avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 952 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Să schimbăm împreună legea Model declaratie de conformitate
Discuție deschisă în Să schimbăm împreună legea

Model declaratie de conformitate

In HGR nr. 1.022 /2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului apare un model de declaratie care se refera doar la produsele si serviciile ce pot pune in pericol s.s.m. sau mediul.

Nu am gasit in legislatie un model de declaratie de conformitate pentru conformitatea produsului cu specificatiile tehnice ale produsului/standarde de firma/norme, etc.

Exista cumva si nu am dat eu de acea reglementare legala?
Cel mai recent răspuns: SC QCERT SRL , Consultant resurse umane 22:59, 10 Iulie 2009
Este. Va anexez modelul:


DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
………………………………………….
(serie / nr. de identificare lot / data fabricaţiei)Noi, SC ...................................SRL Suceava cu sediul în strada …………………….., nr. 25, înregistrat la Registrul Comerţului .................cu nr. ……………………….., cod fiscal …………………, telefon / fax ………………………………………
(denumirea completă a persoanei juridice sau fizice autorizate )
asigurăm, declarăm, garantăm pe propria răspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului că produsul / serviciul ………………..…………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….………..……..
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)
la care se referă această declaraţie nu pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu:…………………….………….…
……………………………………………………………………………………………………………….….
(titlul şi /sau numărul şi data publicării documentului / documentelor normative)


…………………………….
Locul şi data emiterii:


……………………………………………
Numele şi prenumele în clar şi ştampila

Daca vreti va trimit si legea.
Pt. QCERT

Ma intreseaza si pe mine cadrul legal aferent, daca puteti sa-l indicati.

Multumesc,
HOTAR?RE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002
privind regimul produselor si serviciilor care pot pune ?n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 30 septembrie 2002

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rom?niei si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,

Guvernul Rom?niei adopta prezenta hotar?re.

ART. 1
(1) Prezenta hotar?re se aplica produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si serviciilor care pot pune ?n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, nereglementate prin acte normative specifice referitoare la conditiile de introducere pe piata a produselor, respectiv a serviciilor.
(2) Prevederile prezentei hotar?ri nu se aplica produselor furnizate ca antichitati sau ca obiecte muzeistice.
(3) In sensul prezentei hotar?ri, prin introducere pe piata se ?ntelege actiunea de a face disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau reconditionat ori serviciu, ?n vederea distribuirii, utilizarii, respectiv prestarii.
(4) Persoana responsabila cu introducerea pe piata a produselor este producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoana fizica ori juridica, dupa caz.
ART. 2
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si a serviciilor numai ?n conditiile ?n care acestea nu pun ?n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.
ART. 3
(1) Pentru produsele nealimentare noi si serviciile prevazute la art. 2 alin. (1) producatorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul ?n Rom?nia, trebuie sa asigure, sa garanteze si sa declare ca acestea nu pericliteaza viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ?n situatia ?n care sunt instalate, utilizate, ?ntretinute sau prestate, dupa caz, conform destinatiei si documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotar?ri.
(2) In situatia ?n care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul ?n Rom?nia, obligatia prevazuta la alin. (1) revine importatorului.
(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau reconditionate, prevazute la art. 2, obligatia prevazuta la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata.
ART. 4
(1) Se considera ca sunt respectate cerintele referitoare la protectia vietii, sanatatii, securitatii muncii si protectiei mediului si se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi si prestarea serviciilor numai daca sunt ?nsotite de declaratia de conformitate ?ntocmita pe propria raspundere de catre producator, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul ?n Rom?nia.
(2) In situatia ?n care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul ?n Rom?nia, obligatiile prevazute la alin. (1) revin importatorului.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaratia de conformitate si se admite introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul european de conformitate CE prevazut ?n anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
ART. 5
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare folosite sau reconditionate numai daca sunt ?nsotite de declaratia de conformitate ?ntocmita pe propria raspundere de catre persoana responsabila cu introducerea pe piata a acestora.
ART. 6
(1) Declaratia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, dupa caz, prin respectarea carora se asigura securitatea vietii, sanatatii, muncii si protectia mediului.
(2) Documentele normative prevazute la alin. (1) pot fi standarde, specificatii tehnice si/sau coduri de buna practica.
(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezinta ?n termen de 72 de ore de la solicitare, traduse ?n limba romana daca este cazul.
(4) Modelul declaratiei de conformitate este prevazut ?n anexa care face parte integranta din prezenta hotar?re si se redacteaza ?n limba romana.
ART. 7
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate ori interzicerea prestarii serviciilor necorespunzatoare, dupa caz;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 6, referitoare la obligatia ca produsele sau prestarea serviciilor sa fie ?nsotite de declaratia de conformitate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate sau prestarii serviciilor pana la o data stabilita de organul de control ?mpreuna cu persoana responsabila cu introducerea pe piata, pentru eliminarea neconformitatii.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002.
ART. 8
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele specializate ale administratiei publice care au atributii de control cu privire la introducerea pe piata a produselor si prestarea serviciilor, ?n conditiile legii.
ART. 9
Pe data intrarii ?n vigoare a prezentei hotar?ri se abroga Hotar?rea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune ?n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului ?nconjurator, publicata ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul industriei
si resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii
si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

