avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 574 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale fisa postului manager portofoliu
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

fisa postului manager portofoliu

as dori daca sa poate o fisa de post pentru managerul de portofoliu cat de repede posibil
Cel mai recent răspuns: ContSters42967 , utilizator 23:14, 24 Iunie 2008
Adapteaza
FIªA POSTULUI MANAGER GENERAL

COD C.O.R.: 121.011

• Obiectivul postului:

Definirea şi formularea politicii economico-sociale a organizaţiei;
Reprezentarea organizaţiei în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea acordată de A.G.A.;
Conducerea, organizarea şi asigrarea funcţionării firmei cu eficienţă maximă prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităţilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.
Coordonează activitatea directorilor şi managerilor pe funcţiuni: producţie, vânzări si marketing, tehnic, financiar-contabil, resurse umane;
•Integrarea postului de muncă în structura organizatorică:

poziţia postului în organigramă:
- postul imediat superior: Consiliul de Administraţie (CA);

- postul inferior: director general adjunct;

- subordonări: - are în subordine: consilier juridic, director economic, director de vânzări şi marketing, director resurse umane, director tehnic, director logistică, director producţie;

relatii: - ierarhice: consiliul de administraţie;
- funcţionale: cu directorii de departamente (aprobă proceduri de organizare şi derulare a principalelor procese la nivel de firmă: contractare, vânzări, aprovizionare, etc);

- de reprezentare: reprezintă firma faţă de organele de control autorizate, în relaţia cu furnizorii, clienţii, persoanele/organizaţiile din ţară şi din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu;

• Condiţii materiale ale muncii:

instrumente specifice muncii de birou (imprimanta, fax, copiator, telefon mobil);
laptop, autoturism de serviciu;
• Sarcini şi atribuţii ale postului de muncă:

Stabileşte obiectivele generale ale firmei în concordanţă cu strategia elaborată de consiliul de administraţie:
Stabileşte anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare;
Comunică fiecărui director obiectivele generale şi specifice previzionate pentru fiecare departament şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărui departament;
Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;
Stabileşte obiective personale (indicatori de performanţa) şi pentru top-management în strictă concordanţă cu obiectivele firmei;
Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli (BCV) şi rectificările acestuia:
Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli, analizează propunerile înaintate, operează corecţiile necesare şi aprobă bugetul final;
Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării BVC;
Identifică oportunităţi de afaceri:
Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare;
Analizează oportunităţile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social din mediul de afaceri al firmei;
Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei;
Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri;
Reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei:
Asigură o bună imagine a firmei pe piaţă;
Identificarea oportunităţilor de investiţie şi obţinere de profit;
Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
Dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziţiei firmei;
Asigură managementul firmei:
Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii tehnologice în vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate şi competitivitate pe piaţă ale organizaţiei;
Reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea acordată de A.G.A;
Negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă, supervizează elaborarea şi implementarea Regulamentului intern al firmei;
Gestionarea şi gospodărirea patrimoniului organizaţiei în interesul acesteia;
Urmărirea îndeplinirii condiţiilor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de reglementările şi normele legislative în vigoare;
Preocuparea pentru conservarea şi dezvoltarea bazei materiale a organizaţiei;
Supervizarea aplicării corecte a codului muncii şi a reglementărilor legislative privind operaţiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanţă şi consiliere ale consultantului juridic şi ale directorului economic);
Efectuarea de investigaţii periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul organizaţiei (avizarea evaluărilor individuale anuale);
Controlul şi supervizarea activităţii departamentelor de producţie, de vânzări si marketing, economic, tehnic, resurse umane;
Urmărirea aplicării acurate a deciziilor luate şi evaluarea efectelor acesteia;
Asumarea responsabilităţii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, după caz, a unor penalităţi băneşti;
Asigurarea implicării în activitatea organizaţională a propriei persoane, cât şi a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltării personale şi a unui climat stimulativ al performanţelor.
Comunică managementului valorile şi obiectivele strategice ale firmei;
Stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuţie, financiare, resurse umane);
Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate - ISO 9001;
Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine;
Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
Identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;
Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale managerilor din subordine;
Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine;
Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine;
Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine;
Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii firmei:
Evaluează potenţialul furnizorilor şi al clienţilor;
Stabileşte posibile căi de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
Elaborează planul de afaceri anual şi monitorizează încadrarea in parametrii acestuia;
Dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea firmei;
Orice altă sarcina trasată de Consiliul de Administraţie în funcţie de necesităţile organizaţionale;
• Autoritatea postului:

