Ordinul ANAF nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016 și a intrat în vigoare în momentul publicării.

Noul act normativ a modificat Ordinul ANAF nr. 558/2016 la doar câteva luni de la intrarea acestuia în vigoare, în sensul că valoarea minimă a datoriilor pentru care Fiscul va publica numele contribuabililor pe lista restanțierilor a fost mărită.

Astfel, Ordinul ANAF nr. 1164/2016 prevede că noile plafoane de la care datoriile restante se vor publica pe site-ul instituției, sunt:

 • 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 • 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 • 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la punctul anterior.

Potrivit procedurii adoptate de Fisc în februarie, în lista datornicilor la bugetul de stat se află și debitorii persoane fizice, nu doar persoanele juridice, ca până anul acesta.

Prin intermediul unui comunicat pe care Fiscul l-a remis redacției noastre, lista datornicilor la buget va fi publicată pe site-ul ANAF pe 30 aprilie 2016. „În perioada imediat următoare, contribuabilii ale căror restanțe fiscale înregistrate trebuie publicate vor primi notificări conținând cuantumul datoriilor, pentru a avea posibilitatea stingerii acestora sau clarificării situației fiscale”, se mai arată în documentul citat.

Potrivit referatului de aprobare al actului normativ pe care ANAF l-a adoptat recent, vechile praguri au fost modificate, în sensul că „plafonul prevăzut în cazul persoanelor fizice, altele decât persoanele fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, să fie de 1.500 de lei”, și nu 500 de lei ca până acum.

De asemenea, potrivit documentului menționat, „se impune corelarea și armonizarea plafoanelor și pentru celelalte categorii de contribuabili (...) în concordanță cu plafonul de la persoanele fizice și prin raportare de plafoanele anterioare”.

La începutul anului, Fiscul a stabilit că nu puteau face obiectul publicării în lista debitorilor la bugetul de stat obligațiile fiscale restante al căror cuantum total era sub plafoanele următoare:

 • 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 • 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 • 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la punctul anterior.

Când va putea debitorul să se prezinte la Fisc 

O altă noutate pe care o aduce Ordinul ANAF nr. 1164/2016 o reprezintă posibilitatea ca debitorul să se prezinte la organul fiscal central „în vederea punerii de acord asupra cuantumului obligațiilor fiscale restante”, fapt ce va fi menționat și în notificarea pe care o va primi contribuabilul din partea Fiscului.

Concret, potrivit noii proceduri, în cazul în care persoana care înregistrează restanțe la buget nu se va prezinta la Fisc, „obligațiile fiscale restante se publică așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz”, se arată în referatul de aprobare al actului normativ.

„În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora”, se precizează în noua variantă a documentului pe care îl va primi contribuabilul, pe care o puteți consulta în fișierul atașat acestui articol.

Procedura, reglementată de Codul de procedură fiscală

Până anul acesta, procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante era reglementată de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Din 2016, obligaţia organelor fiscale de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante a fost preluată în Codul de procedură fiscală, vizate fiind inclusiv persoanele fizice. Aşadar, începând de la 1 ianuarie, conform Ordinului ANAF nr. 558/2016, pe lista amintită nu mai apar numai persoanele juridice, ci și persoanele fizice.

Astfel, pentru a descuraja acumularea de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice și juridice, organele fiscale centrale vor publica pe pagina de internet a Fiscului lista debitorilor „care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale”.

Listele trebuie să conțină obligațiile fiscale restante existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei, se mai arată în actul normativ citat.

Potrivit ordinului ANAF intrat în vigoare în luna februarie, obligațiile fiscale restante sunt:

 • obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
 • diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

În același timp, actul normativ menționează și tipurile de obligații fiscale care nu sunt considerate obligații fiscale restante, după cum urmează:

 • obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
 • obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

Ce cuprinde, mai exact, lista debitorilor?

Potrivit actului normativ adoptat de Fisc, lista datornicilor la bugetul de stat trebuie să cuprindă:

 • Denumirea/numele și prenumele debitorilor;
 • Codul de identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice;
 • Localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționat codul numeric personal);
 • Cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Acesta din urmă se împarte, la rândul său, în două, după cum urmează:

 • obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
 • obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

Notă: Informațiile despre obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

Cu 15 zile înainte de publicarea listei, organul fiscal central va comunica debitorului o notificare. De menționat că, dacă vor exista „neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării”.

Trebuie să știți că, de anul acesta, notificarea în ceea ce privește obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.

În continuare, procedura arată că Fiscul va actualiza și publica lista debitorilor și cuantumul acestor obligații „trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare”.

Atenție! În ceea ce privește persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, lista va cuprinde atât informații referitoare la obligațiile fiscale restante datorate de persoana fizică, precum și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.

Ștergerea din lista datornicilor, în 15 zile de la achitarea datoriilor

Actul normativ recent intrat în vigoare mai menționează faptul că organul fiscal central va opera, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care își achită obligațiile. Concret, ca și până acum, în 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale restante, acestea vor fi eliminate din listă.