avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 468 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA HG 1579 /2007
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

HG 1579 /2007

Buna Ziua!
Incepand cu 08.2007 in baza unui contract de broker am intermediat credite bancare cu mai cateva banci. Contractele initiate la acea vreme de banci au fost propuse si aprobate, semnate de ambele parti, ca purtatoare de TVA (mea culpa- nu am verificat legitatea contractului in codul fiscal).Ce este de facut? Este legal dupa aproape doi ani sa stornez facturile emise de societatea mea (SRL) (din perioada 08.2007-11.2008), dupa care sa le emit o factura fara TVA?
Ce ma sfatuiti sa fac pentru a recura aceasta gresala .
Cel mai recent răspuns: Broker_star , utilizator 21:43, 16 August 2010
Instructiuni de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA (14-06-2007)

In MO nr. 347 din data de 22.05.2007 a fost publicat OMEF Nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute în anexă.
Art. 2. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele persoanelor impozabile a taxei pe valoarea adăugată, caz în care se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la corectarea de către contribuabili a taxei pe valoarea adăugată.
Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

INSTRUCTIUNI

1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la iniţiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile.
2. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:
a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);
b) înregistrarea în decont a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;
c) erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.
3.1. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripţie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul supus corectării.
3.2. Depunerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată după expirarea termenului de prescripţie constituie o recunoaştere voluntară a taxei pe valoarea adăugată de plată şi a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată astfel stabilite, acestea fiind considerate legal datorate.
4.1. Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prezentelor instrucţiuni, nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.
4.2. Prin excepţie de la pct. 4.1, corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate realiza în baza dispoziţiei de măsuri comunicate de organul de inspecţie fiscală. În acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusă de persoana impozabilă, va fi însoţită de dispoziţia de măsuri, în copie şi original.
5. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se realizează de compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate.
6. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, din iniţiativa organului fiscal, se poate efectua astfel:
a) în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidenţele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie iniţiativă, de compartimentul de specialitate;
b) dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă şi va solicita prezenţa acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul stabilite pentru prezenţa persoanei impozabile; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care urmează să le prezinte persoana impozabilă (necesare corectării erorilor).
7. În cazul corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea persoanei impozabile, se procedează astfel:
a) persoana impozabilă depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
b) compartimentul de specialitate va comunica în scris persoanei impozabile data, ora şi locul la care trebuie să se prezinte, precum şi documentele necesare justificării erorilor.
8.1. În vederea corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate, pe baza constatărilor proprii sau în baza documentelor prezentate de persoana impozabilă, întocmeşte un referat în care înscrie constatările referitoare la erorile pentru care s-a solicitat corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, precum şi modul în care se vor corecta aceste erori.
8.2. În baza referatului, organul fiscal întocmeşte decizia de corectare.
Decizia de corectare este structurată conform modelului decontului de taxă pe valoarea adăugată în vigoare la data la care se referă decontul întocmit eronat, se completează numai la rândurile care au suferit modificări cu diferenţele în plus sau în minus faţă de suma declarată iniţial şi conţine în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Decizia de corectare se semnează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
Decizia de corectare se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
8.3. Modificările din decizia de corectare se operează de organul fiscal în Registrul jurnal obligaţii declarate la bugetul general consolidat, iar ulterior se operează în evidenţa analitică pe plătitori.
9.1. În situaţia în care în urma corectării erorilor rezultă o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secţiunea "Regularizări", rândul "Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare".
9.2. În situaţia în care în urma corectării erorilor rezultă o sumă pozitivă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secţiunea "Regularizări", rândul "Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA". Termenul de plată a diferenţei pozitive de taxă pe valoarea adăugată se stabileşte, potrivit reglementărilor legale, în funcţie de data comunicării deciziei de corectare sau a înştiinţării, după caz.
10.1. Se consideră eroare materială şi situaţia în care persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare.
10.2. Persoana impozabilă care se află în situaţia prevăzută la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte constatarea situaţiei, precum şi exprimarea intenţiei persoanei în cauză de a îndrepta eroarea materială. Declaraţia se depune până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.
10.3. Termenul de soluţionare a solicitărilor de rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la data depunerii declaraţiei menţionate la pct. 10.2.
Ultima modificare: Luni, 16 August 2010
ContSters123067, utilizator
Deduc din textul de mai sus ca nu ma inscriu in nici o categorie?
ba da.
"erori materiale de tipul:" are caracter enumerativ, nu limitativ.

depuneti o cerere de corectare a erorilor impreuna cu decontul intocmit eronat si cu cel intocmit corect.
MUltumesc din suflet pentru lamuriri, asfel depasesc o problema ce ma apasa de ceva vreme.
Ultima modificare: Luni, 16 August 2010
Broker_star, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratia 300 cristian_conea cristian_conea in cursul anului 2011 am facut gresit deducere de TVA (am dedus TVA de pe facturile de energie electrica, facturi ce sunt pe numele meu, nu pe ... (vezi toată discuția)
Firma patitoare de tva pana in aug 2020 bulzanv bulzanv firma patitoare de tva pana in aug 2020 poate depune corectie la dec tva aferent aug 2020 (vezi toată discuția)
Gresit declaratia tva:(( ioana2685 ioana2685 s-a intamplat din graba ...am uitat sa trec achizitiile scutite de taxe in decontul de tva ....#-o:-/ ce mai pot face acum ????? multumesc (vezi toată discuția)