avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 373 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Serviciul de probatiune
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Serviciul de probatiune

Buna ziua, mi s-a dat o suspendare sub supraveghere si vroiam daca documentele se duc si la politia din localitate unde locuiesc in present , daca se intampla politia sa vina acasa ? eu stiu ca asa scrie in documente , dar chiar se intampla toate aceste lucruri??? Multumesc
Nu politia vine. Vine de la serviciul de probatiune.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util


LEGE Nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
SECŢIUNEA a 2-a
Procesul de supraveghere a persoanelor majore

ART. 49
Serviciul de probaţiune coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor de supraveghere şi executării obligaţiilor stabilite de instanţă în sarcina persoanelor faţă de care s-a dispus:
a) amânarea aplicării pedepsei;
b) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) liberarea condiţionată, dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare.
ART. 50
După primirea copiei de pe hotărârea judecătorească prin care a fost dispusă supravegherea unei persoane de către serviciul de probaţiune, şeful serviciului desemnează un consilier de probaţiune manager de caz.
ART. 51
(1) În termen de 5 zile de la primirea copiei de pe hotărârea judecătorească, consilierul de probaţiune manager de caz convoacă persoana supravegheată la serviciul de probaţiune, stabilind data la care aceasta este obligată să se prezinte la sediul serviciului. Convocarea se face prin: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, agenţi procedurali, personal al serviciului de probaţiune, notă telefonică, prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt mijloc ce asigură dovada primirii convocării.
(2) În cazul în care persoana convocată nu se prezintă la sediul serviciului de probaţiune la data stabilită conform alin. (1), consilierul de probaţiune manager de caz reia procedura de convocare potrivit alin. (1). În caz de neprezentare a persoanei convocate, consilierul de probaţiune solicită organelor de poliţie sprijin pentru identificarea şi contactarea acesteia.
(3) În situaţia în care persoana nu este găsită sau locuieşte într-un alt stat şi întrevederea de evaluare nu poate fi realizată, consilierul de probaţiune încunoştinţează organul judiciar despre imposibilitatea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti.
(4) În situaţia în care persoana a primit convocarea, dar nu se prezintă la serviciul de probaţiune, consilierul de probaţiune verifică motivele neprezentării, putând solicita sprijinul organelor de poliţie în acest sens. În situaţia în care persoana refuză să se prezinte şi neprezentarea nu este justificată, dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(5) Adresa prevăzută la alin. (3) şi (4) este însoţită de dovezi care să ateste demersurile efectuate în acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de poliţie în vederea contactării persoanei.
(6) Consilierul de probaţiune poate solicita organelor de poliţie date şi informaţii despre persoana în cauză.
ART. 52
Coordonarea procesului de supraveghere se realizează pentru fiecare persoană supravegheată de către consilierul de probaţiune desemnat manager de caz, după cum urmează:
a) informează persoana cu privire la procesul de supraveghere;
b) evaluează iniţial persoana;
c) planifică procesul de supraveghere;
d) derulează activităţile de control şi derulează sau coordonează asistarea în procesul de supraveghere;
e) colaborează cu judecătorul delegat cu executarea, cu instituţii din comunitate, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice;
f) monitorizează procesul de supraveghere;
g) evaluează final procesul de supraveghere.
ART. 53
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un dosar de probaţiune.
(2) Dosarul de probaţiune cuprinde:
a) copia de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau liberarea condiţionată;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea şi evaluarea persoanei supravegheate;
c) documentele referitoare la planificarea şi derularea activităţii de supraveghere, control şi asistare;
d) documentele referitoare la colaborarea cu instituţii din comunitate şi cu alte autorităţi sau instituţii publice;
e) documentele justificative privind situaţia persoanei;
f) documentele referitoare la modul de respectare a măsurilor şi executare a obligaţiilor;
g) înştiinţările adresate instanţei de executare sau judecătorului delegat cu executarea, după caz;
h) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, persoana supravegheată şi judecătorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta conţinutul dosarului de probaţiune. Oricare altă persoană poate consulta conţinutul dosarului de probaţiune, la cerere şi numai cu acordul scris al persoanei supravegheate.
