avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 185 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... contract cadru vanzare-cumparare
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

contract cadru vanzare-cumparare

In contract este inserata clauza : "Oricare parte poate solicita rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile". Pot rezilia unilateral oricand acest contact fara a fi raspunzator de de daune-interese?
Potrivit principiului fortei obligatorii si a irevocabilitatii contractelor, acestea se pot revoca numai prin consimtamantul ambelor parti sau din cauze autorizate de lege.

Rezilierea sau rezolutiunea unilaterala a contractului se poate face numai in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor ce revin celeilalte parti contractante.
Rezilierea
Reprezinta sancţiunea care se aplică în cazul neexecutării culpabile a unui contract cu executare succesivă ce desfiinţează contractul sinalagmatic numai pentru viitor (prestaţiile executate în trecut, fiind de regulă ireversibile, rămân definitiv executate). Ca efect al rezilierii, efectele viitoare ale contractului încetează, fără însă ca aceasta să aibă vreo influenţă asupra a tot ceea ce s-a executat până atunci.

Rezolutiunea
Rezoluţiunea contractului este o sancţiune civilă cu caracter reparator, garanţie a respectării contractului de natură a contribui la executarea întocmai şi cu bună credinţă a obligaţiilor asumate si reprezinta o ilustrare a ideii de cauză, deoarece în contractele sinalagmatice, obligaţia unei părţi contractante este cauza juridică imediată a obligaţiei celeilalte părţi. Pe calede consecinta, dacă una din părţi nu obţine prestaţiile datorate de cealaltă parte, ea se poate libera de propria obligaţie care a rămas fără cauză
Rezoluţiunea convenţională
Reprezinta desfiintarea pe cale conventionala, cu efecte retroactive, a unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu, în cazul în care, în mod culpabil, nu se îndeplinesc obligatiile contractuale.
Rezoluţiunea convenţională operează numai în cazul în care la momentul încheierii contractului sau ulterior, printr-o convenţie separată, dar înainte de executarea obligaţiilor, părţile au stipulat printr-o clauză expresă, rezoluţiunea de plin drept a contractului în cazul neexecutării obligaţiilor de către una dintre ele.

Acţiunea în rezoluţiune
Deoarece rezolutiunea este stipulatia exclusiva in favoarea creditorului, ca o sanctiune a neexecutarii culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare imediata, acţiunea în rezoluţiune consta în desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor în situatia avuta anterior încheierii contractului
Pentru a exercita acţiunea în rezoluţiunea vânzării, contractantul trebuie să-şi fi executat propriile obligaţii sau, dacă nu le-a executat , să se declare gata a le executa.
Sub aspectul naturii juridice, actiunea în rezoluţiunea vânzării are caracter real consacrat de art. 1368 Cod Civil, (‚Actiunea vânzãtorului pentru rezolutiunea vânzãrii este realã.’
Condiţiile exercitării
Singura parte contractantă în drept să invoce rezoluţiunea contractului este creditorul obligaţiei neexecutate, care are posibilitatea de optiune între invocarea rezoluţiunii contractului şi acţiunea în justiţie, de obligare a debitorului la executarea prestaţiei.
Pentru admiterea acţiunii având ca obiect rezoluţiunea unui contract trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• una din părţi să nu fi executat obligaţiile sale.
Rezoluţiunea contractului poate fi pronunţată de instanţă în caz de neexecutare totală sau parţială, dacă:
-obligatia neexecutată a fost esenţială la incheierea contractului.
-când executarea a fost realizata cu întârziere, dacă creditorul nu mai are interes să primească prestaţia de la debitor,
- când executarea a fost necorespunzătoare, dacă viciile prestaţiei sunt importante;
• neexecutarea să se datoreze culpei pârâtului,
In situaţia în care neexecutarea nu se datorează culpei pârâtului, de exemplu caz fortuit sau de forţă majoră, contractul încetează de plin drept, aflându-ne în situaţia unei imposibilităţi fortuite de executare si nu se va pune problema rezoluţiunii, ci aceea a riscului contractului;.
În raporturile comerciale nu este necesară punerea în intărziere a debitorului , întrucăt acesta este conform art. 43 Cod Comercial de drept pus in intârziere din ziua scadenţei.
Art. 43. - Datoriile comerciale lichide si plãtibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile.
• debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere, în condiţiile prevăzute de lege, deoarece punerea în întârziere dovedeste refuzul de executare a obligaţiilor de către cealaltă parte contractantă.
Depinde ce mai scrie prin acel contract, daca asta e singura clauza referitoare la desfacerea contractului...

Si mai cititi inca o data, e sigur reziliere? Ca, asa cum v-a spus cineva pe celalalt subiect deschis, nu prea are ce sa caute rezilierea in cadrul unui contract de vanzare...

Veniti cu amanunte...
buna ideea sa reveniti si cu alte amanunte fata de contract. poate putem da o solutie mai la obiect.
va rugam sa reveniti cu alte detalii.
Inteleg ca este vorba de un contract vanzare cumparare cadru ce stabileste termenii contractuali ce opereaza la cererea unei parti in urma unei comenzi ferme.Fiind vorba de mai multe astfel de livrari s-a considerat sa fie stabilite contractual o singura data conditiile ce vor fi aplicate insa pentru fiecare livrare in parte.

Daca suntem in prezenta unei astfel de spete prevederea contractuala potrivit careia oricare parte poate rezilia contractul cu conditia unei notificari prealabile cu 15 zile inainte va produce efecte fara sa fie nevoie de indeplinirea vreunei alte conditii in afara de notificarea ce trebuie trimisa strict in conformitate cu contractul.

In speta opereaza principiul pacta sunt servanda -clauzele contractuale au putere de lege intre partile contractante- si nu este vorba de clauza rezolutorie subanteleasa intotdeauna intr-un contract in situatia nerespectarii acestuia.Aici clauza rezolutorie este explicita fiind inserata ca o posiblitate oferita oricarei parti in timp ce clauza rezolutorie implicita este oferita numai creditorului obligatiei ramase nexecutate in contra debitorului ce nu si-a executat obligatia.Cu stima!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pact comisoriu de gr. iv irina.comardici irina.comardici Buna ziua, In cazul apecificarii urmatoarei clauze: " contractul va fi reziliat de jure fi fara interventia vreunei instante, notificari de punere in ... (vezi toată discuția)
Neexecutare contract sammy44 sammy44 buna ziua. am incheiat un contract cu o firma de c-tii pt. construirea unei case si desi am dat avans 96% din valoare , constructorul a executat doar partial ... (vezi toată discuția)
Pact comisoriu michi michi imi poate da cineva o clasificare a pactelor comisorii I< II >II>IV cu explicatii la fiecare?


Mii de multumiri (vezi toată discuția)