avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 337 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Expertize judiciare şi ... Memoriu semnat de 111 experti tehnici judiciari ...
Discuție deschisă în Expertize judiciare şi extrajudiciare

Memoriu semnat de 111 experti tehnici judiciari topo-cadastru 10 iulie 2011

MEMORIU
Cu privire la continutul “REFERATULUI DE APROBARE” emis de ANCPI si MINISTERUL JUSTITIEI prin ........– SECRETAR DE STAT si ……… DIRECTOR GENERAL AL ANCPIIn prezentul memoriu , fiecare paragraf va fi discutat pentru a putea intelege intreaga amploare si complexitate a problemelor solicitate in necunostinta de cauza de catre ANCPI si MINISTERUL JUSTITIEI – expertilor tehnici judiciari din domeniul topografie, cadastru si geodezie.

“ Potrivit prevederilor art. 4 litera l) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Justiţiei. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.”

Este corect faptul ca avizarea va fi doar din punct de vedere tehnic dar aceasta avizare va fi facuta numai in situatia in care – instanta de judecata va dispune ca expertiza sa fie avizata – instanta neavand OBLIGATIA de a solicita avizul.
Ultimul paragraf deja constrange instanta sa dispuna avizarea expertizelor pe care le dispune in anumite situatii.


„ Dispoziţiile citate din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară impun elaborarea unui regulament de către Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind reglementarea situaţiilor în care instanţa de judecată dispune, în condiţiile legii, o expertiză tehnică judiciară efectuată de către un expert tehnic judiciar în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru.
Totodată, la elaborarea proiectului de regulament s-a avut în vedere şi faptul că activitatea de expertiză judiciară prezintă o importanţă deosebită în cadrul sistemului judiciar, raportul de expertiză fiind un mijloc de probă deosebit de important în anumite tipuri de litigii al căror obiect îl constituie dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, având rolul de a facilita pronunţarea unei hotărâri temeinice, care să conducă la stingerea litigiului dintre părţi.
De asemenea, la elaborarea proiectului s-a ţinut seama că în practică au fost semnalate o serie de probleme referitoare la procedura intabulării în cartea funciară, în situaţia în care expertiza judiciară dispusă nu a fost avizată de oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară, în aceste situaţii fiind necesară întocmirea de către o persoană autorizată a unei noi documentaţii cadastrale, fapt ce conduce la creşterea a duratei şi a costurilor aferente efectuării formalităţilor de înregistrare imobiliară. Astfel, implicarea oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară va avea ca efect înscrierea cu celeritate în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti, fără a mai fi necesară întocmirea unei noi documentaţii cadastrale şi fără cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate.”

Problemele referitoare la procedura intabularii in cartea funciara au fost de urmatoarea natura :
1. inexistenta planurilor parcelare in zona de extravilan,
2. suprapunerea reala cu o carte funciara anterior intabulata de OCPI
3. suprapunerea virtuala cu numere cadastrale avizate anterior de OCPI
4. neracordarea intre cartile funciare intabulate si expertizele judiciare
( neracordarea laturilor imobilelor )
Necesitatea intocmirii unei documentatii cadastrale VA FI NECESARA SI POSIBILA ABIA DUPA FINALIZAREA PROCESULUI – deoarece operatiunea numita expertiza judiciara este o coroborare de date tehnice si juridice de natura sa explice situatia din teren si din acte instantei – iar intocmirea unei documentatii cadastrale este o operatiune ce transpune intr-o forma solicitata de ANCPI coroborarea actelor de proprietate, a transmiterii dreptului de proprietate si a datelor referitoare la proprietatea in sine, astfel incat dupa verificarea facuta dpdv tehnic si apoi, de catre publicitatea imobiliara dpdv al modului in care este detinuta acea proprietate – se acorda numar cadastral si se intabuleaza dreptul de proprietate.
Concluzii :

1. – ANCPI – face o grava confuzie intre obiectul de activitate al unei persoane fizice autorizate in specializarea cadastru – topografie- geodezie si obiectul de activitate al unui expert in specialitatea cadastru- topografie si geodezie.

