avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 417 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit Modificare norme Cod fiscal - proiect
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

Modificare norme Cod fiscal - proiect


PROIECT H.G. REFERITOR O.U.G. 34/2009 VARIANTÃ DE LUCRU

GUVERNUL ROMÂNIEIHOTÃRÂRE

pentru modificarea şi completarea

normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează :Titlul II “ Impozitul pe profit “


Codul fiscal:

Art. 18

“Impozit minim

(1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2) Contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 şi art. 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:Venituri totale anuale (lei) Impozit minim anual (lei)
0 – 52.000 2.200
52.001 - 215.000 4.300
215.001 - 430.000 6.500
430.001 – 4.300.000 8.600
4.300.001 – 21.500.000 11.000
21.500.001 – 129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000
(4) Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale prevazută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variaţia stocurilor;

b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;

d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;

g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d).”


Norme metodologice


După punctul 11, se introduc punctele 11^1, 11^2, 11^3, 11^4, 11^5, 11^6 şi 11^7 cu următorul cuprins:


11^1. Contribuabilii menţionaţi la art.18 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea impozitului datorat, vor avea în vedere următoarele:

calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, în conformitate cu prevederile Titlului II din Codul fiscal;
încadrarea în tranşa de venituri totale anuale prevăzută la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în funcţie de veniturile totale anuale înregistrate la 31 decembrie ale anului precedent, din care se scad veniturile prevăzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunzător tranşei de venituri totale anuale determinată potrivit lit. b);
compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual şi plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.


11^2. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1) litera b) coroborat cu art. 34 alin. (15) lit. a), pentru trimestrul II al anului 2009, la calculul impozitului datorat, contribuabilii menţionaţi la art. 18 alin. (2) vor avea în vedere următoarele:

a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, în conformitate cu prevederile Titlului II din Codul fiscal;

b) încadrarea în tranşa de venituri totale anuale prevăzută la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în funcţie de veniturile totale anuale înregistrate la 31 decembrie ale anului precedent, din care se scad veniturile prevăzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;

c) stabilirea impozitului minim corespunzător tranşei de venituri totale anuale determinată potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009;

d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul minim calculat potrivit pct. c) şi plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.


Exemplul I


O societate comercială a determinat la sfârşitul trimestrului al II- lea impozit pe profit în sumă de 250 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunzător tranşei de venituri totale anuale în sumă de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II- lea impozitul minim se calculează în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie) astfel : (2.200/12) x 2 = 367 lei.

Având în vedere că impozitul pe profit datorat pentru trimestrul II este în sumă de 250 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeaşi perioadă este de 367 lei, contribuabilul are obligaţia de plată a impozitului minim în sumă de 367 lei.


Exemplul II


O societate comercială a determinat la sfârşitul trimestrului al II- lea impozit pe profit în sumă de 500 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunzător tranşei de venituri totale anuale în sumă de 50.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II- lea impozitul minim se calculează în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie) astfel : (2.200/12) x 2 = 367 lei.

Având în vedere că impozitul pe profit datorat pentru trimestrul II este în sumă de 500 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeaşi perioadă este de 367 lei, contribuabilul are obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 500 lei.11^3. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la începutul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente inclusiv impozitul minim datorat, după caz, până la nivelul impozitului minim datorat în cursul anului fiscal.


Exemplul III


O societate comercială înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul trimestrului I şi II.

Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 6.500 lei corespunzător tranşei de venituri totale anuale în sumă de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II- lea impozitul minim se calculează în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie) astfel : (6.500/12) x 2 = 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datorează impozitul minim în sumă de 1083 lei.

Impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în sumă de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrul III, se efectuează următorul calcul: 6.000-1.083 = 4.917 lei.

Se compară impozitul pe profit aferent trimestrului III în sumă de 4.917 cu impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500/12) x 3 = 1.625 lei şi se datorează impozitul pe profit.

La închiderea exerciţiului financiar 2009, contribuabilul înregistrează pierdere fiscală. Prin umare, pentru trimestrul IV, datorează impozit minim in suma de 1.625 lei. În acest caz, impozitul pe profit de recuperat reprezintă impozitul datorat în cursul anului respectiv mai puţin impozitul minim.11^4. Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se calculează în conformitate cu prevederile Titlului II din Codul fiscal inclusiv cele referitoare la recuperarea pierderii fiscale prevăzute la art. 26 din Titlul II- Impozitul pe profit.Exemplul IV


O societate comercială înregistrează la sfârşitul anului 2008 pierdere fiscală în sumă de 700 lei. În cursul anului 2009 societatea înregistrează în trimestrul I pierdere fiscală iar în trimestrul II înregistrează un profit impozabil în sumă 13.200 lei.

Impozit pe profit aferent trimestrului II = (13.200-700) x 16% = 2.000 lei

Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunzător tranşei de venituri totale anuale în sumă de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II- lea impozitul minim se calculează în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie) astfel : (2.200/12) x 2 = 367 lei.

Având în vedere că impozitul pe profit datorat pentru trimestrul II este în sumă de 2.000 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeaşi perioadă este de 367 lei, contribuabilul are obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 2.000 lei.11^5. Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplică societăţilor în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată. În situaţia în care, contribuabilii intră în inactivitate temporară în cursul anului, prevederile art.18 alin. (2) se aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului cererea de menţiuni. Dacă perioada de inactivitate temporară încetează în cursul anului,contribuabilii aplică prevederile art. 18 alin. (2), de la data încetării inactivităţii temporare, corespunzător cu perioada din an rămasă până la 31 decembrie.


11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit în conformitate cu prevederile Titlului II- “Impozitul pe profit” din Codul fiscal.

