avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 211 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... actualizare ordonanta 43/1997 privind regimul ...
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

actualizare ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor

Poate cineva sa-mi trimita OG 43/1997 priving regimul drumurilor actualizata la zi?
Am inteles ca s-au modificat distantele fata de axul drumului la care se poate face o constructie si as avea nevoie de textul actualizat al ordonantei sa verific un proiect.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: ContSters97658 , utilizator 12:10, 10 Februarie 2010
ORDONANŢÃ Nr. 43 din 28 august 1997 *** Republicată
privind regimul drumurilor

Text în vigoare începând cu data de 30 aprilie 2010
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICÃ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 ianuarie 2010.

Act de bază
#B: Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998

Acte modificatoare
#M1: Ordonanţa Guvernului nr. 132/2000*, suspendată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 (#M2) şi respinsă prin Legea nr. 189/2002 (#M4)
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000
#M3: Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001
#M4: Legea nr. 189/2002
#M5: Legea nr. 413/2002
#M6: Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1959/2002
#M7: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2003
#M8: Legea nr. 227/2003
#M9: Legea nr. 47/2004
#M10: Ordonanţa Guvernului nr. 21/2005
#M11: Legea nr. 98/2005
#M12: Ordonanţa Guvernului nr. 38/2006
#M13: Legea nr. 10/2007
#M14: Legea nr. 130/2007
#M15: Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010

Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, nu mai sunt de actualitate.

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B
CAP. 1
Dispoziţii generale

Secţiunea I
Domeniul drumurilor

ART. 1
(1) Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.
#M5
(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată.
#B
ART. 2
(1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport.
(2) Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor.
#M15
(3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie.
#B
(4) De asemenea, se consideră că făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.
#M9
(5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:
1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;
2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;
3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public al statului;
4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;
5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;
6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă.

#B
Secţiunea a II-a
Clasificarea şi încadrarea drumurilor

#M5
ART. 3
Din punct de vedere al destinaţiei drumurile se împart în:
#M15
a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării; acestea sunt proprietate publică şi sunt întreţinute din fonduri publice, precum şi din alte surse legal constituite;
#M5
b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
#M5
ART. 4
Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart în:
a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor;
b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulaţiei publice.
#B
ART. 5
Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice se împart în următoarele categorii:
a) drumuri de interes naţional;
b) drumuri de interes judeţean;
c) drumuri de interes local.
#M15
ART. 6
(1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi clasificate ca:
a) autostrăzi;
b) drumuri expres;
c) drumuri naţionale europene (E);
d) drumuri naţionale principale;
e) drumuri naţionale secundare.
(2) Clasificarea drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror clasificare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
(3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
#M5
ART. 7
Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
#M15
ART. 8
(1) Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca:
a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
(i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate;
(ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;
(iii) între sate;
b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora;
c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc.
(2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv.
(3) În cazul în care drumul respectiv se află pe raza a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, clasificarea se aprobă prin hotărâre de către toate consiliile locale respective.
#B
ART. 9
Străzile din localităţile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel:
a) străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum;
b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit;
c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale;
d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
ART. 10
Străzile din localităţile rurale se clasifică în:
a) străzi principale;
b) străzi secundare.
#M5
ART. 11
Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
#M15
ART. 12
(1) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
(2) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
#M15
ART. 13
Anual, ca urmare a modificărilor intervenite potrivit art. 8 şi 12, se vor actualiza anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

#B
CAP. 2
Administrarea drumurilor

Secţiunea I
Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice

ART. 14
Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
ART. 15
Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
#M15
ART. 16
(1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
#B
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
ART. 17
(1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
#M15
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;
#M3
d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.
#B
ART. 18
Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca această operaţiune să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.
#M15
ART. 19
(1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.
(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.
(3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.
(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
(5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.
(6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în două - trei intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.

