avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 610 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale De azi nu se mai plateste RECODIFICAREA..ce facem pt ...
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

De azi nu se mai plateste RECODIFICAREA..ce facem pt cei care au platit deja????!!1

De azi nu se mai plateste RECODIFICAREA..ce facem pt cei care au platit deja????!!
Cel mai recent răspuns: Iael , utilizator 15:37, 18 Martie 2012
Imi spuneti va rog unde sa caut pentru textul oficial privind scutirea de plata pentru recodificare. multumesc !
Hotărâre nr. 322 din 19/03/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 27/03/2008
Intrare in vigoare: 27/03/2008
privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

Publicat în 27/03/2008
Adaugă la Acte urmărite

Afişează tematicile actului

Reglementări
Lista de acte similare ...
Afişează ultimele 10 acte

Hotărâre nr. 322 din 19/03/2008
Hotărâre nr. 1861 din 21/12/2006
Ordin nr. 170 din 10/03/2008
Ordin nr. 179 din 13/03/2008
Lege nr. 15 (r1) din 24/03/1994
Hotărâre nr. 17 din 18/01/1999
Lege nr. 15 din 24/03/1994
Lege nr. 95 din 14/04/2006
Normă metodologică din 22/01/2004
Codul Fiscal din 22/12/2003

Afişează versiuni in alte limbi

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol


Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data


Varianta pt. imprimare

--------------------------------------------------------------------------------

Încărcare text...În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. - (1) Actualizarea obiectului de activitate conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2, denumită în continuare CAEN Rev.2, pentru persoanele juridice şi dezmembrămintele fără personalitate juridică ale acestora, precum şi pentru persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale, se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, la cerere, fără plata taxelor aferente înregistrării menţiunii în registrul comerţului.
(2) Modelul cererii privind actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 şi de preschimbare a certificatului de înregistrare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) sau împuternicitul acestuia are obligaţia să precizeze domeniul principal şi activitatea principală clasificată potrivit CAEN Rev. 2.
Art. 3. - Actualizarea obiectului de activitate, astfel cum este reglementată de prezenta hotărâre, se înregistrează în registrul comerţului în baza deciziei/rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, fără a exista obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României şi a depunerii actului constitutiv actualizat.
Art. 4. - În situaţia în care se solicită modificarea actului constitutiv, precum şi actualizarea obiectului de activitate, solicitantul va depune o cerere de înregistrare şi, separat, o cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2.
Art. 5. - Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va efectua actualizarea şi va elibera solicitanţilor un nou certificat de înregistrare. La cererea comercianţilor, se va elibera şi un extras de registru cuprinzând obiectul de activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea domeniului principal şi a activităţii, operaţiune ce se taxează potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. - (1) Certificatele constatatoare emise potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, îşi păstrează valabilitatea însoţite de extrasul de registru prevăzut la art. 5.
(2) Dovada actualizării activităţilor autorizate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin extrasul de registru prevăzut la art. 5.
Art. 7. - (1) Cererile de actualizare, însoţite de documentele prevăzute de reglementările în vigoare, pot fi transmise şi prin corespondenţă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.
(2) În cazul în care comerciantul solicită şi eliberarea extrasului de registru, corespondenţa va conţine şi dovada privind achitarea taxelor şi tarifelor legale, efectuată prin orice instrumente de plată în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru eliberarea extrasului de registru prevăzut la art. 5 şi pentru comunicarea prin poştă de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor care atestă înregistrarea actualizării obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 în registrul comerţului.
Art. 8. - (1) Cererile de actualizare a obiectului de activitate depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.
(2) Facilităţile prevăzute la art. 1 se aplică până la data de 1 martie 2009.


PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU
Contrasemnează: ─────────────── Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, Ovidiu Ioan Silaghi p. Ministrul justiţiei, Zsuzsanna Peter, secretar de stat Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan VosganianBucureşti, 19 martie 2008.
Nr. 322.


