul Administratiei Fondului, in conditiile legii
 
(7) Vicepresedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
(8) Administratia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigura functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu
(9) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face potrivit legii
(10) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (3), Administratia Fondului are urmatoarele structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.”
5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) cate un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale pentru finante, autoritatii publice centrale pentru economie, autoritatii publice centrale pentru transporturi, autoritatii publice centrale pentru sanatate, autoritatii publice centrale pentru agricultura, precum si doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala si administratie publica, imputerniciti prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie si un reprezentant al Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura, imputerniciti prin ordin al ministrului delegat.”
6. La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) taxele incasate de la proprietarii sau, dupa caz, administratorii de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase incredintate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare, in cuantumul prevazut in anexa nr. 2;
d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, si de operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;...............................................................................................
p) o contributie de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea efectiv incredintata spre valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contributia se calculeaza prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantitatile de deseuri municipale si asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevazut in planurile de gestionare a deseurilor aprobate in conditiile legii;...............................................................................................
r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
s) o taxa de 0,3 lei/kg, aplicata o singura data cantitatilor de uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri, datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse. Taxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare.”
7. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera s) se introduc patru noi litere, literele t), t), u) si v), cu urmatorul cuprins: „t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, aprobata cu modificari prin Legea nr. 145/2010; t) suma reprezentand contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, achitata conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
u) contravaloarea in lei a sumei obtinute in urma scoaterii la licitatie, in conditiile legii, a certificatelor de emisii ramase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare in comun pentru Romania din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
v) o contributie de 2 lei/kg aplicata pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de catre operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de gestionare a respectivelor deseuri si cantitatile constatate de Administratia Fondului ca fiind valorificate.”
8. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, prevazut in anexa nr. 3, si a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevazut in legislatia in vigoare
(3) Operatorii economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) sunt obligati sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piata nationala si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitatile de anvelope uzate gestionate.”
9. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins: „(51) In cazul introducerii pe piata nationala, prin achizitii intraunionale sau importuri de bunuri, in scopul utilizarii sau consumului propriu, a substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplica contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezinta valoarea de achizitie, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.”
10. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(7) Administratia Fondului publica anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. d), inregistrati drept contribuabili la Fondul pentru mediu.”
11. La articolul 11, alineatele (1), (2) si (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 11. -
(1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) si s) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea
(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) si p) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator................................................................................................ (22) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. s) si v) se stabilesc prin decizie si se platesc in functie de data comunicarii deciziei, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.”
12. La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l)-n), p) sir) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) gestionarea deseurilor;...............................................................................................
e) managementul integrat al zonei costiere;...............................................................................................
l) aplicarea de tehnologii curate, incluzand gazeificarea carbunelui si cogenerare de inalta eficienta, fara a se limita la acestea;
m) efectuarea de monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare in domeniul schimbarilor climatice;
n) modernizarea si reabilitarea grupurilor energetice;...............................................................................................
p) efectuarea de lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme;...............................................................................................
r) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatile din mediul urban;”.
13. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) si z), cu urmatorul cuprins: „w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
x) imbunatatirea utilizarii eficiente a energiei in cladiri;
y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in agricultura;
z) managementul deseurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.”
14. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmatorul cuprins: „(21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizeaza dupa cum urmeaza:
a) 98% pentru investitii verzi;
b) 2% pentru campanii de informare si constientizare, precum si pentru studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice. (22) Prin investitii verzi se intelege acele investitii prin care se finanteaza proiecte care genereaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. (23) Sumele prevazute la alin. (21) lit. a) pentru investitii verzi se utilizeaza pentru finantarea proiectelor prevazute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) si w). (24) Suma rezultata din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) este utilizata in vederea finantarii investitiilor in producerea de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care realizeaza capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
15. La articolul 13, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice si de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unitati administrativ-teritoriale si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociatii de dezvoltare intercomunitara, institutii publice, institute/institutii de cercetare, dezvoltare, inovare, unitati si institutii de invatamant, organizatii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare si exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetatie forestiera, operatori economici, ocoale silvice, asociatii de proprietari, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(4) Categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. d), m), o), p), t) si v), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice
(5) Categoriile de lucrari si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) si v), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice.”
16. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: „(41) Proiectele selectate pentru a fi finantate si sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”
17. La articolul 13, dupa alineatul (51) se introduc doua noi alineate, alineatele (52) si (53), cu urmatorul cuprins: „(52) Beneficiarii proiectelor prevazute la alin. (21) lit. a) potfi:
a) operatori economici;
b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale. (53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, constientizare si studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice, prevazute la alin. (21) lit. b), pot fi:
a) autoritatile administratiei publice centrale si locale;
b) organizatii neguvernamentale;
c) unitati ale sistemului national de cercetare, dezvoltare si inovare.”
18. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.”
19. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si/sau al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (2) si (4);”.
20. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”
21. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
22. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.
23. Anexa nr. 4 se abroga incepand cu 1 ianuarie 2014.
24. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma „autoritatea publica centrala pentru mediu si paduri” se inlocuieste cu sintagma „autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.”
 
Art. II. -
(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), s) si v), art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (2), anexele nr. 2 si 3, precum si prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014
(2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, Lucia Ana Varga
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat
p. Ministrul economiei, Adrian Ciocanea, secretar de stat
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul transporturilor, Ramona-Nicole Manescu
Ministrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
p. Ministrul delegat pentru energie, Marcel Popa, secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu
Bucuresti, 27 august 2013.
Nr. 31.

 

Anexele OG sunt disponibile in fisier atasat.