#B
Secţiunea a II-a
Administrarea drumurilor

#M5
ART. 20
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale.
#M15
ART. 21
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes naţional, direct sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. îşi realizează atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în condiţiile contractului de concesiune încheiat în acest scop între aceasta şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Pentru drumurile de interes naţional nou-construite administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condiţiile legii.
(2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ sunt în administrarea consiliilor locale respective.
(3) În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reşedinţelor de judeţ, limitele sectoarelor de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, consiliile locale vor comunica acestuia hotărârile cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum naţional prevăzute la alin. (3).
(5) În cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor/reşedinţelor de judeţ, se va păstra continuitatea drumului naţional, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.
#B
ART. 22
Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
#M13
ART. 22^1
(1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor naţionale sectoare de drum de interes naţional, judeţean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.
(2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autorităţilor administraţiei publice locale de care au aparţinut.
#B
ART. 23
Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora.

Secţiunea a III-a
Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri

#M5
ART. 24
La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.
#B
ART. 25
Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice.
#M5
ART. 26
Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.
#M15
ART. 27
(1) Intersecţiile dintre drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei. În vederea asigurării siguranţei circulaţiei se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie.
(2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere a acestuia sunt în sarcina deţinătorului acestuia.
(3) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţii pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.
(4) Pentru asigurarea vizibilităţii în curbe şi evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcărilor în interiorul şi exteriorul curbelor periculoase.
(5) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă:
a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie;
b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie.
(6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte obstacole.
#B
ART. 28
Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.
ART. 29
Realizarea unei noi intersecţii la acelaşi nivel cu calea ferată sau modificarea unei asemenea intersecţii cu calea ferată este în sarcina solicitantului lucrării.
#M15
ART. 30
La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul administratorului de infrastructură feroviară.
#M15
ART. 31
(1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul drumului, cu avizul administratorului căii ferate şi al poliţiei rutiere.
(2) Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul căii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecvenţa şi viteza de circulaţie a trenurilor.
#B
ART. 32
(1) Întreţinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului căii de comunicaţie situate pe pasaj.
(2) Întreţinerea trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea în limitele zonei de siguranţă a căii ferate revin deţinătorului acestei căi.
(3) Modificarea cotelor şi declivităţilor pe oricare dintre căile de comunicaţie care se intersectează atrage după sine obligaţia deţinătorului de a suporta costul lucrărilor necesare şi pe cealaltă cale de comunicaţie.
(4) Pentru poduri, baraje, diguri şi altele asemenea, care cuprind părţi ale mai multor deţinători, sarcinile ce revin fiecăruia dintre aceştia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.
#M5
ART. 33
Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigură de către administraţia publică locală în locuri special amenajate, în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.
#B
ART. 34
În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere.
#M15
ART. 35
(1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate.
(2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
(3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
(4) Locurile de parcare şi spaţiile pentru servicii vor fi dotate cu utilităţi, inclusiv telefonie pentru apel de urgenţă, de administratorul spaţiului respectiv, conform categoriei funcţionale a drumului public şi normativelor în vigoare.
(5) În cazul locurilor de parcare şi al spaţiilor pentru servicii aferente drumurilor de interes naţional, dotarea se va realiza în baza unui calendar de lucrări aprobat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
#M5
ART. 36
Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.
#M15
ART. 37
(1) Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se realizează variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
(2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reţeaua de drumuri publice prin intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în documentaţiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecţiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
(4) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.
#M15
ART. 38
(1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea.
(2) Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin, după caz, administratorului drumului.
(3) Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către drumurile naţionale revine autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi, unde pe partea carosabilă a drumului public circulă animale în grup, în turmă sau animale izolate, conducătorii acestora sunt obligaţi să asigure de îndată curăţarea părţii carosabile care a fost afectată de acestea. Constatarea şi sancţionarea neîndeplinirii acestor obligaţii revin autorităţilor administraţiei publice locale.
#M5
ART. 39
(1) În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii.
#M15
(2) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare din albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.
(3) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
(4) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor, fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.

