Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 774 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... normativ acordare echipament de lucru
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

normativ acordare echipament de lucru

Va rog sa-mi spuneti niste acte normative care sa ma ajute sa intocmesc un normativ pentru acordarea echipamentului de lucru personalului incadrat ca si muncitor calificat. Este vorba de muncitor ce are atributii de intretinere-reparatii curente si muncitor legator. Suntem institutie bugetara si vrem sa acordam halate de lucru acestor persoane. Problema este ca am studiat legea 316/2006 si normele metodologice si nu se spune nimic explicit despre acest lucru.
Daca cineva este in posesia unor astfel de proceduri va rog sa mi le trimiteti si mie pe adresa cristinaienesel@yahoo.com.
Adica in baza caror prevederi legale se acorda, ce fel de echipament, durata de folosire si modul de achitare al acestuia daca este nevoie sa plateasca 50% din valoarea lui.
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: ContSters45263 , utilizator 14:23, 26 Mai 2008
ORDIN Nr. 225 din 21 iulie 1995
privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie
EMITENT: MINISTERUL MUNCII ªI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 21 august 1995

Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
având în vedere:
- Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, modificată prin Decretul nr. 48/1969;
- Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
- H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru,
emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, se abrogă Ordinul secretarului de stat, şeful Departamentului protecţiei muncii din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, nr. 58 din 10 mai 1991.

Ministru de stat,
ministrul muncii şi
protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu

ANEXA 1

NORMATIV-CADRU
de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie

I. Terminologie
1. Protecţia individuală:
- Măsura de protecţie a muncii prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de risc asupra unei singure persoane.
Protecţia individuală reprezintă o modalitate de prevenire a accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale, la care se apelează în cazurile când au fost epuizate, atât cât este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii sau când nu pot fi avute în vedere asemenea mijloace.
Protecţia individuală se realizează cu ajutorul mijloacelor individuale de protecţie (M.I.P.); prin intermediul ei se poate combate un număr limitat de factori de risc.
2. Mijloc individual de protecţie:
- Mijloc individual destinat protecţiei unui singur muncitor şi care este purtat de acesta.
Mijloacele individuale de protecţie fac parte din categoria protectorilor a căror particularitate o reprezintă faptul ca îşi îndeplinesc funcţia de protecţie prin interpunerea între factorul de risc şi organismul uman. În unele situaţii mijloacele individuale de protecţie au o funcţie de protecţie indirectă, în sensul ca utilizarea lor previne declanşarea unor fenomene care ar putea conduce la accidente de munca. (Exemplu: lenjeria de corp din fibre naturale, care se acordă ca mijloc individual de protecţie în cazul lucrului cu substanţe explozive, nu protejează împotriva efectelor unei explozii, dar previne posibila iniţiere a unei explozii, ca urmare a încărcărilor electrostatice ce s-ar putea acumula pe o lenjerie care ar conţine fibre sintetice.)
3. Funcţie de protecţie:
- Funcţia realizată de un mijloc de protecţie prin care se combate acţiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizează existenta unui factor de risc.
4. Protector:
Obstacol destinat a fi interpus între un factor de risc şi organismul uman pentru a realiza o funcţie de protecţie prin împiedicarea contactului între aceştia.
5. Echipament individual de protecţie (E.I.P.):
- Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat muncitorul în timpul lucrului.
Echipamentul individual de protecţie trebuie sa asigure protecţia muncitorului împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de munca.
6. Echipament individual de lucru (E.I.L.):
- Totalitatea mijloacelor individuale utilizate în procesul de munca pentru protejarea îmbrăcămintei personale a muncitorilor împotriva uzurii şi murdăririi excesive.
Echipamentul individual de lucru nu îndeplineşte funcţii de protecţie împotriva accidentelor şi bolilor profesionale.
7. Sortiment (de mijloace individuale de protecţie):
- Grup specific de mijloace individuale de protecţie care asigură protecţie aceleiaşi părţi anatomice, caracterizată prin aceeaşi formă generala şi caracteristici funcţionale.
