avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 664 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Scutiri contributie de asigurari sociale...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Scutiri contributie de asigurari sociale...

Va rog, puteti sa-mi spuneti care sunt scutirile de plata la asigurarile sociale?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: andad , utilizator 09:25, 13 Ianuarie 2011
1. La care asigurari sociale va referiti?
2. Daca va referiti la asigurarile de sanatate va redau din Legea 95/2006:

Art. 213. - (1) Urmãtoarele categorii de persoane beneficiazã de asigurare, fãrã plata contribuţiei:

a) toţi copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pânã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, pânã la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacã nu realizeazã venituri din muncã;

b) tinerii cu vârsta de pânã la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizeazã venituri din muncã sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; soţul, soţia şi pãrinţii fãrã venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; (literã modificatã prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 72/2006, în vigoare de la 25 septembrie 2006)

c) persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Decretul - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlãturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1952 - 1989, cu modificãrile ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţã de eroii - martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii; (literã modificatã prin art. III din O.U.G. nr. 170/2008, în vigoare de la 26 noiembrie 2008)

d) persoanele cu handicap care nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 519/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

e) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice, pânã la vindecarea respectivei afecţiuni, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte resurse;

f) femeile însãrcinate şi lãuzele, dacã nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bazã minim brut pe ţarã.

(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urmãtoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi:
a) Abrogata.
b) se aflã în concediu pentru incapacitate temporarã de muncã, acordat în urma unui accident de muncã sau a unei boli profesionale;
c) se aflã în concediu pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani;
d) executã o pedeapsã privativã de libertate sau se aflã în arest preventiv;
e) persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se aflã în timpul procedurilor necesare stabilirii identitãţii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pânã la limita supusã impozitului pe venit;
i) persoanele care se aflã în executarea mãsurilor prevãzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se aflã în perioada de amânare sau întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate, dacã nu au venituri.
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte surse, pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea unitãţilor centrale de cult.

(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fãrã plata contribuţiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinţã de asigurat fãrã plata contribuţiei eliberat de casa de asigurãri de sãnãtate, care atestã aceastã calitate în urma prezentãrii la casa de asigurãri a documentelor care dovedesc cã se încadreazã în prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dupã caz, în urma prezentãrii, de cãtre persoana interesatã, la casa de asigurãri, a documentelor care dovedesc menţinerea condiţiilor de încadrare în categoria asiguraţilor fãrã plata contribuţiei, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevãzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia sã se asigure în condiţiile art. 211 şi sã plãteascã contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate în condiţiile prezentei legi.
Multumesc dl.Valeriu, si scutirile la sanatate ma intereseaza ... ma refeream la scutiri contributie C.A.S..daca sunteti amabil.
Multumesc f.mult!
1. Legea 263/2010 nu prevede scutiri de la plata contributiei pentru pensii ci numai obligatii de plata. Ea prevede:
Art. 6
(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:
a) drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu regularitate sau in mod ocazional;
b) contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

2. Era bine daca precizati exact ce doriti, nu sa ma puneti la incercare si la munca fara rost.
3. Exista anumite categorii de persoane care sunt asigurate la pensie fara sa plateasca contributia (aceasta este platita din alte surse, nu de catre persoana in cauza). Ma refer aici la someri si la persoane aflate in concediu de crestere a copilului. Deci nu este o scutire de plata a contributiei ci numai ca aceasta se plateste de catre alte institutii si nu de persoana in cauza.

tudorvaleriu a scris:

1. Legea 263/2010 nu prevede scutiri de la plata contributiei pentru pensii ci numai obligatii de plata. Ea prevede:
Art. 6
(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:
a) drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu regularitate sau in mod ocazional;
b) contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

2. Era bine daca precizati exact ce doriti, nu sa ma puneti la incercare si la munca fara rost.
3. Exista anumite categorii de persoane care sunt asigurate la pensie fara sa plateasca contributia (aceasta este platita din alte surse, nu de catre persoana in cauza). Ma refer aici la someri si la persoane aflate in concediu de crestere a copilului. Deci nu este o scutire de plata a contributiei ci numai ca aceasta se plateste de catre alte institutii si nu de persoana in cauza.Scopul acestei solicitari (ajutor) a fost Declaratia Unica... la sectiunea B.1.1. (Anexa asigurat) trebuiesc evidentiate "Scutiri de plata " , care la fel ca dvs., le-am cautat si eu...dar fara succes, si de aceea am cerut sprijinul.
De regula nu pun intrebari fara rost!
Multumesc dl.Valeriu!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Restituire sume cas urgent ariana03 ariana03 Buna ziua As dori sa stiu care este pas cu pas procedura de restituire a sumelor reprezentand contributiile de sanatate in cazul in care persoana respectiva ... (vezi toată discuția)
Persoana in intretinere (pentru asigurarea protectiei medicale) c0mas c0mas Buna ziua, M-ar interesa daca se poate (si daca se poate, care sunt pasii pe care ar trebui sa-i urmez) sa iau o persoana care nu este salariat in ... (vezi toată discuția)
Contributia la fondul de sanatate Florenta30 Florenta30 va rog sa-mi spuneti cat esta contributia la fondul de sanatate pentru o persoana fara venituri si unde trebuie incheiat un contract de asigurare (la care casa ... (vezi toată discuția)