avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 266 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Fisa post - Manager General
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Fisa post - Manager General

Buna ziua,

Ma puteti ajuta va rog cu o fisa de post Manager General?

Multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 19:08, 7 Noiembrie 2011
S.C. ..............
Fisa Post nr.____din_____

POSTUL: DIRECTOR GENERAL - Cod COR 1210011

Compartimentul economic

Nume, prenume: ........................................

Cerin]e:
1. Studii: superioare;
2. Vechimea: minim 3 ani `n domeniu;
3. Alte cerin]e specifice: cunoa[terea legisla]iei specifice societ]ilor comerciale, exigen], obiectivitate, comunicare, abilit]i de negociere.

Rela]ii:
1. Ierarhice :
- este subordonat Adunrii Generale a Ac]ionarilor [i Consiliului de Administra]ie;
- are `n subordine `ntregul personal muncitor din societate `ncadrat cu contract individual de munc pe durat determinat sau nedeterminat;
2. De colaborare: Director executiv, Director economic, Director tehnic, Director comercial;
3. Func]ionale: autorit]i centrale [i locale, administra]ie public, bnci, finan]e publice, agen]i economici, etc.
4. De reprezentare: reprezint societatea pe care o angajeaz `n raporturile cu persoanele juridice [i fizice precum [i `n fa]a autorit]ilor jurisdic]ionale.