Exemplu: încălţăminte de protecţie.
8. Tip (de mijloace individuale de protecţie):
- Grup specific de mijloace individuale de protecţie din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul ca realizează protecţia împotriva aceluiaşi factor de risc.
Exemplu: încălţăminte de protecţie cu bombeu metalic, rezistent la şocuri.
9. Factor de risc (de accidentare şi îmbolnăvire profesională):
- Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de munca şi care pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.
Factorii de risc constituie cauze potenţiale ale accidentelor de munca şi bolilor profesionale. După producerea acestor evenimente negative, factorii de risc se transformă în cauze ale accidentelor şi bolilor profesionale.
10. Factor periculos:
- Factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la accidentarea acestuia.
11. Factor nociv:
- Factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la îmbolnăvirea acestuia.
II. Instrucţiuni de aplicare
1. Prevederi generale
1.1. Prezentul normativ stabileşte cadrul general de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. În baza lui, agenţii economici vor întocmi pentru fiecare loc de munca liste interne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de munca în condiţii de securitate.
1.2. Normativul-cadru se aplică în întreaga economie naţională, cu excepţia activităţilor reglementate prin normative specifice (M.Ap.N., C.S.E.N., P.S.I. etc.).
1.3. Agenţii economici au obligaţia sa acorde gratuit echipamentul individual de protecţie atât personalului propriu, cât şi tuturor categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi în incinta acestora (personal de control, personal detaşat la locul respectiv de munca, elevi sau studenţi care efectuează stagii de practica, vizitatori etc.).
1.4. Echipamentul individual de protecţie acordat unei persoane trebuie sa asigure protecţia acesteia împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează cumulativ asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de munca.
1.5. Reglementarea acordării echipamentului individual de lucru se va face de către consiliul de administraţie al fiecărui agent economic, conform dispoziţiilor legale.
2. Acordarea echipamentului individual de protecţie
2.1. Echipamentul individual de protecţie se acordă în conformitate cu criteriile stabilite la pct. III din tabelul de mai jos, astfel încât sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 1.4.
La apariţia unui factor de risc nou, neinclus în tabel, agenţii economici vor solicita Inspecţiei de stat pentru protecţia muncii verificarea şi completarea listei criteriilor de acordare a echipamentului individual de protecţie, respectiv stabilirea dotării necesare, corespunzătoare.
2.2. Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie (sortimente şi tipuri), care compun echipamentul individual de protecţie ce trebuie acordat unei persoane, se face pe baza analizei şi cumulării factorilor de risc la care aceasta este expusă pe durata îndeplinirii sarcinii de munca. În cadrul acestor analize se vor avea în vedere atât nivelul factorilor de risc şi duratele reale de expunere la acţiunea acestora, cât şi părţile corpului expuse la acţiune. Fac excepţie de la regula factorii de risc nenormati.
2.3. Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor şi a tipurilor de mijloace individuale de protecţie, durata normată de folosire a acestora, diferenţiată pe categorii de personal şi condiţii concrete de munca, precum şi modul de acordare a acestora (inventar personal, inventar secţie etc.) se fac de către comisii mixte, compuse din personal de specialitate aparţinând regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat sau privat şi un reprezentant al organizaţiilor sindicale şi se aprobă de consiliul de administraţie.
La stabilirea sortimentelor şi tipurilor se va avea în vedere diferenţierea acestora pe sexe şi mărimi.
În cazurile în care unele meserii se execută în condiţii care duc la un grad înalt de nocivitate sau de murdarire excesivă şi rapida a echipamentului de protecţie, pentru asigurarea unei mai bune întreţineri, comisia poate propune acordarea a câte 2 bucăţi din sortimentele respective, cu dublarea duratei de utilizare, stabilită pentru o singură bucata. Dotarea pe loc de munca se va aduce la cunoştinţa fiecărui angajat în cadrul instructajului introductiv general sau la semnarea contractului de munca.
