avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 681 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... promovare
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

promovare

are dreptul la promovare ?????
o salariata in functia de referent se afla la gradul I(MAX). in legea cadru 153/2017 exista si gradul următorIA pt aceasta functie. are dreptul la promovare.??????( mentionez ca : indeplineste conditiile de promovare; aceasta promovare a fost prinsa in bugetul pe 2018; sunt personal contractual; nu exista similar în plată în statul de funcții) care este baza legala ???
Ultima modificare: Joi, 15 Martie 2018
alexandrinagina, utilizator
Cel mai recent răspuns: dana25is , utilizator 20:37, 11 Aprilie 2019
Fiind personal contractual, baza legala :
- Legea 153/2017
art.31 Încadrarea și promovarea unor categorii de personal
(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz.
(3) În situația în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.
(4) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.(5) Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
(6) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanții salariaților, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
(7) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordarea calificativelor „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
(8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

- HG 286/2011
art.41
(1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
(3) Promovarea într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor art. 1-40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.
(4) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45.
(5) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul autorităţii ori instituţiei publice.
(6) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.
(7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(8) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, în funcţie de decizia conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.
(9) Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
d) conduita candidatului în timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
(10) Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnată în acest sens.
Ultima modificare: Sâmbătă, 17 Martie 2018
Cornel Vasile, Consilier juridic
multumesc frumos pt raspuns
cred ca nu am explicat corect situația : sunt personal contractual care a benefiaciat din Legea 153/2017 doar de marirea de 25% de la 1 ianuarie 2018( nu s a trecut la grila de salarizare din lg..153/2017). am un referent , studii superioare , gradul I (gradul maxim), salariul = salariul avut la 1 decembrie 2017x 25%. salariatul indeplineste conditiile de promovoare in 2018. insa dupa legislatia veche se afla la gradul maxim. DAR in grila de salarizare a leg. 153/2017 exista si gradu IA pentru functia de referent.

o pot promova dupa grila de salarizare a lg.153/2017 la gradul IA???? cum ii construiesc salariul????
Promovarea o puteti face , conform prevederilor de mai sus.. probabil va referiti la stabilirea salariului.
Art. 39. - Aplicarea tranzitorie Hotărâri judecătorești
08/12/2017 - Art. 39. - a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 91/2017
(2) În situația în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcție similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradația corespunzătoare vechimii în muncă.
Este posibil sa "construiti" un salariu mai mare si decat juristul aflat in plata prin aplicarea coeficientului, dar.....fara comentarii.
Succes!
Ultima modificare: Joi, 11 Aprilie 2019
dana25is, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transformare post contractual din cadrul unei primarii din referent cu studii medii in referent cu studii superioare cata32 cata32 Transformare unui post contractual din cadrul unei primarii din referent cu studii medii in referent cu studii superioare, ca urmare a absolvirii studiilor ... (vezi toată discuția)
Avansare in grad personal contractual cristinacarina cristinacarina In cazul unui post de inspector de specialitate debutant, in ce grad imediat superior poate fi transformat?Trebuie parcurse toate etapele, adica transformare ... (vezi toată discuția)
Cum se transorma un post din studii medii in studii superioare? meri75 meri75 Post de referent III, gr. asistent cu studii medii,se poate transforma in studii superioare? (vezi toată discuția)