Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 694 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Doc PSI
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Doc PSI

Buna,
fac si eu un curs de PSI si am nevoie de un dosar pentru examen daca ma poate ajuta cineva cu niste informatii de mai jos:

CAPITOLUL I
1. Acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta………………………….. 2
2. Organizarea activitatii de aparare la nivelul institutiei……………………………………………… 3
3. Mijloace tehnice de PSI din dotarea institutiei si modul lor de folosire…………………………….
4. Modul de actiune in cazul producerii unui incendiu………………………………...........................
5. Principalele norme de prevenire a incendiilor la institutii publice.....................................................

CAPITOLUL II
1. Tematica pentru instructaj la locul de munca.....................................................................................
2. Caracteristici fizico chimice ale substantelor, produselor si materialelor utilizate la locul de munca(referire la materiale)....................................................................................................................
3. Modul de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta a masinilor si utilajelor la locul de munca......................................................................................................................................................
4. Descrierea, fuctionarea si locul de amplasare a mijlacelor de interventie in caz de incendiu...........

CAPITOLUL III
1. Acte normative care reglementeaza activitatea situatiilor de urgenta.................................................
2. Obligatiile salariatilor la locul de munca conform legii 307/2006......................................................
3. Reglementari privind fumatul si folosirea focului deschis..................................................................
4. Masuri de prevenire a incendiilor in institutiile publice
5. Modul de acordare a primului ajutor in caz de arsuri si intoxicatii cu fum si gaze.............................
6. Modul de actiune in caz de incendiu(activitate practica).....................................................................
7. Organizarea activitatii de PSI la locul de munca..................................................................................
8. Cauze potentiale de incendiu specifice locului de munca.....................................................................
9. Mijloace de interventie in caz de incendiu(descriere si mod de folosire).............................................
10. Masuri specifice de PSI, sspecifice sezonului rece.............................................................................
11. Masuri de PSI la instalatiile si sistemele de incalzire si instalatiile electrice de incalzire.................
12. Recapitularea principalelor probleme prezetate pe arcursul anului si verificarea cunostiintelor pe baza de chestionar

CAPITOLUL IV – Tematica....................................................................................................................

CAPITOLUL V – Grafic anual de instruire..............................................................................................

CAPITOLUL VI – Chestionar..................................................................................................................

Mersi!
Cel mai recent răspuns: Enemy , utilizator 01:26, 20 Aprilie 2009
Vezi
www.protectia-muncii-psi.ro/legislatie-protectia-muncii-psi/ - 13k
www.igsu.ro/legislatie.htm - 53k
www.bestprotect.ro/legislatie_actualizata_PSI.htm - 17k
[ link extern ]
am vazut f multe acte legislative si aici
Ultima modificare: Duminică, 8 Februarie 2009
knetp, utilizator
Uitati un model de Chestionar legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor
[ link extern ]

Numele si prenulele___________________
Compartiment________________________ Functia______________________________ Semnatura___________________________ Data________________________________

CHESTIONAR TEST

Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor

1) Este Legea 307/2006 corelata cu Ordonanata 21/2004 in privinta termenilor si expresiilor care definesc situatiile de urgenta ?
a) da
b) nu
c) nu e cazul trateaza un alt aspect

2) Definiti pericolul de incendiu .
a) Situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului , declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
b) Nerespectarea Legii 307/2006 si a normelor PSI;
c) Orice situatie periculoasa reclamata ca atare la organele de PSI;

3) Definiti planul de analiza si acoperire a riscurilor
a) documentul PSI intern care da coerenta actiunilor preventive si corective
b) documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile si resursele necesare pentru managementul acestora;
c) planul de management al riscurilor de incendiu;

4) Ce se intelege prin prevenirea incendiilor?
a) actiunile PSI corective ;
b) actiunile PSI preventive
c) actiunile PSI corective si preventive
d) totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor de salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;

5) Definiti notiunea de scenariu de securitate la incendiu .
a) inventarul punctelor tari ;
b) inventarul cumulativ al punctelor tari si al punctelor slabe ;
c) documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.

6) Apararea impotriva incendiilor este o activitate optionala ?
a) da
b) da in limita resurselor BVC
c) nu , este obligatorie stipulata prin lege

7) Legea 307/2006 obliga persoanele care au observat un incendiu sa anunte serviciile de urgenta, primariile sau politia si sa ia masuri , dupa posibilitati , pentu limitarea si stingerea incendiului ?
a) da
b) aceasta ( anuntarea) este o actiune civica voluntara) nu

8) Incendiile sunt considerate cazuri de forta majora ?
a) da
b) nu
c) da cu exceptia celor provocate.

9) La incheierea actelor de cedare temporara a dreptului de folosinta al unui imobil legea prevede obligatii privind prevederea in mod expres a raspunderii partilor in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor?
a) da
b) nu
c) obligatiile sunt evidente si implicite

10) Cui stabileste legea 307/2006 obligatii si competente de aparare impotriva incendiului ?
a) persoanelor fizice si juridice
b) Consiliului Local si primarului
c) Consiliului Judetean
d) Prefectului
e) Autoritatilor Administratiei Publice centrale
f) Administratorului,conducatorului institutiei si salariatului
g) Proiectantilor si executantilor
h) Cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
i) Organizatiilor sindicale
j) Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca
k) Organizatorilor spectacolelor cu peste 10000 de participanti.