Ministrul apelor
si protectiei mediului,
Petru Lificiu

Ministrul integrarii europene,
Hildegard Carola Puwak

Ministrul pentru ?ntreprinderile
mici si mijlocii si cooperatie,
Silvia Ciornei

Presedintele Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat

Bucuresti, 10 septembrie 2002.
Nr. 1.022.

ANEXA 1

DECLARA?IE DE CONFORMITATE
Nr. .......

Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de ?nregistrare/Autorizatie nr. ......../................., asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotar?rea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune ?n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul/serviciul ........(denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, sarjei sau seriei, eventual sursele si numarul de exemplare)............ la care se refera aceasta declaratie nu pune ?n pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este ?n conformitate cu: ..............(titlul si/sau numarul si data publicarii documentului/documentelor normativ/normative) ...............

*T*
.................... ..............................
(locul si data emiterii) (numele si prenumele ?n clar si
stampila)
*ST*

Nu stiu daca prin cadrul legal ati dorit legea in detaliu sau legea de baza.
Aceasta este LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001privind evaluarea conformitatii produselor
(actualizata pana la data de 13 ianuarie 2006*). Daca nu o aveti fiind c.am mare suneti-mi pe ce mail sa v-o trimit.

-----------
Ultima modificare: Luni, 6 Iulie 2009
SC QCERT SRL , Consultant resurse umane
Multumesc frumos pt. raspuns.
Acest model il aveam si eu din HGR 1022/2002, dar eu ma refeream la un model de declaratie de conformitate care se poate da si pentru produse ce pot pune in pericol viata, sanatatea si securitatea , cat si mediul. In cazul acestor produse nu se mai poate elibera un asemenea model de declaratie, pentru ca s-ar contrazice.
De exemplu, uleiurile electroizolante (folosite in instalatiile electrice de inalta tensiune ) sunt periculoase pentru mediul acvatic si in anumite conditii si pentru sanatatea umana. Ce fel de declaratie ar trebui sa intocmeasca producatorul / distribuitorul produsului?
nikitta_1972 a scris:


De exemplu, uleiurile electroizolante (folosite in instalatiile electrice de inalta tensiune ) sunt periculoase pentru mediul acvatic si in anumite conditii si pentru sanatatea umana. Ce fel de declaratie ar trebui sa intocmeasca producatorul / distribuitorul produsului?


Nu e vina mea ca intrebarea Dvs. nu a fost clara. In cazul Dvs se aplica declaratia din legea

HOTAR?RE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007


In temeiul art. 108 din Constitutia Rom?niei, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Rom?niei adopta prezenta hotar?re.

CAP. I Dispozitii generale

ART. 1
(1) Obiectul prezentei hotar?ri ?l constituie reglementarea activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.
(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei hotar?ri uleiurile uzate contin?nd bifenili policlorurati sau alti compusi similari ?n concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotar?rii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati si a trifenililor policlorurati, precum si uleiurile uzate contaminate cu substante care intra sub incidenta definitiei deseurilor periculoase potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
La baza activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
(1) In sensul prezentei hotar?ri termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) colectare - toate operatiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la detinatori la operatori economici care efectueaza colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;
b) coincinerare/combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvata a caldurii generate;
c) carburant - combustibilul lichid volatil care, ?n amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere interna;
d) generator - orice persoana fizica sau operatori economici din a caror activitate rezulta uleiuri uzate;
e) recipiente - rezervoarele, cisternele, autocisternele si butoaiele metalice;
f) regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implic?nd ?n special separarea de impuritati, produse de oxidare si aditivi;
g) uleiuri - toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe baza minerala, semisintetice, sintetice sau biogene;
h) ulei de baza - uleiul mineral rafinat ?n care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietati speciale;
i) uleiuri uzate - toate uleiurile prevazute la lit. h) care au devenit improprii destinatiei initiale, ?n special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile si filtrele de ulei.
(2) Termenii si expresiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti ?n anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. II Interdictii si obligatii

