Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.468 de membri si 5.997 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.108.827 mesaje in forum.

Discutie O.G. 2/2000, devenită Legea 156/2002 - a expertilor tehnici judiciari si extrajudiciari

 
 
offline
1.40

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Aprilie 2008, 23:27

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 02:59

Va rog mult de tot , daca aveti posibilitatea as dori sa am textul de lege si eventual si regulamentul de aplicare.
Imi puteti furniza acest lucru printr-un e-mail ?! Am tot cautat pe net si nu reusesc sa gasesc.
Va multumesc mult pentru bunavointa si efort,
mirelabogatu@gmail.com
 
 
 
online
9.99
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 07:40
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
ORDONANȚĂ nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 26/25 ian. 2000

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Activitatea de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum și modul de dobândire a calității de expert tehnic se organizează și se desfășoară în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță.

Art. 2. - Expertiza tehnică efectuată de experți sau de specialiști, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară.

Art. 3. - Expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situații care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiză tehnică extrajudiciară.

Art. 4. - (1) În scopul coordonării și îndrumării, din punct de vedere administrativ și metodologic, precum și al controlului activității de expertiză tehnică judiciară, în cadrul Ministerului Justiției funcționează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

(2) În cadrul tribunalelor funcționează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile.

Art. 5. - Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experții tehnici, individual sau în societăți comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.

Art. 6. - Experții tehnici se pot constitui în asociații profesionale, în condițiile legii.


CAPITOLUL II
Calitatea de expert tehnic judiciar

Art. 7. - Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 10.

Art. 8. - Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiției și are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.

Art. 9. - Examenul de expert tehnic judiciar și testarea profesională a specialiștilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiției în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 10. - (1) Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român și cunoaște limba română;
b) are capacitate de exercițiu deplină;
c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
d) are un stagiu de cel puțin 5 ani în specialitatea în care a obținut diploma;
e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
f) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială;
g) a fost declarat reușit la examenul organizat în acest scop.
(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit, pe specialități și pe județe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

(2) Calitatea de expert tehnic judiciar și specialitatea se dovedesc cu legitimația de expert, eliberată de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției.

(3) Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialități și pe județe, în funcție de domiciliul acestora, se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor.

Art. 12. - Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în științe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen în ceea ce privește pregătirea de specialitate.

Art. 13. - (1) În lipsa experților tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate și de alți specialiști care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), selecționate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instanțelor judecătorești, după testare vor fi ținute într-o evidență nominală specială. Testarea specialiștilor se face prin interviu și constă în verificarea gradului de însușire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală cu privire la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.

(3) Lista nominală cuprinzând specialiștii selecționați, cu datele de identificare, întocmită pe specialități și pe județe, în funcție de domiciliul acestora, se comunică periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile.

Art. 14. - (1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condițiile prezentei ordonanțe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestată.

(2) Denumirea specialității expertizei tehnice judiciare este stabilită în Nomenclatorul specializărilor din învățământul superior, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.

Art. 16. - (1) Salariații numiți experți tehnici judiciari beneficiază, la unitățile la care sunt încadrați, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredințate.

(2) În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat, datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredințate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el își păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.


CAPITOLUL III
Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară

Art. 17. - Organul îndreptățit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numește expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanță, obiectul expertizei și întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabilește data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, și comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.

Art. 18. - Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numită în calitate de expert să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, și un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.

Art. 19. - În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare și la plata diurnei potrivit dispozițiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariații din instituțiile publice.

Art. 20. - Suma stabilită drept onorariu provizoriu și avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviințat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile, deschis în acest scop.

Art. 21. - Raportul de expertiză cuprinde:

a) partea introductivă, în care se menționează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele și prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia și întrebările la care expertul sau specialistul urmează să răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată și dacă părțile care au participat la aceasta au dat explicații în cursul expertizei;
b) descrierea operațiunilor de efectuare a expertizei, obiecțiile sau explicațiile părților, precum și analiza acestor obiecții ori explicații pe baza celor constatate de expert sau de specialist;
c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse și părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.
Art. 22. - Raportul de expertiză însoțit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.

Art. 23. - (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabilește de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcție de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus și de gradul profesional ori științific al expertului sau al specialistului.

(2) Plata onorariului și decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile.

Art. 24. - (1) Dispozițiile art. 15-23 se aplică și în cazul expertizei contabile judiciare.

(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experți contabili atestați în condițiile legii.

