http://www.anacioriciu.go.ro/
 Pseudonim:Ana Cioriciu
 
 
 Principiu de viatã:
 "Teoria fãrã experienþã este goalã iar experienþa fãrã teorie este oarbã"
 Caracterizare:
 "Mã-ndoiesc deci cuget, cuget deci exist"
 Profil psihologic:
 perseverenþã, perfecþionistã, incisivã
 Pasiuni:
 Cazurile controversate din dreptul social
 
 PREGATIRE PROFESIONALÃ

- 2003-2004 ªcoala Naþionala de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti, Departamentul de ºtiinþe administrative
 Diploma de Master în specializarea - Guvernare modernã si dezvoltare localã",
 Lucrare de disertaþie în Drept administrativ - Funcþia Publicã: Consideraþii teoretice ºi practice privind drepturile si obligaþiile funcþionarilor publici
- 2003-2004 Institutul Naþional de Administraþie, Bucureºti,
 Diplomã de formare specializatã în administraþia publicã pentru absolvirea cursurilor postuniversitare cu durata de 1 an, pentru funcþionari publici de conducere, organizat în parteneriat cu ªcoala Naþionala de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti,
- 1995-1999 Universitatea „Dunãrea de Jos”, Galaþi,
 Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Administrative, Galaþi,
 Specializarea Administraþie publicã,
 Diplomã de licenþã în Administraþia Publicã
 Lucrare de licenþã în Dreptul muncii si protecþiei sociale: Consideraþii teoretice ºi practice privind contractul colectiv de muncã
- 1991-1995 Liceul teoretic „Emil Racoviþã”, Galaþi,
 Secþia matematicã fizicã
- PREZENT Universitatea Ecologicã, Bucureºti,
 Masteratul „Drept social român ºi european”,
 Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir”
 Facultatea de ªtiinþe juridice si Administrative, Bucureºti,
 Specializarea Drept
 
 
 CURSURI SPECIALE, ATESTÃRI
 Februarie 2005 Institutul Naþional de Administraþie, Bucureºti,
 Certificat de absolvire a programului de perfecþionare „Organizarea ºi funcþionarea serviciului Relaþiile cu asociaþiile de proprietari”
 Ianuarie 2003 Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi,
 Atestat de confirmare pe postul de inspector resurse umane
 Februarie 2002 Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi,
 Atestat de confirmare pe postul de inspector resurse umane
 Februarie – Martie 2002 ªcoala Româna de Afaceri a Camerei de Comerþ si Industrie, Galaþi în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi,
 Certificat de absolvire a cursului de perfecþionare profesionalã „Inspector resurse umane”
 Martie – Aprilie 2000 Agenþia Judeþeanã de Ocupare ºi Formare Profesionalã, Galaþi,
 Certificat de absolvire a cursului de formare profesionalã „Operator calculator”
 