(4) Consultarea documentelor prevăzute la alin. (2) se face în prezenţa consilierului de probaţiune manager de caz sau, în lipsa acestuia, în prezenţa unei persoane desemnate de către şeful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probaţiune într-un număr justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) În cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probaţiune responsabil de caz pune la dispoziţia acestora informaţii din dosarul de probaţiune, fără ca acordul expres al persoanei supravegheate să fie necesar în acest sens.
ART. 54
(1) În cadrul primei întrevederi, consilierul de probaţiune manager de caz informează persoana condamnată cu privire la măsurile de supraveghere şi obligaţiile pe care trebuie să le execute şi cu privire la consecinţele respectării sau nerespectării acestora.
(2) În cazul în care persoana supravegheată are de executat obligaţii a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate decât serviciul de probaţiune, consilierul informează persoana despre acestea.
ART. 55
(1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere se efectuează în baza unui plan de supraveghere întocmit de către consilierul de probaţiune manager de caz, ţinând seama de evaluarea iniţială şi cu implicarea persoanei supravegheate.
(2) Planul de supraveghere se întocmeşte în cel mult 30 de zile de la prima întrevedere şi este revizuit ori de câte ori este necesar, în funcţie de schimbările intervenite în situaţia persoanei şi evoluţia cazului.
ART. 56
(1) Consilierul de probaţiune manager de caz controlează nemijlocit respectarea de către persoana supravegheată a măsurilor de supraveghere prevăzute la art. 85 alin. (1), respectiv art. 93 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată durata termenului de supraveghere.
(2) Controlul respectării măsurilor de supraveghere prevăzute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către consilierul de probaţiune manager de caz, pe perioada stabilită de judecătorul delegat cu executarea, potrivit art. 101 alin. (5) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 57
În exercitarea controlului respectării măsurilor de supraveghere, consilierul stabileşte şi derulează întrevederi cu persoana supravegheată la sediul serviciului de probaţiune, efectuează vizite anunţate sau inopinate la locuinţa persoanei sau în alte locuri, în funcţie de specificul situaţiei, solicită documente privind structura familiei, a persoanelor care se află în întreţinerea sa sau în a căror întreţinere se află, documente privind situaţia locativă, a locului de muncă şi a mijloacelor de existenţă, verifică periodic datele furnizate de persoana supravegheată şi îndeplineşte orice alte măsuri de control adaptate cazului.
ART. 58
Consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte conţinutul concret al obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c), art. 93 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3), respectiv art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evaluarea iniţială a persoanei supravegheate şi de posibilităţile concrete de executare existente la nivelul comunităţii.
ART. 59
(1) Controlul executării obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c) şi art. 93 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către consilierul de probaţiune manager de caz pe perioada executării acestora în cadrul termenului de supraveghere.
(2) Controlul executării obligaţiilor prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către consilierul de probaţiune manager de caz, pe durata executării acestora în cadrul perioadei prevăzute la art. 56 alin. (2).
ART. 60
(1) În vederea punerii în executare a obligaţiei de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, consilierul de probaţiune manager de caz, în funcţie de situaţia şi de nevoile persoanei, identifică un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională în cadrul unei instituţii din comunitate dintre cele înscrise în baza de date constituită la nivel naţional.
(2) În urma identificării cursului de pregătire şcolară ori de calificare profesională şi a stabilirii instituţiei din comunitate, consilierul de probaţiune emite o decizie prin care referă cazul către instituţia din comunitate stabilită pentru executarea obligaţiei.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) şi o copie de pe dispozitivul hotărârii prin care a fost dispusă executarea obligaţiei se comunică instituţiei din comunitate stabilite. Decizia se comunică şi persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executării obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează derularea cursului de pregătire şcolară ori de calificare profesională.
(5) La finalizarea cursului, documentul eliberat de către instituţia din comunitate în cadrul căreia a fost derulat şi care atestă urmarea acestuia este ataşat, în copie, dosarului de probaţiune.
ART. 61
(1) În vederea punerii în executare a obligaţiei de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune manager de caz, în funcţie de situaţia şi nevoile persoanei şi în funcţie de utilitatea activităţilor pentru comunitate, stabileşte în care din cele două instituţii din comunitate menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia.