Art. 25. - (1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile vor reține o cotă de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

(2) Sumele reținute potrivit alineatului precedent se constituie și se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru:

a) cheltuieli privind organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiză tehnică judiciară;
b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar și testarea specialiștilor;
c) organizarea și desfășurarea activității de perfecționare a pregătirii de specialitate a experților tehnici judiciari și a specialiștilor prin cursuri, consfătuiri și simpozioane;
d) dotări cu mijloace de transport, echipament de tehnică de calcul și programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicații fixe și mobile, birotică și alte dotări necesare pentru desfășurarea activității, precum și pentru întreținere, reparații și plata eventualelor abonamente;
e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile, precum și a personalului din direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, care participă la organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiză tehnică judiciară.
(3) În limita sumelor disponibile, veniturile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate și pentru a asigura buna funcționare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, a instanțelor judecătorești și a parchetelor.

(4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum și detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiției.

(5) Disponibilitățile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.

(6) Evidența contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum și verificarea respectării destinației acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor și din cadrul Ministerului Justiției.


CAPITOLUL IV
Organizarea activității de expertiză tehnică extrajudiciară

Secțiunea I
Calitatea de expert tehnic extrajudiciar

Art. 26. - Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândește pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoașterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, precum și a prezentei ordonanțe de către candidați.

Art. 27. - Organizarea examenului în vederea atribuirii calității de expert tehnic extrajudiciar și eliberarea legitimației de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor și altor instituții centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, stabilit conform legii.

Art. 28. - (1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului elaborat de ministerele și de instituțiile centrale abilitate.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. - (1) Dobândește calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și la art. 14 și care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 și 28. Condiția minimă de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).

(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar și specialitatea se dovedesc cu legitimația de expert eliberată de ministerul sau de instituția centrală abilitată să organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță.


Secțiunea a II-a
Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare

Art. 30. - (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua și expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

(2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

Art. 31. - (1) Relațiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

(2) Obligația de a calcula și de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în condițiile prezentei ordonanțe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligația de a stabilii și de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispozițiilor legale privind impozitul pe venitul global.


CAPITOLUL V
Atribuțiile Biroului central pentru expertize tehnice
judiciare și ale birourilor locale pentru expertize judiciare
tehnice și contabile

Art. 32. - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are următoarele atribuții:

a) coordonează, îndrumă și controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză tehnică judiciară;
b) întocmește și publică în Monitorul Oficial al României tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialități și pe județe, respectiv pe municipiul București, în funcție de domiciliul acestora, precum și modificările intervenite în cazul radierii unor experți tehnici judiciari;
c) întocmește și comunică birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile listele nominale cuprinzând experții și specialiștii care pot efectua expertize tehnice judiciare;
d) organizează desfășurarea examenului pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar și testarea specialiștilor;
e) întocmește și eliberează legitimația de expert tehnic judiciar, în care se menționează numele și prenumele, specialitatea și domiciliul expertului;
f) studiază practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, în vederea generalizării celor mai eficiente metode de efectuare a acestora;
g) organizează activitatea de perfecționare a pregătirii experților tehnici judiciari și a specialiștilor;
h) îndrumă metodologic și ia măsuri pentru îmbunătățirea calității expertizelor;
i) propune conducerii Ministerului Justiției folosirea fondului de 10%, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe;
j) exercită atribuțiile prevăzute în prezenta ordonanță privind stabilirea și sancționarea abaterilor săvârșite de experții tehnici judiciari.
Art. 33. - Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile au următoarele atribuții:

a) țin evidența experților tehnici judiciari și a experților contabili pe baza listelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;
b) recomandă organelor prevăzute la art. 2 experți sau specialiști care pot efectua expertize judiciare în condițiile prevăzute de lege;
c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, sesizând Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra întârzierilor produse din vina experților tehnici judiciari și a experților contabili;
d) asigură primirea rapoartelor de expertize și a deconturilor de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizelor judiciare. Verifică și vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună cu rapoartele de expertiză, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare;
e) plătesc onorariile cuvenite experților tehnici judiciari, specialiștilor și experților contabili. Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activității de expertiză tehnică și contabilă revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;
f) acordă sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției în organizarea examenului de expert tehnic judiciar și în selecționarea specialiștilor;
g) întocmesc și trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situații statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare.

