GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚÃ DE URGENȚÃ Nr. 125
publicat in Monitorul Oficial nr. 938 din 12/30/2011

pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


În vederea respectãrii angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenție și în Memorandumul tehnic de înțelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațio nal, referitoare la reglementarea și supravegherea sistemului financiar, precum și la implementarea unor mãsuri de reducere a numãrului foarte mare al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, prin anularea înregistrãrii în scopuri de TVA a contribuab ililor care ori nu desfãșoarã nicio activitate, ori nu depun deconturi de TVA la termenele prevãzute de lege, ținând seama de necesitatea perfecționãrii continue a legislației fiscale, de conjunctura economicã actualã, de principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada urmãtoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a cre șterii economice, luând în considerare faptul cã neadoptarea și nepublicarea pânã la data de 31 decembrie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la cadrul fiscal de determinare a profitului impozabil pentru contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile co nforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã conduc la:
- imposibilitatea instituțiilor de credit de a duce la îndeplinire obligațiile care derivã din noile prevederi legale, ca urmar e a modificãrilor reglementãrilor contabile;
- imposibilitatea elaborãrii în timp util a legislației secundare, cu consecințe negative asupra instituțiilor de credit în cee a ce privește managementul financiar și planul afacerilor, ținând seama de necesitatea clarificãrii tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor declarați inactivi și celor a cãror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulatã, având în vedere necesitatea acordãrii deductibilitãții limitate în procent de 50% în cazul cheltuielilor privind combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, precum și a TVA afere nte achiziției vehiculelor respective și a combustibilului consumat de acestea, pentru care România a consultat Comitetul TVA, având în vedere necesitatea alinierii la acquis-ul comunitar a prevederilor naționale referitoare la taxarea inversã pentru deșeuri, în vederea diminuãrii fenomenelor de evaziune fiscalã, luând în considerare necesitatea reglementãrii unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de cãtre persoanele fizice - proprietari de camere închiriate în scop turistic, întrucât se impune revizuirea sistemului actual de impunere a veniturilor obținute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, în sensul simplificãrii acestuia, întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de poziție adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã, pentru preîntâmpinarea declanșãrii procedurii de infringement, în contextul în care este necesarã continuarea simplificãrii și unificãrii legislației și a administrãrii contribuțiilor social e obligatorii datorate de persoanele fizice, având în vedere necesitatea eliminãrii dificultãților de naturã tehnicã apãrute în aplicarea actului normativ supus modificãrii și completãrii, în considerarea faptului cã aceste elemente constituie situații extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã și vizeazã totodatã interesul public, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicatã, Guvernul României adoptã prezenta ordonanțã de urgențã.

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile și completãrile ulterioare, se modificã și se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(2) Contribuțiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmãtoarele:
a) contribuțiile de asigurãri sociale datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat;
b) contribuțiile de asigurãri sociale de sãnãtate datorate bugetului Fondului național unic de asigurãri sociale de sãnãtate;
c) contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de angajator bugetului Fondului național unic de asigurãri sociale de sãnãtate;
d) contribuțiile asigurãrilor pentru șomaj datorate bugetului asigurãrilor pentru șomaj;
e) contribuția de asigurare pentru accidente de muncã și boli profesionale datoratã de angajator bugetului asigurãrilor sociale de stat;
f) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datoratã de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificãrile ulterioare.”