2.4. La identificarea şi stabilirea nivelului factorilor de risc comisia va apela la organe specializate (Sanepid, laboratoare toxicologice, institute de cercetare-proiectare etc.) pentru efectuarea de măsurători şi expertize, urmărindu-se eliminarea empirismului şi subiectivismului.
2.5. Modalitatea de acordare a mijloacelor individuale de protecţie - inventar personal sau inventar de secţie - va fi stabilită de comisie având în vedere prevederile pct. 2.4. şi considerentele de igiena legate de purtarea anumitor sortimente şi tipuri de mijloace individuale de protecţie, considerente care pot conduce la acordarea acestora doar în inventar personal.
2.6. La modificarea condiţiilor de munca, conducerea agentului economic are obligaţia de a asigura mijloacele individuale de protecţie necesare, conform noii situaţii, şi instruirea executantului în legătura cu utilizarea corecta a acestora.
3. Utilizarea echipamentului individual de protecţie
3.1. Agenţii economici au obligaţia sa instruiască personalul privind modul de utilizare şi caracteristicile echipamentului individual de protecţie.
3.2. Agenţii economici au obligaţia sa asigure verificarea periodică a calităţilor de protecţie ale mijloacelor individuale de protecţie, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de utilizare a acestora, convenite prin contractele încheiate între beneficiari şi furnizori.
3.3. Agenţii economici au obligaţia sa asigure condiţii pentru curăţarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protecţie funcţie de tipul acestora, condiţiile de utilizare şi prevederile STAS de produs sau ale instrucţiunilor de utilizare. În acest sens trebuie să-şi asigure compartimente specializate sau sa apeleze la serviciile altor unităţi.
3.4. Agenţii economici au obligaţia sa creeze condiţii pentru depozitarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie, astfel încât sa se asigure conservarea calităţilor de protecţie ale acestora.
3.5. Personalul muncitor, precum şi celelalte categorii de persoane care beneficiază de echipament individual de protecţie, au următoarele obligaţii:
- sa cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protecţie din dotare, prevăzute în STAS sau în instrucţiunile de utilizare;
- sa poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de munca sau a activităţii pe care o desfăşoară în unitate;
- sa utilizeze echipamentul individual doar în scopul pentru care acesta a fost atribuit şi sa se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia;
- sa prezinte mijloacele individuale de protecţie la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile de utilizare şi pentru curăţare sau denocivizare;
- sa solicite un nou mijloc individual de protecţie, atunci când, din diverse motive, mijlocul individual de protecţie avut în dotare nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare.
4. Prevederi finale
4.1. Agenţii economici sunt obligaţi sa întocmească mijloacele individuale de protecţie care nu mai posedă calităţile de protecţie pentru condiţiile pentru care nu au fost acordate, de fiecare data când se constată acest lucru, indiferent de motiv.
4.2. Pierderea calităţilor de protecţie înainte de termenul prevăzut de producători şi dovedită a se fi produs din vina purtătorului îndreptăţeşte agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtătorului.
4.3. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie, în cazul când acesta este corect acordat şi în stare de funcţionare, sau utilizarea acestuia în alte condiţii decât cele prevăzute de instrucţiunile de utilizare, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.
4.4. Executantul unei sarcini de munca are dreptul de a refuza executarea acesteia dacă nu i se asigură mijloacele individuale de protecţie necesare prevăzute în normativ, fără ca refuzul sa atragă asupra sa măsuri disciplinare.
