avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 472 soluții astăzi
Forum Activitate ContSters90444

Activitate ContSters90444

Postez mai jos si textul hotararii.Nu am gasit in cuprinsul ei nimic referitor la modaliatea de contestare a felului cum "operatorul autorizat" impreuna cu politia comunitara aplica dispozitiile acestui text normativ.


MUNICIPIUL BUCUREªTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52
HOTÃRÂRE
privind reglementarea activităţii de ridicare, transport depozitare şi eliberare a vehiculelor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 şi
care constituie un obstacol pentru circulaţia publică
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate
al Administraţiei Domeniului Public Sector 6, Protocolul de colaborare nr. 669 din 03.03.2006
dintre Poliţia Comunitară Sector 6 şi Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti precum
şi Protocolul de Colaborare nr. 181 din 18.12.2007 încheiat între Primăria Sector 6 şi Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
Vazând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;
În baza prevederilor art. 23 alin. 2 lit. “a, b, c” din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr.
955/2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/
2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
şi privat de interes local aprobată cu modificări prin Legea nr. 3 din 2003 şi art. 64 alin. 1
coroborat cu art. 128 alin. 1 lit. “d” din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată şi actualizată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
Consiliul Local Sector 6,
HOTÃRêTE:
Art. 1: Se aprobă ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor sau
remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 şi care
constituie un obstacol pentru cirulaţia publică, în vederea creşterii capacităţii de preluare a
traficului, a îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pentru vehicule precum şi a creşterii gradului de
siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice.
Art. 2: Se aprobă Regulamentul conform Anexei nr. 1 privind ridicarea, transportul,
depozitarea în spaţii special amenajate şi eliberarea vehiculelor sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe partea carosabilă a drumului din Sectorul 6 care constituie un obstacol pentru
cirulaţia publică şi modelul de Nota de constatare privind fişa vehiculului staţionat
neregulamentar care va fi completată de operatorul autorizat să efectueze operaţiunile de ridicare,
transport şi depozitare conform Anexei nr. 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
PRESEDINTE DE SEDINTA, În temeiul art. 47
din Legea nr. 215/2001
Ancuţa Sorina Comănici CONTRASEMNEAZÃ
pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe Floricică
Nr.: 3
Data: 12.02.2008
ANEXA NR. 1
la H.C.L.S. 6 nr. 3/12.02.2008
R E G U L A M E N T
privind ridicarea, transportul, depozitarea in spatii special amenajate si eliberarea vehiculelor
sau remorcilor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumului public
din Sectorul 6 si care constituie un obstacol pentru circulatia publica
Art. 1: Vehiculele sau remorcile stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumului
public din Sectorul 6 si care constituie un obstacol pentru circulatia publica, sunt supuse ridicarii,
transportului si depozitarii lor in spatii special amenajate, pana la eliberarea acestora proprietarilor
sau indeplinirea formalitatilor legale de valorificare.
Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel
mult 5 minute. Peste aceasta durata imobilizarea se considera stationare.
Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si
semnalizate corespunzator.
Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea
acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.
Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa
alta.
Art. 2: Constatarea stationarii neregulamentare pe partea carosabila a drumului public din
Sectorul 6 si care constituie un obstacol pentru circulatia publica a vehiculelor sau remorcilor se
efectueaza conform legii.
Art. 3: Operatiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea in spatii special amenajate
si eliberarea vehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumului
public din Sectorul 6 si care constituie un obstacol pentru circulatia publica se efectueaza de catre
ADP si personalul operatorului autorizat.
Art. 4: Operatiunile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor sau
remorcilor se executa numai de catre operatorul autorizat. Aceste operatiuni se pot realiza numai
pe baza Dispozitiei scrise de ridicare intocmita de catre agentul constatator din cadrul Brigazii de
Politie Rutiera Bucuresti si prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor sau remorcilor. Agentul
constatator asista pe toata perioada derularii operatiunilor de ridicare a vehiculelor si remorcilor
de catre operatorul autorizat.
Art. 5: Dupa intocmirea Dispozitiei scrise de ridicare, se va completa o Nota de
constatare de catre reprezentantul operatorului, aprobata prin Anexa nr. 2 a prezentei hotarari,
care va fi semnata de agentul comunitar si un martor asistent. Nota de constatare va cuprinde in
mod obligatoriu marca, modelul, culoarea, si numarul de inmatriculare al vehiculului, locul si
starea fizica a acestuia. Nota de constatare se va intocmii in 3 exemplare (autocopiante si culori
diferite) si vor fi inseriate. Originalul va ramane la reprezentantul operatorului, iar celelalte doua
copii ale notei de constatare se vor inmana agentului comunitar si politistului din cadrul Brigazii
de Politie Rutiera.
Dupa completarea Notei de constatare, operatorul va imortaliza in format digital, foto, din
