avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 638 soluții astăzi
Forum Activitate Kyandra

Activitate Kyandra

Dacă primăria a făcut recurs, înseamnă că s-a judecat doar fondul. Hotărârea judecătorească prin care se soluționează fondul nu este definitivă decât la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac, ori prin respingerea căii de atac. Dacă primăria a făcut recurs, trebuie să așteptați soluționarea judecării căii de atac, până atunci soluția dată de instanța de fond nu produce efecte.
Dacă nu aveți acte pe el, trebuie să le dobândiți. Din data de 19 mai intră în vigoare legea 123/2023 care vă dă dreptul să cereți reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile preluate de regimul comunist. Acesta este textul legal, dacă vă încadrați, mergeți la primărie și depuneți cerere:

Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
" (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (21)."
2. La articolul 27, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta."
3. La articolul 92 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" c) care servesc activităţilor pentru protecţia animalelor, agricole şi/sau serviciilor conexe, respectiv: depozite de îngrăşăminte minerale ori naturale, construcţii de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, şoproane, silozuri pentru depozitarea şi conservarea seminţelor de consum, inclusiv spaţiile administrative aferente acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a produselor agricole primare, adăposturi de animale şi exploataţii zootehnice/ferme zootehnice, sere, solare, răsadniţe, ciupercării, obiective specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploataţiei, amplasate în cadrul fermelor, spaţii de prelucrare/procesare/comercializare a produselor vegetale şi zootehnice, imobile cu destinaţie agroturistică pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene;".
Art. II. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul.


În data de 19 mai intră în vigoare legea 123/2023 pentru modificarea și completarea legii 18/1991, care dă dreptul deținătorilor/moștenitorilor celor care au deținut terenuri agricole preluate de sistemul comunist să depună cerere pentru retrocedarea acestora. Dacă considerați că vă încadrați, mergeți la primăria din localitatea unde sunt situate terenurile și faceți cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Acesta este cuprinsul legii 123/2023:

Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
" (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (21)."
2. La articolul 27, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta."
3. La articolul 92 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" c) care servesc activităţilor pentru protecţia animalelor, agricole şi/sau serviciilor conexe, respectiv: depozite de îngrăşăminte minerale ori naturale, construcţii de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, şoproane, silozuri pentru depozitarea şi conservarea seminţelor de consum, inclusiv spaţiile administrative aferente acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a produselor agricole primare, adăposturi de animale şi exploataţii zootehnice/ferme zootehnice, sere, solare, răsadniţe, ciupercării, obiective specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploataţiei, amplasate în cadrul fermelor, spaţii de prelucrare/procesare/comercializare a produselor vegetale şi zootehnice, imobile cu destinaţie agroturistică pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene;".
Art. II. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul.

Se pot modifica oricând, singura condiție fiind să nu depășească coeficientul viceprimarului.
Nu. Puteți fi asociat al unei societăți comerciale, nu și administrator.
Nu. Orice act administrativ care a produs efecte juridice poate fi anulat doar de către instanța de judecată.
Ce anume să îi cereți??
Este cifra cuprinsă între 1 și 9 (în funcție de coeficientul acordat viceprimarului localității respective), stabilită prin hotărâre a consiliului local pentru fiecare funcție publică locală în parte, care înmulțită cu salariul de baza minim brut pe țară dă salariul unui funcționar public din administrația publică locală
Doar în măsura în care a fost împuternicit în acest sens prin dispoziție În rest, înlocuitorul de drept al primarului este viceprimarul.
Da, cu condiția ca între cei doi să nu existe relații directe de subordonare.