avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 637 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Spalarea banilor
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Spalarea banilor

Un SRL imprumuta bani fara dobanda unor persoane fizice si juridice , fara sa aiba asta in obiectul de activitate. Intrebarea este daca aceste imprumuturi pot fi incadrate in spalare de bani.
Din punctul meu de vedere exista in principiu o prezumptie de legalitate a dobandirii averii, iar imprumuturile in sine nu pot fi obiectul spalarii de bani, dar pot face parte dintr-un proces mai amplu de spalare (de ex cazul Patriciu, sau cazul imprumuturilor fictive) si e posibil ca aceste imprumuturi sa fie sesizate la Oficiu, mai ales in cazul operatiunilor desfasurate prin banca.
Poate are cineva totusi o argumentare mai solida si exemplificata totusi... Sau cunoasteti anumite scheme... Puteti spune in care faza a procesului de spalare se poate incadra acordarea de imprumuturi...
Va multumesc
Cel mai recent răspuns: ContSters20980 , utilizator 10:20, 17 Iulie 2008
LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) prin spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 23;
b) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;
c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care, prin natura ei şi caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor.
Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a
informaţiilor referitoare la spălarea banilor

Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art. 14. alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării.

(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore.

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii.

(4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operaţiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.

(5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operaţiunea.

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

(8) Se exceptează de la raportarea către Oficiu următoarele categorii de operaţiuni derulate prin trezoreria statului: eliberări de sume în numerar privind drepturi salariale, plăţile efectuate de către instituţiile publice, încasările de impozite, taxe, contribuţii şi orice alte venituri bugetare de la persoane fizice şi juridice, inclusiv sumele în numerar depuse de către instituţiile publice, precum şi operaţiunile prevăzute la alin. (7).

(9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3.

Art. 5. - (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 au caracter confidenţial.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

Art. 8. - Intră sub incidenţa prezentei legi:

a) băncile, sucursalele băncilor străine şi instituţiile de credit;
b) instituţiile financiare, cum ar fi: fonduri de investiţii, societăţi de investiţii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de depozitare, de custodie; societăţi de valori mobiliare, fonduri de pensii şi alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operaţiuni: creditarea, incluzând, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operaţiuni de plăţi, emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanţii şi subscrierea de angajamente, tranzacţii pe cont propriu sau în contul clienţilor prin intermediul instrumentelor pieţei monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite etc., schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acţiuni şi oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanţă acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultanţă şi servicii în domeniul fuziunilor şi al achiziţiilor de întreprinderi, intermedierea pe pieţele interbancare, administrarea de portofolii şi consultanţă în acest domeniu, custodia şi administrarea valorilor mobiliare;
c) societăţile de asigurări şi reasigurări;
d) agenţii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de artă, metale şi pietre preţioase, dealeri, turism, prestări de servicii şi orice alte activităţi similare care implică punerea în circulaţie a valorilor;
e) persoanele fizice şi juridice care acordă asistenţă de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară, cu respectarea dispoziţiilor legale privind secretul profesional;
f) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;
g) oficiile poştale şi persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau în valută;
h) agenţii imobiliari;
i) trezoreria statului;
j) casele de schimb valutar;
k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte şi fapte săvârşite în afara sistemului financiar-bancar.
Art. 22. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (6), art. 4 şi 9;
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 11, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.

(4) Contravenţiile se constată şi amenda se aplică de personalul desemnat din cadrul Oficiului şi al autorităţilor prevăzute la art. 17.


Art. 23. - (1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
(2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 24. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 25. - (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24 se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.


pentru mai multe detalii:
Legea nr. 656/2002, modificată şi
completată prin Legea nr. 230/2005
si
[ link extern ]

(3) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, modificată şi
completată prin Legea nr. 230/2005, de îndată ce există o informaţie că printr-o operaţiune se
urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea
clienţilor, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mică decât 10.000 euro.
(4) Identificarea clientului trebuie realizată în cazul tuturor operaţiunilor în care sunt implicate
persoane care nu sunt prezente sau reprezentate fizic la efectuarea acestora.
Va rog nu mai scrieti mesaje consecutive, adaugarile se pot face prin editare. Multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratie legea 656/2002 - cine trebuie sa o depuna? Cabinet expertcontabil Dontu Irina Carmen Cabinet expertcontabil Dontu Irina Carmen Buna ziua, Va rog sa va exprimati opinia in legatura cu prevederile art. 8 lit. g) si k) a legii citate in titlul. Am extras mai jos articolele in baza ... (vezi toată discuția)
Pot fi acuzata de spalare de bani? scorina scorina buna ziua, vreau sa ma ajutati. sotul meu a fost asociat la un srl s-a decis sa-si vanda partea iar ceilalti asociati au fost de acord. am facut contract de ... (vezi toată discuția)
Raportarea tranzactiilor avTodincaVeronica avTodincaVeronica Ce parere aveti despre prevederea legala privind Raportarea tranzactiior a caror valoare depaseste 15.000 Euro la Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor ... (vezi toată discuția)