avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 616 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Potrivit Legii 268/2020 indemnizația de sprijin ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Potrivit Legii 268/2020 indemnizația de sprijin pentru cei care ...

Potrivit Legii 268/2020 indemnizația de sprijin pentru cei care adoptă copii se acordă si celor care au adoptat in cursul anului 2019 un copil care avea varsta de 11 ani la data adoptiei ? Adică înainte de intrarea in vigoare a Legii. Copilul are acum varsta de 12 ani si adoptia este finalizată. Mulțumesc!
Legea nu are caracter retroactiv.
Legea face referire la persoanele adoptabile care indeplinesc una sau mai multe conditii de acordare a indemnizației. Unde in lege se prevede că nu beneficiaza si cei care au adoptat înainte de aparitia Legii ?

Cornel Vasile a scris:

Legea nu are caracter retroactiv.

Cititi art.15 din Constitutia Romaniei, care este legea fundamentala.
Interesant insa mi se pare altceva...nu am gasit ...si va asigur ca am cautat mult...nici o referinta cu privire la normele de aplicare ale acestei legi...De asemenea,pe site-urile institutiilor responsabile nu se face raportarea la noile modificari ci tot la procedurile vechi...Ma intreb...se aplica sau nu...sau poate ca daca s-a votat pe perioada cand era majoritar PSD in parlament...s-a uitat de ea!,desi se pare ca a fost votata cu unanimitate!
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Prin Legea nr. 268 din 25 noiembrie 2020 este modificată şi completată Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, adăugându-se CAPITOLUL VIII^^1: Dispoziţii privind susţinerea şi stimularea adopţiei interne, art 100^^1 după cum urmează:


”CAPITOLUL VIII^1: Dispoziţii privind susţinerea şi stimularea adopţiei interne
Art. 100^^1
(1)Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizaţie lunară, denumită în continuare indemnizaţie de sprijin, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii:
a)are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
b)este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;
c)face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună.
(2)Cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilul se află în una dintre următoarele situaţii:
a)are împlinită vârsta de 7 ani;
b)este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
c)face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.
(3)În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 75%.
(4)În situaţia în care copilul adoptat întruneşte cumulativ toate condiţiile prevăzute la alin. (1) sau pe cele prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 100%.
(5)Indemnizaţia de sprijin prevăzută la alin. (1) - (4) se acordă începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei şi încetează fie la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat, fie în luna în care a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă acesta îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
Art. 100^^2
(1)Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulţi copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură şi a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) se acordă pe perioada etapei de monitorizare postadopţie şi numai dacă nu a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia.
(3)Perioada de acordare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi o singură dată până la 6 luni în situaţia în care, în baza recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, se impune continuitatea asigurării serviciilor de recuperare/ reabilitare.
Art. 100^3
(1)În situaţiile în care cheltuielile necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor de recuperare/reabilitare recomandate depăşesc suma prevăzută la art. 1002 alin. (1), diferenţa poate fi suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat.
(2)Cheltuielile efectuate conform alin. (1) de către persoanele juridice de drept privat se deduc din impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate.
Art. 100^4
(1)Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.
(2)Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.
Art. 100^5
(1)Fondurile necesare plăţii drepturilor băneşti prevăzute la art. 100^1 şi 100^2, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2)Procedura de acordare şi de plată a indemnizaţiei de sprijin prevăzute la art. 100^1, precum şi procedura de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 100^2 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3)Plata drepturilor prevăzute la art. 100^4 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
Art. 100^6
Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile adopţiilor încuviinţate conform procedurii adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul soţului”.

Pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
([ link extern ] ),
transparență decizională, a fost publicat în data de 08.04.2021 proiectul de Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (08042021_anexa_HG_norme_metod_adoptie.pdf (mmuncii.ro)). Conform proiectului de norme metodologice de aplicare a Legii nr 273/2004 supus dezbaterii publice, în Secțiunea 2 - Procedura de plată a măsurilor pentru susținerea și stimularea adopției interne, prin art. 84 și 85 se reglementează aplicarea capitolului VIII1: Dispoziţii privind susţinerea şi stimularea adopţiei interne. Surprinzătoare sunt însă prevederile art 87, prin care se menționează că:

”Art. 87 - (1) Dispoziţiile art.84 și art 85 se aplică persoanelor care au copii adoptați a căror hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției a rămas definitivă după data intrării în vigoare a Legii nr.268/2020. (2) Dispoziţiile art. 86 se aplică şi persoanelor care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 268/2020 se află în perioada de monitorizare postadopție. ”
Potrivit art. 108 alin. (2) din Constituția României, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor. Legea fiind adoptată de către Parlament, Guvernul ca organ executiv are competența doar de a organiza executarea legii, prin adoptarea hotărârii în discuție. Hotărârea Guvernului poate să asigure corecta aplicare a legii, însă în nici o situație nu are calitatea de a "crea drept".
În acest context, vă rugăm să observați că prin art. 87 din proiectul de Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției se introduce o condiție nouă, care nu a fost prevăzută în lege - acordarea indemnizației de sprijin doar "persoanelor care au copii adoptați a căror hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției a rămas definitivă după data intrării în vigoare a Legii nr.268/2020".
Această dispoziție nu doar că adaugă o condiție care nu este prevăzută de lege, adăugând la lege, dar creează și o evidentă discriminare între subiecte de drept aflate în aceeași situație.
Vă rugăm să constatați că:
1. prevederile ART 87 din normele de aplicare ale Legii 268/2020 exced prevederile legale, încălcând un principiu fundamental al dreptului. Normele metodologice sau normele de aplicare sunt texte emise de către ministere, care dau exemple și care detaliază pas cu pas modul în care o anume lege trebuie să fie aplicată. În general orice lege emisă de parlament este urmată de norme metodologice de aplicare a legii care detaliază/clarifică aspectele de interpretare a paragrafelor legale în cauză. Normele sunt acte administrative care au rolul de a clarifica si detalia dispozitiile actelor normative pentru care au fost emise. Cât timp în Legea nr 268/2020 nu se face nicio trimitere cu privire la condiționarea acordării stimulentelor de data hotărârii judecătorești de încuvințare a adopției, considerăm că o astfel de limitare cuprinsă în conținutul normelor de aplicare excede legea.
2. Conținutul art 87 din Normele de aplicare ale Legii 268/2020 încalcă prevederile art 6 din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv
Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii:
a)respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b)egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
Care este diferența între un copil adoptat în septembrie 2020 și un copil adoptat în martie 2021? De ce statul roman ar acorda sprijin financiar doar pentru copiii adoptați după o anumită dată?

Alte discuții în legătură

Adoptie? Alexandruhorea Alexandruhorea Buna ziua, Am si eu o intrebare. Sotia are 2 copii din prima casatorie, primul ei sot e decedat. Se stinge din viata si sotia, iar sotul actual doreste sa ... (vezi toată discuția)
O familie din afara spatiului ue rdmt rdmt Buna ziua, Daca se poate sa ma lumineze si pe mine cineva cu privire la chestiunea urmatoare: O familie de israelieni ar dori sa infieze un copil roman ... (vezi toată discuția)
Infierea unui major andreyutza andreyutza Buna seara, Va cer si eu parerea intr-o problema: Mama s-a recasatorit acum 15 ani iar eu inca port numele fostului sot al mamei si doresc sa fiu infiata de ... (vezi toată discuția)