ART. 4
(1) Se interzic persoanelor fizice si operatorilor economici:
a) deversarea uleiurilor uzate ?n apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si ?n sistemele de canalizare;
b) evacuarea pe sol sau depozitarea ?n conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;
c) valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia ?n vigoare;
d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute ?n anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri contin?nd bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase;
e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant;
f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica uleiurile;
g) incinerarea uleiurilor uzate ?n alte instalatii dec?t cele prevazute ?n Hotar?rea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate ?n comun cu alte tipuri de deseuri;
i) gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;
j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
(2) Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati sa ?ntocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.
ART. 5
(1) Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure colectarea separata a ?ntregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, si stocarea corespunzatoare pana la predare;
b) sa asigure valorificarea ?ntregii cantitati de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil si daca sunt autorizati ?n acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;
c) sa livreze uleiurile uzate ?nsotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut ?n anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
d) sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si ?nregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);
e) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului competente informatiile prevazute la lit. d).
(2) Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:
a) sa predea uleiurile uzate ?nsotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut ?n anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;
b) sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si ?nregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);
c) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. b).
ART. 6
Persoanele fizice care detin ?n gospodarie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.
ART. 7
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum si stocarea ?n conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
b) sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, ?nsotita de declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut ?n anexa nr. 2, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana c?nd analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
c) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
d) sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si ?nregistrarea colectarii uleiurilor uzate, precum si ?nregistrarea predarii acestora ?n conformitate cu prevederile lit. b);
e) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. d).
ART. 8
(1) Statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie au urmatoarele obligatii:
a) sa amenajeze ?n incinta un spatiu de colectare a uleiurilor uzate sau ?ntr-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti si sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;
b) sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevazuti la art. 9 alin. (1);
c) sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativa si prin terti care sunt situati la o distanta acceptabila pentru clienti si sunt autorizati ?n acest sens.
ART. 9
(1) Producatorii si importatorii de uleiuri, denumiti ?n continuare persoane responsabile, sunt obligati sa asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzator cantitatilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piata.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se poate realiza individual sau prin tertii indicati autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului de catre persoanele responsabile.
(3) In scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot ?ncheia acorduri voluntare cu autoritatile publice centrale si/sau locale.
(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia sa tina evidenta privind:
a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeaza uleiul introdus pe piata, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;
b) datele de identificare ale operatorilor economici care colecteaza uleiurile uzate ?n numele persoanelor responsabile;
c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici carora le-au fost predate ?n vederea valorificarii/eliminarii.
(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia:
a) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la alin. (4);
b) sa puna la dispozitie beneficiarilor informatiile necesare pentru utilizarea ?n siguranta a uleiurilor.
ART. 10
Operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Rom?niei, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
(1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza cu prioritate prin regenerare, ?n cazul ?n care uleiurile uzate se preteaza acestei operatii.
(2) In cazul ?n care conditiile tehnice si economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza prin coincinerare si prin alte operatii de valorificare, potrivit anexei nr. IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul ?n care procedeele prevazute la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizeaza eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limita de emisie prevazute ?n Hotar?rea Guvernului nr. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 12
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, ?n conformitate cu anexa nr. IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:
a) sa valorifice uleiurile uzate utiliz?nd tehnologii si instalatii care sa asigure protectia corespunzatoare a sanatatii populatiei si a mediului;
b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai ?n cazul ?n care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati ori alti compusi similari ?n concentratii mai mici de 50 ppm;
c) sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei ?n vigoare, ?n vederea verificarii calitatii declarate, precum si respectarii prevederilor lit. b);
d) sa regenereze uleiurile uzate astfel ?nc?t uleiul de baza obtinut sa nu contina substante a caror concentratie sa ?l clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa verifice si sa controleze daca uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate ?n vigoare pentru sortimentul respectiv;
f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat ?n vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si ?nregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;
g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f).
ART. 13
(1) Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum si cei autorizati sa desfasoare activitati de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate sunt obligati:
a) sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;
b) sa respecte valorile limita de emisie prevazute de Hotar?rea Guvernului nr. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) ?n desfasurarea activitatii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante at?t ?n uleiul uzat, cat si ?n amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tin?nd seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor;
d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;
e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri contin?nd bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;
f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste uleiul uzat ?n vederea coincinerarii/eliminarii;
g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f).
(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisa amestecarea ?ntre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, ?n situatia valorificarii acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.
ART. 14
(1) Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat ?n locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!"
(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia drept carburant ?n amestec cu motorina.
Acest produs dupa utilizare are codul ............................, conform Hotar?rii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinz?nd deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se ?ncadreaza ?n categoria de colectare ................................... ."

CAP. III Autorizarea

ART. 15
Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a operatorilor economici care desfasoara activitati de gestionare a uleiurilor uzate se realizeaza ?n conditiile legii.

CAP. IV Sanctiuni

ART. 16
Constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 5, cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) si j), art. 7, 8, 9, 11, 12 si ale art. 13 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) si j) si ale art. 6, cu amenda de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice;
d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice;
e) nerespectarea prevederilor art. 14, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.
ART. 17
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul ?mputernicit al:
a) Garzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 si 13;
b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 14.
(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita ?n termen de 48 de ore de la data ?ncheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute ?n actul normativ, agentul constatator fac?nd mentiune despre aceasta posibilitate ?n procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(4) Actele de constatare a contraventiilor ?ntocmite de agentii constatatori din cadrul autoritatilor prevazute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementarilor legale, cu toate efectele prevazute de legislatia ?n vigoare.