patru unghiuri diferite, vizand starea vehiculului stationat. La cererea Brigazii de Politie Rutiera,
operatorul autorizat este obligat sa puna la dispozitia acestuia fotografiile din care sa rezulte starea
fizica a vehiculului stationat.
Art. 6: Perioada maxima de depozitare este de 6 luni. In situatiile in care proprietarul sau
detinatorul legal al vehiculului sau remorcii depozitate nu se prezinta in acest termen pentru
ridicare, agentii constatatori din aparatul propriu al Primariei Sector 6, imputerniciti de Primar vor
trece la somarea acestuia in vederea vanzarii pentru valorificare in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 421/ 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri
apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ – teritoriale,
modificata prin Legea nr. 309/ 2006.
Art. 7: Operatorul autorizat sa desfasoare activitatea de ridicare, transport, depozitare si
eliberare a vehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumului
public din Sectorul 6 si care constituie un obstacol pentru circulatia publica raspunde in mod
direct fata de detinatorii legali ai vehiculelor sau remorcilor ridicate pentru eventuale daune
produse acestora ca urmare a operatiunilor de ridicare, transport si depozitare. Operatorul
autorizat este obligat sa se asigure la o societate de asigurari pentru acoperirea eventualalor daune
produse ca urmare a operatiunilor de ridicare, transport si depozitare.
Art. 8: Pe perioada depozitarii vehiculelor, acestea se afla in custodia operatorului
autorizat pana la data eliberarii si raspunde conform legii. Eliberarea se va efectua conducatorului
vehiculului in baza certificatului de inmatriculare in original.
Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere la cererea
acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi
condus pe drumurile publice, conform dispozitiilor art.39 din O.U.G. nr.195/ 2002 privind
circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata.
Art. 9: Programul de desfasurare a activitatilor de ridicare, transport si depozitare a
vehiculelor si remorcilor se desfasoara zilnic in intervalul orar 08:00 – 20:00. La solicitarea
Primariei Sector 6, programul se poate prelungi.
Programul de desfasurare a activitatii de eliberare a autovehiculelor si remorcilor ridicate se
desfasoara zilnic in intervalul orar 08:00 – 22:00.
Art. 10: La cererea autoritatilor locale, in situatii de urgenta prevazute de O.U.G. nr.21/
2004, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.15/ 2005 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta, operatorul autorizat va efectua, cu titlu gratuit, operatiunile
de ridicare si mutare a vehiculelor in zona afectata.
Art. 11: Restituirea vehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art.32, alin.2, lit. a si b
din O.U.G. nr.195/ 2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicat in baza Legii nr.49/
2006, se face gratuit, imediat si neconditionat.
Art. 12: Plata tarifelor aferente operatiunilor de ridicare, transport si depozitare a
vehiculelor sau remorcilor se efectueaza la reprezentantul operatorului autorizat care a efectuat
operatiunile de ridicare, transport si depozitare in functie de perioada de depozitare si care are
obligatia sa elibereze chitanta fiscala.
Momentul eliberarii catre conducatorul vehiculului se stabileste pe baza registrului de intrari –
iesiri existent la sediul locului de depozitare.
PREªEDINTE DE ªEDINŢÃ,
Ancuţa Sorina Comănici
ANEXA NR. 2
la H. C. L. S 6 nr. 3/12.02.2008
(Operatorul autorizat) Nota de constatare
__________________ seria _____nr.___________
(Nr. inseriat)
FISA VEHICULULUI STATIONAT NEREGULAMENTAR
Incheiat astazi, ziua….…luna….…anul..…...ora…..…minutul……..Str….……….
………..…………………………….….. .
Subsemnatul……...………………………………angajat al operatorului autorizat,
la examinarea exterioara a vehiculului, cu numarul de inmatriculare……...……... marca
……….…………modelul………….…...., culoarea……...……..…. ca urmare a intocmirii
Dispozitiei scrise de ridicare nr……….……….., in vederea efectuarii operatiunilor de
ridicare, transport si depozitare, constat urmatoarele:
- vehiculul prezinta avarii vizibile (da/nu)
Observatii: examinarea exterioara s-a efectuat prin fotografiere in format digital, din 4
unghiurii diferite ( fata, spatele si lateralele vehiculului) constatandu-se urmatoarele:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________
Cele mentionate in prezenta nota de constatare sunt atestate de catre agentul
comunitar ______________________________________, precum si de martorul asistent
(Nume si prenume)
___________________________________, domiciliat in _________________________
(Nume si prenume)
str. ____________________________, nr. _____ , bl. _____, sc. ____, apt. ______, sector
________, legitimat cu BI/CI seria _____, nr. _________, CNP __________________
.
Semnatura angajat operator: ________________
Semnatura agent comunitar: ________________
Semnatura martor asistent: _________________
PREªEDINTE DE ªEDINŢÃ,
Ancuţa Sorina ComăniciMa gandeam ca trebuia sa mentionez ca era vorba de sageata cu ambele varfuri marcate, atat in sus cat si in jos.
Intrebarea mea este unde trebuie sa ma adresez, cum pot proceda pentru a contesta modul abuziv de aplicare a "H.C.L.S. 6 nr. 3/12.02.2008
privind reglementarea activităţii de ridicare, transport depozitare şi eliberare a vehiculelor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 şi
care constituie un obstacol pentru circulaţia publică". Sunt convinsa ca aceasta hotarare locala este o aberatie care intra in contradictie cu legile de baza ale tarii, mai exact cu Codul Penal. Deoarece nu am studii juridice asteptam o confirmare sau dezaprobare din partea cuiva care s-a specializat in acest domeniu. Poate exista o modalitate de anulare a acesteia in instanta.