2. Faptul ca Ministerul Justitiei a autorizat o serie de experti in aceasta specializare – conditionand participarea la examen de autorizarea anterioara de catre ANCPI sau OCPI a acestora, nu presupune ca expertul sa execute pe langa expertiza tehnica judiciara si lucrari de cadastru, cu atat mai putin combinarea expertizei cu lucrarea cadastrala

2- Necesitatea efectuarii unei documentatii cadastrale bazate pe o expertiza admisa de catre instanta ramane in continuare – fiind o operatiune care nu se suprapune decat partial cu activitatea expertului – si anume, operatiunea de masurare a unui imobil , insa numai acela ce urmeaza a fi intabulat

Implicarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara – ar putea prevedea eventual ca orice documentatie cadastrala care are intre acte si sentinte judecatoresti – sa fie scutite de taxele de intabulare iar regimul de solutionare sa fie extrem de scurt, in regim de urgenta, suprapunerile virtuale fiind rezolvate din oficiu – de catre inspectorii OCPI , iar cele reale sa fie aduse la cunostinta instantei – tot din oficiu de catre Biroul de Carte Funciara ( insotit de toate actele ce au stat la baza intabularii respective )– pentru a putea fi anulat numarul cadastral si numarul de carte funciara pe care instanta va considera ca OCPI le-a atribuit in mod eronat .
O alta implicare a OCPI ar putea fi ca acolo unde exista litigii in extravilan, in timpul cel mai scurt sa fie efectuat plan parcelar, sa fie bornata pe tot conturul intreaga tarla, astfel incat expertul sa poata masura exact parcelele de interes pentru procesul in cauza.

O asigurare a unei retele de sprijin cu o densitate care sa duca la o productivitate reala a masuratorilor diferitelor obiective sau imobile ar fi imbucuratoare si asteptata nu numai de catre experti ci si de catre persoanele fizice autorizate de OCPI sau ANCPI .

Consideram ca este necesara excluderea cu desavarsire a implicarii OCPI/ANCPI in avizarea expertizelor tehnice judiciare ,cu exceptia verificarii cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate si avizate de catre aceste institutii , adica : panul parcelar, planul cadastral si procesul verbal de punere in posesie si aceasta in conditiile in care cel care avizeaza a vazut si inteles dosarul, cunoscandu-se faptul ca expertul este constrans de lege sa foloseasca doar actele depuse la dosar.

„Prin Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, geodezie şi cadastru, a cărui aprobare este propusă prin prezentul proiect de ordin, este stabilită procedura recepţiei tehnice a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3), lit. e) şi art. 13, alin. (3), lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2010.
Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează, prin verificarea conţinutului topografic al acestuia, a metodelor şi mijloacelor de măsurare, a determinării suprafeţei imobilului, precum şi a încadrării acestuia în sistem naţional de proiecţie Stereografic 1970.
Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare revine oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară judeţean în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.
Recepţia se finalizează prin întocmirea de către oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară a unui proces verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de amplasament şi delimitare.”

Avizarea tehnica NU se face in conditiile prezentarii unui PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CE FACE OBIECTUL EXPERTIZEI – ci in conditiile prezentarii unui PLAN TOPOGRAFIC – care este un cu totul altfel de plan – iar distinctia clara este facuta in insesi prevederile din Ordinul 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei
Intrebari pentru ANCPI :
1. Care dintre imobilele aflate intr-un proces de granituire urmeaza sa-l prezentam spre avizare ?
2. Dar dintr-o revendicare imobiliara cand reclamantul a dat in judecata toti cei 3-8 vecini de jur imprejurul imobilului sau , ce imobil vom aviza la OCPI ?
3. Unde va fi masurata parcela din extravilan in conditiile in care la OCPI nu exista plan parcelar, la primaria comunei „X” se gasesc doar caietele agentului agricol cu o descriere aproximativa a pozitionarii in tarla, iar limitele tarlalei sunt fluctuante in absenta bornelor de pe contur si datorita felului in care tractoarele „croiesc” drumul de exploatare in fiecare sezon, in functie de ploi ?!
4. La o identificare de imobil – in conditiile in care partea din proces nu cunoaste amplasamentul vechi – reconstituirea acelui imobil facandu-se de pe hartile vechi, de pe acte…. Unde avizam vechiul imobil – el „picand” azi, pe un bloc si un parc – de pilda….
Intrebare pentru Ministerul Justitiei :
1. Cand ANCPI sau OCPI – este parte in proces – unde vom aviza – fie si din punct de vedere tehnic – Planul topografic ?!