III. Criterii de acordare a echipamentului individual de protecţie
-------------------------------------------------------------------------------
Factori de risc Pericolul de Sortimentul de Tipul de mijloace
Nr. ce apar în accidentare în mijloace individuale de
crt. îndeplinirea munca sau individuale de protecţie definit
sarcinii de îmbolnăvire protecţie care prin calitatea de
munca *) profesională *) se acordă protecţie **)
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Organe de maşini Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenta la soc şi
în mişcare penetraţie
---------------------------------------------------------
Antrenarea Boneta, basma, şapca
părului sau a Combinezon sau
îmbrăcămintei Pantaloni cu
personale pieptar sau
Salopeta Ajustată pe corp, cu
Sort femei elastic la mâneci şi
talie
-------------------------------------------------------------------------------
2. Căderea de Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenta la soc şi
obiecte de la penetraţie
înălţime ---------------------------------------------------------
Lezarea labei Încălţăminte de Cu bombeu metalic,
piciorului protecţie rezistent la soc
-------------------------------------------------------------------------------
3. Curent electric:
- atingere directa Electrocutare:
- atingere - tensiune între Mănuşi de protecţie Electroizolante,
indirectă 24-380 v pentru joasă
tensiune
- tensiune de pas Încălţăminte de Electroizolantă,
protecţie pentru joasă
tensiune
- tensiuni mai Mănuşi de protecţie Electroizolante,
mari de 380 v pentru înalta
tensiune
Încălţăminte de Electroizolantă,
protecţie pentru înalta
tensiune
---------------------------------------------------------
- arc electric Arsuri şi orbire Cască de protecţie Rigiditate
dielectrica mare
Ochelari de Lentile cu absorbţie
protecţie în ultraviolete
-------------------------------------------------------------------------------
4. Lucru la Cădere de la Cască de protecţie Rezistenta la soc
înălţime înălţime şi penetraţie
Centura de siguranţa Rezistenta la
(specifică sarcinii tracţiune soc
de munca)
Încălţăminte de Cu talpa
protecţie antiderapanta
Colţari (lucru pe Din metal
stilp)
-------------------------------------------------------------------------------
5. Lucru pe căi Lovire, coliziune Cască de protecţie Rezistenta la soc
de circulaţie cu mijloace de Vesta de avertizare Reflectorizante
rutieră, fero- transport sau înlocuitori
viara, teren Bocanci de protecţie Rezistenţi la uzura
accidentat ----------------------------------------------------------
Arsuri la Mănuşi sau palmare Termoizolante
asfaltari de de protecţie
drumuri Genunchiere Termoizolante
Jambiere Termoizolante
Bocanci de protecţie Talpa termoizolantă
----------------------------------------------------------
Lezarea gleznelor Bocanci de protecţie Rezistenţi la uzura
şi impact
-------------------------------------------------------------------------------
6. Proiectare de Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenta la soc
corpuri sau şi penetraţie
particule ----------------------------------------------------------
Lovire la ochi Ochelari de Cu lentile
protecţie transparente şi
rezistente la soc
----------------------------------------------------------
Lovire la fata Viziera de protecţie Rezistenta la soc
şi transparenta
----------------------------------------------------------
Protecţie corp Salopeta de Rezistenta la uzura
protecţie sau
combinezon de
protecţie
----------------------------------------------------------
Lovire în Sort de protecţie Rezistent la uzura
regiunea Burtiera (şocuri Amortizoare de soc
abdominala puternice) şi rezistenta la
penetraţie
----------------------------------------------------------
Lovire la mâini Mănuşi de protecţie Rezistente la uzura
----------------------------------------------------------
Lovire la Ghetre
picioare Jambiere Rezistente la uzura
Încălţăminte de
protecţie
----------------------------------------------------------