ANEXÃ *)
___________
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ I. │II. │III. ││ MINISTERUL JUSTIŢIEI │ CERERE │ ││ ──────────────────── │ │ ││ OFICIUL REGISTRULUI │[] actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2│Nr. intrare: ......................││ COMERŢULUI DE PE LÂNGà │[] precizare activitate principală │ ││ TRIBUNALUL │[] preschimbare certificat de înregistrare │Data: .............................││ ...................... │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IV. ││ Doamnă/Domnule Director, ││ ││1. Subsemnat(ul/a) ............................................. domiciliat în .......................................││ str. ........................................... nr. ........... bloc ........ scara ...... etaj ...... ap. .......││ judeţ/sector .................................... telefon ............................. act identitate ............││ seria ...... nr. ............... eliberat de ..................................... la data ........................││ CNP/NIF ............................................ în calitate de ...............................................││ prin .................................................... conform .................................................││2. pentru firma: .....................................................................................................││ având număr de ordine în registrul comerţului ................... cod unic de înregistrare ........................││3. cu sediul în: localitatea .......................................... str. .........................................││ nr. ........ bloc ........ scara ........ etaj ........ ap. ........ judeţ/sector .................................││ cod poştal ..................... telefon .................................. fax ...................................││ e-mail .................................................. web site ................................................││4. În temeiul HG nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN şi ││ Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, solicit: ││ [] actualizarea, în registrul comerţului computerizat, a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 ││ [] preschimbarea certificatului de înregistrare ││5. Activitatea principală codificată conform CAEN Rev. 1 este(1) .....................................................││ ...................................................................................................................││ care, urmare a actualizării conform CAEN Rev. 2 devine(2): ........................................................││ ...................................................................................................................││ ...................................................................................................................││6. În susţinerea cererii, depun următoarele documente: ││ [] certificat de înregistrare - original ││ [] împuternicire: [] procură [] delegaţie avocaţială [] delegaţie de serviciu ││ nr. .............. data ........................... organul emitent .............................││7. Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea preschimbării certificatului de înregistrare prin: ││ [] poştă/[] biroul eliberări, la sediul instituţiei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│V. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.││ ││ Nume, prenume, semnătură(3) ││ Data: .................................... ........................................│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VI. ││ DECIZIE ││ ││ Subsemnat(ul/a) ...................................................... director al Oficiului Registrului Comerţului││de pe lângă Tribunalul .................................................. pentru firma ...............................││......................................................................................................................││având număr de ordine în registrul comerţului .......................................... examinând înscrisurile depuse││în susţinerea cererii şi, constatând că: ││[] sunt îndeplinite cerinţele legale, dispun, conform solicitării, actualizarea în registrul comerţului computerizat a││ obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2, cu precizarea activităţii principale şi eliberarea certificatului de││ înregistrare preschimbat. ││[] nu sunt îndeplinite cerinţele legale, dispun ......................................................................││ ││ Director ...................................││ Data: .................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă: (1) Se completează clasa de 4 cifre cu respectarea textului corespunzător din certificatul de înregistrare anexat la prezenta cerere; (2) Se completează cu o singură clasă de patru cifre cu respectarea textului corespunzător din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2; dacă textul din actul normativ nu redă cu exactitate activitatea, în paranteză, se poate completa cu un text de maximum 200 caractere; (3) Se semnează de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de către împuternicitul acesteia.cod: 11-10-169

aleja0821 a scris:
De azi nu se mai plateste RECODIFICAREA..ce facem pt cei care au platit deja?


din pacate, nu se mai recupereaza cheltuielile anterioare
nu se poate asta d-nelor si d-nilor! trebuie sa existe o solutie!!!!
in tara noastra e posibil orice, unii muma si altii ciuma.......foarte frumos din partea legiuitorilor nostri

Alte discuții în legătură

Reactualizare coduri caen ludmil_servicii ludmil_servicii In formularul de reactualizare nu exista decat reactualizare activitate principala. Pentru cele secundare cum se procedeaza? (vezi toată discuția)
Cesiune parti sociale si completare obiect de activitate ContSters40598 ContSters40598 1. Am doi asociati cu cate o parte sociala fiecare (din cele 20 parti sociale), in valoare de 15 lei fiecare si de comun acord ei doi vor sa se retraga (nu mai ... (vezi toată discuția)
Recodificare acum! mony mony Pt.o firma care nu si-a recodificat obiectul de activitate conform CAEN Rev.2 , care sunt pasii de urmat acum? Am aflat ca nu mai exista gratuitate. Dar ce ... (vezi toată discuția)