Atribu]ii [i rspunderi:
Directorul general al societ]ii asigur conducerea curent a societ]ii, aduce la `ndeplinire hotr^rile Adunrii Generale a Ac]ionarilor [i ale Consiliului de Administra]ie, scop `n care:
a) Respect [i aplic legile `n vigoare, `n legatura cu exercitarea activit]ii societ]ii;
b) Asigur prin msuri corespunztoare realizarea indicatorilor, cre[terea laturilor calitative ale activit]ii de produc]ie, buna organizare a produc]iei [i a muncii, ridicarea continu a eficien]ei economice, a activit]ii societ]ii, crearea condi]iilor corespunztoare de munc pentru `ntregul personal muncitor din unitate;
c) Stabile[te msuri pentru `mbunt]irea calit]ii produselor, aprob normele tehnice de societate, organizeaz controlul tehnic de calitate pe faze de produc]ie, asigur ob]inerea documenta]iilor tehnice pentru realizarea de produse noi [i modernizarea celor existente, precum [i mijloacele corespunztoare de msurare [i control;
d) Stabile[te msuri pentru aprovizionarea ritmic, corespunztor cerin]elor procesului de produc]ie, cu materii prime, materiale, combustibili [i energie, asigur aplicarea msurilor adoptate pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, eliminarea cheltuielilor neproductive, optimizarea stocurilor de valori materiale;
e) Stabile[te `n colaborare cu furnizorii, grafice de livrare a utilajelor [i instala]iilor pentru investi]ii din competen]a de aprobare a societ]ii;
f) Aprob planurile de transport cu mijloace proprii, urmre[te [i ia msuri `n vederea evitrii transporturilor neeconomicoase;
g) Asigur aplicarea msurilor aprobate privind integritatea patrimoniului societ]ii [i recuperarea pagubelor aduse avutului ob[tesc;
h) Aprob compensarea cantitativ a lipsurilor cu plusurile constatate la inventarieri, stabile[te termenele de efectuare a inventarierii patrimoniale anuale;
i) Organizeaz [i asigur toate condi]iile pentru aplicarea msurilor de securitate [i protec]ia muncii, prevenirea [i stingerea incendiilor, `n care scop:
- asigur recep]ionarea [i punerea `n func]iune a instala]iilor, utilajelor [i ma[inilor, cu respectarea strict a prevederilor din documenta]ia tehnic de execu]ie;
- asigur luarea de msuri pentru respectarea riguroas a normelor tehnice privind exploatarea instala]iilor, utilajelor, ma[inilor, precum [i echiparea acestoracu aparatur de msur [i control [i automatizare; verificarea [i men]inerea aparaturii `n stare de perfect func]ionare;
- ia msuri de efectuare a opera]iilor de `ntre]inere, revizii [i repara]ii;
- aprob sarcinile de produc]ie pe ferme, sectoare, ateliere, forma]iuni de lucru, astfel `nc^t s se asigure `n permanen] desf[urarea procesului de produc]ie `n condi]ii de siguran] [i eficien];
- asigur personalului muncitor echipament de protec]ie [i de lucru specific locurilor de munc cu grad ridicat de pericol, `n vederea prevenirii accidentelor, exploziilor [i incendiilor;
j) Stabile[te pe baza structurii organizatorice [i a regulamentului de ordine interioar, modul de lucru dintre compartimentele de munc din structura de produc]ie [i func]ional; organizeaz controlul `ndeplinirii sarcinilor [i urmre[te aplicarea msurilor aprobate;
k) ~ncadreaz [i elibereaz din func]ie personalul de execu]ie din unitate [i alt personal necesar bunului mers al activit]ii. Organizeaz selec]ionarea [i `ncadrarea personalului cu calificarea necesar pentru exploatarea, `ntre]inerea [i repararea instala]iilor, utilajelor [i ma[inilor cu grad ridicat de pericol `n exploatare, organizeaz formele de perfec]ionare a pregtirii profesionale precum [i verificarea periodic a cuno[tin]elor [i a aptitudinilor acestuia;
l) Negociaz Contractul Colectiv de Munc la nivel de unitate [i contractele individuale de munc ale persoanelor pe care le angajeaz `n cadrul societ]ii;
m) Aprob Regulamentul de Organizare [i Func]ionare, Regulamentul de Ordine Interioar [i fi[ele de post pentru fiecare salariat;
n) Asigur respectarea disciplinei de munc [i a regulilor de convie]uire social la locul de munc; aplic sanc]iunile conform cerin]elor legale. Stabile[te locurile de munc unde accesul sau circula]ia este interzis sau permis numai `n anumite condi]ii, precum [i a locurilor de munc unde este interzis fumatul sau introducerea de ]igri, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii; Stabile[te msuri de efectuare a serviciului de paz [i ordine `n condi]iile prevzute de lege; stabile[te reguli stricte privind intrarea [i ie[irea din unitate; interzice accesul `n unitate a persoanelor cere se prezint la programul de lucru sub influen]a alcoolului;
o) Supravegheaz activitatea directorilor din subordine cu dreptul de a suspenda deciziile acestora;
p) Poate delega, pe baza de mandat o serie din atribu]iile sale, directorilor executivi;
q) In domeniul protec]iei civile, conform prevederilor Legii nr. 481/2004, directorul general are urmtoarele atribu]ii principale:
- asigură identificarea, monitorizarea [i evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
- stabile[te [i urmăre[te îndeplinirea măsurilor [i a acţiunilor de prevenire [i de pregătire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;
- participă la exerciţii [i aplicaţii de protecţie civilă [i conduce nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare [i înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă desfă[urate de unităţile proprii;
- prevede, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfă[urării activităţilor de protecţie civilă;
- în[tiinţează persoanele [i organismele competente asupra factorilor de risc [i le semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul instituţiei sau agentului economic;
- încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă profesioniste sau voluntare;
- menţine în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire [i mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţine evidenţa acestora [i le verifică periodic;
r) Asigur informarea corect a membrilor Consiliului de Administra]ie [i A.G.A. asupra desf[urrii activit]ii unit]ii cu privire la principalele probleme rezolvate [i a msurilor adoptate; precum [i cu privire la situatia economico-financiara a societatii, stadiul realizarii bugetului de venituri si cheltuieli, a indeplinirii programului de investitii, precum si cu privire la alte aspecte ce ]in de buna desfasurare si eficientizare a activitatii societatii;
s) Are responsabilitatea sa particpe la intocmirea documentelor pentru S.M.C. si H.A.C.C.P. ( sistem de management al calitatii si sistem pentru siguranta alimentelor);
t) Are responsabilitatea instruirii persoanelor din subordine cu cerintele documentate pentru S.M.C. si H.A.C.C.P.;
u) Are responsabilitatea intocmirii inregistrarilor S.M.C. si H.A.C.C.P., conform documentelor sistemelor in vigoare;
v) Comunica sefului echipei H.A.C.C.P. orice aspect care ar putea pune in pericol siguranta produselor obtinute in cadrul societatii;.
w) Prezentele responsabilit]i nu sunt limitative, ele put^nd fi completate de c^te ori este necesar, prin dispozi]ii scrise, stabilite de membrii Consiliului de Administra]ie [i A.G.A., precum [i orice alte atribu]ii prevzute de lege [i de actul constitutiv al societ]ii.
x) In situatie de concediu de odihna sau concediu medical este inlocuit de __________________________.