 EXPERIENÞÃ PROFESIONALÃ
 28.03.2005 – prezent Serviciul Public Comunitar Judeþean de Evidentã a Persoanelor Galaþi,
 Compartimentul Resurse Umane si Perfecþionare – Inspector de specialitate
 Atribuþii principale:
- consultanþã juridicã în domeniul legislaþiei muncii, asigurãrilor sociale de stat, stimularea ocupãrii forþei de muncã, perfecþionãrii profesionale cu argumentarea soluþiilor oferite, în diferite variante;
- întocmirea ºi gestionarea documentelor de personal;
- întocmirea proiectelor de contracte de muncã, participarea la negocierea acestora; întocmirea fiºelor de post ºi realizarea, împreunã cu directorul instituþiei a feedback-ului salariaþilor cu privire la asimilarea cerinþelor în vederea realizãrii standardelor de performanþã;
- întocmirea, modificarea ºi prelucrarea cu salariaþii a Regulamentului intern; 
- acordarea de asistenþã la întocmirea statelor de platã lunare;
- propunerea cãtre directorul instituþiei a mãsurilor de integrare a personalului, în vederea realizãrii muncii în echipã, a mãsurilor de întãrire a coeziunii echipei de lucru, a mãsurilor privind conflictele intraorganizaþionale ºi a mãsurilor decurgând din necesitatea soluþionãrii optime a nevoilor legate de motivarea personalului.
 20.01.2002 – 28.03.2005 Primãria Municipiului Galaþi, Compartimentul pentru Relaþii cu Asociaþiile de Proprietari - Inspector
 Atribuþii principale
- îndrumarea asociaþiilor de locatari pentru constituirea în asociaþii de proprietari;
- consilierea asociaþiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor ce le revin în conformitate cu legislaþia în vigoare;
- consilierea asociaþiilor de proprietari în domeniul legislaþiei muncii;
- verificarea în teren a activitãþilor preºedinþilor si administratorilor de asociaþii de proprietari;
- soluþionarea cererilor având ca obiect acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei;
- asigurarea relaþiilor cu publicul în cadrul programului de audienþe.
 07.03.2003 – 11.07.2003 S.C. K&F S.R.L. Galaþi - Inspector resurse umane
 Atribuþii principale
- cunoaºterea ºi interpretarea legislaþiei muncii;
- consilierea angajaþilor ºi a consiliului de administraþie în sfera dreptului muncii; 
- întocmirea formelor necesare privind angajarea, modificarea, desfacerea contractelor individuale de muncã sau încetarea acestora;
- întocmirea, pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã.
 15.07.2001 – 20.01.2002 S.C. K&F S.R.L., Galaþi - Contabil cu atribuþii ºi de inspector resurse umane
 Atribuþii principale
- evidenþa actelor de casã ºi de bancã, întocmirea ºi operarea PC a notelor contabile aferente;
- contabilitatea salariilor;
- inventarierea periodicã a mãrfurilor;
- consilierea în sfera dreptului muncii;
- întocmirea, pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã;
- întocmirea adreselor cãtre instituþiile cu atribuþii în sfera dreptului muncii ºi securitãþii sociale;
- luarea mãsurilor necesare pentru organizarea ºi desfãºurarea în bune condiþii a interviurilor.
 01.12.2000 – 15.07.2001 S.C. Euronet S.A., Oradea – Sucursala Galaþi – Gestionar
 Atribuþii principale
- întocmirea actelor de gestiune ºi operarea PC a documentelor contabile primare 
- coordonarea relaþiilor cu furnizorii ºi clienþii;
- asigurarea realizãrii aprovizionãrii ºi a comenzilor la timp si în condiþii de calitate.
 
 LIMBI STRÃINE

 Englezã citit, scris, vorbit - bine
 Francezã citit, scris, vorbit - satisfãcãtor
 
 
 PUBLICAÞII:
 2005 articole de drept
 Revista „Tribuna economicã” nr. 42 ºi nr. 46, la rubrica Resurse Umane: Subvenþionarea locurilor de muncã, Timpul de muncã ºi asigurãrile sociale
  2005 poezii Revista „Antares”, nr. 91-92-93;
 2001 poezii Revista „Akademia”, aprilie –mai;
 1992 - 1993 poezii Revista „Salut”, Locul I la Concursul naþional de poezie cu durata de 1 an, organizat de Revista „Salut” si Teatrul I. Creanga din Bucureºti
 
 OBIECTIVE PERSEVERENT URMÃRITE ªI ATINSE PENTRU REFORMA FUNCÞIEI PUBLICE :
- Prima persoanã din þarã care a atras atenþia încã din anul 2002 Ministerului Muncii si Protecþiei Sociale, Ministerului Administraþiei Publice ºi Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale asupra situaþiei grave a licenþiaþilor în ºtiinþe administrative; 
- Problematizarea situaþiei licenþiaþilor în ºtiinþe administrative – grup þintã care nu trebuie neglijat pentru politica funcþiei publice – atât în cadrul seminariilor cât ºi în cadrul proiectelor susþinute la specializarea în administraþia publicã „Guvernare modernã ºi dezvoltare localã”, 
- Problematizarea aºa-numitelor „circulare interne” – obstacol în apropierea administraþiei publice fatã de cetãþeni, în lucrarea de disertaþie Consideraþii teoretice ºi practice privind drepturile ºi obligaþiile funcþionarilor publici;
- Iniþiative în scopul realizãrii transparenþei în administraþia publicã localã prin iniþierea în 2003-2004 a unor adrese între Primãria Municipiului Galaþi ºi Direcþia pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã – Galaþi având ca obiect soluþionarea cazurilor controversate apãrute în aplicarea legii, în vederea generalizãrii problemelor ºi soluþiilor ce se cereau a fi aplicate unitar; 
- Iniþiative în scopul participãrii la procesul decizional, prin propunerea pentru anul 2004 si 2005 Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei a unor soluþii pentru aplicarea legii în vederea acordãrii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei;

">
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 377 soluții astăzi
Autori Ionel Petrea, Ana Cioriciu

Ionel Petrea, Ana Cioriciu

NUMELE ªI PRENUMELE: PETREA IONEL
ADRESA: Galaþi, str. Brãilei, bl. BR. 3, ap. 127
TELEFON: 0236432815, 0745114161