#B
Secţiunea a IV-a
Condiţii de exploatare a drumurilor

#M15
ART. 40
(1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.
(2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(3) Masele şi dimensiunile maxime admise se aplică şi pe sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare.
(4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă şi lista drumurilor publice care fac parte din reţeaua secundară nereabilitată, prevăzută în anexa VII la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru care valorile maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se stabilesc prin ordin al ministrului transportului şi infrastructurii pentru drumurile de interes naţional, respectiv prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru drumurile de interes judeţean şi de interes local şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
#M15
ART. 41
(1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată, fără discriminare, de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
(3) AST este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise şi este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada şi caracteristicile autorizate înscrise, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.
(4) AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.
(5) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu maximum:
a) 3,5 tone, pentru axa simplă;
b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).
(6) În condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc masele pe axe prevăzute la alin. (5), dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului cu un alt vehicul care să respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate.
(7) Pentru transporturile prevăzute la alin. (6), AST se eliberează numai în baza unui proiect de transport, întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. Administratorul drumului pe care urmează să se efectueze transportul poate impune întocmirea proiectului de transport şi pentru depăşirea masei totale maxime admise şi/sau a dimensiunilor maxime admise, în funcţie de restricţiile de circulaţie existente şi de elementele geometrice ale drumului.
(8) Efectuarea transporturilor cu nerespectarea condiţiilor înscrise în AST privind numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se consideră transport fără AST şi se sancţionează potrivit art. 61 alin. (1) lit. c).
(9) Efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
(10) Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile înscrise în AST revine:
a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate;
d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate;
e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.
(11) În cazul în care, pentru efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum şi orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora şi suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST.
(12) Lucrările prevăzute la alin. (11) trebuie să fie cuprinse în proiectul de transport prevăzut la alin. (7).
(13) Pentru transporturile prevăzute la alin. (2) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor şi de distanţa parcursă, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.
(14) Tarifele prevăzute la alin. (13) şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă:
a) prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional;
b) prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes judeţean;
c) prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local;
d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.
(15) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, pentru:
a) lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m;
b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m;
c) înălţime mai mare de 4,5 m;
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.
(16) Pe autostrăzi, autovehiculul care asigură însoţirea vehiculului care circulă cu lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m va circula în spatele acestuia.
(17) Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, pentru:
a) lăţime mai mare de 4,5 m;
b) lungime mai mare de 30,0 m.
(18) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, pentru:
a) lăţime mai mare de 5,0 m;
b) lungime mai mare de 40,0 m;
c) înălţime mai mare de 5,0 m;
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.
(19) Vehiculele care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
(20) Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
(21) Condiţiile de însoţire a vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor de către operatorii economici specializaţi şi de către personalul de însoţire specializat, precum şi modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
(22) Condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
#M15
ART. 41^1
(1) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, administratorul drumurilor de interes naţional aplică tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale şi cu reglementările interne în vigoare, care se constituie ca venituri proprii ale acestuia pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor de interes naţional. Tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(2) Pentru vehiculele aflate în trafic internaţional, la solicitarea scrisă a personalului administratorului drumurilor de interes naţional, poliţia de frontieră nu va permite intrarea ori ieşirea din România în cazul în care acestea nu respectă prevederile prezentei ordonanţe.
(3) Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor se va stabili procedura ulterioară luării măsurilor nepermiterii intrării/ieşirii în/din România, precum şi referitoare la preluarea şi imobilizarea mijloacelor de transport în altă locaţie.
#M15
ART. 41^2
Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care să permită circulaţia vehiculelor în condiţii de siguranţă, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizează în funcţie de vitezele de proiectare prevăzute în anexa nr. 4.
#M3
ART. 42 *** Abrogat
#B
ART. 43
Pe drumurile publice sunt interzise:
a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poartă răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competiţiei;
b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii;
c) curăţarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului;
d) scurgerea lubrifianţilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de altă natură;
#M15
e) ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi a zonelor de siguranţă ale drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;
f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, şanţuri, trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor şi podurilor, precum şi pe banda de urgenţă sau mediană a autostrăzilor;
#B
g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu şenile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul în care nu există posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora;
#M15
h) degradarea totală sau parţială a platformei drumului, a elementelor care fac parte integrantă din drum;
i) degradarea şi/sau distrugerea elementelor de siguranţă a circulaţiei;
j) comerţul ambulant.
#M15
ART. 44
(1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
(2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în condiţii justificate, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteza, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, după informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
(3) Obligaţia administratorilor drumurilor de informare prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazurile de forţă majoră.
(4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător.
(5) Informarea prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează de administratorii drumurilor publice, prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.
#M15
ART. 45
(1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de producerea unor situaţii de urgenţă sau în caz de forţa majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru restabilirea circulaţiei, prin variante ocolitoare şi/sau alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz, informând totodată utilizatorii cu privire la acestea.
(2) În situaţia în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) În urma unor accidente rutiere, calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, degajarea părţii carosabile poate fi asigurată şi de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
(4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, poliţia rutieră informează de îndată administratorul drumului cu privire la acestea şi consemnează daunele în procesul-verbal de constatare, în condiţiile legii.
(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte şi transmite contravenientului, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, un deviz cu contravaloarea daunelor, contravenientul având obligaţia să o achite în termen de 15 zile de la data primirii devizului.
(6) Contravenientul poate contesta contravaloarea daunelor înscrisă în deviz, conform prevederilor legale în vigoare.

