avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 544 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor PROIECT -Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

PROIECT -Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea ºi completarea Legii contabilitãþii nr. 82/1991

Pe site-ul mfinante a aparut "Proiect ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991"
- nota de fundamentare :
[ link extern ]

- proiectul :
[ link extern ]
Cel mai recent răspuns: ContSters123067 , utilizator 07:19, 7 Ianuarie 2011
Proiect de modificare a Legii contabilitatii nr.82/1991, versus Legea contabilitatii nr.82/1991- in vigoare

ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, privind
introducerea obligativităţii depunerii de către societăţile comerciale a situaţiilor financiare
anuale şi a situaţiilor financiare consolidate, întocmite începând cu exerciţiul financiar 2010, numai la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, şi necesitatea corelării acestora cu prevederile cuprinse în legislaţia contabilă,
ţinând cont de necesitatea reducerii costurilor administrative cu raportările contabile la
entităţile mici, pornind de la necesitatea separării prevederilor referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii, de cele referitoare la semnarea situaţiilor financiare anuale,
luând în considerare necesitatea completării categoriilor de entităţi cuprinse în definiţia
persoanelor juridice de interes public, entităţi ale căror situaţii financiare sunt supuse
auditului statutar, ţinând cont de necesitatea introducerii de prevederi referitoare la situaţia când exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entităţi, având în vedere necesitatea abrogării prevederilor referitoare la contabilitatea
destinată analizării costurilor programelor aprobate, până când abordarea bugetară va fi
aceeaşi cu cea contabilă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. – Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop
patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv
contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune.
(3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin
persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.”
ART. 1 (Lege)
(2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au, de asemenea, obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune.
(3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.2. După alineatul (3) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5),
cu următorul cuprins:
„(4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv,
astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative,
fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil, au
obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune.
(5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri impozabile pe
baza datelor din contabilitate au obligaţia să conducă contabilitatea proprie potrivit
reglementărilor contabile elaborate în acest sens.”

3. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea,
cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a
rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.”
ART. 2 (Lege)
(1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.


4. Litera d) a alineatului (2) al articolului 2 se abrogă.
(2) Contabilitatea publică cuprinde (Lege):
d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

5. Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă.
ART. 3 (Lege)
(3) Pentru necesităţile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o altă monedă.

6. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Normele şi reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se
elaborează şi se emit de autorităţile competente, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
a) de către Banca Naţională a României pentru instituţiile de credit, instituţiile
financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
b) de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru entităţile autorizate,
reglementate şi supravegheate de această instituţie;
c) de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru entităţile
autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie;
d) de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pentru entităţile autorizate,
reglementate şi supravegheate de această instituţie.”
ART. 4 (Lege)
(3) Normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societăţile de asigurare-reasigurare autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se elaborează şi se emit corespunzător de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

7. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) au obligaţia să conducă contabilitatea
în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.”
ART. 5 (Lege)
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.

8. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege.”
ART. 7 (Lege)
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

9. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, în conformitate cu
prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
(3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror
decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor
contabile aplicabile.”
ART. 8 (Lege)
(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.
(3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile şi aplicabile.

10. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a
persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) sunt situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată.”
ART. 9 (Lege)
(1) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situaţiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

11. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele
prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.”
ART. 10 (Lege)
(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.

12. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 10 se abrogă.
ART. 10 (Lege)
(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

13. Alineatul (4) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile
revine persoanei desemnate de administrator, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.”
ART. 10 (Lege)
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

14. După alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alin. (4¹), cu
următorul cuprins:
„(4¹) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru
conducerea contabilităţii revine acestora, conform legii.”

15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11 - Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum
şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.”
ART. 11 (Lege)
Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13 - Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.”
ART. 13 (Lege)
Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz.

17. Articolul 14 se abrogă.
ART. 14 (Lege)
Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

18. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 22 - Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor
efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să determine obligaţiile fiscale, potrivit legii.”
ART. 22 (Lege)
Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.

19. După articolul 25 se introduce un nou articol, art. 25¹, cu următorul cuprins:
„(1) În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea
şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate.
(2) În cazul operaţiunilor de reorganizare prin care o persoană juridică preia elemente
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la alte unităţi, aceasta poartă
răspunderea păstrării şi arhivării documentelor corespunzătoare acestor elemente.
(3) În proiectul de fuziune sau divizare trebuie să se prevadă persoana sau, după caz,
persoanele care răspund de păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale persoanei care se desfiinţează.”


20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26 - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor contabile, se
vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest scop, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.”
ART. 26 (Lege)
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

21. Alineatul (3) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu
sediul în străinătate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare,
definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare,
asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru acea persoană juridică;
b) pentru filialele consolidate ale unei societăţi-mamă cu sediul în străinătate, precum
şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru acea societate-mamă.”
ART. 27 (Lege)
(3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate;
b) pentru filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.

22. După alineatul (3) al articolului 27 se introduc două noi alineate, alin. (31) şi
(32), cu următorul cuprins:
„(31) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic,
potrivit alin. (3), au următoarele obligaţii:
a) să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute la art. 37;
b) să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre
exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. În acest scop, persoana trebuie să facă dovada că este sucursală a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, respectiv filială a unei societăţi - mamă cu sediul în străinătate, care are exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic.
(32) Cu excepţia cazului în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină
îşi schimbă data de raportare, ori au loc operaţiuni de reorganizare potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la alin. (3) nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.”

23. Alineatul (1) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) au obligaţia să întocmească situaţii
financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile
legii.”
ART. 28 (Lege)
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.
24. După alineatul (1) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu
următorul cuprins:
„(1¹) Situaţiile financiare anuale întocmite cu ocazia fuziunii sau divizării, potrivit alin.
(1), se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termenul prevăzut de reglementările contabile aplicabile.”

25. Alineatul (5) al articolului 28 se abrogă.
ART. 28 (Lege)
(5) Categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene şi/sau Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

26. Alineatul (6) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situaţiile financiare anuale se
compun din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului şi note explicative.”
ART. 28 (Lege)
(6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, politici contabile şi note explicative.

27. Alineatul (8) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) Condiţiile pentru publicarea situaţiilor financiare anuale de către sucursalele din
România ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în străinătate, se stabilesc de instituţiile cu atribuţii de reglementare prevăzute la art. 4 alin. (3). Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, în situaţia în care acestea nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.”
ART. 28 (Lege)
(8) Pentru sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în străinătate, instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) stabilesc conţinutul situaţiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective în situaţia în care acestea nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

28. După alineatul (9) al articolului 28 se introduc trei noi alineate, alin. (10) –(12),
cu următorul cuprins:
„(10) Situaţiile financiare anuale se semnează, de regulă, de către directorul
economic, contabilul şef sau altă persoană desemnată să îndeplinească această funcţie.
Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
(11) Situaţiile financiare anuale pot fi semnate, de asemenea, de persoane fizice sau
juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România.
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (10) şi (11), situaţiile financiare anuale ale
persoanelor juridice care au înregistrat o cifră de afaceri sub plafonul stabilit prin ordin al
ministrului finanţelor publice pot fi semnate de administratorii acestora”.

29. După alineatul 1 al articolului 34 se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu
următorul cuprins:
„(1¹) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor înregistrate în România, care aparţin
unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia prevăzută la art. 28 alin. (8),
precum şi societăţilor-mamă care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale
consolidate.”
ART. 34
(1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.

30. Alineatul (2) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege:
instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; societăţile/companiile naţionale; societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România care are obligaţia să
aplice Standardele internaţionale de raportare financiară, conform prevederilor legale în
vigoare; organizaţiile fără scop patrimonial declarate ca fiind de utilitate publică prin legi
speciale sau în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care gestionează fonduri
nerambursabile primite de la organismele Uniunii Europene.”
ART. 34 (Lege)
(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege: instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; companiile şi societăţile naţionale; persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară.

31. Alineatul (4) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare întocmite în
vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare a persoanelor care au
obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.”
ART. 34 (Lege)
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a încetării activităţii persoanelor care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.

32. Alineatul (1) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, se
depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”
ART. 35 (Lege)
(1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice, potrivit prevederilor legale, situaţiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică şi sucursalelor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi societăţilor-mamă care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate.

33. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 36 - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3), depun un exemplar al
situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
a) societătile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile din România ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului
financiar.
(2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi
subunităţile fără personalitate juridică care aparţin unor persoane juridice cu sediul în
străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest
sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun în
termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(4) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de
reglementările contabile aplicabile, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora, să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun
un exemplar din raportările financiare lunare, situaţiile financiare trimestriale şi anuale la
organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta, cu încadrarea în termenele
prevăzute la alin. (6).
(6) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:
a) în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.”
ART. 36 (Lege)
(1) Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:
a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
(2) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sunt:
a) 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepţia societăţilor comerciale;
b) 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, cu excepţia societăţilor comerciale, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(4) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
(5) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:
a) în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.

34. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 37 - Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului,
Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.”
ART. 37 (Lege)
(1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societăţile comerciale depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(2) Raportarea anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, însoţită de dovada predării situaţiilor financiare anuale la oficiul registrului comerţului, pentru publicare.
35. Alineatul (4) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Organizarea contabilităţii operaţiunilor derulate prin bugetul trezoreriei statului şi a
cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la nivelul unităţilor trezoreriei statului, se asigură în condiţiile art. 18.”
ART. 38 (Lege)
(4) În contabilitatea Trezoreriei Statului se reflectă, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne şi externe primite pentru finanţarea deficitelor bugetare, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, precum şi depozitele atrase de la instituţiile financiare şi de la persoane fizice.
36. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41 - Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă
nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi
efectuarea de operaţiuni economico - financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate;
2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de
instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie;
b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile
efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi
arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) depunerea, în termenul legal, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate precum şi a raportărilor contabile;
f) întocmirea şi depunerea, la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale
acestuia, a raportărilor financiare lunare, a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale
instituţiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (3¹) lit. b).
3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv
cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30
şi 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de
administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de
administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare
anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor
financiare anuale consolidate;
9. nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii
potrivit legii.”
ART. 41 (Lege)
Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;
2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu privire la:
a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
c) efectuarea inventarierii;
d) întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale;
e) depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare anuale;
f) întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii;
g) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate;
h) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale consolidate.

37. Alineatul (1) al articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contravenţiile de la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
- cele prevăzute la pct. 1 şi pct. 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
- cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
- cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
- cele prevăzute la pct. 2 lit. g) cu amendă, de la 100 lei la 200 lei;
- cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1000 lei;
- cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi pct. 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
- cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
- cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
- cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
- cea prevăzută la pct. 2 lit. e), dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15
zile lucrătoare, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este
cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă
perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, cu amendă de la 1.500 lei la 4.500
lei.”
ART. 42 (Lege)
(1) Contravenţia prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. h) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c), d), e), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcţie de care se stabileşte nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri, după caz.

38. Alineatul (2) al articolului 42 se abrogă.
ART. 42 (Lege)
(2) Amenda pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

39. Alineatul (4) al articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii
de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii Financiare, de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi.”
ART. 42 (Lege)
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii Financiare, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

40. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 43. - Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă
a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ce se reflectă în situaţiile financiare anuale, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.”
ART. 43 (Lege)
Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

Art. II. În tot cuprinsul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, denumirea
"Ministerul Economiei şi Finanţelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor
Publice", iar sintagmele „auditor financiar” şi „audit financiar” se înlocuiesc cu sintagmele
„auditor statutar” şi „audit statutar”.
Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) lit. d) a alin. (1) al art. 74 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) lit. c) a alin. (1) al art. 80 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV. - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


Ultima modificare: Vineri, 7 Ianuarie 2011
ContSters123067, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Situatii finanaciare 2010 mirelanicola.72 mirelanicola.72 Buna ziua ! Poate sa-mi spuna cineva daca situatiile financiare se mai depun si la ORC? Multumesc. (vezi toată discuția)
Este obligatoriu angajarea unui contabil la srl-uri ? MICOLIS MICOLIS 1. Este obligatoriu angajarea unui contabil la SRL-uri ? (aşa am auzit eu în stânga şi în dreapta)….. Dacă este adevărat, ce fel de contabil ... (vezi toată discuția)
Anunt important: ordin 2234/2011 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b][i]In Monitorul Oficial nr. 483 din 07/07/2011 a fost publicat OMFP 2234 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor ... (vezi toată discuția)