„Pentru a veni în sprijinul activităţii instanţelor de judecată şi al justiţiabililor, avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile proiectului de regulament, este scutită de la plata tarifelor, iar experţii judiciari pot solicita oficiului sau biroului teritorial, de asemenea cu scutire de la plata tarifelor, date şi documente specifice necesare efectuării lucrării de specialitate dispuse de către instanţă.
Termenele privind recepţia planului de amplasament şi delimitare a imobilului, precum şi cele privind furnizarea de date şi documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.
Dispoziţiile propuse prin regulament vor avea efecte favorabile atât asupra activităţii de publicitate imobiliară desfăşurată la nivelul oficiilor teritoriale cât şi asupra beneficiarilor serviciilor prestate, fiind de natură, totodată, să sporească eficienţa activităţii judiciare.”

Pentru o corecta intelegere a termenelor ce se vor scurge pentru obtinerea diferitelor materiale solicitate de la OCPI redam din „Lista ce cuprinde termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI”

Astfel, avizul pentru o Receptie tehnica pentru lucrarile de masuratori terestre ( avizul tehnic – pentru un PLAN TOPOGRAFIC – nicidecum un PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ) este de 21 zile lucratoare. Tinand cont de faptul ca saptamana are 5 zile lucratoare – un aviz ar putea fi obtinut dupa – patru saptamani si o zi !
Deci – un aviz = o luna calendaristica !

Ar exista varianta de regim de urgenta de numai 7 zile lucratoare – care NU este mentionata de ANCPI in acest Referat de aprobare – dar care ar insemna si acesta cam doua saptamani calendaristice.

Sa vedem ce se intampla cu informatiile de care – evident, ca expert, ai nevoie inainte de a merge la teren sa faci masuratoarea, deci , in perioada de studiu a dosarului si a actelor din dosar !

Hartile si planurile cadastrale – fie ele in format de hartie, fie digital – se elibereaza in 5 zile lucratoare . = o saptamana lucratoare
Coordonate planimetrice – 5 zile lucratoare = o saptamana calendaristica
Plan parcelar in format analogic - 5 zile lucratoare = o saptamana calendaristica
Aerofotograme – 7 zile lucratoare = o saptamana si jumatate calendaristica
Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului – 7 zile lucratoare = o saptamana si jumatate calendaristica
Extras de carte funciara pentru informare – 3 zile lucratoare
Certificat de sarcini – 5 zile lucratoare

Daca Ministerul Justitiei considera ca aceste termene prevazute in „Dispoziţiile propuse prin regulament vor avea efecte favorabile „, ne rezervam dreptul de a considera ca astfel de masuri vor duce la o impiedicare a Micii reforme in justitie.


Faţă de cele prezentate mai sus, vă înaintăm proiectul de Ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, geodezie şi cadastru, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi.

Nu se poate impune realizarea expertizelor topografice in Stereo 70 , aceasta fiind la latitudinea expertului si , de obicei cele mai multe expertize care trebuie efectuate in Stereo 70 sunt expertizele in care parat este OCPI/ANCPI, iar fiecare expert stie cand este necesar si obligatoriu sa efectueze expertiza in Stereo 70.

De asemenea ar trebui ca OCPI sa ne asigure reteaua Stereo in momentul efectuarii expertizei, ceea ce este imposibil pentru ca:

1). Nu exista o retea unitara nici macar la nivel de judet si nu are o densitate suficienta;

2)amplasamentul imobilului ce face obiectul expertizei nu-l cunoaste nici expertul pana in momentul cand merge in teren ,

3)rezultatele determinarii GPS coordonatelor este discutabil pentru ca depinde de foarte multi factori care nu depind de expert si care pot da rezultate eronate , in functie de exploziile solare, semnalul transmis de Rompos- etc. ( a confirma ANCPI – numai luna aceasta – de cate ori masuratorile cu aparatura tip RTK nu au putut fi efectuate din pricinile enumerate mai sus)

Nu putem fi de acord cu inscrierea in cartea funciare a imobilelor expertizate pana cand nu exista o Sentinta Civila definitiva si irevocabila stiut fiind faptul ca sunt cazuri de expertize , contraexpertize sau cazuri cand au fost efectuate 10-12 expertize in aceiasi cauza , ori avizarea , asa cum doreste ANCPI si inscrierea in CF a acestor expertize ar da deja solutia unui proces fara ca avizatorul sa stie despre ce-i vorba in dosarul respectiv, iar , eventualele expertize ulterioare s-ar lovi de aceasta prima avizare.

De asemenea , NIMENI nu poate impune expertului ce aparatura sau instrumente topografice sa foloseasca la efectuarea unei expertize !
Aceasta depinde de factori pe care doar expertul ii poate analiza si stabili in cunostiinta de cauza cu ce aparate sau instrumente sa efectueze expertiza.

