avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 638 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... Obtinerea codului numeric personal
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

Obtinerea codului numeric personal

Sotia mea si cu mine suntem stabiliti in Canada de 20 de ani. Amandoi avem cetatenie romana si canadiana. Pana la plecarea noastra din tara in 1990, nu ni s-au atribuit niciodata coduri numerice personale. Anul acesta vom petrece doua saptamani in Romania si am dori sa stim care sunt conditiile in care putem obtine aceste coduri intr-un timp relativ scurt.

Multumim anticipat,
C & D
ART. 9 HG 64/2011 Metodologia actelor de stare civila.
(1) Preşedintele consiliului judeţean şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv prin structura de stare civilă a Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., organizează îndrumarea şi controlul metodologic al activităţii de stare civilă realizată de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor, exercitând în acest sens următoarele atribuţii:
a) organizează instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi a ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţelor/municipiului Bucureşti;
b) întocmeşte, la începutul fiecărui an, programul de desfăşurare a instructajelor; data şi locul desfăşurării acestora se comunică D.E.P.A.B.D., precum şi Direcţiei Generale pentru Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
c) analizează lunar/semestrial activităţile desfăşurate de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor;
d) participă la întocmirea materialelor de analiză, a testelor şi aplicaţiilor practice;
e) ţine evidenţa şi arhivează registrele de stare civilă - exemplarul II, depuse de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăriile competente care au în păstrare exemplarul I;
f) întocmeşte necesarul de registre şi de certificate de stare civilă, precum şi de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, D.E.P.A.B.D.;
g) asigură tipărirea formularelor auxiliare şi distribuirea acestora, precum şi distribuirea celor prevăzute la lit. f) S.P.C.L.E.P. şi primăriilor din judeţ, contra cost;
h) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor şi asigură instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega exercitarea atribuţiilor de stare civilă, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
i) asigură spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime şi de securitate a documentelor şi imprimatelor de stare civilă pe care le au în păstrare;
j) asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
k) primesc anual de la D.E.P.A.B.D. şi distribuie S.P.C.L.E.P. şi primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate; în cazul epuizării acestora, pentru anul în curs, solicită alocarea unor secvenţe suplimentare, de la structura judeţeană a D.E.P.A.B.D.
(2) Preşedintele consiliului judeţean şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., realizează cel puţin o dată pe an activităţi de control asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor sau S.P.C.L.E.P., pe baza graficului întocmit de S.P.C.J.E.P. sau, după caz, de D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., exercitând în acest sens următoarele atribuţii:
a) verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de prezenta metodologie, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice personale;
b) verifică respectarea transmiterii în termen a comunicărilor nominale prevăzute la art. 11 lit. e);
c) sesizează inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi D.E.P.A.B.D. cu privire la documentele de stare civilă cu regim special pierdute ori furate şi efectuează verificarea administrativă, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civilă, în cazul dispariţiei în alb a unor astfel de documente de la primării;
d) participă la verificările ce se efectuează în situaţiile prevăzute la lit. c), în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc sustragerea;
e) propun consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun;
f) asigură respectarea normelor privind protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispun măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
g) transmit lunar, până la data de 5 a lunii următoare, la D.E.P.A.B.D. situaţia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
h) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. situaţia căsătoriilor mixte;
i) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. sinteza activităţii pe linie de stare civilă.
(3) Constatările rezultate în urma controlului şi măsurile necesare pentru îndreptarea unor erori se consemnează într-un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, într-un registru special de control pe linie de stare civilă.
(4) Structurile prevăzute la alin. (1) au atribuţii privind:
a) constituirea fondului arhivistic prin evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curentă, conform dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
b) efectuarea menţiunilor în actele de stare civilă - exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă; în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior, în statutul civil menţiunile se operează în baza informaţiilor coroborate din arhivele proprii;
c) verificarea şi păstrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti;
d) analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie şi formularea propunerilor întemeiate pentru a fi înaintate preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al municipiului Bucureşti, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare sau respingere;
e) eliberarea, în mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces ce le au în păstrare, la cererea autorităţilor publice prevăzute la art. 27 alin. (1), în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
f) avizarea referatelor întocmite de către S.P.C.L.E.P., prin structura de stare civilă sau, în localităţile în care acestea nu sunt constituite, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei, în cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
g) asigurarea colaborării şi a schimbului permanent de informaţii cu structurile similare din ţară, precum şi cu organele de poliţie, pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
h) solicitarea şi atribuirea de coduri numerice personale pentru toate persoanele născute anterior anului 1980, prin Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, denumit în continuare B.J.A.B.D.E.P., respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor al Municipiului Bucureşti, în cazul persoanelor ale căror certificate de stare civilă sunt transcrise;
i) eliminarea certificatelor de stare civilă retrase şi a celor anulate la completare de S.P.C.L.E.P. şi primăriile de pe raza de competenţă, precum şi a cotoarelor de certificate, la un an de la data eliberării ultimului certificat; eliminarea se efectuează de către Comisia de selecţionare, pe bază de proces-verbal.
Presupun ca sunteti CRDS adica cetateni romani cu domiciliul in strainatate, fiind plecati de 20 de ani. La intoarcerea in tara teoretic va puteti adresa la orice Serviciu JUDETEAN de Evidenta a Persoanelor, de preferat este insa sa va adresati la cel de pe raza ultimului domiciliu avut de dvs.in tara. Veti depune o cerere, dupa modelul:

CERERE
Pentru atribuirea de CNP

Subsemnatul(a)______________________________________________
fiul/fiica lui______________şi a __________________,născut(ă)la data de
_____________în localitatea _______________judeţul___________________
Posesor/posesoare al/a actului de identitate seria_____nr._________________,
cu ultimul domiciliu avut în România în localitatea______________________
strada__________________nr._____,bl.____,apt._____,judeţul_____________________,
vă rog să binevoiţi a-mi înscrie/atribui CNP în certificatele de stare civilă, fiindu-mi necesar la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea Paşaportului.
La prezenta cerere anexez următoarele documente:
- Certificat de naştere seria______nr______
- Certificat de căsătorie seria _____nr_____
- Act de identitate seria ____nr_______
- Paşaport seria____nr______
- Document de atestare a cetăţeniei române(după caz).
Luând la cunoştinţă de prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii declar că nu am mai solicitat atribuirea de CNP unei alte instituţii.

Data, Semnătura


La depunerea cererii vor fi prezentate, în original şi fotocopie, următoarele documente:
-cerere tip;
-certificate de stare civilă;
-document de identitate valabil ( acte de identitate sau paşaport eliberat de autorităţile străine);
-documentul prin care se face dovada cetăţeniei române, dacă există (paşaport românesc valabil);
-timbru fiscal în valoare de 4 lei ( de la poşta română, sau poate achitati taxa direct la serviciul de impozite);
-puteti solicita atribuirea CNP inainte de a veni acasa prin procură specială/împuternicire avocaţială( după caz), în original. Procura poate fi făcută la un notar public ( din ţară sau din străinătate) sau la oficiul consular român. Dacă este făcută la un notar public din străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.(in schimb ar trebui sa trimiteti persoanei imputernicite si actele, de aceea e mai bine ca veniti dvs.)
Va uram de pe acum, Bun venit acasa!:)
Ultima modificare: Marți, 22 Mai 2012
Justitiarul711, utilizator
Multumim foarte mult. Informatia dvs e exact la obiect si ne va fi de un real folos.
Inca o data, mii de multumiri.
C & D
Daca tot se ajunge la Ambasada/Consulat de ce nu s-ar depune cererea de CNP la aceste autoritati?
In tara va fi destul de dificil si va fi o procedura de durata. In plus multi se leaga de faptul ca in cazul prezentat de Justitiarul 711 competenta este a serviciului judetean de evidenta a persoanelor, prin compartimentul de stare civila, doar in situatia in care solicitantul doreste eliberarea unui pasaport. E posibil ca persoanele sa fie puse pe drumuri de la o institutie la alta. Se vede si din cuprinsul cererii ca aceasta este motivata prin faptul ca persoana doreste sa se adreseze serviciului de pasapoarte.
Eu as incerca sa solicit CNP la Ambasada/Consulat si mi-as petrece timpul in Romania intr-un mod mai placut. Acum fiecare stie care sunt prioritatile...
Din cauza ca ati plecat acum 20 de ani, probabil ca, inceputul demersurilor va trebui facut la evidenta populatiei unde se gaseste certificatul de nastere original pentru a obtine un (NOU) certificat de nastere (EUROPEAN). Cu ocazia asta vi se va da (din oficiu) un CNP. Cel putin asta era situatia in 2006!
Ultima modificare: Joi, 24 Mai 2012
MDonescu, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Obtinere dovada cetatenie romana in vederea obtinerii cnp Elenacristina Elenacristina Buna ziua cum si de unde se obtine o dovada a cetateniei unei persoane cu dubla cetatenie - romana / americana, cu domiciliul un SUA, in conditiile in care am ... (vezi toată discuția)
Bună ziua. cum pot intra în posesia unui certificat medical ... reticent reticent Bună ziua. Cum pot intra în posesia unui certificat medical constatator, de născut viu? Mulțumesc anticipat! (vezi toată discuția)
Certificat de nastere liaanais7 liaanais7 Va rog daca ma puteti informa de cum a-s putea sa fac o programare online pentru eliberarea unui nou certificat deoarece el autentic l-am pierdut (adica nu-l ... (vezi toată discuția)