(2) În urma stabilirii activităţii pe care urmează să o presteze persoana şi a instituţiei din comunitate determinate ca loc de executare, consilierul de probaţiune emite o decizie prin care referă cazul către instituţia stabilită pentru executarea obligaţiei.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) şi o copie de pe dispozitivul hotărârii prin care a fost dispusă executarea obligaţiei se comunică instituţiei din comunitate stabilite. Decizia se comunică şi persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executării obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează derularea activităţii de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii.
(5) La finalizarea activităţii, documentul eliberat de către instituţia din comunitate care atestă prestarea muncii este ataşat, în copie, dosarului de probaţiune.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 253/2013 privind supravegherea executării obligaţiei prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 62
(1) În vederea punerii în executare a obligaţiei de frecventare a unui program de reintegrare socială, consilierul de probaţiune manager de caz, în funcţie de situaţia şi de nevoile persoanei, identifică un program de reintegrare socială potrivit, fie la nivelul serviciului de probaţiune, fie în cadrul unei instituţii din comunitate dintre cele înscrise în baza de date constituită la nivel naţional.
(2) În situaţia în care programul de reintegrare socială stabilit este disponibil la nivelul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune manager de caz fie derulează programul, dacă are pregătire specifică, fie asigură transmiterea cazului către consilierul de probaţiune specializat în acest sens, din cadrul serviciului de probaţiune.
(3) În situaţia în care programul de reintegrare socială stabilit nu este disponibil sau nu poate fi derulat la nivelul serviciului de probaţiune, consilierul de probaţiune manager de caz identifică o instituţie din comunitate în cadrul căreia persoana supravegheată poate urma programul dintre cele înscrise în baza de date constituită la nivel naţional.
(4) În urma stabilirii instituţiei din comunitate potrivit alin. (3), consilierul de probaţiune emite o decizie prin care referă cazul către instituţia din comunitate stabilită pentru executarea obligaţiei.
(5) Decizia prevăzută la alin. (4) şi o copie de pe dispozitivul hotărârii prin care a fost dispusă executarea obligaţiei de frecventare a unui program de reintegrare socială se comunică instituţiei din comunitate stabilite. Decizia se comunică şi persoanei supravegheate.
(6) Pe parcursul executării obligaţiei, consilierul de probaţiune manager de caz monitorizează derularea programului de reintegrare socială.
(7) La finalizarea programului, documentul eliberat de către instituţia din comunitate în cadrul căreia a fost derulat programul care atestă urmarea acestuia este ataşat, în copie, dosarului de probaţiune.
ART. 63
În vederea punerii în executare a obligaţiei de a se supune unor măsuri de control, tratament sau îngrijire medicală, consilierul de probaţiune manager de caz procedează după cum urmează:
a) dacă instanţa de judecată a stabilit, prin hotărârea judecătorească, instituţia care efectuează controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală, consilierul verifică luarea în evidenţă a persoanei de către instituţia stabilită, executarea obligaţiei de către persoana supravegheată şi monitorizează derularea activităţii de control, tratament sau îngrijire medicală;
b) dacă instanţa de judecată nu a stabilit, prin hotărârea judecătorească, instituţia care efectuează controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală, consilierul, în funcţie de particularităţile cazului, stabileşte instituţia şi comunică acesteia copia de pe hotărârea judecătorească şi decizia sa, procedând, în continuare, în conformitate cu prevederile lit. a). Decizia se comunică şi persoanei supravegheate.
ART. 64
(1) În vederea punerii în executare a obligaţiilor a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate decât serviciul de probaţiune, consilierul de probaţiune manager de caz informează organele competente stabilite potrivit Legii nr. 253/2013, cu privire la obligaţia pe care acestea o au de a oferi informaţiile solicitate de către consilierul de probaţiune cu privire la persoana supravegheată şi modul de executare a obligaţiilor şi de a sesiza serviciul de probaţiune dacă persoana supravegheată încalcă obligaţiile.
(2) La solicitarea organelor abilitate prevăzute la alin. (1), consilierul de probaţiune pune la dispoziţia acestora informaţiile necesare verificării respectării obligaţiei de către persoana supravegheată.
(3) Consilierul de probaţiune informează organele abilitate prevăzute la alin. (1) cu privire la permisiunile acordate în executarea obligaţiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 253/2013.