PREGÃTIREA PROFESIONALÃ


- 2003-2004 - ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti,
Departamentul de ºtiinþe administrative,
Diplomã de Master în specializarea - Guvernare modernã ºi dezvoltare localã-,
Lucrare de disertaþie: Reglementãri comunitare în domeniul condiþiilor de muncã. Studiu de caz la S.C. Ispat Sidex S.A. Galaþi, 
- 2003-2004 - Institutul Naþional de Administraþie, Bucureºti,
Diplomã de formare specializatã în administraþia publicã pentru absolvirea cursurilor postuniversitare cu durata de 1 an, pentru funcþionari publici de conducere, organizat în parteneriat cu ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti,
- 1979 -1984 - Facultatea de Drept, Bucureºti
Specializarea Drept,
Diplomã de licenþã în Drept
Lucrare de licenþã: Disciplina muncii ºi rãspunderea disciplinarã
- 1967 - 1972 - Liceul industrial metalurgic

EXPERIENÞÃ PROFESIONALÃ

- 1999 - prezent - Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi - Inspector ªef
- 1998 - 1999 - Direcþia Generalã de Muncã ºi Protecþie Socialã, Galaþi – Director general adjunct
• 1994 – 1998 – Direcþia Generalã de Muncã ºi Protecþie Socialã, Galaþi – ªef oficiu Camera de muncã
• 1990 – 1994 – Direcþia Generalã de Muncã ºi Protecþie Socialã, Galaþi – Inspector
• 1986 – 1989 – Consiliul Municipiului Galaþi – Inspector
• 1976 – 1986 – Organizaþia de Tineret a Municipiului Galaþi – Instructor
• 1972 -1976 – Combinatul Siderurgic Galaþi – Termotehnician

PUBLICAÞII:
• 2005 - articole de drept - Revista „Tribuna economicã” nr. 42 ºi nr. 46, la rubrica Resurse Umane: Subvenþionarea locurilor de muncã, Timpul de muncã ºi asigurãrile sociale;
• 2005 – articole în „INFO ITM”, periodic editat de Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaþi,
• 1999 – 2005 – articole în presa localã din Galaþi: „Viaþa liberã Galaþi”, „Monitorul de Galaþi”, „Imparþial”
ABILITÃÞI:
• disponibilitate în munca cu omul, uºurinþã în comunicare
PROFIL:
• pragmatic, energic, serios
DEPRINDERI:
• experienþã în munca cu indivizii ºi cu grupurile sociale
DATE DE STARE CIVILÃ:
• nãscut la 13.06.1952, în comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galaþi
• cãsãtorit, un copil

Ana ªtefanescu
 29 ani
 cãsãtoritã
 Bld. Dunãrea, nr. 26, Bl. D4, Sc. 2, Ap. 26
 tel 0729.046433
 Email: anacioriciu_p@yahoo.com
 http://www.anacioriciu.go.ro/
 Pseudonim:Ana Cioriciu
 
 
 Principiu de viatã:
 "Teoria fãrã experienþã este goalã iar experienþa fãrã teorie este oarbã"
 Caracterizare:
 "Mã-ndoiesc deci cuget, cuget deci exist"
 Profil psihologic:
 perseverenþã, perfecþionistã, incisivã
 Pasiuni:
 Cazurile controversate din dreptul social
 
 PREGATIRE PROFESIONALÃ

- 2003-2004 ªcoala Naþionala de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti, Departamentul de ºtiinþe administrative
 Diploma de Master în specializarea - Guvernare modernã si dezvoltare localã",
 Lucrare de disertaþie în Drept administrativ - Funcþia Publicã: Consideraþii teoretice ºi practice privind drepturile si obligaþiile funcþionarilor publici
- 2003-2004 Institutul Naþional de Administraþie, Bucureºti,
 Diplomã de formare specializatã în administraþia publicã pentru absolvirea cursurilor postuniversitare cu durata de 1 an, pentru funcþionari publici de conducere, organizat în parteneriat cu ªcoala Naþionala de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti,
- 1995-1999 Universitatea „Dunãrea de Jos”, Galaþi,
 Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Administrative, Galaþi,
 Specializarea Administraþie publicã,
 Diplomã de licenþã în Administraþia Publicã
 Lucrare de licenþã în Dreptul muncii si protecþiei sociale: Consideraþii teoretice ºi practice privind contractul colectiv de muncã
- 1991-1995 Liceul teoretic „Emil Racoviþã”, Galaþi,
 Secþia matematicã fizicã
- PREZENT Universitatea Ecologicã, Bucureºti,
 Masteratul „Drept social român ºi european”,
 Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir”
 Facultatea de ªtiinþe juridice si Administrative, Bucureºti,
 Specializarea Drept
 
 
 CURSURI SPECIALE, ATESTÃRI
 Februarie 2005 Institutul Naþional de Administraþie, Bucureºti,
 Certificat de absolvire a programului de perfecþionare „Organizarea ºi funcþionarea serviciului Relaþiile cu asociaþiile de proprietari”
 Ianuarie 2003 Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi,
 Atestat de confirmare pe postul de inspector resurse umane
 Februarie 2002 Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi,
 Atestat de confirmare pe postul de inspector resurse umane
 Februarie – Martie 2002 ªcoala Româna de Afaceri a Camerei de Comerþ si Industrie, Galaþi în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncã, Galaþi,
 Certificat de absolvire a cursului de perfecþionare profesionalã „Inspector resurse umane”
 Martie – Aprilie 2000 Agenþia Judeþeanã de Ocupare ºi Formare Profesionalã, Galaþi,
 Certificat de absolvire a cursului de formare profesionalã „Operator calculator”
 
 EXPERIENÞÃ PROFESIONALÃ
 28.03.2005 – prezent Serviciul Public Comunitar Judeþean de Evidentã a Persoanelor Galaþi,
 Compartimentul Resurse Umane si Perfecþionare – Inspector de specialitate
 Atribuþii principale:
- consultanþã juridicã în domeniul legislaþiei muncii, asigurãrilor sociale de stat, stimularea ocupãrii forþei de muncã, perfecþionãrii profesionale cu argumentarea soluþiilor oferite, în diferite variante;
- întocmirea ºi gestionarea documentelor de personal;
- întocmirea proiectelor de contracte de muncã, participarea la negocierea acestora; întocmirea fiºelor de post ºi realizarea, împreunã cu directorul instituþiei a feedback-ului salariaþilor cu privire la asimilarea cerinþelor în vederea realizãrii standardelor de performanþã;
- întocmirea, modificarea ºi prelucrarea cu salariaþii a Regulamentului intern; 
- acordarea de asistenþã la întocmirea statelor de platã lunare;
- propunerea cãtre directorul instituþiei a mãsurilor de integrare a personalului, în vederea realizãrii muncii în echipã, a mãsurilor de întãrire a coeziunii echipei de lucru, a mãsurilor privind conflictele intraorganizaþionale ºi a mãsurilor decurgând din necesitatea soluþionãrii optime a nevoilor legate de motivarea personalului.
 20.01.2002 – 28.03.2005 Primãria Municipiului Galaþi, Compartimentul pentru Relaþii cu Asociaþiile de Proprietari - Inspector
 Atribuþii principale
- îndrumarea asociaþiilor de locatari pentru constituirea în asociaþii de proprietari;
- consilierea asociaþiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor ce le revin în conformitate cu legislaþia în vigoare;
- consilierea asociaþiilor de proprietari în domeniul legislaþiei muncii;
- verificarea în teren a activitãþilor preºedinþilor si administratorilor de asociaþii de proprietari;
- soluþionarea cererilor având ca obiect acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei;
- asigurarea relaþiilor cu publicul în cadrul programului de audienþe.
 07.03.2003 – 11.07.2003 S.C. K&F S.R.L. Galaþi - Inspector resurse umane
 Atribuþii principale
- cunoaºterea ºi interpretarea legislaþiei muncii;
- consilierea angajaþilor ºi a consiliului de administraþie în sfera dreptului muncii; 
- întocmirea formelor necesare privind angajarea, modificarea, desfacerea contractelor individuale de muncã sau încetarea acestora;
- întocmirea, pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã.
 15.07.2001 – 20.01.2002 S.C. K&F S.R.L., Galaþi - Contabil cu atribuþii ºi de inspector resurse umane
 Atribuþii principale
- evidenþa actelor de casã ºi de bancã, întocmirea ºi operarea PC a notelor contabile aferente;
- contabilitatea salariilor;
- inventarierea periodicã a mãrfurilor;
- consilierea în sfera dreptului muncii;
- întocmirea, pãstrarea ºi completarea carnetelor de muncã;
- întocmirea adreselor cãtre instituþiile cu atribuþii în sfera dreptului muncii ºi securitãþii sociale;
- luarea mãsurilor necesare pentru organizarea ºi desfãºurarea în bune condiþii a interviurilor.
 01.12.2000 – 15.07.2001 S.C. Euronet S.A., Oradea – Sucursala Galaþi – Gestionar
 Atribuþii principale
- întocmirea actelor de gestiune ºi operarea PC a documentelor contabile primare 
- coordonarea relaþiilor cu furnizorii ºi clienþii;
- asigurarea realizãrii aprovizionãrii ºi a comenzilor la timp si în condiþii de calitate.
 