#B
Secţiunea a V-a
Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

#M15
ART. 46
(1) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil.
(2) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public pentru lucrările prevăzute la alin. (1) administratorul drumului notifică titularului autorizaţiei de construire să desfiinţeze lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului desfiinţează lucrările prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizaţiei de construire, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(3) Prevederile alin. (2) privind desfiinţarea lucrărilor se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul prealabil şi/sau în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.
(4) Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.
(5) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces încheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.
#M5
ART. 47
(1) *** Abrogat
#M15
(1^1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.
(2) În zona mediană a autostrăzilor şi a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.
#B
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
#M15
(4) Pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, precum şi prin executarea de accesuri la drumul naţional, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
(5) Întreţinerea şi/sau repararea accesurilor în/din drumul naţional, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile se realizează de către persoanele care le deţin cu orice titlu, iar construcţia accesurilor în/din drumul naţional se realizează de către solicitantul construirii accesurilor.
(6) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (4) cazurile în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile necesare consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în zona de siguranţă şi de protecţie.
(7) Administratorul drumului stabileşte tarife pentru ocuparea zonei drumului şi excepţiile de la plata acestora, care se aprobă prin:
a) ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional;
b) hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes judeţean;
c) hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local;
d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.
(8) Administratorul drumului aplică tarife pentru instalarea, pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalaţii asemănătoare, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod obligatoriu acordul administratorului drumului. Pentru obţinerea acordului administratorului drumului, beneficiarul instalaţiei de cabluri şi/sau dispozitive prezintă, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente, acordul proprietarului stâlpilor.
(9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, accesurilor, utilităţilor de orice fel sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi, în termenul stabilit de administratorul drumului, să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă a fost convenit astfel cu administratorul drumului la momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. Nerespectarea acestui termen dă dreptul administratorului drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în vigoare.
(10) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorilor de construcţii, panouri publicitare, accesuri, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează:
a) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;
b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.
#M15
ART. 48
(1) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se amplasează de regulă în afara zonei de siguranţă şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.
#M15
ART. 49 *** Abrogat
#M15
ART. 50
Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60.
#M15
ART. 51
(1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor tehnico-economice şi a celor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii.
(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accesuri sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
(3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (10).
(4) Organele administraţiei publice locale au obligaţia de a consemna şi menţine neocupate şi neafectate în documentaţiile prevăzute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri şi autostrăzi.

#M5
Secţiunea a VI-a
Căi de acces la drumurile deschise circulaţiei publice

#M15
ART. 52
(1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.
(2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (5).
#M15
ART. 53
(1) Căile de acces realizate în zona drumului deschis circulaţiei publice, fără avizul administratorului drumului sau fără respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasament şi acces, respectiv fără respectarea planului de situaţie aprobat, precum şi căile de acces neutilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.
(2) În caz contrar, administratorul drumului este abilitat să procedeze la blocarea accesului la drum, până la intrarea în legalitate, precum şi la desfiinţarea accesului la drum, deţinătorul accesului fiind obligat necondiţionat la plata cheltuielilor aferente.