CAPITOLUL VI
Răspunderi și sancțiuni

Art. 34. - Neefectuarea expertizei tehnice datorită unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispozițiilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat.

Art. 35. - (1) Experților tehnici judiciari vinovați de abateri comise în exercitarea activității de expert li se pot aplica de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni disciplinare:

a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;
c) retragerea calității de expert tehnic judiciar.
(2) În situația în care împotriva expertului tehnic judiciar este pusă în mișcare acțiunea penală, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluționarea definitivă a cauzei.

(3) Împotriva sancțiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea făcută în termen suspendă executarea sancțiunii.

(4) Plângerea se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiției sau de un împuternicit anume desemnat de acesta.

(5) Hotărârea ministrului justiției poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(6) Hotărârea instanței este definitivă.

(7) Sancțiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în evidența căruia se află expertul tehnic judiciar sancționat.

Art. 36. - (1) Abaterile săvârșite de experții tehnici extrajudiciari și sancțiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 28 alin. (2).

(2) Cercetarea și aplicarea sancțiunilor pentru abaterile prevăzute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituției centrale în evidența căreia se află expertul tehnic extrajudiciar.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. - Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în condițiile Decretului nr.79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică sau în baza altor acte normative își păstrează această calitate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).

Art. 38. - (1) Experții tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidența experților. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției.

(2) Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.

Art. 39. - Radierea din liste a experților tehnici extrajudiciari se dispune de către ministerele sau instituțiile centrale în evidența cărora se află, pentru motivele prevăzute la art. 38.

Art. 40. - Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la expertiza tehnică judiciară se completează cu dispozițiile privind expertiza din Codul de procedură civilă sau, după caz, din Codul de procedură penală, în măsura în care prin această ordonanță nu se dispune altfel.

Art. 41. - Dispozițiile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile în situația în care expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertiză criminalistică, precum și de orice alt institut de specialitate.

Art. 42. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Decretul nr.79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare.


LEGE nr.156 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 249/15 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, emisă în temeiul art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 2000.


ultima data editat de freeelis pe data de Marti, 20 Mai 2008, 07:41
 
 
 
offline
1.40

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Aprilie 2008, 23:27

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 14:54
Multumesc mult de tot Elis !
Se pare ca un an greu ma asteapta .... daca voi apela din nou la bunavointa si sprijinul tau cat de curand si printre picaturi te voi ruga sa-mi mai faci rost de diverse de prin bibliografie....crezi ca ma vei putea tine de mana ca pe copiii mici pana invat sa merg "copacel"?!

Pentru 2007 asta a fost tematica pe partea de juridic!TEMATICA
privind verificarea pregătirii profesionale a candidaților la examenul
de atribuire a calității de expert tehnic judiciar la specialitatea
“TOPOGRAFIE,GEODEZIE-CADASTRU”
14 iulie 2007

I. Tematica privind cunoștințele tehnice de specialitate - asta am scos-o ca o rezolv !8. Norme tehnice pentru introducerea cadastrului general - Ordin nr. 534/2001 publicat in M.O. nr. 744/21, noiembrie 2001.
9. Regulament privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară – Ordinul nr. 634/2006 din 13/10/2006, publicat in M.O., Partea I nr. 1048 din 29/12/2006

- 3 –
II. Tematica privind cunoașterea actelor normative specifice domeniului.

A. Tematica:

1. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

1. Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
2. Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
3. Organizarea și amenajarea teritoriului agricol

2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare

1. Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare
2. Publicitatea imobiliară

3. Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 634/13 X 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

1. Dispoziții cu privire la întocmirea documentațiilor
2. Dispoziții cu privire la numerotarea cadastrală
3. Conținutul documentațiilor necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară
4. Conținutul documentațiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil
5. Conținutul documentațiilor necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune
6. Conținutul documentațiilor necesare înscrierii unei construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară
7. Conținutul documentațiilor necesare înscrierii modificării limitei de proprietate
8. Conținutul documentațiilor necesare înscrierii modificării suprafeței imobilului
9. Conținutul documentațiilor pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
10. Conținutul documentațiilor pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentație cadastrală.