In concluzie interpunerea ANCPI pe traseul efectuarii unei expertize judiciare topografice poate deveni o piedica serioasa in realizarea unei justitii corecte mai ales daca tinem seama si de faptul ca unii expertii au soti/sotii angajati la OCPI si chiar unii justitiabili au influenta foarte mare la OCPI care ar putea influenta avizarea/neavizarea unei expertize.

In situatia in care Ministerul Justitiei intentioneaza incheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE cu ANCPI , atunci sugeram celor ce vor initia acest lucru urmatoarele :

Mentiune pentru ANCPI :
O pozitie corecta a ANCPI fata de Ministerului Justitiei si o corecta punere in aplicare a Micii reforme in Justitie ar putea consta in :
1. Punerea la dispozitie a oricaror date solicitate de catre expertul numit – fara plata , in regim de urgenta, pe baza Numirii primite de expert - astfel incat expertul sa aiba posibilitatea efectuarii expertizei solicitate de instanta in termenul fixat de aceasta, folosind orice considera ca i-ar fi de folos din zona cu litigiu.
LA ACEST PUNCT AR MAI FI DE ADAUGAT CA – OCPI si/sau ANCPI – prin parafa institutiei asigura CORECTITUDINEA DATELOR FURNIZATE EXPERTULUI, orice neconcordanta gasita de expert intre materialele furnizate si realitatea din teren urmand a fi semnalate instantei de catre expertul numit in acel dosar.
2. Eliminarea solicitarii de avizare a lucrarii – fie ea si numai sub forma de aviz tehnic.
3. Eliberarea in format electronic a informatiilor existente in baza de date a OCPI – pentru zona in care exista litigiul – chiar daca parte in respectivul proces – se afla insusi ANCPI si/sau OCPI sau angajati ai acestor institutii, de asemenea in mod gratuit si in regim de urgenta.
4. Sesizarea din oficiu a instantei – de catre Biroul de carte funciara – atunci cand imobilul din dosarul cadastral de solicitare intabulare drept de proprietate pe baza unei sentinte def. si irevocabile – intocmite de o PFA – se suprapune real cu un alt numar cadastral si /sau carte funciara anterior avizata si intabulata de OCPI, urmand ca instanta sa dispuna daca acea carte funciara si/sau numar cadastral – ce impiedica intabularea Sentintei definitive si irevocabile - va fi anulat.
5. Eliberarea de acte in copie si /sau alte documente solicitate de expert, chiar daca actiunea litigioasa ar incrimina sau viza ulterior – institutia ANCPI, OCPI sau angajati ai acestei institutii.

Mentiune pentru Ministerul Justitiei :
Gradul de incredere acordat expertilor tehnici judiciari in domeniul topografie-cadastru si geodezie pe care i-ati autorizat, nu trebuie desfiintat de solicitarea ca expertizele sa fie supervizate de ANCPI sau OCPI – cata vreme , se stie foarte bine, parti in procese sunt adesea chiar aceste institutii.
Daca aceasta solicitare de avizare a lucrarilor va ramane in sarcina ANCPI – OCPI – atunci rolul nostru de experti tehnici judiciari nu-si mai gaseste justificarea, ca atare orice expertiza judiciara comandata de instanta ar putea fi transmisa direct institutiei ANCPI sau OCPI.
PAREREA FIECARUIA DINTRE NOI ESTE IMPORTANTA.

Semnatarii acestui memoriu sunt :


111 experti tehnici judiciari – care nu sunt precizati – datorita regulilor de pe forum
Ultima modificare: Duminică, 10 Iulie 2011
Mirela Dorina Bogatu, Expert judiciar

Alte discuții în legătură

Dezbateri - regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, geodezie si cadastru BEJENARU PETRU BEJENARU PETRU MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. .................../C din........................... AGENŢIA NAŢIONALÃ DE CADASTRU ªI PUBLICITATE IMOBILIARÃ Nr. ... (vezi toată discuția)
Noul mod de avizare a expertizei judiciare de specialitate topografie , geodezie si cadastru. BEJENARU PETRU BEJENARU PETRU [b]Proiect de act normativ privind Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.[/b] Propunerile si observatiile ... (vezi toată discuția)
Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie BEJENARU PETRU BEJENARU PETRU MINISTERUL JUSTITIEI Ordin nr. 1882/C din 12 septembrie 2011 AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Ordin nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011 ... (vezi toată discuția)