Protecţie Costum protecţie Rezistent la uzura
integrală sablaj şi penetraţie
-------------------------------------------------------------------------------
7. Manipulare de Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenta la soc
obiecte taioase, ----------------------------------------------------------
intepatoare, Tăiere sau Mănuşi, palmare sau Rezistente la uzura,
alunecoase, intepare la degetare de protecţie sfirsire şi
abrazive mâini penetraţie. Aderenţă
mare
Minecute de
protecţie
Cotiere Rezistente la uzura
----------------------------------------------------------
Tăierea sau Sort de protecţie Rezistente la uzura
inteparea în Burtiera şi penetraţie
regiunea
abdominala
----------------------------------------------------------
Tăiere sau Jambiere
intepare la Ghetre Rezistente la uzura
picioare şi penetraţie
Bocanci de protecţie Cu fete şi talpa
rezistente la uzura
şi penetraţie
-------------------------------------------------------------------------------
8. Manipulare de Lipirea Boneta sau basma Din fibre naturale
obiecte sau obiectelor de Salopeta de Din fibre naturale
substanţe tegumente sau de protecţie
adezive îmbrăcăminte Sort de protecţie
Mănuşi de protecţie Impermeabile şi
rezistente la
solvenţi
Cizme de protecţie
-------------------------------------------------------------------------------
9. Manipulare sau Suprasolicitarea Centura abdominala
transport de coloanei
materiale grele, vertebrale
la limita ----------------------------------------------------------
sarcinilor Lezarea mâinii Palmare sau mănuşi Rezistente la uzura
maxime admise de protecţie
----------------------------------------------------------
Lezarea labei Genunchiere Rezistente la uzura
piciorului Bocanci de protecţie
Cizme de protecţie Cu bombeu metalic
rezistent la soc
----------------------------------------------------------
Lezarea umărului Umerar Rezistent la uzura
----------------------------------------------------------
Lezarea Sort de protecţie Rezistent la uzura
abdomenului
-------------------------------------------------------------------------------
10. Lucru cu Rănire sau arsura Boneta sau basma Din fibre naturale
substanţe prin explozie Cascheta din piele Fără accesorii
explozive metalice
preparare, Ochelari sau viziera Cu rezistenta la
control de protecţie soc şi transparenta
manipulare Lentile securizate
exploziv Salopeta de protec- Din fibre naturale,
tie fără manşetă, celulozice, anti-
cute şi buzunare statizata, fără
exterioare accesorii metalice
Costum din piele Fără accesorii
metalice
Sort de protecţie Din piele, fără
accesorii metalice
Mănuşi sau palmare Din fibre naturale,
de protecţie celulozice sau
piele naturale
Mănuşi chirurgicale
Degetare Din cauciuc
Cămaşa Din fibre naturale
Lenjerie de corp Din fibre naturale
ªosete-ciorapi Din fibre naturale
Încălţăminte de Talpa antistatizata,
protecţie din piele fără accesorii
sau pâslă metalice
-------------------------------------------------------------------------------
11. Lucru în atmos- Iniţierea unor Boneta sau basma Din fibre naturale,
fera cu pericol explozii dato- Salopeta sau halat celulozice,
de explozie rita încărcărilor antistatizate
- formare electrostatice Mănuşi Din fibre naturale
amestecuri Cămaşa Din fibre naturale
explozive Lenjerie de corp Din fibre naturale
ªosete-ciorapi Din fibre naturale
Încălţăminte de Cu talpa antistati-
protecţie zata, fără acceso-
rii metalice
-------------------------------------------------------------------------------
12. Lucru cu/sau Iniţiere de Boneta sau basma Din fibre naturale
în prezenta incendii şi Cască de protecţie Tip pompier
substanţelor incendii Salopeta de Din fibre naturale,
inflamabile protecţie antistatizata şi
ingnifugata
Cămaşa Din fibre naturale
Lenjerie de corp Din fibre naturale
ªosete-ciorapi Din fibre naturale
Încălţăminte de Cu talpa antista-
protecţie tizata, fără acce-
sorii metalice
-------------------------------------------------------------------------------