- 4 -
4. Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 534/01 X 2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
1. Rețele geodezice
2. Delimitarea cadastrală a unităților administrativ-teritoriale
3. Lucrări de introducere a cadastrului general
4. Conținutul planului cadastral
5. Criteriile de împărțire a terenurilor după destinații
6. Criteriile de clasificare și identificare a categoriilor de folosință a terenurilor și a construcțiilor
7. Culegerea în teren a datelor cadastrale
8. Calculul suprafețelor
9. Registrele cadastrale

5. Legea nr. 16/09.01.2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez

1. Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură

6. Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/13.10. 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară
1. Evidența de carte funciară
2. Registrele specifice biroului teritorial
3. Cuprinsul cărții funciare
4. Cererea de înscriere în cartea funciară
5. Încheierea de carte funciară
6. Plângerea împotriva încheierii de carte funciară
7. Înscrierile în cartea funciară
8. Întocmirea, reactualizarea și reconstituirea cărților funciare
9. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor
10. Evidențierea stării de coproprietate
11. Îndreptarea erorilor materiale
12. Rectificarea înscrierilor din cartea funciară
13. Înscrierea certificatului de moștenitor
14. Înscrierea în cartea funciară a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile
15. Intabularea dreptului de superficie și a dreptului de concesiune
16. Intabularea dreptului de uzufruct, uz, abitație și servitute
17. Intabularea dreptului de ipotecă și a privilegiului imobiliar
18. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social
19. Inscrierea actelor de executare silită imobiliară
- 5 -
B. Bibliografia:

1. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, publicată în M.Of., Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, publicată în M.Of., Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006.

Precum și următoarele acte normative în legătură cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată:

a. Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 634/13 X 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, publicat în M.Of., Partea I, nr. 1048 din 29 decembrie 2006;
b. Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 534/01 X 2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în M.Of., Partea I, nr.744/21 XI 2001, cu modificările și completările ulterioare.
c. Legea nr. 16/09.01.2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez, publicat în M.Of., Partea I, nr.43/19 I 2007
d. Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/13.10. 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, publicat în M.Of., Partea I, nr.1049/9 XII 2006, cu modificările și completările ulterioare.

- 6 -
III. Tematica și bibliografia privind cunoașterea dispozițiilor Codului de procedură civilă, Codul de procedură penală și alte acte normative care reglementează expertiza, drepturile și obligațiile expertului.

A. Tematica:

1. Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.

1. Calitatea de expert tehnic judiciar.
2. Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară.
3. Atribuțiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare și ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile.
4. Răspunderi și sancțiuni.

2. Codul penal

1. Infracțiunile: darea de mită, luarea de mită, traficul de influență, primirea de foloase necuvenite, mărturia mincinoasă, încercarea de a determina mărturia mincinoasă.

3. Codul de procedură penală

1. Incompatibilitatea expertului. Abținerea și recuzarea.
2. Constatarea tehnico-științifică.
3. Expertizele.
4. Acoperirea cheltuielilor judiciare.
5. Sumele cuvenite martorului, expertului, interpretului.
6. Îndreptarea erorilor materiale.
7. Înlăturarea unor omisiuni vădite.
8. Abateri judiciare.
9. Măsuri premergătoare privind martorii, experții, interpreții.
10. Ascultarea martorului, expertului, interpretului.
11. Persoanele care pot face apel.
12. Cazurile de revizuire.
13. Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

4. Codul de procedură civilă
1. Incompatibilitatea judecătorilor.
2. Recuzarea experților.
- 7 -
3. Verificarea de scripte.
2. Expertiza.
3. Asigurarea dovezilor.
4. Cheltuielile de judecată.
5. Motivele de revizuire și termenul de revizuire.

B. Bibliografia:

1. Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002 (M.Of., Partea I, nr. 26/25 I 2000, M.Of., Partea I, nr. 249/2002).

2. Codul penal, republicat, modificat și completat – art. 254 – luarea de mită, art. 255 – darea de mită, art. 256 - primirea de foloase necuvenite, art. 257 – trafic de influență, art. 260 – mărturia mincinoasă, art. 261 – încercarea de a determina mărturia mincinoasă.

3. Codul de procedură penală, republicat, modificat și completat – art. 48 – alte cauze de incompatibilitate, art. 50 – abținerea, art. 51 – recuzarea, art. 52 – procedura de soluționare în cursul judecății, art. 53 – procedura de soluționare în cursul urmăririi penale, art. 54 – incompatibilitatea expertului și interpretului, art. 112 – folosirea unor specialiști, art. 116 – 127 (Secțiunea X – Expertizele), art. 189 – acoperirea cheltuielilor judiciare, art. 190 – sumele cuvenite martorului, expertului, interpretului, art. 195 – îndreptarea erorilor materiale, art. 196 – înlăturarea unor omisiuni vădite, art. 198 – abateri judiciare, art. 319 – măsuri premergătoare privind martorii, experții, interpreții, art. 327 – ascultarea martorului, expertului, interpretului, art. 362 – persoanele care pot face apel, art. 394 – cazurile de revizuire, art. 4081 – revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

4. Codul de procedură civilă, modificat și completat – art. 24-36 (Titlul V – Incompatibilitățile, abținerea și recuzarea judecătorilor), art. 130, art. 170, art. 179, art. 201 – 214 (Expertiza), art. 235, art. 274, art. 322, art. 324.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea prezentării la examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intervenite până la data de 10 iunie 2007.