Decide asupra noilor direcţii de dezvoltare;
Stabileşte planurile de vânzări şi profit;
Aprobă BVC general şi BVC al fiecărui department din cadrul firmei;
Semnează documentele de angajare, colaborare şi încetare a relaţiilor de muncă;
Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru angajaţii firmei - actele adiţionale;
Semnează organigrama şi statutul de funcţiuni al firmei;
Semnează contracte cu furnizorii, clienţii şi partenerii strategici;
Aprobă Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă al societăţii;
Semnează statele de plată, rapoartele financiare ale firmei, raportările statistice sau solicitările de investiţii din cadrul firmei;
Solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii firmei;
Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine;
Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor;
Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine;
• Pregătirea necesară postului de muncă:

de bază: studii superioare de profil economic;
cursuri speciale: marketing, vănzări, management organizaţional, management financiar. operare Pc - Office, Power Point, limbă străină;
• Competenţele postului de muncă:

cunostinţe si deprinderi:
Cunoştinţe de management organizaţional, financiar, vânzări;
Cunoaşterea în profunzime a pieţei locale de afaceri;
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţonală - limba engleză - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit);
stăpânirea unor tehnici şi instrumente financiar-contabile;
cerinţe aptitudinale:
nivel de inteligenţă generală peste medie (capacitate de sinteză şi de analiză, judecată rapidă);
aptitudine generală de învăţare;
aptitudini de comunicare;
aptitudini de calcul;
aptitudinea de a lucra cu documente;
planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
abilităţi de negociere;
acordare şi transmitere de informaţii;
vocabular bogat;
atenţie selectivă, concentrată şi distributivă;
cerinţe comportamentale:
capacităţi persuasive;
capacitate de coordonare;
responsabilitate personală;
capacitate de planificare şi organizare;
eficienţă personală;
spirit de echipă;
comportament etic/integritate;
• Condiţiile postului de muncă:

condiţii fizice ale muncii -muncă de birou cât şi muncă de teren;
program de lucru: 8 ore/zi, cu posibilitate de prelungire în funcţie de necesităţile organizaţionale;
natura muncii: individuală cât şi muncă de echipă;
deplasări: pe distanţe scurte/medii/lungi (semnări de contracte, întâlniri de afaceri, bussines events, etc...);
• Responsabilităţi:

În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi) dar şi clienţi:
este responsabil de respectarea obligaţiilor firmei faţă de furnizori, clienţi, organele financiare şi organismele guvernamentale;
asigurarea drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale şi legislaţiei muncii;
îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de bănci, furnizori şi clienţi;
răspunde de calitatea managementului firmei;
răspunde de folosirea eficientă a resurselor firmei;
în raport cu aparatura pe care o utilizează:
utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri;
în raport cu produsele muncii:
conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
păstrează confidenţialitatea rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe care le deţine privitor la problematica organizaţiei; sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a organizaţiei, dezbaterile din cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul băncii de date cu clienţii cheie ai firmei;
în raport cu securitatea muncii dar şi cu regulamentul intern:
respectă normele de securitate impuse de organizaţie;
respectă normele interne stipulate in regulamentul intern al organizaţiei, contractul colectiv de muncă şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul individual de muncă;
privind relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţi:
menţine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii;
dă dovadă de politeţe în relaţiile cu clienţii;
menţine relaţii corecte/ imparţiale cu subordonaţii;
• Salarizare:

Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei;
Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a tuturor sarcinilor ce-i revin;
Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial fiind de datoria angajatorului de a face cunoscută acestă normă şi de datoria salariatului de a o respecta; orice abatere va fi sancţionată conform Regulamentului Intern;
• Posibilităţile de promovare:

În sfera de activitate actuală nu este posibil;
Transferul pe o poziţie ierarhică superioară sau în cadrul unui alt departament este condiţionat de nevoile organizaţiei dar şi de achiziţia de noi abilităţi şi deprinderi din domeniul respectiv;
Clauză de confidenţialitate:

directorul general se angajeză să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră;
sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a organizaţiei, dezbaterile din cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul băncii de date cu clienţii cheie ai firmei;
directorul general se obligă să respectate confidenţialitatea informaţiilor mai sus menţionate pe toată durata contractului individual de muncă încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestui contract;
în cazul în care directorul general, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs;

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Rog furnizati-mi o fisa de post dir. general! ADINA GARTAN ADINA GARTAN Profilul firmei este de confectii.Mi-ar fi de ajutor daca mi-ati oferi un model de fisa de post pt. functia de DIRECTOR GENERAL. Multumesc anticipat celor ... (vezi toată discuția)
Fisa de post cirsteaioana cirsteaioana Buna ziua Ma poate ajuta cineva cu fisa de post pt DIRECTOR GENERAL pt firma de paza si protectie-CAEN 8010 Multumesc frumos. (vezi toată discuția)
Pot angaja manager marketing fara studii superioare? rocriss rocriss Buna ziua si La multi ani! Nu sunt sigura intr-o anumita privinta si am nevoie de parerile dvoastra in legatura cu angajarea unei persoane fara studii ... (vezi toată discuția)