avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 459 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Traduceri despre traducatori
Discuție deschisă în Traduceri

despre traducatori

scriu,citesc si vorbesc lb. spaniola.Nu stiu ce pasi trebuie sa urmez pentru a obtine autorizatie de traducator de la Ministerul Justitiei. Sa.mi raspunda cineva ,va rog.Am studii juridice. Multumesc !
Cel mai recent răspuns: ContSters24933 , utilizator 18:47, 20 Noiembrie 2010
Mesaj reeditat
@ alexccc11.@yahoo.com
Data post: Joi, 18 Noiembrie 2010, 02:01
Forum Traduceri
Subiect cont.la mesajul precedent: (mergi la mesaj)


sarut mana Ellis, te rog scrie.mi unde trebuie sa ma inscriu ptr. trtaducator romana-spaniola si alte amanunte . Nu stiu nimic. Multumesc anticipa! alexccc11@Yahoo.com.

Domnule ministru,


Subsemnatul ...... cetăţean român, domiciliat în ....j, str....... nr..... jud. ....., posesor al C.I. seria ..... nr......., eliberat de ......., valabil până la data de ..........., telefon ......, solicit autorizarea ca traducător şi interpret pentru limba(ile) Germană-Română, Română-Germană.

În dovedirea cererii anexez următoarele acte:
I
¨ copia legalizată a diplomei de bacalaureat din care rezultă că am absolvit un liceu cu predare în limba minorităţilor naţionale pentru care solicit autorizarea;
II
¨ copia legalizată a atestatului de competenţă lingvistică (Deutsches Sprachdiplom) eliberat de Bonn 03.04.2008;
III
¨ copia legalizată a atestatului de competenţe profesionale – competenţe lingvistice de nivel avansat în Limba Germană eliberat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului la 11 iulie 2008;
IV
¨ certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicată);
V
¨ copia xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate/ paşaportului.
VI
¨ copia xerox a certificatului de naştere
VII
¨ recomandare/ caracterizare – nr.....din 26.04.2010 eliberată de Universitatea ........., Facultatea de ....., semnat de ...............;
VIII
¨ adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apt din punct de vedere medical;
IX
¨ 2 chitanţe, reprezentând taxa judiciară de timbru, în valoare de 19 lei (RON) fiecare, pentru Limba Germană-Română şi Română-Germană pentru care solicit autorizarea ca interpret şi traducător;
X
¨ 2 timbre judiciare în valoare de 0,15 lei (RON) pentru pentru Limba Germană-Română şi Română-Germană, pentru care solicit autorizarea ca interpret şi traducător.

Data: 21 mai 2010 Semnătura:
Domnului Ministru al Justiţiei
Cătălin Marian Predoiu

Nu stiu daca s-a mai modificat ceva din mai pana acum dar asta este cererea depusa de fiul meu si o ti-o trimit drept model.
Trebuie sa te interesezi la Minister unde trebuie sa sustii examenul, am inteles ca la acea institutie preferata de ei trebuie sa te programezi in vederea sustinerii examenului din romana in spaniola si retroversie adica spaniola-romana taxa de examinare nu stiu cat este.

daca ai terminat facultatea cu specializare in lb respectiva sau ai diploma de bacalaureat si liceu terminat cu predare in limba respectiva ( in cazul nostru sectia germana ) nu mai sustii examenul respectiv.
Ultima modificare: Joi, 18 Noiembrie 2010
Carmen-Tunde Borsanyi, Avocat
cererea si actele aferente le poti depune prin posta scrisoare recomandata cu aviz de primire. iti anexez si legea sa te uiti peste ea.

LEGE Nr. 178 din 4 noiembrie 1997
pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

Text în vigoare începând cu data de 19 iulie 2005
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICÃ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 19 iulie 2005:
- Hotărârea Guvernului nr. 1291/2002;
- Legea nr. 281/2004;
- Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2005;
- Legea nr. 110/2005;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2005.

Legea nr. 178/1997 a mai fost modificată şi de:
- Hotărârea Guvernului nr. 395/1999, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1291/2002;

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
(1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.
(2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz, precum şi de Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi de tratatele internaţionale ratificate de România.
(3) Birourile notarilor publici utilizează interpreţi şi traducători în condiţiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
(4) Avocaţii pot angaja şi utiliza interpreţi şi traducători în scopul exercitării profesiei, potrivit legii.
ART. 2
Activitatea de interpret şi traducător pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, pentru avocaţi şi executori judecătoreşti se efectuează de către persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei.
ART. 3
Autorizarea ca interpret şi traducător, care poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) posedă o diplomă de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea ori este atestat de către Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.
d) *** Abrogată
e) este apt din punct de vedere medical;
f) nu are antecedente penale şi se bucură de reputaţie profesională şi socială.

ART. 3^1
(1) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, poate desfăşura activitatea de interpret şi traducător pentru organele prevăzute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, stabilit în România, exercită profesia de interpret şi traducător ca şi cetăţenii români, putând dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 lit. b) - f) şi cu documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă.
(3) Procedura autorizării nu se aplică străinului, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, stabilit în România, care este atestat ca interpret şi traducător în specialitatea ştiinţe juridice de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă.
(4) Pentru exercitarea profesiei nu este necesară dovedirea cunoaşterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, al cărui cetăţean este străinul.
(5) În cazul prestării temporare, pe teritoriul României, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, străinul cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenienţă în care este stabilit, este exceptat de la cerinţele de atestare şi autorizare prevăzute la art. 2.
(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justiţiei recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European de origine sau de provenienţă.
(7) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile legii-cadru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale.
ART. 4
(1) Cererea de autorizare ca interpret şi traducător care urmează a fi folosit de organele prevăzute la art. 1 se adresează Ministerului Justiţiei, însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3.
(2) Autorizarea se acordă prin ordin al ministrului justiţiei în cel mult 60 de zile de la solicitare.