Nu intră sub incidenţa impozitului minim societăţile care la data de 01.05.2009 se aflau în inactivitate temporară şi aceasta încetează în cursul anului 2009, pentru perioada aferentă de la încetarea inactivităţii până la 31.12.2009.


11^7. Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului ca urmare a operaţiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, etc.) aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului.

În cazul în care contribuabilii se înfiinţează prin fuziunea a două sau mai multe societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile însumate ale societăţilor participante, înregistrate la 31 decembrie a anului precedent.

În cazul în care contribuabilii se înfiinţează prin divizarea unei societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determină proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate de către persoana juridică cedentă, conform proiectului întocmit potrivit legii, care stabileşte şi criteriul de repartiţie a activelor şi pasivelor transferate.


2. După pct.49^1 se introduce pct. 49^2 cu următorul cuprins :

Codul fiscal:

Art. 21 alin. (4)

“t) în perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare din următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi. ”


Norme metodologice:


49^2. Termenii şi expresiile prevăzute la art. 21 alin. (4) litera t), au semnificaţiile prevăzute la punctul 451 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată”.


3. După pct. 571 se introduce un nou punct, pct. 572, cu următorul cuprins:


Codul fiscal:

Art. 22

“ (51) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.”


Norme metodologice:


572 Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, existente în sold in contul ½1065½ la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil reprezintă elemente similare veniturilor pentru determinarea impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile art. 22 alin.(5) din Codul fiscal.


B. Titlul III "Impozitul pe venit":


Codul fiscal:

Art. 48 alin. (7)

„l1) în perioada 1 mai 2009—31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de soferi.”


Norme metodologice:


39^1. Termenii şi expresiile prevăzute la articolului 48 alineatul (7) litera l1) au semnificaţiile prevăzute la punctul 451 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată”.


C. Tiltul VI “Taxa pe valoarea adăugată”


Cod fiscal:

”Art. 1451

Limitări speciale ale dreptului de deducere

(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în oricare din următoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă.

b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plată de persoane, inclusiv pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

(2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.

(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009, inclusiv.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010, inclusiv.

(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art. 146-1471 .“


Norme metodologice:


După punctul 45, se introduce punctul 451 cu următorul cuprins:

451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) vehiculele destinate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie reprezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţa.

b) vehiculele destinate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

c) vehiculele destinate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;

d) vehiculele destinate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio-video sau transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile să efectueze producţii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau să transmită la distanţă prin tehnologii de radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibră optică semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de reportaj sau către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune.

e) vehiculele destinate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile, de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii post vânzare şi monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un singur vehicul utilizat de un agent de vânzări. În această categorie se cuprind şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto.

f) vehiculele destinate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului, sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea, sau la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi evidente de a găsi mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport.

g) vehiculele destinate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un singur vehicul utilizat de un agent de recrutare a forţei de muncă.


PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea
Ultima modificare: Miercuri, 29 Aprilie 2009
Ana Muntianu, Consultant fiscal
Cel mai recent răspuns: ksf , utilizator 08:39, 1 Mai 2009
Nu stiu daca s-au clarificat problemele cu acest proiect , cu totii asteptam precizari in legatura cu leasingul, din cat am inteles au acelas tratament cu achizitiile.

2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului

iar la art.18 alin (3) din OUG 34/2009 nu s-au mai factut precizari suplimentare in legatura cu deductibilitatea combustibilului " aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere" , acest articol a fost interpretat in diferite moduri , in opinia mea aceste cheltuieli nu sunt deductibile , se vor trece pe cheltuieli nedeductibile inclusiv TVA.

Oricum oamenii au trecut la treaba ,societatile comerciale i-si suspenda activitatea ........daca merge in ritmul acesta ne vom trezi cu niste conditii impuse pentru suspendare , ca prea multe societati intra in inactivitate iar de acolo se incasa sigur 2200 lei/an.
Ultima modificare: Miercuri, 29 Aprilie 2009
katica, utilizator
Parerea mea este ca nu este deductibil combustibilul la autoturismele detinute de persoanele cu functii de conducere.
Art 21 alin 3 lit n din CF, precizeaza: "... exclusiv combustibilul...". Cheltuiala cu combustibilul este incadrata la alin 4 - cheltuieli nedeductibile - lit t.

Finantele nu au precizat insa cat anume. "Impozitul minim este o masura cu caracter limitat temporal", a declarat marti secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice (MFP) Cosmin Coman, in cadrul conferintei "IMM-urile versus Impozitul minim", organizata de Mediafax
Sincer nu inteleg.
Ma uitam pe un sumar al proiectului si intelegeam ca se pot deduce cheltuielile de intretinere
pt autovehicule utilizate de personalul de conducere
!!dar nu se deduce TVA la achizitionarea autoturismelor nici macar pt cei care au functii de conducere?
Corect?
DA.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cum declar aprilie la impozit forfetar? monica_gmg monica_gmg Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea privinta - am o societate la care declar trimestrial impozitul pe profit. tinand cont de noile modificari fiscale, ... (vezi toată discuția)
Impozit forfetar liviu66 liviu66 Buna ziua ,am o firma cu o cifra de afaceri sub 12000euro pe an.La sfirsitul trimestrului 3 aveam platit tot impozitul forfetar alocat anului2009 ... (vezi toată discuția)
Impozit forfetar ptr.pierdere pe 2008 barbutadddddddddddddd barbutadddddddddddddd As dori sa stiu ,cit trebuia platit la impozitul pe profit pe tr.II 2009,daca o intreprindere a fost in 2008 pe pierdere. Veniturile au fost in valoare de ... (vezi toată discuția)