avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 745 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Clauze speciale (clauza de fidelitate)
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Clauze speciale (clauza de fidelitate)

La angajare am semnat o clauza de fidelitate prin care sunt obligat se stau 5 ani, iar in caz ca vreau sa plec sunt obligat sa platesc 10000 Euro. Fara sa fac nici un curs de specializare la acel moment. Anul acesta in vara sa facut un cura intern tinut de colegi de sectie mai in varsta timp de aproximativ 3 luni cate 2 ore pe zi. nu sa semnat nici un aditional la acesata instruire, doar mi-a fost inmanata o diploma in care este trecuta durata cursului si ca sunt de acord cu clauza semnata acum 2 ani. Eu acum vreau sa plec si vreau sa stiu daca acea clauza este valabila si daca are voie sa imi dea o diploma pe care sa treaca faptul ca sunt de acord cu o clauza care a fost semnata acum 2 ani.
Cel mai recent răspuns: Dan V. , utilizator 15:38, 11 Octombrie 2008
Libertatea muncii este garantata. Nu mai sunt vremurile cand puteai sa "legi un om ca iobagul de glie".
Acea clauza este lovita de nulitate.
Acel curs organizat in cadrul institutiei cred ca are caracter de instruire.
Ar fi curs de formare profesionala in cazul societatea are compartiment invatamant recunoscut de ministerul muncii, ca formator.
Clauza de fidelitate nu exista, nu este stipulata in Codul muncii. Exista insa clauza de formare profesionala. Despre formarea profesionala se voebeste in Codul muncii in art.188-204 pe care vi le dau mai jos, sa cititi si sa vedeti unde va incadrati dvs.:

Art. 188. - (1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
b) obţinerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru
realizarea activităţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.
Art. 189. - Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de
formare profesională din ţară sau din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
″Art. 190 - (1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare
profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi;
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în
condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.″ (O.U.G. nr. 65/2005)
Art. 191. - “(1)Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează
anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la
contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. ″(O.U.G. nr. 65/2005)
(3) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.
Art. 192. - Formarea profesională individualizată se stabileşte de către angajator împreună cu
salariatul în cauză, ţinând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare
profesională şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii la locul de muncă. (Abrogat prin O.U.G. nr.65/2005)
″Art. 193 - (1) Participarea la formare profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului
sau la iniţiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata
formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.″ (O.U.G. nr. 65/2005)
Art. 194. - (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este
iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
(2) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de
formare profesională presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu
depăşeşte 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare
de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi, după caz, de sporul de vechime.
(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea
integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.
(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (3),
salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
Art. 195. - (1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai
mare de 60 de zile în condiţiile art. 194 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională.
(2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat
cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.
(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilită
prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
Art. 196. - (1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de
pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de
15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
Art. 197. - Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la
formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională.
Art. 198. - Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare
profesională şi contractul de adaptare profesională.
Art. 199. - (1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să
urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.
(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi,
care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel angajator.
(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani.
Art. 200. - (1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest
sens de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
(2) Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc
prin lege specială.
Art. 201. - (1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaţilor
debutanţi la o funcţie nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.
(2) Contractul de adaptare profesională se încheie o dată cu încheierea contractului individual de
muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcţia nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condiţiile legii.
Art. 202. - (1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată
determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.
(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională salariatul poate fi supus unei
evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face faţă funcţiei noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.
Art. 203. - (1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale
se face de către un formator.
(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de
cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze formarea profesională.
(3) Un formator poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 salariaţi.
(4) Exercitarea activităţii de formare profesională se include în programul normal de lucru al
formatorului.
Art. 204. - (1) Formatorul are obligaţia de a primi, de a ajuta, de a informa şi de a îndruma
salariatul pe durata contractului special de formare profesională şi de a supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.
(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare şi participă la evaluarea
salariatului care a beneficiat de formare profesională.
Prin urmare sa inteleg ca acea clauza este ilegala?
Daca ma da in judecata nu are nici o sansa sa castige procesul.
In legatura cu formarea profesionala, nu a fost o singura persoana care a tinut acel curs au fost in jur de 9 persoane care au facut cate o parte a cursului. Dar aceste persoane nu sunt acreditate sa tina cursuri sunt tot angajati ca si mine.
Unul dintre ei este angajat de cel mult 6 luni, iar eu am 2 ani de la angajare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Demisie in perioada de proba cu clauza formare profesionala Little_skip Little_skip Buna seara, As dori sa stiu daca in perioada de proba intra in vigoare clauza de formare profesionala. Mentionez ca nu am beneficiat pana in prezent de ... (vezi toată discuția)
Act aditional cursuri de calificare costy0866 costy0866 Buna ziua . Am facut de curand un curs de calificare de valoare relativ mica , si inspectorul de resurse umane al intreprinderii mi-a facut act aditional prin ... (vezi toată discuția)
Demisie in cazul contractului aditional de formare profesionala Yonut321 Yonut321 Buna ziua, anul trecut(2011) in noiembrie m-am angajat la o firma ca lacatus mecanic eu avand diploma de operator calculator am incheiat cu firma un contract ... (vezi toată discuția)