13. Contact cu Arsuri termice Cască de protecţie Termoizolantă
flacăra deschi- Cască de protecţie Tip pompier
sa şi/sau (pentru intervenţii)
particule Ochelari sau viziera Lentile pentru
incandescente de protecţie radiaţii termice
Mănuşi de protecţie Termoizolante şi
ignifugate
Costum de protecţie Ignifugat
sau salopeta de
protecţie
Costum din azbest, Termoizolant şi
aluminizat necombustibil
Sort de protecţie Rezistent la fla-
cari şi particule
incandescente
Jambiere Rezistente la fla-
Ghetre cari şi particule
incandescente
(ignifugate,
aluminizate)
Încălţăminte de Cu talpa şi fete
protecţie termoizolante
------------------------------------------------------------------------------
14. Lucru cu sub- Intoxicatii acute Boneta sau basma
ştanţe sau cronice, Ochelari de Etanşi şi rezis-
periculoase arsuri chimice protecţie sau tenti în contact
şi/sau nocive viziera de protecţie cu agenţii chimici
- toxice Mască de protecţie Cartus filtrant
- caustice contra gazelor specific
- corosive Costum de protecţie Rezistent în
Sort de protecţie contact cu agenţi
chimici
Costum izolant Impermeabil şi
(pentru intervenţii) rezistent la agenţi
chimici
Cămaşa Fibre naturale
Lenjerie de corp Fibre naturale
Mănuşi de protecţie Rezistente în
contact cu agenţi
chimici
Ciorapi-sosete Din fibre naturale
Cizme de protecţie Rezistente în
contact cu agenţi
caustici şi
corosivi
Bocanci de protecţie Rezistenţi la
produse toxice
-------------------------------------------------------------------------------
15. Contact cu Arsuri termice Cască de protecţie Termoizolantă
obiecte cu Costum de protecţie Termoizolant, re-
temperatura zistent la tempe-
ridicate raturi ridicate
- temperatura Sort de protecţie Rezistent la tem-
obiectelor mai peraturi ridicate
mare de 40 Mănuşi de protecţie Termoizolante, re-
grade Celsius zistente la tempe-
raturi ridicate
Jambiere Rezistente la tem-
peraturi ridicate
Ghetre Rezistente la tem-
peraturi ridicate
Încălţăminte de Termoizolantă, re-
protecţie zistenta la tempe-
raturi ridicate
-------------------------------------------------------------------------------
16. Contact cu Degerare Costum de protecţie Termoizolant, re-
obiecte cu ªube zistent la tempe-
temperaturi raturi scăzute
scăzute Căciula cu apărători Termoizolantă, re-
- temperatura zistenta la tempe-
obiectelor sub raturi scăzute
0 grade Celsius Capişon Termoizolante, re-
zistente la tempe-
Mănuşi de protecţie raturi scăzute
Ciorapi-sosete Din lina sau PNA
Încălţăminte de Termoizolantă, re-
protecţie zistenta la tempe-
raturi scăzute
-------------------------------------------------------------------------------
17. Temperatura Suprasolicitare Costum de protecţie
ridicata a termică a orga- Halat din pânză Termoizolant
aerului nismului (împotriva căldurii)
- peste 30 (supraîncălzire) Pantalon scurt Termoizolant
grade Celsius (sticlar) (împotriva căldurii)
Cămaşa din pânză
Lenjerie de corp Din fibre naturale
Încălţăminte de Împotriva căldurii
protecţie
-------------------------------------------------------------------------------
18. Temperatura Suprasolicitare Căciula cu sau fără Termoizolantă
scăzută a termică a orga- apărători pentru
aerului (frig) nismului urechi sau capişon
- sub 0 grade (supraracire) Suba sau cojocel Termoizolant
Celsius pieptar sau vesta
- circulaţie pe vatuita
trasee cu dife-
renta de
temperatura de peste
15 grade Celsius
- curenţi de aer Costum de protecţie Termoizolant
cu viteza de sau pantalon vatuit
peste 4 m/s
- subteran (+ 10 Combinezon caşerat Termoizolant
grade Celsius) pentru foraj marin
- lucru în ex- Mănuşi de protecţie Termoizolante
terior sau spaţii Îmbrăcăminte inter-
neincalzite (sub mediara
10 grade Celsius Lenjerie de corp Termoizolantă
în perioada octom- Ciorapi-sosete Din lina sau PNA
brie - martie Încălţăminte de Termoizolantă
protecţie
- lucru la peste Costum ski sau Termoizolant
1.000 m altitudine hanorac
(salvamontisti, per- Bocanci ski sau Termoizolanti şi