2. La articolul 7 alineatul (1), dupã punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu urmãtorul cuprins: „141. impozitul pe profit amânat - impozitul plãtibil/recuperabil în perioadele viitoare în legãturã cu diferențele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabilã a unui activ sau a unei datorii și valoarea fiscalã a acestora;”.
3. La articolul 7 alineatul (1), dupã punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 34, cu urmãtorul cuprins: „34. Contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere și urmãtoarele reguli:
a) pentru imobilizãrile necorporale, în valoarea fiscalã se includ și reevaluãrile efectuate potrivit reglementãrilor contabile. În cazul în care se efectueazã reevaluãri ale imobilizãrilor necorporale care determinã o descreștere a valorii acestora sub valoarea rãmasã neamortizatã stabilitã în baza valorii de înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã a imobilizãrilor necorporale se recalculeazã pânã la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
b) în cazul în care se trece de la modelul reevaluãrii la modelul bazat pe cost, în valoarea fiscalã a activelor și pasivelor stabilitã potrivit regulilor prevãzute la pct. 33, cu excepția mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflației;
c) în cazul în care se trece de la modelul reevaluãrii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscalã a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor se scad reevaluãrile efectuate potrivit reglementãrilor contabile și se include actualizarea cu rata inflației;
d) pentru proprietãțile imobiliare clasificate ca investiții imobiliare, valoarea fiscalã este reprezentatã de costul de achiziție, de producție sau de valoarea de piațã a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrãrii în patrimoniul contribuabilului, utilizatã pentru calculul amortizãrii fiscale, dupã caz. În valoarea fiscalã se includ și evaluãrile efectuate potrivit reglementãrilor contabile. În cazul în care se efectueazã evaluãri ale investițiilor imobiliare care determinã o descreștere a valorii acestora sub valoarea rãmasã neamortizatã stabilitã în baza costului de achiziție/producție sau valorii de piațã a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã a investițiilor imobiliare se recalculeazã pânã la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziție/producție sau valorii de piațã, dupã caz, a investițiilor imobiliare.”

4. La articolul 11, alineatele (11) și (12) se modificã și vor avea urmãtorul cuprins: „(11) Contribuabilii declarați inactivi conform art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, care desfãșoarã activitãți economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor și taxelor prevãzute de prezenta lege, dar nu beneficiazã de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adãugatã aferente achizițiilor efectuate în perioada respectivã. (12) Beneficiarii care achiziționeazã bunuri și/sau servicii de la contribuabili dupã înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați conform art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, nu beneficiazã de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adãugatã aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silitã.”
5. La articolul 11, dupã alineatul (12) se introduc douã noi alineate, alineatele (13) și (14), cu urmãtorul cuprins: „(13) Contribuabilii cãrora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiazã de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente achizițiilor efectuate în perioada respectivã, dar sunt supuși obligației de platã a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentã operațiunilor impozabile desfãșurate în perioada respectivã. (14) Beneficiarii care achiziționeazã bunuri și/sau servicii de la contribuabilii cãrora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) și au fost înscriși în Registrul persoanelor impozabile a cãror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulatã nu beneficiazã de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silitã.”
6. Dupã articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 193, cu urmãtorul cuprins: „Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã Art. 193. - Contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã pentru determinarea profitului impozabil vor avea în vedere și urmãtoarele reguli:
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implementãrii reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã ca bazã a contabilitãții, se aplicã urmãtorul tratament fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând diferențele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bãncii Naționale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificãrile și completãrile ulterioare, și ajustãrile pentru depreciere, evidențiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internaționale de raportare financiarã, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând sã fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând diferențele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bãncii Naționale a României nr. 3/2009, cu modificãrile și completãrile ulterioare, și ajustãrile pentru depreciere, evidențiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internaționale de raportare financiarã, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezintã elemente similare cheltuielilor, în mod eșalonat, în tranșe egale, pe o perioadã de 3 ani;
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflației, ca urmare a implementãrii reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã ca bazã a contabilitãții, se aplicã urmãtorul tratament fiscal:
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflației a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu condiția evidențierii într-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmând sã fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflației a activelor, cu excepția actualizãrii cu rata inflației a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu reprezintã elemente similare veniturilor;
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflației a pasivelor, cu excepția actualizãrii cu rata inflației a amortizãrii mijloacelor fixe, nu reprezintã elemente similare cheltuielilor;
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustãri, ca urmare a implementãrii reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã ca bazã a contabilitãții, cu excepția sumelor care provin din provizioane specifice și a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflației, se aplicã urmãtorul tratament fiscal:
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintã elemente similare veniturilor;
2. sumele care reprezintã elemente de natura veniturilor înregistrate suplimentar, potrivit reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, reprezintã elemente similare veniturilor;
3. sumele care reprezintã elemente de natura cheltuielilor înregistrate suplimentar, potrivit reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai dacã acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintã elemente similare veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintã elemente similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte ajustãri, ca urmare a implementãrii reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã ca bazã a contabilitãții, se înregistreazã sume care provin din retratarea unor provizioane, altele decât cele prevãzute la lit. a), sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintã elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã nu reprezintã elemente similare cheltuielilor.”

