avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 622 soluții astăzi
Forum Activitate Albert35

Activitate Albert35

Supun atentiei dumneavoastra problema tutularizarii la nivelul unitatii de invatamant...

Sunt profesor de informatica cu o vechime efectiva in invatamant de 15 ani si gradul didactic I. La nivelul scolii va fi vacantata spre titularizare o catedra de informatica pe care vor concura 2 profesori: eu si colegul de catedra care are 3 ani vechime si definitivatul.
Eu am obtinut in anul 2011 la examenul de titularizare nota 9,15 iar colegul de catedra a obtinut in anul 2013 nota 9,20.

CINE ARE PRIORITATE SA OCUPE RESPECTIVUL POST? VA ROG SA TINETI CONT IN FORMULAREA OPINIEI DUMNEAVOASTRA DE:
- ASPECTELE MAI SUS MENTIONATE
- METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVÃŢÃMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ªCOLAR 2014-2015

EXTRAS DIN METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVÃŢÃMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ªCOLAR 2014-2015[B]

Art. 55 Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, care au participat la concursuri titularizare, sesiunile 2011 şi/sau 2010 care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2013-2014, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2014.
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
Art. 56 (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, în baza unuia din următoarele rezultate:
(i) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
(ii) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2014;
c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
(2) Cadrele didactice netitulare care au două sau mai multe specializări pot solicita titularizarea începând cu data de 1 septembrie 2014 şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar 2013-2014, conform alin. (1) lit. a) constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în sesiunile 2011, 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2.
(4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare, se ia în calcul media aritmetică cea mai mare, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire.


Tinand cont de "În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. " CONSIDERATI CA POT AVEA PRIORITATE IN FATA COLEGULUI DE CATEDRA PE CONSIDERENTUL CA EU AM GRADUL I, IAR EL DOAR DEFINITIVATUL DESI EL ARE NOTA LA CONCURS MAI MARE?

MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU RASPUNSUL DUMNEAVOASTRA!

CU STIMA,
ALBERT