Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 408.619 de membri si 6.656 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.533.299 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie model contract impresariat artistic

 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Joi, 8 Iulie 2010, 08:33

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 8 Iulie 2010, 08:43

va rog , are cineva un model de contract management sau impresariat artistic?multumesc
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Miercuri, 6 Ianuarie 2010, 20:52

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Joi, 8 Iulie 2010, 08:54
Contract de management1 - model


Incheiat astazi ........................
la ...........................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea comerciala ..................................................................... (denumirea si forma juridica) cu sediul social in ......................................., (localitatea) str. ............................................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ........, judetul/sectorul .................., CUI ..........................................., numar de inregistrare in registrul comertului ....../....../............., telefon nr. ........................, fax nr. ..................., reprezentata prin .........................................., cu functia ......................., si de .........................., cu functia de .............................................., in calitate de proprietar/ angajator/beneficiar
si

1.2. ........................................................(persoana juridica) cu sediul in localitatea ....................................................., str. ...................................... nr. ......, judetul/sectorul2 .........................., reprezentata prin ........................................, cu functia de .............................................., in calitate de manager
sau

1.2. Dl/Dna ...................................................................................., domiciliat(a) in ..........................................................., (localitatea) str. .............................................. nr. ............., bl. ............., sc. .............., et. ........, ap. .........., judetul/sectorul ............................, avand B.I./C.I. seria ...................., nr. ............................., eliberat(a) de .................................... la data de ................................, CNP ............................, permis de munca nr. ........................... din ......................................., in calitate de manager, au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie organizarea, conducerea si gestionarea activitat ii proprietarului/angajatorului, pe baza obiectivelor si indicatorilor de performanta cuprinsi in proiectul de management3 anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

a) Durata contractului este de4 .................................... .
b) Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice de la data prezentului contract5.

IV. LOCUL DE MUNCA

4.1. Activitatea se desfasoara la ...................................................................... .

V. FELUL MUNCII

5.1. Munca desfasurata de manager este/ Functia indeplinita de manager este de ...................

VI. DURATA MUNCII

a) Durata muncii este ............................................................................. .
b) Durata muncii este, dupa caz6:
– echivalenta cu o norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ............... ore/saptamana .................... .

VII. CONCEDIUL6

7.1. Durata concediului anual de odihna este de .... zile lucratoare, in raport de durata muncii.

7.2. De asemenea, beneficiaza de concediu suplimentar de ........................ .

VIII. SALARIZARE

8.1. Salariul de baza lunar brut este de ............................... lei.
8.2. Alte elemente constitutive:
– sporuri .....................................;
– indemnizatii .............................;
– alte adaosuri ............................ .

8.3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, potrivit legii.
sau

VIII. ONORARIUL SAU MODALITATI DE PLATA

8.1. Onorariul pe care proprietarul il datoreaza managerului pentru serviciile sale este de .......... lei/luna.

8.2. Plata onorariului se face prin:
a) numerar la casieria proprietarului;
b) fila cec;
c) ordin de plata;
d) alte mijloace de plata, potrivit legii.

IX. DREPTURI SI OBLIGATII ALE MANAGERULUI

9.1. Managerul are, in principal, urmatoarele drepturi:
– dreptul la salarizare pentru munca depusa;
– dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
– dreptul la concediu de odihna anual;
– dreptul la securitate si sanatate in munca;
– are dreptul de a beneficia de premii, potrivit legii;
– dreptul de a solicita proprietarului/angajatorului, atunci cand considera temeinic si oportun, modificarea obiectivelor si indicatorilor de performanta.