7. La articolul 20, literele b) și c) se modificã și vor avea urmãtorul cuprins: „b) diferențele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporãrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionãrii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidãrii persoanei juridice la care se dețin titlurile de participare;
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi și/sau penalitãți de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum și veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participãrii în naturã la capitalul altor persoane juridice;”
.
8. La articolul 20, dupã litera e) se introduc douã noi litere, literele f) și g), cu urmãtorul cuprins: „f) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã;
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, ca urmare a evaluãrii ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justã de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizãrii fiscale, respectiv la momentul scãderii din gestiune a acestor investiții imobiliare, dupã caz.”

9. La articolul 21 alineatul (2), dupã litera p) se introduc douã noi litere, literele r) și s), cu urmãtorul cuprins: „r) cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvențiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agenții guvernamentale și alte instituții naționale și internaționale;
s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordãrii efective a beneficiilor, dacã acestea sunt impozitate conform titlului III.”

10. La articolul 21 alineatul (4), litera a) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit plãtite în strãinãtate. Sunt nedeductibile și cheltuielile cu impozitele nereținute la sursã în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã;”.
11. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se abrogã.
12. La articolul 21 alineatul (4), dupã litera ș) se introduc patru noi litere, literele ș1)-ș4), cu urmãtorul cuprins: „ș1) cheltuielile din reevaluarea imobilizãrilor necorporale, în cazul în care, ca urmare a efectuãrii unei reevaluãri de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, se înregistreazã o descreștere a valorii acestora; ș2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuãrii unei reevaluãri de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, se înregistreazã o descreștere a valorii acestora; ș3) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluãrii ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justã de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, se înregistreazã o descreștere a valorii acestora; ș4) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzãrii în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie;”.
13. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximã autorizatã care sã nu depãșeascã 3.500 kg și care sã nu aibã mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Prin excepție de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile în situația în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre urmãtoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pazã și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfãșurare a activitãții, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzãri și de agenți de recrutare a forței de muncã;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platã, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea cãtre alte persoane, inclusiv pentru desfãșurarea activitãții de instruire în cadrul școlilor de șoferi;”
.
14. La articolul 21 alineatul (4), dupã litera t) se introduce o nouã literã, litera ț), cu urmãtorul cuprins: „ț) cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni. Acestea reprezintã elemente similare cheltuielilor la momentul acordãrii efective a beneficiilor dacã acestea sunt impozitate conform titlului III.”
15. La articolul 22 alineatul (1), litera d) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „d) provizioanele specifice, constituite de instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ținut de Banca Naționalã a României, de instituțiile de platã persoane juridice române care acordã credite legate de serviciile de platã, de instituțiile emitente de monedã electronicã, persoane juridice române, care acordã credite legate de serviciile de platã, precum și provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare și funcționare;”.
16. La articolul 22 alineatul (1), dupã litera d) se introduc douã noi litere, literele d1) și d2), cu urmãtorul cuprins: „d1) ajustãrile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementãrilor prudențiale ale Bãncii Naționale a României, se determinã ajustãri prudențiale de valoare sau, dupã caz, valori ale pierderilor așteptate, înregistrate de cãtre instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparțin Spațiului Economic European, potrivit reglementãrilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, și filtrele prudențiale potrivit reglementãrilor emise de Banca Naționalã a României. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudențiale sunt elemente similare veniturilor; d2) ajustãrile pentru depreciere înregistrate de cãtre sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene și state aparținând Spațiului Economic European, potrivit reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, aferente creditelor și plasamentelor care intrã în sfera de aplicare a reglementãrilor prudențiale ale Bãncii Naționale a României referitoare la ajustãrile prudențiale de valoare aplicabile instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparțin Spațiului Economic European;”.
17. La articolul 22, dupã alineatul (51) se introduce un nou alineat, alineatul (52), cu urmãtorul cuprins: „(52) Prin excepție de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobilizãrilor necorporale, efectuatã de cãtre contribuabilii care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizãrii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizãrilor necorporale, se impoziteazã concomitent cu deducerea amortizãrii fiscale, respectiv la momentul scãderii din gestiune a acestor imobilizãri necorporale, dupã caz.”
