avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 441 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... urgent!!! termen pentru art.65 , comunicare ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

urgent!!! termen pentru art.65 , comunicare salariati??

buna ziua

la noi la unitate se face o reorganizare a activtatii, se reduc posturi ,
au spus ca nu este restructurare este reorganizare
se ofera tuturor salariatilor alte locuri de munca , dar nu dupa calificarea sau studii, daca refuza cineva se face preaviz
posturile de ingineri au fost transformate in //tehnicieni si acum le ofera salariatilor ..posturi
sef serviciu trebuie sa aleaga ori accepta ori pleaca

intrebari
1. conducerea unitatii nu trebuie sa comunice in scris salariatilor despre aceasta reorganizare??
a chemat pe rind salariatii le-a propus locul, postul si le-a dat termen -tot verbal- o zi sa se gindeasca, apoi daca salariatul refuza se va face in scris nota de preaviz
2. a afisat la poarta intreprinderii locurile vacante si salariatii sa se uite... la poarta... este corect cum procedeaza???????? nu au trimis la toate compartimnetele lista cu locurile vacante

Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:09, 3 Septembrie 2008
Va redau din Codul muncii articolele care se aplica la concedierea in cazul dvs.:

SECŢIUNEA 4
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

"Art. 65. - (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă
încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi
serioasă." (O.U.G. nr. 55/2006)
Art. 66. - Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau
colectivă.
Art. 67. - Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

SECŢIUNEA 5
"Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor colective"(O.U.G. nr. 55/2006)
"Art. 68. - (1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de
zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20
de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin
100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin
300 de salariaţi.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în
calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa
angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri." (O.U.G. nr. 55/2006)
"Art. 69. - (1) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective,
acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile
prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului
de salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează,
printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determină concedierea preconizată;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru
stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie
acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face
propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care determină
concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului.
(4) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o
întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare."(O.U.G. nr. 55/2006)
Art. 70. - ″(1) Angajatorul are obligaţia să notifice în scris sindicatului sau, după caz,
reprezentanţilor salariaţilor intenţia de concediere colectivă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea intenţiei de concediere colectivă trebuie să cuprindă:″ (O.U.G. nr. 65/2005)
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determină concedierea;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea
ordinii de prioritate la concediere;
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
″f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie
acordate salariaţilor supuşi concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;″ (Legea nr. 371/2005)
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri
pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
″(3) Angajatorul are obligaţia să comunice notificarea, prevăzută la alin. (2), inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.″ (O.U.G. nr. 65/2005)
"Art. 70. - Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69
alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor."(O.U.G. nr. 55/2006)
Art. 71. - “(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului
măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării.
(2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate
potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la primirea acestora.
(3) La solicitarea oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă poate dispune
amânarea momentului emiterii deciziei cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care
aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate în termenul stabilit la art. 70 alin (1) până la data prevăzută în notificarea intenţiei de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.“(Legea nr. 371/2005)
"Art. 71. - (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului
măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.
(2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate
potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora." (O.U.G. nr.55/2006)
"Art. 71.1. - (1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii
salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţiateritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante cu
privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi rezultateleconsultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. (1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1)
sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
(4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere
inspectoratului teritorial de muncă.
(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu
avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea perioadei
prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în timp util angajatorul şi
sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii perioadei prevăzute la alin. (1), precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii.
Art. 71.2. - (1) În perioada prevăzută la art. 71.1 alin. 1, agenţia teritorială de ocupare a forţei
de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi să le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.
(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu
consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 71.1 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi
sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art. 71.1 alin. (1)." (O.U.G. nr. 55/2006)
Art. 72. - ″(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări
încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi pe o perioadă timp de 9 luni de la data concedierii acestora.
(2) În cazul situaţia în care în această perioadă angajatorul se reiau activităţile a căror
încetare a condus la concedieri colective, acesta angajatorul are obligaţia de a transmite
salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.
(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data comunicării
angajatorului, prevăzută la alin (2), pentru a-şi manifesta expres în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.
(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi
manifestă expres în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi angajări încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. ″(Legea nr. 371/2005)

SECŢIUNEA 6
Dreptul la preaviz

Art. 73. - (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 beneficiază de
dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se
află în perioada de probă.
″(3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (2).″ (O.U.G. nr. 65/2005)
Art. 74. - (1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
″c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 70 lit. d), numai în cazul
concedierilor colective; ;″ (O.U.G. nr. 65/2005)
d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să
opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.
(2) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corepunzător. (Abrogat de O.U.G. nr. 65/2005)
Art. 75. - Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

SECŢIUNEA 7
Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale

Art. 76. - Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de
nulitate absolută.
Art. 77. - În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de
fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
Art. 78. - (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa
va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în
situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Reorganizarea implica si restructurarea posturilor existente.
Din cele expuse de dvs. inteleg ca este vorba de o concediere colectiva care nu se poate face intr-o perioada asa scurta, de cateva zile. Vedeti ce prevede Codul muncii in extrasul trimis.
Sindicatul din unitate ce zice? Dar Contractul colectiv de munca?va multumesc pentru raspuns

dar sindicatul este alaturi de conducere la toate actiunile, deoarece nu au studii superioare si sunt pe post de sefi,
spun ca se face rorganizare, dar pentru cei cu studii superioare tot restructurare inseamna, ca nu pot accepta posturi sub nivelul lor de instruire sau mai mult posturi de ingineri au fost transformate in postru de tehniceni -pentru economie la salarii

dar nu au comunicat nimic in scris la niciun compartiment, directorul invita salariatii si le ofera postul, le da termn de o zi
asa este si cazul meu, sef compartiment , este desfintat si se ofera un post, in alta localitate, termen de gindire o zi, si comunicare directa,
multumesc mult, cu stima molnar marcel

Este la latitudinea conducerii societatii comerciale sa-si reorganizeze activitatea, dar sa o faca fara sa incalce drepturile salatiatilor. Cat despre sindicat...aveti oamenii pe care i-ati ales si pe care-i meritati!
multumesc, aveti dreptate,
dar si sindicalistii sunt alesi ca si politicienii...........
numai cei care se ... baga in seama...........si in fata.............

specialistii, oamenii de onoare si valoare stau si nu vor sa intre nici in sindicat si nici in politica
asta este..........multumim
Desfiinţarea posturilor trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
Desfiintarea este efectiva, atunci cand locul de munca este suprimat din structura angajatorului, cand nu se mai regaseste in organigrama acestuia ori in statul de functii.
Desfiintarea este reala cand preyinta un caracter obiectiv, adica este impusa de dificultati economice.
Este serioasa, cand se impune din necesitati evidente privind imbunatatirea activitatii si nu disimuleaza realitatea.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concediere colectiva Michaela_D Michaela_D Buna ziua, Datorita dificultatilor economice, in sensul ca luna de luna suntem pe pierdere, conducerea societatii a hotarat sa trimita in somaj jumatate din ... (vezi toată discuția)
Concediere colectiva lant magazine din romania ioana_oana_ct ioana_oana_ct Buna ziua, Suntem un grup de angajati ai unui lant de magazine. Incepand din luna decembrie acestea au inceput sa fie inchise si angajatii relocati. in ... (vezi toată discuția)
Litigiul ;conflict de munca adamdelia adamdelia Buna ziua , Ma intereseaza si pe mine sa stiu daca este vreo diferenta intre Concedierea Colectiva si Planul de Reorganizare si Modificarea structurii ... (vezi toată discuția)