(3) Forma şi conţinutul autorizaţiei se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei.
ART. 5
(1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, precum şi cu cei prevăzuţi la art. 6^1 alin. (4), pe care le comunică Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi curţilor de apel.
(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va comunica listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi parchetelor din subordine.
(3) Curţile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor şi judecătoriilor din circumscripţiile lor.
(4) Listele se comunică, de asemenea, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care le vor aduce la cunoştinţă, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocaţi şi birourilor executorilor judecătoreşti.
(5) Actualizarea listelor prevăzute la alin. (1) - (4) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret ori de traducător autorizat.
ART. 6
(1) Autorizarea ca interpret şi traducător, dobândită în condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:
a) la cerere;
b) dacă cel în cauză nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3;
c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu exerciţiul profesiei;
d) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de beneficiar;
e) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;
f) prin deces.
(2) Existenţa cazurilor prevăzute la alin. (1) se verifică de Ministerul Justiţiei, se constată prin ordin al ministrului justiţiei şi se comunică persoanei în cauză, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. f).
ART. 6^1
(1) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidenţă la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază.
(2) În cazul în care interpreţii şi traducătorii îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, au obligaţia să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei şi tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă.
(3) Până la data îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), interpreţii şi traducătorii nu pot desfăşura activitatea reglementată de prezenta lege.
(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European prevăzuţi la art. 3^1 alin. (3) şi (5), pentru a presta activitate de interpret şi traducător, în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţă, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi, după caz, de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa.
ART. 7
(1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se vor stabili şi se vor indexa anual, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice. Tarifele pentru plata interpreţilor nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe oră.
(2) Onorariul traducătorilor şi interpreţilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se va stabili prin ordonanţa sau încheierea de numire a traducătorului şi interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau prin contract civil pentru prestări de servicii, potrivit legii.
(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor majora astfel:
a) cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză etc.) sau rar folosită;
b) cu 50% pentru traducerile efectuate în regim de urgenţă (24 - 48 de ore);
c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, la instanţele judecătoreşti, la organele de cercetare penală şi la parchete;
d) cu 100% atunci când interpreţii şi traducătorii vor fi solicitaţi în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pentru prestaţiile efectuate între orele 22,00 - 6,00.
ART. 8 *** Abrogat
ART. 9 *** Abrogat
ART. 10
(1) Interpreţii şi traducătorii care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi de organele de cercetare penală, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedură penală.
(2) Interpreţii şi traducătorii care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Ministerul Justiţiei, beneficiază de cheltuieli de transport, cazare şi diurnă potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.
ART. 11
Tarifele prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii.
ART. 12 *** Abrogat
ART. 13
Ministerul Justiţiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
ART. 14
Până la obţinerea autorizării, potrivit prezentei legi, interpreţii şi traducătorii solicitaţi de instituţiile prevăzute la art. 1 pot desfăşura în continuare această activitate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor art. 3.
ART. 15
(1) În cazurile în care nu există interpreţi şi traducători autorizaţi potrivit prezentei legi, pentru a se asigura exercitarea drepturilor şi atribuţiilor recunoscute de lege organele prevăzute la art. 1 pot folosi persoane de încredere care cunosc limbile din/şi în care se face traducerea şi/sau interpretarea şi pe care le folosesc în mod curent sau profesional.
(2) Plata pentru activitatea de interpret şi traducător depusă de cei prevăzuţi la alin. (1) se face în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru interpreţii şi traducătorii autorizaţi.

ANEXA 1 *** Abrogată
Stimate domn,

in primul rand va trebui sa sustineti examenele pentru obtinerea certificatelor de traducator la Ministerul Culturii. Sunt 2 examene, traducere si retroversiune, obligatoriu stiinte juridice.
Dupa ce veti promova aceste examene si veti obtine certificatul de traducator, veti putea depune dosarul la Ministerul de Justitie in vederea obtinerii autorizatiei.
Pentru toate detaliile privind examenul pentru obtinerea certificatului de traducator, consultati acest site: [ link extern ] /

O zi buna!
Ultima modificare: Vineri, 19 Noiembrie 2010
ContSters24933, utilizator
Studiile juridice va vor fi de folos atunci cand veti desfasura activitatea de traducator si anume dupa obtinerea autorizatiei.
Cunoasterea limbii spaniole este necesar sa fie certificata pe mai multe domenii, inclusiv juridic, pentru a obtine autorizatia, asa cum v-au spus si colegii mei.
Succes!

Alte discuții în legătură

Acte necesare pentru traduceri legalizate eriklud eriklud Buna Ziua! Am un atestat international de limba germana la nivel mediu, in afara de asta vorbesc perfect limba maghiara si engleza... As vrea sa stiu cum ... (vezi toată discuția)
Proiect nou de modificare a legii 178/1997 - dezbatere publica Laura Ciobeica Laura Ciobeica „În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei ... (vezi toată discuția)
Examen traducator Giotanna Giotanna buna ziua!! Anul trecut am sustinut examenul pentru obtinerea atestatului de traducator italiana-romana; romana-italiana, pentru a 2-a oara si ca de obicei am ... (vezi toată discuția)