Multumesc


Buna ziua,

Vineri seara cu greu am gasit un loc unde am putut lasa masina. Am oprit chiar in dreptul indicatorului "oprirea interzisa" ,in fata altor 20 de masini, intr-un loc unde de fapt riveranii parcheaza de ani de zile, in ciuda acestui indicator si ca urmare a lipsei de locuri de parcare in zona. Ne-am asigurat ca nu am blocat nimic,circulatia nici atat.A doua zi dupa- amiaza,am constat ca masina disparuse, masinile celelalte erau la locul lor(cea din spate era exact aceeasi din ziua precedenta, o dubita ). Am anuntat Politia , care ne-a indrumat catre firma de ridicat masini si Directia de furturi...Am gasit-o!Masina fusese ridicata pentru ca parcasem neregulamentar...Am platit taxa de "recuperare"(!) si am ramas cu senzatia ca ceva nu a fost in regula: de ce numai masina noastra a fost ridicata, cand in situatia aceasta se aflau mai multe masini? Intrucat nu constituiam un obstacol pentru circulatie, de ce nu au blocat doar rotile sau mai simplu de ce nu au trimis acasa o amenda? De ce taxa este atat de mare?Nu trebuia si ea corelata cu venitul minim din Romania? Faceam comparatie cu situatia romanilor ajunsi in concediu in Bulgaria, carora li s-a furat masina si si-au rascumparat-o prin mijlocirea politiei locale.Firmele acestea de ridicare a masinilor pare a fi o astfel de metoda legalizata in Romania.

Am cautat pe internet si am aflat ca
primaria sectorului 6 la fel ca si celelalte primarii ale Bucurestiului prin H.C.L.S.6 nr 3 / 12.02.2008 a autorizat o firma sa ridice masinile parcate neregulamentar .

Intrebarea mea este daca aceasta hotarare nu intra in contradictie cu prevederile Codului Penal? Ridicarea masinii, ce e drept parcate neregulamentar, nu poate fi considerata furt?

Taxa platita acelei firmei mai poate fi recuperata, in conditiile in care masina a fost ridicata abuziv, intrucat nu constituia un obstacol pentru circulatia publica?

Scuzati-ma pentru prezentarea atat de detaliata.Va multumesc pentru raspunsuri,

Georgiana