9.2. Managerul are, in principal, urmatoarele obligatii:
– sa asigure administrarea, gestionarea si integritatea patrimoniului proprietarului/angajatorului in conditiile legii;
– sa-si indeplineasca obligatiile pe care si le-a asumat, potrivit proiectului de management anexat;
– sa indeplineasca programele, proiectele si indicatorii de performanta, renegociabili anual, dupa incheierea bilantului si adoptat de comun acord de catre parti printr-un act aditional;
– sa elaboreze si sa aplice strategii specifice, in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva;
– sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa sanctioneze si sa concedieze, dupa caz, personalul salariat, cu respectarea dispozitiilor legale;
– sa stabileasca atributiile de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare si functionare, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele posturilor;
– sa adopte masuri in vederea indeplinirii bugetului anual de venituri si cheltuieli, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri, in conditiile legii;
– sa administreze cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul incredintat;
– sa reprezinte institutia in raport cu tertii;
– sa incheie acte juridice in numele si pe seama entitatii respective, conform competentelor sale;
– sa prezinte la termene si in conditiile legii, precum si ori de cate ori este necesar, situatia economico-financiara, modul de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti in Proiectul de management, inclusiv masurile pentru optimizarea activitatii, daca este cazul;
– sa ia masuri pentru asigurarea pazei bunurilor si pentru asigurarea prevenirii incendiilor;
– sa stabileasca masuri privind asigurarea sanatatii si securitatii muncii si pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate a muncii;
– alte drepturi si obligatii prevazute de lege.
sau

IX. DREPTURI SI OBLIGATII ALE MANAGERULUI

9.1. Managerul are, in principal, urmatoarele drepturi:
– dreptul la onorariu;
– dreptul de a solicita beneficiarului, atunci cand apreciaza ca este oportun si exista motive temeinice, modificarea obiectivelor si indicatorilor de performanta ai acestuia.

9.2. Managerul are, in principal, urmatoarele obligatii:

Nota: Obligatiile managerului – persoana juridica si ale managerului – persoana fizica sunt identice.

X. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI/BENEFICIARULUI7

10.1. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
– sa solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizari Proiectului de management, situatia economico-financiara a proprietarului/beneficiarului, precum si a altor documente referitoare la activitatea acestuia;
– sa aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in rapoartele anuale, precum si in programele minimale, in cazuri motivate temeinic;
– sa evalueze periodic performantele manageriale in raport cu criteriile de evaluare a performant elor manageriale stabilite de comun acord cu managerul;

10.2. Angajatorul are, in principal, urmatoarele obligatii:
– sa acorde managerului toate drepturile ce decurg din lege, contractul de management si, dupa caz, din contractul colectiv de munca aplicabil;
– sa asigure managerului deplina libertate in organizarea si conducerea activitatii in limitele legii si, dupa caz, ale prezentului contract de management.

XI. PROIECTUL MANAGERIAL

11.1. Proiectul managerial, cuprinzand obiectivele si indicatorii de performanta la a caror realizare se obliga managerul, este prevazut in anexa la acest contract.

11.2. In cursul executarii contractului, partile pot sa modifice de comun acord obiectivele si indicatorii de performanta, in cazuri temeinic justificate, in scopul adaptarii lor la evolut ia conjuncturala, cu respectarea legii.

XII. LOIALITATE, CONFIDENTIALITATE

12.1. Managerul este obligat sa isi foloseasca intreaga sa capacitate de munca in interesul proprietarului/ angajatorului sau, dupa caz, beneficiarului.

12.2. Managerului ii sunt interzise orice activitati si manifestari de natura sa prejudicieze interesul si prestigiul institutiei.

12.3. In cursul duratei contractului de management, managerul se obliga sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor care sunt stabilite ca
avand acest caracter de catre angajator.

XIII. RASPUNDEREA PARTILOR8

13.1. Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.

13.2. Managerul raspunde pentru daunele produse proprietarului/angajatorului sau, dupa caz, beneficiarului prin orice act contrar intereselor acestuia, prin gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a mijloacelor materiale si banesti.

13.3. In cazul in care exista indicii privind savarsirea unei infractiuni, de catre manager, proprietarul/ angajatorul sau, dupa caz, beneficiarul are obligatia de a sesiza de indata organele de urmarire penala. Pe perioada solutionarii sesizarii, contractul de management se suspenda.

XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

14.1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

14.2. Partile vor adapta contractul de management corespunzator prevederilor legale intervenite ulterior.

XV. INCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT9

15.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) de drept;
b) prin acordul partilor;
c) prin denuntare unilaterala de catre manager, cu conditia incunostintarii proprietarului/ angajatorului cu cel putin ........ zile inainte de data expirarii prezentului contract.

XVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

16.1. In cazul in care litigiile izvorate din incheierea, executarea, interpretarea sau incetarea clauzelor prezentului contract nu se pot rezolva pe cale amiabila intre parti, sunt de competent a instantelor judecatoresti.

XVII. DISPOZITII FINALE10

17.1. Proiectul de management, obiectivele, lista programelor minimale proprii, indicatorii de performanta cuantificabili care urmeaza a fi realizati anual si criteriile de apreciere sunt prevazute in prezentul contract.

17.2. Prezentul contract de management s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.


PROPRIETAR/ANGAJATOR /BENEFICIAR MANAGER

Note

1. Contractul de management incheiat cu o persoana fizica este asimilat contractului individual de munca pe durata nedeterminata si este supus atat prevederilor dreptului comun (Legii nr. 53/2003, Codul muncii), cat si actelor normative specifice unor domenii/activitati economice sau bugetare, daca este cazul.
2. Alte date de identificare, potrivit specificului persoanei juridice respective.
3. Un proiect de management trebuie sa cuprinda, in principiu, urmatoarele: modalitatile de asigurare a realizarii indicatorilor de performanta stabiliti de catre proprietar; promovarea excelentei in activitatea proprietarului; dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului in subordine; metodele de promovare a produselor/ serviciilor oferite de proprietar; aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economisire in activitatea de gestionare a resurselor umane, precum si a mijloacelor financiare si materiale ale proprietarului.
4. Pentru managerul – persoana fizica, contractul fiind asimilat contractului individual de munca, se poate incheia si pe perioada nedeterminata.
5. Mentiune specifica contractului incheiat cu un manager – persoana fizica.
6. Mentiune corespunzatoare numai managerului – persoana fizica.
7. Prevederile pct. X, XI, XII sunt comune ambelor categorii de manageri (persoane fizice si persoane juridice).
8. Prevederile pct. XIII si XIV sunt comune ambelor categorii de manageri – persoane fizice si juridice.
9. Prevederile pct. XV sunt comune ambelor categorii de manageri – persoane fizice si persoane juridice, cu exceptia prevederilor cuprinse la lit. c) care sunt proprii numai persoanelor fizice.
10. Prevederile pct. XVII sunt comune ambelor categorii de manageri – persoane fizice si persoane juridice.
 
 
 
offline
10
32 12

Data înregistrării:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Duminica, 12 Decembrie 2010, 10:31
Contract de impresariat artistic

Între:

1. _____________________________

– denumită în continuare Impresar –

şi

2. _____________________________

– denumită în continuare Artist,

Artistul şi Impresarul denumiţi în continuare împreună Părţi contractante.

Art. 1. Obiectul contractului
Artistul îl mandatează pe Impresar să acţioneze în numele şi pe seama sa în vederea identificării posibilităţilor de execuţie sau interpretare a operelor cuprinse în Anexa 1.

Art. 2. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ____ luni/ani, începând cu data de ___ şi până la data de ____, prelungindu-se automat la expirarea duratei, dacă nici una din părţi nu a notificat celeilalte părţi în scris intenţia de pune capăt contractului, cu cel puţin ___ zile/luni înainte de expirarea duratei acestuia.

Art. 3. Preţul contractului
(1) Preţul pentru serviciile prestate de către Impresar va fi în cuantum de ___% din valoare contractelor încheiate în numele şi pe seama Artistului/în cuantum pauşal fix de ____ pe lună.

(2) Preţul se va plăti în momentul încasării banilor de către Artist, în baza contractelor încheiate de Impresar, în contul Prestatorului nr. __________________, deschis la Banca ____________ – Sucursala _________. Plata se va efectua în lei, la cursul de schimb oficial al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii facturii.


