Proba scrisa a concursului pentru ocuparea a 1181 de posturi in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) s-a desfasurat in 19 octombrie, iar ultima faza a concursului a fost interviul, ce s-a sustinut in perioada 28 octombrie - 1 noiembrie.

Avand in vedere ca regulamentul concursului prevede ca rezultatele finale ale concursului/examenului se vor afisa in termen de maximum 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor la etapa interviului, ANAF a publicat,  in 6 noiembrie, lista finala ce cuprinde toti candidatii admisi si respinsi, ce poate fi consultata AICI.

Conform regulilor, propunerile de numire a candidatilor declarati admisi la concurs se inainteaza de catre presedintele comisiei de concurs, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor finale, presedintelui ANAF. Apoi, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidatii declarati admisi sunt numiti in functiile publice pentru care au candidat, in conditiile legii.

In acest context, candidatii declarati admisi sunt convocati la sediile structurilor de care apartin in datele de 11 si 15 noiembrie.

Pentru candidatii declarati admisi la concursul organizat pentru ocuparea funcþiilor publice specifice de inspector antifraudã la Direcþia de Combatere a Fraudelor vor fi afisate, ulterior.

Vezi aici lista completa a sediilor DGAF din tara.

Cine a putut candida pentru functia de inspector antifrauda si ce documente a trebuit sa depuna?

Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Fiscului aprobat recent, prin HG nr. 677/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573, din 9 septembrie 2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

In plus, conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in specialitatea  studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum urmeaza:

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.

De asemenea, potrivit Regulamentului publicat recent, candidatii trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Dosarul de inscriere a continut in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere privind participarea la concurs (disponibila in fisier atasat);
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • copia diplomei de licenta sau echivalent;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
 • o declaratie pe propria raspundere (modelul este disponibil in fisier atasat);
 • curriculum vitae;
 • documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.

Candidatii si-au depus dosarele in perioada 18 septembrie-2 octombrie, in zilele lucratoare, la sediul Directiei generale a vamilor din strada Matei Millo nr. 13, sector 1 Bucuresti, parter (sala de sedinte). 

Potrivit datelor furnizate de ANAF, pe cele 901 posturi posturi puse la dispozitie in structurile DGAF s-au inscris aproape 1700 de candidati. Totodata, pentru cele 280 de posturi din cadrul Directiei de combatere a fraudelor s-au inscris 462 de candidati.

Lista completa a posturilor scoase la concurs

Fiscul a dat publicitatii si lista tuturor posturilor scoase la concurs. Mai precis, dupa cum precizeaza institutia, numarul total al posturilor este 1181, repartizate astfel:

 • Directia de combatere a fraudelor - 280 de locuri vacante (lista completa este disponibila in fisier atasat)
 • Celelalte structuri ale DGAF - 901 posturi vacante (lista completa este disponibila in fisier atasat)

Aceste posturi au fost aprobate si de Guvern in cadrul sedintei de miercuri. In plus, potrivit memorandumului adoptat de Executiv, pe langa cele 1181 posturi in structurile antifradua, Fiscul va pune la dispozitie alte 400 de posturi, in cadrul altor structuri. "De asemenea, la nivelul aparatului propriu al ANAF si al unitatilor subordonate se vor ocupa 100 de posturi vacante prin redistribuire", mai informeaza Guvernul.

---

Regulamentul de organizare a concursului poate fi citit integral AICI.