sonal staţii meteo bocanci de munte antiderapanti
etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
19. Radiaţii termice Suprasolicitare Pălărie sau şapca Termoizolantă,
- intensitatea termică a împotriva radiaţi- rezistenta la
mai mare de organismului, ilor temperaturi înalte
1 cal/cmp/min. arsuri Ochelari sau viziera Termoreflectante
de protecţie sau
mască sudura
Filtru de protecţie Absorbţie în
infraroşu
Costum de protecţie Termoreflectant
Sort de protecţie Termoreflectant
Mănuşi de protecţie Termoreflectant
Cămaşa de pânză Din fibre naturale
Lenjerie de corp Din fibre naturale
Ciorapi-sosete Din fibre naturale
Jambiere Termoizolante
Bocanci de protecţie Talpa termoizolan-
ta, rezistenta la
temperaturi
ridicate
-------------------------------------------------------------------------------
20. Radiaţii ultra- Arsuri Ochelari de protecţie Lentile cu ab-
violete sorbtie în ultra-
- intensitatea violet
peste limita
maxima admisă
-------------------------------------------------------------------------------
21. Radiaţii laser Arsuri la nivelul Boneta sau basma Din bumbac, culori
- densitatea ochiului şi al închise
de energie pielii Ochelari de protecţie Lentile cu filtru
la nivelul absorbant pentru
corneei şi radiaţii laser
epidermei peste Mănuşi de protecţie Din bumbac, culori
limita maxima închise
admisă Halat de protecţie Din bumbac, culori
închise
-------------------------------------------------------------------------------
22. Zgomot Hipoacuzie, Antifon Tip intern sau
- peste limita surditate extern
maxima admisă,
chiar cu
intermitentă
-------------------------------------------------------------------------------
23. Vibraţii Boala de vibraţii Mănuşi de protecţie Vibroizolante
- peste limita Burtiera amortizoare Amortizarea
maxima admisă Pieptar amortizor vibraţii
pentru uneltele
cu care se
lucrează, chiar
cu intermitentă
-------------------------------------------------------------------------------
24. Pulberi netoxice Pneumoconioze, Boneta sau basma Eficienta specifi-
în atmosfera iritarea epi- Mască contra prafului ca de reţinere a
dermei sau a pulberilor
mucoaselor Ochelari de protecţie Etanşi
Combinezon contra
prafului
Salopeta contra Impermeabile la
prafului pulberi
Mănuşi de protecţie Impermeabile
Cămaşa Din fibre naturale
Lenjerie de corp Din fibre naturale
ªosete - ciorapi Din fibre naturale
Încălţăminte de
protecţie
-------------------------------------------------------------------------------
25. Microorganisme: Infectarea Boneta sau basma Din fibre naturale
- bacterii organismului Mască de protecţie Tip medical, din
- virusuri tifon
- richetii Salopeta de protecţie Lavabil şi
- spirochete sau halat de pro- dezinfectabil
- ciuperci tectie
- protozoare Mănuşi de protecţie Impermeabile
Cămaşa din pânză Din fibre naturale
Lenjerie de corp Din fibre naturale
Încălţăminte de
protecţie
-------------------------------------------------------------------------------
26. Deplasări Tăiere sau Încălţăminte de Cu talpa rezisten-
pe suprafeţe intepare protecţie ta la penetraţie
taioase, inte- ----------------------------------------------------------
patoare, Alunecare, cădere Încălţăminte de Cu talpa
alunecoasă, la acelaşi nivel protecţie antiderapanta
înclinate, etc. Colţari (pentru Din metal
gheaţa, panta etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
27. Deplasări Îmbolnăvire dato- Cizme de protecţie Impermeabile la
pe suprafeţe rita umidităţii apa
umede (sol umed,
mlastinos etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
28. Mediu acvatic Îmbolnăvire dato- Pelerina, manta, Impermeabile la
- lucru pe apa, rita umidităţii scurta sau combinezon apa
nave Costum impermeabil
Cizme de protecţie Impermeabile la apa
----------------------------------------------------------
- lucru pe Înec Centura de salvare Conform normelor
platforme marine internaţionale
Vesta de salvare
Costum de salvare
-------------------------------------------------------------------------------