CAP. V Dispozitii finale

ART. 18
Agentiile locale pentru protectia mediului asigura afisarea listei cuprinz?nd operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate.
ART. 19
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12 lit. g) si ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului.
(2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) si centralizate la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor ?nainteaza Comisiei Europene la fiecare 3 ani un raport privind situatia gestionarii uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.
ART. 20
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, ?n calitate de autoritate centrala pentru protectia mediului, are responsabilitatea comunicarii catre Comisia Europeana a reglementarilor si dispozitiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendata prin directivele nr. 87/101/CEE si nr. 91/692/CEE.
ART. 21
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotar?re.
ART. 22
(1) La data intrarii ?n vigoare a prezentei hotar?ri, Hotar?rea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, publicata ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
(2) Prezenta hotar?re intra ?n vigoare ?n termen de 30 de zile de la data publicarii ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, cu exceptia art. 20, care intra ?n vigoare la data publicarii ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, a prezentei hotar?ri.

*
Prezenta hotar?re transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicata ?n Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificata prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicata ?n Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul economiei si comertului,
Varujan Vosganian

Ministrul mediului
si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu

Presedintele Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor,
Marian Zlotea

Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

Bucuresti, 7 martie 2007.
Nr. 235.

ANEXA 1

CONDI?II
de colectare si asocierea ?n categorii de colectare a urmatoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse ?n anexa nr. 2 la Hotar?rea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinz?nd deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Colectarea uleiurilor uzate se face ?n recipiente ?nchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea, ?n spatii corespunzator amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deseuri prezentate ?n continuare:
Categoria de colectare 1:
12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate
12.01.19*) - uleiuri de ungere usor biodegradabile
13.01 - deseuri de uleiuri hidraulice,
cu exceptia:
- 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu continut de PCB;
- 13.01.04*) - emulsii clorurate;
- 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;
- 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.
13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere, cu exceptia:
- 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere;
- 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere.
13.03. - deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii,
cu exceptia:
- 13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB;
- 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele dec?t cele specificate la 13.03.01*);
- 13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii.
13.04. - uleiuri de santina.
Categoria de colectare 2:
12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte;
13.07. - deseuri de combustibili lichizi.
13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu continut de PCB
13.01.04*) - emulsii clorurate
13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate
13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice
13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele dec?t cele specificate la 13.03.01*)
13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa
13.08. - alte deseuri uleioase nespecificate,
cu exceptia:
- 13.08.99*) - alte deseuri nespecifice.
Categoria de colectare 3:
13.05. - deseuri de la separarea ulei/apa, cu exceptia:
- 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa.
13.08.99*) - alte deseuri nespecifice.
----
*) Deseuri periculoase.

NOTA:
Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerarii, valorificarii energetice, altor reutilizari sau eliminarii, ?n functie de caracteristicile fiecarei categorii, tin?ndu-se cont de conditiile tehnico-economice si de protectie a mediului.


ANEXA 2

DECLARA?IE
pentru livrarea uleiurilor uzate

Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.
Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare
Va rugam sa completati corect denumirea si codul deseului, conform codurilor cuprinse ?n anexa nr. 2 la Hotar?rea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinz?nd deseurile, inclusiv deseurile periculoase si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la Hotar?rea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codul deseului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Categoria |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cantitatea ...............................................................
Date referitoare la producatorul de deseuri. In casuta treceti cifra corespunzatoare.
|_| 1 = Generatori/Detinatori 2 = Unitatea colectoare
Firma
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|
Codul postal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, ?n concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.

Localitatea Data Semnatura
............... ..................... ..................
(stampila firmei)

NOTA:
1. Acest document se pastreaza 3 ani de la data emiterii.
2. Originalul ?nsoteste marfa, iar copia se pastreaza de emitent.

Alte discuții în legătură

Evidenta deseurilor - ulei uzat ContSters15714 ContSters15714 Buna ziua Lucrez la un service auto si as vrea sa pun cateva intrebari legat de evidenta deseurilor: 1. Este legal ca, societatea sa foloseasca uleiul ... (vezi toată discuția)
Colectare deseuri periculoase nagal12 nagal12 Buna ziua, Societatea la care lucrez in calitate de agent vanzari desfasoara activitatea de colectare uleiuri uzate incepand cu anul 2013. In cadrul ... (vezi toată discuția)
Vanzare componente metalice jacquelline jacquelline Buna ziua! Am urmatoarea speta: o societate A cumpara componente metalice pe care le prelucreaza si le valorifica ulterior sub forma de fier vechi unui ... (vezi toată discuția)