Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 720 soluții astăzi
Forum Activitate Kyandra

Activitate Kyandra

1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Comisia se înființează de primar, prin dispoziție și nu are nici o legătură cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
Consilierul personal nu este incompatibil cu funcția de administrator al unui SRL, dar nu poate sa fie în același timp și consilier local în cadrul aceleiași localități.
Angajatului X are 2 hotărâri judecătorești de înființare a popririi pe venituri, fiecare pentru cel mult 1/3 din venitul lunar net (să zicem pentru neplata a 2 credite bancare).
Până în prezent, pentru aceste obligații, i se reținea pe stat si se vira către creditori o sumă egală cu 1/2 din venitul lunar net, în conformitate cu prevederile art. 729 alin. 2 din Codul de Procedură civilă.
În această lună, unul dintre cele două debite ale angajatului X se achită în totalitate cu un rest de plată mai mic de 1/3 din venitul său lunar net.
Este corect ca pentru a doua datorie să i se oprească nu 1/3 din venitul net, ci diferența dintre jumătate din venitul net și restul de plată cu care s-a încheiat primul debit?
Concret, X are venit net 3000 lei, Până în prezent i se rețineau pentru plata celor 2 datorii 1500 lei (jumătate din venitul net).
Luna aceasta, restul de plată pentru unul din cele două debite este de 300 lei (astfel stingându-se datoria), Este corect ca pentru cel de-al doilea debit să i se rețină nu 1000 lei (cât ar fi reprezentat 1/3 din venitul net) ci 1200 lei (diferența dintre jumătate din venitul net - 1500 lei și cei 300 lei care au stins primul debit)?
Rog opinii.
Mulțumesc.
Răspuns la discuția Transformare functie publica
Poate, cu condiția să fie vacantă.
Răspuns la discuția Angajare fără concurs
Postul respectiv poate fi ocupat de o persoana prin transfer sau, temporar, prin detasare sau promovare temporara in functia publica de conducere (daca este cazul).
Răspuns la discuția salarizare
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Nu.
Legea 153/2017:
Art. 11. - (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
.............................................................
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Răspuns la discuția Munca in folosul comunitatii
Art 52 alin. 2 din Legea 253/2013: doua ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă.
Răspuns la discuția Dispozitii
Nu poate exista un conflict între o lege și o dispoziție a primarului (forța juridică a legii este superioară celei a unui simplu act administrativ). Dacă nu le modifică primarul, dispozițiile care conțin prevederi care contravin legii nou intrate în vigoare vor fi considerate abrogate în mod implicit.
Poate, în aceste limite: Lege 155/2010 a Poliției Locale:

ART. 7
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
Este ilegal. Consilierul personal al primarului este personal contractual și nu poate exercita atribuții de putere publică, așa cum sunt ele definite de art. 370 din Codul Administrativ:
ARTICOLUL 370
Prerogative de putere publică
Jurisprudență
(1) Prerogativele de putere publică sunt exercitate prin activități cu caracter general și prin activități cu caracter special.

(2) Activitățile cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 369, sunt următoarele:

a) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

b) elaborarea propunerilor de politici publice și strategii, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare fundamentării și implementării politicilor publice, precum și a actelor necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice;

c) autorizarea, inspecția, controlul și auditul public;

d) gestionarea resurselor umane și a fondurilor publice;

e) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea;

f) realizarea de activități în conformitate cu strategiile din domeniul societății informaționale, cu excepția situației în care acestea vizează monitorizarea și întreținerea echipamentelor informatice.

(3) Activitățile cu caracter special care implică exercitarea prerogativelor de putere publică sunt următoarele:

a) activități de specialitate necesare realizării prerogativelor constituționale ale Parlamentului;

b) activități de specialitate necesare realizării prerogativelor constituționale ale Președintelui României;

c) activități de avizare a proiectelor de acte normative în vederea sistematizării, unificării, coordonării întregii legislații și ținerea evidenței oficiale a legislației României;

d) activități de specialitate necesare realizării politicii externe a statului;

e) activități de specialitate și de asigurare a suportului necesar apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice;

f) activități de specialitate necesare aplicării regimului juridic al executării pedepselor și măsurilor privative de libertate pronunțate de instanțele judecătorești;

g) activități vamale;

h) alte activități cu caracter special care privesc exercitarea autorității publice în domenii de competență exclusivă a statului, în temeiul și în executarea legilor și a celorlalte acte normative.

(4) Stabilirea posturilor în regim de funcție publică este obligatorie, în măsura în care sunt îndeplinite activități prevăzute la alin. (1) - (3), cu excepția posturilor aferente personalului din categoriile prevăzute la art. 382 lit. c), h) și i), precum și a posturilor din cadrul autorităților autonome, pentru care categoriile de personal sunt stabilite prin legislația specială.

(5) Funcțiile publice se stabilesc prin lege.