Art. 4. Obligaţiile Impresarului

Obligaţiile Impresarului sunt:
a) să procure Artistului contracte de execuţie şi interpretare a unor opere artistice (sau literare), în conformitate cu profilul şi activitatea acestuia;

b) să pună la dispoziţia Artistului mijloacele tehnice necesare execuţiei operelor artistice;

c) să negocieze în numele şi pe seama Artistului cele mai favorabile prevederi contractuale, în limita posibilului rezonabil.

Art. 5. Obligaţiile Artistului

Obligaţiile Artistului sunt:
a) să pună la dispoziţia Impresarului toate informaţiile, datele, materialele necesare;

b) să susţină activ Impresarul în executarea obligaţiilor sale contractuale;

c) să plătească preţul contractului.

Art. 6. Drept aplicabil. Instanţă competentă
_______________________.

Art. 7. Clauza de salvgardare
_______________________.

Art. 8. Clauza penală
____________________.

Art. 9. Rezilierea contractului
_______________________.

Art. 10. Dispoziţii finale
_______________________.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____________, la __________, în ___ exemplare originale, câte __ pentru fiecare parte contractantă.Impresar, Artist,
 
 
 

Discuţie model contract impresariat artistic

Acest subiect este moderat de către
freeelis,    GabrielaA,    AVLIL 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 308
Total subiecte: 523654
Total mesaje: 2533297


 

Acum online

Utilizatori (19)
dana3 , petricadracea , hincuvictor , UTILizatorUTIL , marinescu112233 , Trandafir12 , asaofi , cristinaiasi , Carp Mircea , maria3000 , ciocoflender007 , green488 , nelufloca , matray , daniela1385 , DanielMarius , cyan , monique77 , marafx2007

Consultanţi (2)
CristianMazilu , Avocat Cornelia Oprisan

Moderatori (1)
simonette12

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

n.a.nik , Melinda2 , Ramona 1979 , elenamanoiu , adryana_fratila , avonela , bfc , codrutazaharia , alex30 , NanuR , ionut piuaru , ssteffan , cristinasimonag , badiugi , handuc_lili , aura 2 Mai , geany_sibiu , doctoru10tx , imstefania , triffanca , dannniella , steghe , pamy , Flamenco , corneliacoman , b.stefan78 , orelly , florica52 , iojamaria , Julian1 , adrian240 , dorianvic , tony1986 , tony19866 , iona2 , allexxutzu , tsd , adrimar , balanlacramioara , angeladiana , aldest , heracleea , griff , oana soare , Camelai Vlad , adriananicoleta22 , dragoi vasile , andreeado , gyova26 , itsallaboutme , Laurentiu200 , florentina voicila , yelatno , Daniela Pascu , anemaria_ioana , Cristian_Nicolae , crisani77 , maiaB , romservinvest , alinaiordache , carmen_bacau , galcsb , lilea katy , Dionisie Savin , una_palavra , larigeor , dana dick , ct.madalin , costy71 , dorru1500 , nicolae_sandra , gtxandrei , Statescu Aurora , Mihaela Chiricioiu , mirela02 , deliutzza , pekka , berchez , uta_labes , Everywhere , teodosie113 , iuliy , catalina1276 , szilagyiandrea75 , TDobrescu , adina 72 , 120705 , marianstoica , carmen90 , lixlafix , carmen_28 , salomgeea , madi60 , george-neagu , Nvisan , albert67 , ddtoba , genduc , mioara58 , bfelician , monicagheorghe , dradu , Lorete , lavih , nightchild88 , vioricapanita , catalinap76 , carmen27bh , daniel_b , euromex_sb , bugnar liliana , potoracmaricica , ajecheanu , spanci , MihaelaML , danavls , ttittaj , florinbku , florentinavoicila , vasile_ganea , gianimarin , sandamateas , silviu_iliescu , AS1974 , LintoiuVasile , viorelantip , deya1989 , cacamaca , severin_alina , Roman85 , doina matei , lucian100 , Rouraes6j , Cerratoes1s , Alihdkj , eldmoromm , ugghcvao , Eddyjg , nehhyfe , lerrskelet , juszekoab , Putnames2u , jiseraa , blossomcookiemonster , hockteqce69

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro