Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 395 soluții astăzi
Acest site folosește cookies. Informații aici
Forum Activitate Cornel Vasile

Activitate Cornel Vasile

Termenul de contestație curge de la data primirii acesteia si nu de la data emiterii.
Incalcarea dreptului la concediu de odihna anual si neacordarea acestuia poate atrage si raspunderea patrimoniala a angajatorului in conditiile art. 253 alin. (1) din Codul muncii, potrivit caruia angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

De asemenea, puteti sesiza Inspectia Muncii sau ITM-ul, intrucat aceste institutii au atributii de control in ceea ce priveste stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata.
Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

În.speta, se iau in calcul drepturile salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care încetează c.i.m.
Este funcționar public?
Societatea este S.A.?
Potrivit informatiilor de pe portalul ONRC :
Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare:
1. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere, contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.
2. Potrivit prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.
Răspuns la discuția OUG 132/2020
In opinia mea, angajatorul poate solicita acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
Răspuns la discuția Bursa socială
Conditia de acordare nu este : "nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie." ?
Contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei anticipate partiale.
Transfer dosar pensie in situația schimbării domiciliului
[ link extern ]