- Iar in cazul meu.....pana in 2009 !!!!!!!!!!!!!!!!!

Crezi ca poti avea destula rabdare cu mine?!
 
 
 
online
9.99
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 19:36
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
Da, am foarte multa rabdare .....
 
 
 
offline
1.40

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Aprilie 2008, 23:27

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 21:03

Ai vazut ce bibliografie e mai sus?!?!?!?!
Acolo e buba!
 
 
 
online
9.99
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 21:09
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
Da, am vazut bibliografia postata de tine si cred ca in cateva zile pe adresa ta de mail vei primi toata bibliografia postata, bineinteles actualizata la zi.
 
 
 
offline
1.40

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Aprilie 2008, 23:27

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 20 Mai 2008, 22:27
Eliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisuleeeeeeeeeeeeeeeeeee maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
TOATA, TOATA ?!?!?!??!
Vai, ce ma fac! La primul drum in Bucuresti o sa vin musai si la tine sa te pup pentru asta!

 
 
 
 

Discutie O.G. 2/2000, devenită Legea 156/2002 - a expertilor tehnici judiciari si extrajudiciari

Acest subiect este moderat de catre
Gabriela Pintea,    freeelis,    cioan,    gigipopa 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 116
Total subiecte: 412959
Total mesaje: 2108827


 

Acum online

Utilizatori (25)
Fricc , loredana291 , darjan , emil19 , Anton777 , gabi1912 , elena1958 , Radu9 , visinica , tomasso , mimicatalina , c_m , office_log , carsteaverginica , costachel , Alexander33 , bocit , GeorgeVandu05 , crn , milika , seneca399 , Mariana580 , MOCANU DOINA , gigelas , silviamarin2007

Consultanti (5)
patrascu razvan , Laszlo21 , Ioana Precup , AvTudor_com , liail

Moderatori (4)
tudorvaleriu , elga50 , freeelis , gigipopa

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

cartiradu , buzlea , ELCAR , robingo , alias_dia , iko , violetagrig , barni , ionutmilea , Adina Vasile , elenaove , 1962 , irinazamfir , dana_31ji , oleco1 , monna08 , ovidiucocan , c.radu31 , paveliuliana , kreasta , diacris , mira.bella , dinucu , mihaelamarcu1 , crinisoara , lupu1 , cristian.dumitru , av.buhna sorin , APT , mona30 , radu corneliu , bogdana_z , kosminell , d&l , suzana78 , ancro , grad ioana , Gabriel Miclea , allex64 , oanaghim , CiprianHristea , daniela.vese , a_gruitad , ilinca_hanganu , fln_neagu , SashaVDK , beatrice3108 , macsinciuc viorel , mariana30 , gh , haidelberg , spiridonpanainte , avvalentina , hans_cristian , dariusdf , dani79tim , ciuculescu Teodora , costel trifu , maruska , alexandru9591 , cbalanici , SALVIA , CLAUARAD , asafteiandra , Dorina Fundali , tabyvar , FiliTm , RAMELA , prozatos , nicutamas , clucian , Ungvari Eva , camiluncan , sim74 , raduhanta , adriana rusu , alexandrap , Kiss Raluca , hozadora , nemesdiana , kristina_yldiko , Jenu68 , eugenia36 , yantze4u , Ana_86_ana , Valentina_M , dana 50 , clau_ncm , florinirina , lucretia_micu , lucian1981 , Alexandra8278 , bogdan.i , Ionescu Ana Maria , popapuiu , dory88 , cleosiluet , badrianacarmen , carmen delfrati , claudiadan , komunistu , gabrielamunteanu@yahoo.com , ankaroman , VasilasLiviu , zamatei , sandu04ify , dana1956 , paulaardelean , ldoru , Andreea_Claudia , Adelina91 , bazil000

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro