In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al Deciziei Comisiei Europene C (2013) 3187 din 5 iunie 2013, al art. 4 lit. s) pct. 13 si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementar ea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare,
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
Art. 1. - (1) Se aproba acordarea ajutorului de stat care consta in subventionarea ratei accizei pentru motorina utilizata in agricultura, potrivit Deciziei Comisiei Europene SA 36336, C (2013) 3187 din data de 5 iunie 2013
(2) Se aproba normele metodologice privind acordarea unui ajutor de stat in agricultura, in sectorul productiei primare de produse agricole, care consta in subventionarea ratei accizei pentru motorina utilizata in agricultura.
Art. 2. - (1) Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura este de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pana la data de 30 septembrie 2014
(2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii
(3) Diferenta dintre rata accizei standard de la titlul VII - Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si rata accizei reduse conform alin. (2) se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare, a carui valoare se determina in lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii
(4) Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda in limita cantitatilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare
(5) In cazul in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de ajutor de stat depasesc cantitatile prevazute in anexa, cuantumul platilor se reduce proportional pentru toate sectoarele prevazute in anexa
(6) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica intreprinderilor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt considerate intreprinderi aflate in dificultate financiara, definite in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv intreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare;
b) sunt intreprinderi impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale in vigoare, precum si ale art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.
Art. 3. - Autoritatea competenta responsabila cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat reglementata de prezenta hotarare este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judetene/al municipiului Bucuresti/centrele locale.
Art. 4. - Beneficiarii schemei de ajutor de stat reglementata de prezenta hotarare sunt prevazuti la art. 3 lit. a)-d) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.
Art. 5. - (1) Beneficiaza de ajutor de stat, in temeiul prezentei scheme, orice solicitant care depune la autoritatea competenta o cerere de acord prealabil pentru finantare, iar aceasta confirma in scris, sub rezerva verificarilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finantarii
(2) Pentru anul 2013, cererea se depune dupa 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, dar nu mai tarziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014 cererea se depune in perioada 1-31 decembrie 2013
(3) Cererea privind acordul prealabil va contine urmatoarele:
a) informatii cu privire la suprafetele de teren, inclusiv pe structura de culturi si/sau efectivele de animale/pasari/albine/viermi de matase, pe care le exploateaza solicitantul si/sau lucrarile de imbunatatiri funciare, pe care acesta le executa pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat;
b) in cazul solicitantilor persoane fizice, un angajament care va preciza ca, in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil pentru finantare, acestia vor prezenta certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului care atesta calitatea de persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; in caz de neprezentare in termen a certificatului de inregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finantare
(4) Cererea se depune dupa cum urmeaza:
a) la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti, pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata sau:
b) la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finantare prin rambursare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura
(5) Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare.
Art. 6. - (1) In vederea efectuarii lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, beneficiarii achizitioneaza cantitatile necesare de motorina si solicita documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor
(2) Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectueaza trimestrial, pentru trimestrul anterior, in anul 2014
(3) Plata ajutorului de stat se solicita in baza unor cereri de plata adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura prin centrele judetene/locale, dupa caz, privind determinarea trimestriala a cantitatilor de motorina pentru care se solicita rambursarea
(4) Cererile de plata se depun pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate aferente trimestrului respectiv, precum si de documentele fiscale prevazute la alin. (1).
Art. 7. - (1) Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti analizeaza solicitarile beneficiarilor si documentele justificative anexate, determina cantitatile de motorina pentru care se acorda ajutorul de stat sub forma de rambursare, precum si valoarea acestuia si intocmesc situatii centralizatoare pe care le transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si trimite trimestrial la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitatilor de motorina determinate la plata, aferente trimestrului anterior
(3) Dupa primirea situatiei centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitatilor de motorina achizitionate, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cantitatile de motorina ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate
(4) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.
Art. 8. - Suma totala alocata acestei scheme de ajutor de stat se aproba in conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, si se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2014.
Art. 9. - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat reglementata de prezenta hotarare, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 10. - (1) Nerespectarea de catre solicitanti a conditiilor prevazute prin prezenta schema, precum si a oricaror obligatii asumate in vederea obtinerii finantarii determina aplicarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare
(2) Se considera ajutor necuvenit sumele incasate in temeiul prezentei hotarari si utilizate pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate, sumele incasate prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare sau cu incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei hotarari
(3) Sumele reprezentand ajutor necuvenit potrivit alin. (1) se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
In fisierul atasat poate fi consultata Anexa la aceste norme metodologice.