11) Care sunt obligatiile conducatorului institutiei pentru apararea impotriva incendiilor ?
a) sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi sa le aducă la cunostinta salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
b) sa asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi sa asigure corelarea măsurilor de apărare impotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) sa solicite şi sa obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi sa asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, sa dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea functionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;
d) sa permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;
e) sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenta;
f) sa întocmească, sa actualizeze permanent şi sa transmită inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) sa elaboreze instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor şi sa stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de munca;
h) sa verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare impotriva incendiilor şi sa verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori sa încheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
j) sa asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
k) sa permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi sa participe la exerciţiile şi aplicatiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
l) sa asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
m) sa asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenta privat pentru intervenţie;
n) sa asigure şi sa pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare impotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenta şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
o) sa stabilească şi sa transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
p) sa informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forte şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare sa completeze şi sa trimită acestuia raportul de intervenţie;
q) sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor, certificate conform legii;r) sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea impotriva incendiilor.)
s) sa numeasca CSSM si sa participe la sedintele de bugetare a activitatii PSI;
t) sa aloce minim 10 % din cifra de afaceri pentru bugetul activitatilor de aparare impotriva incendiilor.

12) Coproprietarii unui imobil trebuie sa colaboreze pentru asigurarea conditiilor de aparare impotriva incendiilor pentru intreg ul imobil.
a) da
b) nu
c) da cu exceptia blocurilor de locuinte
d) raspunde asociatia de proprietari

13) Care sunt obligatiile privind apararea impotriva incendiilor ale utilizatorului unui imobil ?
a) sa cunoască şi sa respecte măsurile de apărare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;
b) sa întreţină şi sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea impotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;
c) sa respecte normele de apărare impotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;
d) sa nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
e) sa aducă la cunostinta administratorului, conducatorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defectiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu.
f) nu are obligatii . Apararea impotriva incendiilor este sarcina proprietarului cladirii ;

14) Care sunt obligatiile salariatului privind apararea impotriva incendiilor ?
a) sa respecte regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat după constatare, conducatorului locului de munca orice încălcare a normelor de apărare impotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defectiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare impotriva incendiilor;
f) sa acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la sedintele de instruire PSI
i) sa participe voluntar la exercitiile de simulare a actiunilor PSI.

15) Care sunt obligatiile proiectantilor de constructii,amenajari, de echipamente , utilaje si instalatii in privinta apararii impotriva incendiilor ?
a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;
b) sa cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
c) sa prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
d) sa includă în proiecte şi sa predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare impotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
e) sa asigure asistenta tehnica necesară realizării măsurilor de apărare impotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, pana la punerea în funcţiune.
f) sa supuna proiectele avizarii CTI
g) sa participe la receptii si omologari
h) sa verifice periodic respectarea celor dispuse in documentatie .

16 Care sunt obligatiile cadrelor tehnice/ personalului de specialitate din cadrul operatorilor economici cu privire la apararea impotriva incendiilor ?
a) participa la elaborarea şi aplicarea conceptiei de apărare impotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare impotriva incendiilor în domeniul specific;
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
d) indruma şi controlează activitatea de apărare impotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;
e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;
f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenta în îndeplinirea atribuţiilor.h) sa respecte fisa postului
i) sa poarte echipamentul individual de protectie la interventii si simulari
j) sa fie disponibil 24/24 ore pentru interventii

17) Exista prevederi ale lagii 307/2006 privind existenta unei metodologii privind identificarea , evaluarea si controlul riscurilor de incendiu ?
a) da
b) nu

18) Exista prevederi ale Legii 307/2006 privind avizele si autorizatiile de securitate la incendiu ?
a) da
b) nu

19) Utilizatorul poate fi sanctionat pentru necunoasterea si/sau nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor , stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator ?
a) da
b) nu

20) Salariatii pot fi sanctionati cu pana la 2500 lei pentru neandeplinirea obligatiilor legale privind apararea impotriva incendiilor ?
a) da
b) nu
Legislatie gasesti si pe site-ul: [ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Acte ce trebuie prezentate in cazul unui control psi laritzu laritzu Buna ziua. Avem un specialist care sa ne enumere ce acte trebuie sa prezentam si pe care suntem obligati sa le avem in cazul unui control PSI la un SRL ... (vezi toată discuția)
Necesitate dosar protectia muncii Kerekesjaya@yahoo.com Kerekesjaya@yahoo.com Buna, Sotia mea are o intreprindere individuala unde este si administrator. Este vorba de in magazine de haine. Nu are angajati. Ea este si vanzatoare, Are ... (vezi toată discuția)
Obligatii angajator in domeniul psi resursesbc resursesbc Buna ziua. Ma intereseaza exact ce obligatii are angajatorul in domeniul PSI in cadrul unei societati cu aproximativ 150 de salariati. De asemenea, as vrea ... (vezi toată discuția)