18. La articolul 24, dupã alineatul (15) se introduc douã noi alineate, alineatele (151) și (152), cu urmãtorul cuprins: „(151) În cazul în care se înlocuiesc pãrți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizãrilor necorporale cu valoare fiscalã rãmasã neamortizatã, cheltuielile reprezentând valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã aferentã pãrților înlocuite reprezintã cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizãrilor necorporale se recalculeazã în mod corespunzãtor, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã aferentã pãrților înlocuite și majorarea cu valoarea fiscalã aferentã pãrților noi înlocuite, pe durata normalã de utilizare rãmasã. (152) În cazul în care se înlocuiesc pãrți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizãrilor necorporale dupã expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizãrii fiscale se va stabili o nouã duratã normalã de utilizare de cãtre o comisie tehnicã sau un expert tehnic independent.”
19. La articolul 24, dupã alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu urmãtorul cuprins: „(23) În cazul contribuabililor care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, pentru activele imobilizate deținute pentru activitatea proprie, transferate în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzãrii și reclasificate în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie, valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã este valoarea fiscalã dinaintea reclasificãrii ca active imobilizate deținute în vederea vânzãrii. Durata de amortizare este durata normalã de utilizare rãmasã determinatã în baza duratei normale de utilizare inițiale, din care se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzãrii. Amortizarea fiscalã se calculeazã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost reclasificat în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscalã.”
20. La articolul 34, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmãtorul cuprins: „(81) În cazul contribuabililor care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiarã, plãțile anticipate trimestriale se efectueazã în sumã de o pãtrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. (8), fãrã a lua în calcul influența ce provine din aplicarea prevederilor art. 193, inclusiv pentru anii fiscali în care se deduc sumele evidențiate în soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.”
21. La articolul 34, alineatul (14) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvã cu lichidare, potrivit legii, au obligația sã depunã declarația anualã de impozit pe profit și sã plãteascã impozitul pânã la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscalã.”
22. La articolul 42, dupã litera a) se introduce o nouã literã, litera a1), cu urmãtorul cuprins: „a1) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrãrii, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;”.
23. La articolul 48 alineatul (7), litera l1 se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „l1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximã autorizatã care sã nu depãșeascã 3.500 kg și care sã nu aibã mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului. Prin excepție, cheltuielile privind combustibilul efectuate în cadrul activitãții în scopul realizãrii de venituri sunt deductibile integral în situația în care vehiculele respective se înscriu în oricare din urmãtoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pazã și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfãșurare a activitãții, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzãri și de agenți de recrutare a forței de muncã;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platã, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea cãtre alte persoane, inclusiv pentru desfãșurarea activitãții de instruire în cadrul școlilor de șoferi;”
.
24. La articolul 49, alineatul (2) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(2) Ministerul Finanțelor Publice elaboreazã nomenclatorul activitãților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobã prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitãțile din Clasificarea activitãților din economia naționalã - CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificãrile ulterioare. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au urmãtoarele obligații:
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmeazã a se aplica.”

25. La articolul 49, alineatul (8) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(8) Contribuabilii care desfãșoarã activitãți pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit au obligația sã completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasãri și plãți referitoare la încasãri, potrivit reglementãrilor contabile elaborate în acest scop.”
26. La articolul 49, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins: „(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal urmãtor, au obligația determinãrii venitului net anual în sistem real. Aceastã categorie de contribuabili are obligația sã completeze corespunzãtor și sã depunã declarația privind venitul estimat/norma de venit pânã la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naționalã a României, la sfârșitul anului fiscal.”
27. La articolul 51, alineatele (2) și (3) se modificã și vor avea urmãtorul cuprins: „(2) Opțiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadã de 2 ani fiscali consecutivi și se considerã reînnoitã pentru o nouã perioadã dacã contribuabilul nu solicitã revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzãtoare a declarației privind venitul estimat/norma de venit și depunerea formularului la organul fiscal competent pânã la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmãtor expirãrii perioadei de 2 ani
(3) Opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercitã prin completarea declarației privind venitul estimat/norma de venit cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent pânã la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfãșurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitãții, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.”