Prezenta fi[a a fost `ntocmit `n 2 (dou) exemplare, din care un exemplar revine angajatului, iar un exemplar se ata[eaz la dosarul individual al acestuia.

Director General
..........................


Director Executiv
...........................
Compartiment JuridicAm luat la cuno[tiin],
Semntura ocupantului
_________________
Titulatura postului: general manager
Status-ul postului: • vacant ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R. 121011
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior acestui post (de ex: administrator societate, etc.)
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in
cadrul organizatiei

Rezumatul postului:
definirea si formularea politicii economico-sociale a organizatiei; reprezentarea organizatiei in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice; planificarea, organizarea si controlul activitatii organizatiei la nivel inalt; luarea deciziilor finale cu privire la modul de apreciere a rezultatelor calitativ superioare si de penalizare a erorilor factorului uman.

Atributii si responsabilitati:
a) aspectul conceptual al activitatii:
• corelarea obiectivelor stabilite la nivel macroeconomic cu cele specifice organizatiei;
• comunicarea obiectivelor generale, specifice si operationale ale organizatiei catre/intre personalul de conducere, cu mentiunea ca acestia sa transfere la nivele ierarhice inferioare aceste informatii;
• elaborarea si/sau avizarea planificarilor de investitii financiare si/sau tehnologice si/sau de resurse umane;
• intocmirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe baza analizelor efectuate;
• identificarea si mobilizarea resurselor materiale si umane din organizatie, in vederea realizarii obiectivelor propuse;
• organizarea departamentelor si a echipelor de proiect in functie de necesitatile organizatiei si de activitatile planificate;
• asigurarea coordonarii intre diferitele departamente din cadrul organizatiei;
• asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional prin reprezentantii ierarhici (sefi de departamente) si liderii de opinie;
• elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei;
• identificarea oportunitatilor de investitie si obtinere de profit;
• intocmirea si/sau avizarea documentatiei pentru investitii;
• reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A.;
• incheie actele juridice in numele si pe seama organizatiei, conform imputernicirii acordate de catre A.G.A.;
• colaborarea cu autoritatile locale, regionale si nationale in vederea indeplinirii obiectivelor macroeconomice si cele organizationale;
• reprezentarea intereselor organizatiei atat in timpul programului de lucru cat si in afara lui;
• incheierea de contracte cu agenti economici, organizatii non-guvernamentale si alte organizatii privind prestari reciproce de servicii;

b) aspectul actional al activitatii:
• organizarea procesului de cercetare-proiectare, de productie, de autofinantare si de promovare (organizarea activitatii departamentelor, numirea directorilor de departamente sau a sefilor de birouri, stabilirea planului anual de actiune al acestora);
• negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
• gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul acesteia;
• urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;
• preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei;
• supervizarea aplicarii corecte a codului muncii si a reglementarilor legislative privind operatiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanta si consiliere ale consultantului juridic si ale directorului economic);
• efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul organizatiei (avizarea evaluarilor individuale anuale);
• controlul si supervizarea activitatii departamentelor de cercetare-proiectare, de productie, de marketing, financiar-contabil, administrativ, resurse umane si/sau a altor departamente din cadrul organizatiei;
• fundamentarea activitatii decizionale cu privire la orice aspect din cadrul organizatiei pe o baza informationala cat mai solida si mai acurata si pe analiza obiectiva a acesteia;
• respectarea reglementarilor si normelor legale in vigoare in cadrul activitatii decizionale cu privire la organizatie;
• urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia;
• asumarea responsabilitatii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, dupa caz, a unor penalitati banesti;
• asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane, cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor.