29. Atmosfera cu Asfixiere Mască de autosalvare
conţinut scăzut (pentru evacuare)
de oxigen (sub Dispozitiv respirator Cu autonomie limi-
17% vol.) sau izolant neautomat tata a utilizato-
noxe cu (pentru intervenţii) rului
concentraţie Dispozitiv izolant Cu autonomie tota-
necunoscută autonom (pentru la a utilizatoru-
intervenţii lui pe o durată
limitată de timp
-------------------------------------------------------------------------------
30. Spaţii înguste Rănire la cap, Cască Rezistenta la soc
- lucru în con- mâini, cot, Boneta
ducte, cazane, genunchi etc. Salopeta de protecţie
recipiente, pu- Minecute de protecţie, Rezistente la
turi, straturi şi cotiere uzura, sfisiere
filoane subţiri Genunchiere
în mina, canale Fundiera
subterane, bran- Jambiere Rezistente la uzura
samente etc. Ghetre
Încălţăminte de Rezistenta la uzura
protecţie
Centura de siguranţa Rezistenta la
tracţiune
-------------------------------------------------------------------------------
31. Izolare de Deshidratare Bidon pentru apa
sursele de apa
-------------------------------------------------------------------------------
32. Intemperii Îmbolnăvire Scurta impermeabila Impermeabile la
datorită cu gluga sau: apa
umidităţii - pelerina
- manta
- combinezon
-------------------------------------------------------------------------------
33. Contact cu cor- Agatare Boneta sau basma Rezistenta la ru-
puri ascuţite, Sfisiere pere, sfisiere
taioase, aga- Ochelari sau viziera Lentile rezistente
tatoare etc. la soc
(exploatări Salopeta Rezistente la
forestiere, sau combinezon rupere, sfisiere
exploatarea de protecţie
stufului etc.) Încălţăminte de Rezistenta la
protecţie penetraţie
-------------------------------------------------------------------------------
34. Poziţia de Lezarea Genunchiere Rezistente la
lucru "în genunchilor uzura
genunchi"
-------------------------------------------------------------------------------
35. Lucru la stupi Intepare de către Pălărie apicolă
de albine albine Mănuşi de protecţie
Halat sau salopeta
de protecţie
-------------------------------------------------------------------------------
36. Contactul Dermatite, Unguente de protecţie Specifice agentu-
epidermei cu eczeme lui chimic
agenţi chimici (M.I.P.)
-------------------------------------------------------------------------------
37. Câmp electric Descărcări Cască de protecţie Electroconductiva
cu intensitate electrice între Costum de protecţie Electroconductiv
mai mare de corpul uman şi Bocanci de protecţie Talpa
15 kV/m elemente situate electroconductiva
la potenţial diferit
Influenţe
cromozomiale
incomplet elucidate
-------------------------------------------------------------------------------
38. Câmp electro- Hipertermie Cască de protecţie
magnetic de Modificări celu- Mască de protecţie Cartus filtrant
radoifrecventa lare şi alte specific
(activităţi în efecte incomplet Ochelari de protecţie Lentilă cu SnO2
banda X şi banda elucidate Mănuşi de protecţie Electroizolante
L - aparatura Sort cu pieptar Cu plumb, pentru
de radiolocaţie, ecranarea radiaţi-
în aviaţie) ilor
Pantofi tenis
Încălţăminte de Electroizolantă
protecţie
-------------------------------------------------------------------------------

---------------------
~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Plata echipamentului de lucru zmarandoiu eleonora zmarandoiu eleonora Cine suporta plata ecipamentului de lucru? angajatorul ori salariatul? (vezi toată discuția)
Urgent !!! plata echipamentului de lucru Alina Alina Alina Alina Buna ziua Am o mare nedumerire si anume exista vreo lege care reglementeaz plata echipamentului de lucru de catre angajat sau se stabileste de comun acord cu ... (vezi toată discuția)
Echipament de lucru si de protectie emiha emiha Cum se platesc echipamentele de lucru (salopete, halate) inscriptionate cu sigla firmei? Tinand cont de faptul sunt achizitionate de la o firma protejata.. ... (vezi toată discuția)