28. Articolul 52 se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „Reținerea la sursã a impozitului reprezentând plãți anticipate pentru unele venituri din activitãți independente

Art. 52. -
(1) Pentru urmãtoarele venituri, plãtitorii persoane juridice sau alte entitãți care au obligația de a conduce evidențã contabilã au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursã, reprezentând plãți anticipate, din veniturile plãtite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectualã;
b) venituri din activitãți desfãșurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertizã contabilã și tehnicã, judiciarã și extrajudiciarã;
d) venitul obținut de o persoanã fizicã dintr-o asociere cu o persoanã juridicã contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu genereazã o persoanã juridicã
(2) Impozitul ce trebuie reținut se stabilește dupã cum urmeazã:
a) în cazul veniturilor prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), aplicând o cotã de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursã potrivit titlului IX2;
b) în cazul veniturilor prevãzute la alin. (1) lit. d), aplicând cota de impunere prevãzutã pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere
(3) Impozitul ce trebuie reținut se vireazã la bugetul de stat pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care a fost plãtit venitul, cu excepția impozitului aferent veniturilor prevãzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.”

29. La articolul 521, alineatul (1) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(1) Contribuabilii care realizeazã venituri din activitãțile menționate la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercitã în scris în momentul încheierii fiecãrui raport juridic/contract și este aplicabilã veniturilor realizate ca urmare a activitãții desfãșurate pe baza acestuia.”
30. Articolul 53 se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „Plãți anticipate ale impozitului pe veniturile din activitãți independente

Art. 53. -
(1) Contribuabilii care realizeazã venituri din activitãți independente au obligația sã efectueze plãți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excepția veniturilor prevãzute la art. 52, pentru care plata anticipatã se efectueazã prin reținere la sursã sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 521
(2) Impozitul reținut la sursã de cãtre plãtitori pentru veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevãzute la art. 78 alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintã platã anticipatã în contul impozitului anual datorat de cãtre contribuabilii care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri din activitãți independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã. Plãțile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de cãtre organul fiscal competent.”

31. La articolul 61, dupã alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmãtorul cuprins: „(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor și veniturile obținute de cãtre proprietar din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personalã, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsã între una și 5 camere inclusiv
(4) În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de contribuabilii prevãzuți la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obțin venituri din închirierea în scop turistic a unui numãr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuințe proprietate personalã. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depãșirii numãrului de 5 camere de închiriat, și pânã la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizeazã în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevãzute în categoria venituri din activitãți independente
(5) Veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personalã, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activitãți independente pentru care venitul net anual se determinã pe bazã de normã de venit sau în sistem real și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din prezentul titlu.”

32. La articolul 62, alineatul (1) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(1) Venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintã totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã stabilite potrivit contractului încheiat între pãrți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasãrii acestora. Venitul brut se majoreazã cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținãtor legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã.”
33. La articolul 62, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins: „(11) În cazul veniturilor obținute din închirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza chiriei prevãzute în contractul încheiat între pãrți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasãrii chiriei.”
34. La articolul 62, dupã alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alineatele (21)-(26), cu urmãtorul cuprins: „(21) În cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între pãrți și reprezintã totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã primite. (22) În cazul în care arenda se exprimã în naturã, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotãrâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor și Dezvoltãrii Rurale, hotãrâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotãrâri se transmit în cadrul aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru a fi comunicate unitãților fiscale din subordine. (23) Venitul net din arendã se stabilește la fiecare platã prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (24) Impozitul pe veniturile din arendã se calculeazã prin reținere la sursã de cãtre plãtitorii de venit la momentul plãții venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. (25) Impozitul astfel calculat și reținut pentru veniturile din arendã se vireazã la bugetul de stat pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care a fost reținut. (26) În cazul în care opteazã pentru determinarea venitului net din arendã în sistem real, contribuabilii sunt obligați sã precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la momentul încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasã este aplicabilã pentru toate veniturile realizate în baza contractului/raportului juridic respectiv.”
35. La articolul 62, alineatul (3) se modificã și va avea urmãtorul cuprins: „(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2) și (21)-(25), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã.”