 LIMBI STRÃINE

 Englezã citit, scris, vorbit - bine
 Francezã citit, scris, vorbit - satisfãcãtor
 
 
 PUBLICAÞII:
 2005 articole de drept
 Revista „Tribuna economicã” nr. 42 ºi nr. 46, la rubrica Resurse Umane: Subvenþionarea locurilor de muncã, Timpul de muncã ºi asigurãrile sociale
  2005 poezii Revista „Antares”, nr. 91-92-93;
 2001 poezii Revista „Akademia”, aprilie –mai;
 1992 - 1993 poezii Revista „Salut”, Locul I la Concursul naþional de poezie cu durata de 1 an, organizat de Revista „Salut” si Teatrul I. Creanga din Bucureºti
 
 OBIECTIVE PERSEVERENT URMÃRITE ªI ATINSE PENTRU REFORMA FUNCÞIEI PUBLICE :
- Prima persoanã din þarã care a atras atenþia încã din anul 2002 Ministerului Muncii si Protecþiei Sociale, Ministerului Administraþiei Publice ºi Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale asupra situaþiei grave a licenþiaþilor în ºtiinþe administrative; 
- Problematizarea situaþiei licenþiaþilor în ºtiinþe administrative – grup þintã care nu trebuie neglijat pentru politica funcþiei publice – atât în cadrul seminariilor cât ºi în cadrul proiectelor susþinute la specializarea în administraþia publicã „Guvernare modernã ºi dezvoltare localã”, 
- Problematizarea aºa-numitelor „circulare interne” – obstacol în apropierea administraþiei publice fatã de cetãþeni, în lucrarea de disertaþie Consideraþii teoretice ºi practice privind drepturile ºi obligaþiile funcþionarilor publici;
- Iniþiative în scopul realizãrii transparenþei în administraþia publicã localã prin iniþierea în 2003-2004 a unor adrese între Primãria Municipiului Galaþi ºi Direcþia pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã – Galaþi având ca obiect soluþionarea cazurilor controversate apãrute în aplicarea legii, în vederea generalizãrii problemelor ºi soluþiilor ce se cereau a fi aplicate unitar; 
- Iniþiative în scopul participãrii la procesul decizional, prin propunerea pentru anul 2004 si 2005 Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei a unor soluþii pentru aplicarea legii în vederea acordãrii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei;

ACCES PREMIUM
Analiza noilor prevederi

Noul Cod al muncii(I) - prea mult zgomot pentru .... modificare

Ionel Petrea, Ana Cioriciu în Specialistul răspunde
28 Martie 2011 | 37 | 11754 | Timp de citire: 4 min.

In ultima perioada au avut loc numeroase actiuni in cadrul carora au fost exprimate opinii de toate felurile in legatura cu intentia executivului de a modifica Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. S-au scris mii de pagini in presa, s-a vorbit sute de ore in direct la televiziuni, s-au manifestat zeci de mii de sindicalisti in pietele publice ori in fata prefecturilor si a sediilor de partid. Realizatorii TV, care se considera deja specialisti in relatiile de munca, au adus "pe sticla" in fata natiunii, persoane care si-au spus parerea asupra gravelor consecinte pe care le-ar avea noul Cod al muncii in randul salariatilor si in relatia dintre patroni si lucratori. Grav ni se pare faptul ca lideri de sindicat ai unor federatii si confederatii au vorbit despre legislatia europeana si internationala, au criticat „nesubordonarea” legii romane in raport cu principiile O.I.M. si ale directivelor europene si s-au aplecat mai putin asupra modificarilor concrete propuse, au comparat cu superficialitate textul nou cu textul vechi, emitand pareri uneori exagerate, nefundamentate. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Dialogul social ºi conflictele de muncã pentru anul 2007

Ionel Petrea, Ana Cioriciu în Legislatie
15 Februarie 2007 | 0 | 3113 | Timp de citire: 9 min.

 Privitã în lumina dispoziþiilor art. 247 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii - potrivit cãrora „în cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramurã nu existã contract colectiv de muncã, se aplicã contractul colectiv de muncã încheiat la nivel superior”, relaþia dintre dialogul social ºi conflictele de muncã capãtã o semnificaþie deosebitã. Citește articolul

~ final articole autor ~