avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 832 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... actionar minoritar
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

actionar minoritar

Buna ziua,
fac parte dintr-o societate mixta :
10% o firma straina
45% o alta firma straina
10% o persona fizica
10% alta persoana
12% alta persoana
13% eu
Ultimii 4 ani am fost administrator iar la ultima AGA am fost schimbat si cu acordul meu.Acum in schimb vad ca anumite persoane incearca sa ma inlature din firma.
Vreau sa inteleg mai bine drepturile mele de actionar minoritar.Firma am lasat-o pe profit iar activitatea ei pe parcursul administrari a fost in crestere evidenta an d e an.

Ma pot inlatura printr-o majorare de capital ?Pot face majorarea fara acceptul meu?

Multumesc anticipat

Cel mai recent răspuns: Ioana Jitian , Consilier juridic 01:17, 25 August 2009
Legea nr. 31/1990 prevede:
Art. 112. - (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.
(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.
Art. 113. - Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
.........................................................
f) majorarea capitalului social;
.....................................................
Art. 114. - (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
(2) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, este mandatat sa indeplineasca masura prevazuta la art. 113 lit. f), dispozitiile art. 2201 se aplica deciziilor consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator.
...........................................................
Art. 115. - (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
(3) In actul constitutiv se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari.


Pe cale de consecinta, AGA extraordinara intrunita legal in conditiile mentionate mai sus, poate lua decizii in ceea ce priveste majorarea capitalului social si fara dv. , deoarece dv. detineti doar 13% iar la prima convocare este necesara prezenta a 25%, iar la convocarile ulterioare, prezenta a 20% din nr. total de drepturi de vot, iar majorarea capitalului social se poate hotari de catre cel putin 2/3 din cei prezenti, asta in situatia in care in actul constitutiv nu s-au prevazut cerinte de cvorum si de majoritate mai mari. ;)
tovyis a scris:


Vreau sa inteleg mai bine drepturile mele de actionar minoritar.Iata cateva articole din Legea nr. 31/1990 care va pot lamuri:

Art. 117 ind. 1
(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
(2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
(3) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Art. 119
(1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
[...]
(3) In cazul in care consiliul de administratie [...] nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie [...], va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.
(4) Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate.

Art. 132
(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
(3) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.
[...]
(9) Cererea se va judeca in camera de consiliu.
(10) Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor actionarilor.

Art. 134
(1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului societatii in strainatate;
c) schimbarea formei societatii;
d) fuziunea sau divizarea societatii.
(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c), si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la alin. (1) lit. d).
(3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97.
(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie.
(5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Art. 136
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.
(1 ind.1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. (1) pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor.
(2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.tovyis a scris:


Ma pot inlatura printr-o majorare de capital ?Pot face majorarea fara acceptul meu?Art. 210
(1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

Art. 115
(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia [...] de majorare a capitalului social [...] se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Art. 210
(4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 216
(1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
(2) Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala [...], daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale [...] in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
(3) Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila.

Art. 217
(1) Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(2) Consiliul de administratie [...] va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor.
(3) Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.[...]

Precizari art. 216 – 217:

1. Dreptul de preferinta este un drept individual care permite actionarului sa isi manifeste o prima opţiune la dobandirea noilor actiuni emise de societate cu ocazia majorarii capitalului social.
2. Potrivit art. 216 alin. (1), dreptul de preferinţă al actionarilor existenti este recunoscut numai in cazul majorarii capitalului social prin emisiunea de acţiuni noi.
3. Dreptul de preferinta nu exista in cazul maririi capitalului social:
- prin majorarea valorii nominale a actiunilor, in schimbul aporturilor in numerar sau in natura;
- prin incorporarea rezervelor, a beneficiului sau a primelor de emisiune ;
- prin compensarea creantelor asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
4. Dreptul de preferinta al actionarilor nu poate fi restrans sau eliminat prin actul constitutiv. Legea permite insa ca AGEA, pe baza propunerilor CA, sa restranga sau sa ridice acest drept (de exemplu, pentru atragerea unor importanti investitori care se ofera sa acopere subscriptia, in situatia in care societatea se confrunta cu grave probleme financiare, iar fondurile banesti care ii sunt necesare nu pot fi subscrise de actionarii existenti).
Insa, hotararea prin care AGEA a luat decizia de limitare sau de ridicare a dreptului de preferinta, in conditiile in care nu i-a fost prezentat un raport scris de catre CA, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta, este anulabila, putand fi atacata in instanta de catre acţionarii nemultumiti.
5. Orice majorare a capitalului social efectuată cu incalcarea dreptului de preferinta este anulabila (precizare: a se vedea art. 132 LSC).Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
Sunt actionar minoritar intr-o societate pe actiuni iar actionarul majoritar(90%) este un ''domn'' care face ce doreste pe acolo, adica: recent a renovat casa personala iar facturile reprezentand contravaloarea produselor le-a facut pe firma in cauza. Acest lucru este in detrimentul celorlalti actionari. Ce as putea sa fac in situatia in care detin numarul facturilor care contin aceste produse care s-au folosit in scopuri personale, cum pot sa-i cer ''socoteala''?

Multumesc!

papillon
papillon a scris:Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
Sunt actionar minoritar intr-o societate pe actiuni iar actionarul majoritar(90%) este un ''domn'' care face ce doreste pe acolo, adica: recent a renovat casa personala iar facturile reprezentand contravaloarea produselor le-a facut pe firma in cauza. Acest lucru este in detrimentul celorlalti actionari. Ce as putea sa fac in situatia in care detin numarul facturilor care contin aceste produse care s-au folosit in scopuri personale, cum pot sa-i cer ''socoteala''?

Multumesc!

papillon

Un raspuns pe larg, cu prezentarea normelor juridice privind drepturile actionarilor si modul de decizie in cadrul adunarilor generale, v-a prezentat timi un pic mai sus. Daca aveti dovezi cu privire la utilizarea fondurilor societatii in beneficiul personal al unui asociat, puteti formula o actiune de excludere a asociatului vinovat.
Ultima modificare: Miercuri, 19 August 2009
Gabriel Stelea, Avocat
papillon a scris:Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
Sunt actionar minoritar intr-o societate pe actiuni iar actionarul majoritar(90%) este un ''domn'' care face ce doreste pe acolo, adica: recent a renovat casa personala iar facturile reprezentand contravaloarea produselor le-a facut pe firma in cauza. Acest lucru este in detrimentul celorlalti actionari. Ce as putea sa fac in situatia in care detin numarul facturilor care contin aceste produse care s-au folosit in scopuri personale, cum pot sa-i cer ''socoteala''?

Multumesc!

papillon

Puteti formula o pangere penala, aveti calitate.

Alte discuții în legătură

Intr-o societate pe actiuni un actionar ajunge la 51%. gilra gilra Daca intr-o societate pe actiuni un actionar ajunge la 51%, detinatorii celorlalte 49% procente mai au vreo sansa sau se aplica principiul \"vae victis\" ? (vezi toată discuția)
Agoa sa AnnaM AnnaM Pentru adoptarea legala a hotararii generale a actionariulor a unei societati pe actiuni ce procent trebuie sa fie prezent din totalul de 100 % din actiuni? (vezi toată discuția)
Transformare sa in srl ciolpi ciolpi ce valoare au actiunile mele daca o societate SA se transforma in SRL? (vezi toată discuția)