c) aspectul evaluativ al activitatii:
• stabilirea si comunicarea criteriilor de evaluare a muncii personalului organizatiei;
• valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activitatii organizatiei si aplicarea controlului ameliorativ al autoritatii aferente functiei ocupate;
• depistarea laturilor vulnerabile ale activitatii organizatiei si utilizarea informatiilor din analize penru ameliorarea sau eliminarea lor;
• aplicarea unui sistem de apreciere si penalizare a muncii in concordanta cu obiectivele organizationale;
• avizarea primelor, bonificatiilor sau promovarilor doar pe considerente de merit profesional;
• acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat personalului din cadrul organizatiei, cat si persoanelor din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice.

Clauza de confidentialitate:
• general manager-ul se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra;
• sunt confidentiale urmatoarele informatii: situatia financiara a organizatiei, dezbaterile din cadrul consiliilor de administratie, structura si continutul bancii de date, rezultatele activitatii de cercetare-proiectare si/sau alte aspecte de maxima importanta din cadrul firmei;
• general manager-ul se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de ....luni/ani de la incheierea acestui contract.

Relatii la locul de munca:
• de subordonare: administrator societate comerciala sau alta varianta
• de supraordonare: director tehnic, director de cercetare, director economic,
manager resurse umane, sef birou administrativ, etc.
si/sau alte posturi subordonate
• de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are
nevoie de consultanta sau supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice, juridice sau alte forme de colaborare

Program de lucru:
• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptional (incheieri de contracte, primirea de delegatii); (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Conditii de munca:
• mediu relativ stresant;
• atat munca de birou, cat si munca de teren;
• atat munca individuala, cat si munca in echipa;
• deplasari pe distante scurte, medii sau lungi (semnari de contracte, inspectii). – daca este cazul

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
• instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scaner, xerox, fax, etc.).

Posibilitati de promovare:
• in sfera de activitate actuala nu exista;
• transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate;
2.4. spirit antreprenorial;
2.5. asumarea responsabilitatilor;
2.6. capacitate de relationare interumana;
2.7. adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;
2.8. echilibru emotional;
2.9. empatie si receptivitate fata de problemele socio-umane;
2.10. asumarea responsabilitatilor;
2.11. tip de personalitate: I.S.I – Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland).
3. Activitati fizice:
3.1. vorbire;
3.2. ascultare;
3.3. diferentiere a culorilor;
3.4. folosire a mainilor;
3.5. folosire a degetelor;
3.6. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare;
4.2. cursuri de management;
4.3. cunostinte in domeniul economic;
4.4. cunostinte in domeniul juridic;
4.5. cunostinte de operare pe calculator;
4.6. cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

5. Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.4. pregatire de materiale si rapoarte;
5.5. deprinderea de a lucra in echipa;
5.6. deprinderi de cercetare si investigare.

Indicatori de performanta:

Multumesc frumos !
Buna ziua,

Ma puteti ajuta cu fisa postului a unui Manager IT?

Multumesc anticipat
alinag1980 a scris:

Buna ziua,

Ma puteti ajuta cu fisa postului a unui Manager IT?

Multumesc anticipat
Buna ziua,

As dori, daca se poate, sa ma ajute si pe mine cineva cu un exemplu de fisa de post pentru un Manager IT (sau Consultant in informatica).

Va rog mult. Am mare nevoie si este si urgent.
Multumesc.

Alte discuții în legătură

Fisa post : administrator de retea cal. sadaka sadaka Buna, Am nevoie de o fisa post pentru administrator retea ...IT ????? urgent#-oX-(:((;) (vezi toată discuția)
Fisa post inginer electromecanic 214421 nadia_odagiu nadia_odagiu ajutati-ma va rog cu fisa post inginer electromecanic.Multumesc! (vezi toată discuția)
Fisa post informatician lilu68 lilu68 va rog sa ma ajute cineva cu fisa post informatician:( (vezi toată discuția)