ART. 65
(1) În scopul verificării îndeplinirii de către persoana supravegheată a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea judecătorească, cu 6 luni înainte de împlinirea termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune manager de caz solicită persoanei informaţii privind demersurile efectuate în vederea îndeplinirii acestor obligaţii.
(2) În situaţia în care persoana supravegheată a îndeplinit obligaţiile civile, consilierul de probaţiune manager de caz solicită dovada îndeplinirii acestora, care se ataşează la dosarul de probaţiune.
(3) În situaţia în care persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile în termenul prevăzut la alin. (1), consilierul de probaţiune manager de caz verifică motivele neîndeplinirii şi, dacă este cazul, îndrumă persoana în vederea îndeplinirii obligaţiilor civile cel târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
ART. 66
(1) În situaţia în care, pe durata termenului de supraveghere, în funcţie de evoluţia cazului, consilierul de probaţiune manager de caz constată că au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţii, întocmeşte un raport de evaluare conform art. 44 şi sesizează instanţa de executare.
(2) La solicitarea judecătorului delegat cu executarea, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un raport de evaluare conform art. 44, în care consemnează constatările sale cu privire la existenţa unor motive care justifică fie modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le are de executat persoana supravegheată.
ART. 67
(1) În situaţia în care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune manager de caz constată că persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin, verifică motivele care au determinat această nerespectare şi, dacă apreciază că nerespectarea s-a făcut cu rea-credinţă, întocmeşte un raport de evaluare conform art. 44 şi sesizează instanţa în vederea revocării sancţiunii.
(2) În situaţia neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile de către persoana supravegheată cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un raport de evaluare conform art. 44, în care consemnează motivele neîndeplinirii, şi sesizează instanţa.
(3) Pentru încălcări minore care nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse măsurile de supraveghere sau obligaţiile persoanei supravegheate, consilierul de probaţiune manager de caz poate emite avertismente. Condiţiile de emitere şi modalităţile de aplicare a avertismentelor se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.
ART. 68
(1) În situaţia nerespectării de către persoana supravegheată a obligaţiilor a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate, acestea sesizează serviciul de probaţiune. Consilierul de probaţiune manager de caz procedează conform art. 67 alin. (1) sau (3) şi informează organele abilitate care au formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(2) În situaţia în care serviciul de probaţiune este informat de către persoana vătămată sau de către o altă persoană interesată cu privire la nerespectarea obligaţiilor a căror îndeplinire este verificată de către alte organe abilitate, consilierul de probaţiune manager de caz procedează potrivit art. 67 alin. (1) sau (3) şi informează organele abilitate şi persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(3) La solicitarea instanţei de judecată sau a judecătorului delegat cu executarea, consilierul de probaţiune manager de caz întocmeşte un raport de evaluare conform art. 44, în care consemnează constatările sale cu privire la nerespectarea obligaţiilor de către persoana supravegheată.

Buna ziua soțul meu este in Germania și ia venit decizia finală de la judecător în timp de doi ani sa facă munca in folosul comunității locale și să fie supravegheat de probațiune .el nu e in țară nu avem posibilitatea să ne întoarcem acum ce e de facut
Buna ziua!

Luati legatura cu serviciul de probatiune.
Daca nu face aceasta munca in folosul comunitatii, pedeapsa sub supraveghere va fi inlocuita cu executarea ei in penitenciar.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Condamnare sub supraveghere vasiledela4 vasiledela4 am fost condamnat la 2.4 ani inchisoare cu supravechiere de 3 ani la proam primit si 60 zile de munca in folosul comunitatii ce trebuie sa fac cind pot ... (vezi toată discuția)
Timpul în care vor fi luat în evidenta Silverio Silverio Bună ziua am și eu o întrebare.. am o decizie finala data de judecătorie și as vrea sa știu în cât timp vor ajunge documentele la da și pentru a fi ... (vezi toată discuția)
Termen de supraveghere vasile2013 vasile2013 Cum incep sa se indeplineasca obligatiile stabilite in cadrul termenului de supraveghere intr-o sentinta penala in cazul amanarii aplicarii pedepsei? Cum se ... (vezi toată discuția)