#B
CAP. 3
Dobândirea sau folosirea unor terenuri

#M5
ART. 54
(1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.
#M3
(2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la această lege.
#B
ART. 55
(1) Pentru rectificări de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi rămâne în circulaţie până la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat să achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
(2) În situaţia în care proprietarul terenului primit în schimb doreşte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajările aferente sunt în sarcina administratorului drumului.
(3) Dacă terenul necesar rectificării traseului se dobândeşte prin cumpărare sau expropriere pentru cauză de utilitate publică, terenul ocupat de drumul vechi, rămas liber în urma dării în folosinţă a noului traseu, devine proprietate publică a statului sau a administraţiei publice locale, după caz.
#M15
ART. 56
(1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile/obiectivele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv zonele de siguranţă ale acestora, pentru care se solicită în prealabil acordul acestora.
(2) Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi în scris deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţilor.
(3) În cazul în care sunt cauzate prejudicii de către persoanele abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.
(4) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor.

#M5
CAP. 4
Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii de administrare a drumurilor

#M5
ART. 57
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. În această calitate are următoarele atribuţii:
#B
a) asigură administrarea drumurilor publice de interes naţional;
b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
#M5
c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de drumuri deschise circulaţiei publice;
#B
d) asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional;
e) asigură, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi locale, după caz;
f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice;
#M5
g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectivă privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional, iar împreună cu consiliile judeţene, programele finanţate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judeţene şi comunale;
#B
h) elaborează norme şi reglementări, în concordanţă cu prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor şi, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice, care se supun aprobării potrivit prevederilor legale;
#M5
i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile deschise circulaţiei publice;
#B
j) elaborează norme, studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri;
#M15
k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea datelor privind evoluţia traficului rutier;
#M5
l) elaborează o concepţie unitară privind aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri;
#M15
m) avizează tarifele propuse de administratori privind drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local.
#M5
ART. 58
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.
#B
ART. 59
(1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene şi a celor de interes local revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
#M5
(2) Pentru proiectarea şi modernizarea străzilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

#M15
CAP. 5
Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

#M15
ART. 60
(1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei de stat a României, precum şi de către alte autorităţi competente potrivit legii.
(2) Controlul prevăzut la alin. (1) poate fi efectuat şi în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.
(3) În cazul în care locul prevăzut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, în condiţii impuse de echipamente de control şi de siguranţă rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenţa personalului cu atribuţii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 41 alin. (10), până în cel mai apropiat spaţiu care permite efectuarea verificărilor.
(4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes naţional, judeţean şi local în vederea efectuării controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi imobilizarea acestora până la înlăturarea cauzelor ce au condus la această măsură se efectuează de către personalul care, potrivit legii, are drept de oprire şi imobilizare a vehiculelor.
#M15
ART. 61
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) şi (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) şi ale art. 51 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) şi (4), art. 47 alin. (1^1) şi

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Hotarare consiliu local Florescu Madalina Florescu Madalina Buna ziua Lucrez la o firma de transport si am primit o instiintare de la Primarie ca a intrat in vigoare o Hot. a consiliului local care stabileste taxe si ... (vezi toată discuția)
Cine raspunde pentru supraincarcarea cu marfa a unui tir? Dana Drambarean Dana Drambarean Buna ziua, Am auzit ca s-a schimbat legislatia si ca acum daca furnizorul incarca un TIR peste tonajul autorizat raspunde el personal pentru aceasta si nu ... (vezi toată discuția)
Semne circulatie FunctionarulPublic FunctionarulPublic Ma poate ajuta cineva cu procedura de obtinere aviz din partea politiei rutiere pentru amplasarea de semne circulatie. (vezi toată discuția)