avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 728 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor O.U.G. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

O.U.G. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in M.O. nr. 384 din 7 iunie 2012

Ordonantă de urgentă OUG 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 384 din 7 iunie 2012

La articolul 48 alineatul (7), litera l^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„l^1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activitătii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosintă. Aceste cheltuieli sunt deductibile integral pentru situatiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare din următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgentă, servicii de pază şi protectie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vânzări şi de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosintă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.”
La articolul 66, alineatele (5^1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5^1) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale şi valorile mobiliare în cazul societătilor închise, se determină ca diferentă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/ Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art.83. Câştigul net anual impozabil se determină de organul fiscal competent.

(6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decât părtile sociale şi valorile mobiliare în cazul societătilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligatii:
a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzactie, efectuată pentru contribuabil;
b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, precum şi impozitul calculat şi retinut ca plată anticipată, pentru tranzactiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
d) depunerea la organul fiscal competent a declaratiei informative privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.”

12. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza declaratiei privind venitul realizat. Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare altele decât părtile sociale şi valorile mobiliare în cazul societătilor închise, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăti anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat;”

12. La articolul 83, alineatul (2^1) se abrogă.

13. La articolul 94, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16) cu următorul cuprins:
“(16) Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale şi valorile mobiliare în cazul societătilor închise, realizate până la data de 1 ianuarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora” .

14. Capitolului V al titlului V, cuprinzând articolele 124^28 – 124^41, se abrogă.

15. Articolul 145^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Limitări speciale ale dreptului de deducere Art. 145^1 – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 145 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achizitiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinta
persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitătii economice.

(2) Restrictia prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgentă, servicii de pază şi protectie şi servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agentii de vânzări şi de achizitii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosintă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

(4) Prevederile alin. (1) ‐ (3) se aplică inclusiv în situatia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea partială a bunurilor şi/sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată.

(5) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform alin.(1) fiind utilizate exclusiv în scopul activitătii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art.145 şi art. 146 – 147^1.

(6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme.”
17. La articolul 152, alineatele (1), (2) şi (5) ‐ (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevăzute la art. 126 alin.(1), cu exceptia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referintă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situatia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile, sau, după caz, dare ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operatiunilor rezultate din activităti economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de
deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă
acestea nu sunt accesorii activitătii principale, cu exceptia următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
…………………………………………………………………………………
(5) Pentru persoana impozabilă nou‐înfiintată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevăzut la alin. (1).
(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligatii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă conform art. 153.

(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 156^1. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitările de scoatere din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligatiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidentă are obligatia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 156^1, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligatia să evidentieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.

Textul integral al prezentei ordonante il puteti citi aici:

[ link extern ]Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 18:45, 9 Iunie 2012
multumim @gabrielle..f. util pentru unii..
Oare chiar nu poate trece nici 3luni si iar modificari,iar ordonante..?
decit contabil,mai bine cintareata..hahaa..
Cu multa placere, Iulia.

Este utila pentru noi toti aceasta ordonanta. Va trebui sa o aprofundam, pentru ca sunt prevazute foarte multe modificari . Eu nu ma asteptam ca aceasta ordonanta sa apara atat de curand. Am mai purtat cateva discutii aici, pe aceasta tema. Se va concretiza dorinta unora dintre noi: noul plafon de scutire TVA va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2012. Pentru unii este utila aceasta prevedere, pe altii in schimb nici nu-i avantajeaza, dar nici nu-i dezavantajeaza.

Eu propun sa trecem la studiu.;)


De unde reiese ca noul plafon de TVA intra in vigoare cu 01.07.2012:secret:

"Art. IV. ‐ Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012, cu excepția:
a) pct. 9‐14 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013;
b) pct. 21‐25 care intră în vigoare la data de 1 august 2012."


Ultima modificare: Sâmbătă, 9 Iunie 2012
Herra_, utilizator
De aici Cori ...;)

Potrivit actului normativ, persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

In schimb, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2012, pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

www.avocatnet.ro/content/art...

Si de aici...:)

[ link extern ]
Asta pentru ca cei de la avocatnet aduc precizari.
Niciodata n-am inteles de ce un act normativ intra in vigoare: ba la 30 de zile de la publicarea in M.O., ba cu 01 a lunii urmatoare publicarii....ba mai stiu eu cand....

Alte discuții în legătură

Trecere de la platitor de tva la neplatitor mirunadinu mirunadinu Doresc sa trec o SC de la platitor de tva la neplatitor. Daca in perioada urmatoare, in care SC este neplatitoare de TVA doresc sa vand din mijloacele de ... (vezi toată discuția)
Modificare cod fiscal - de la 01.01.2011 - proiect Magda Staicu Magda Staicu Pe site-ul mfinante a aparut [b] Proiect de ordonanta de urgenta[/b] pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi ... (vezi toată discuția)
Tva - scoaterea din evidenta platitorilor grig1965 grig1965 buna ziua Sunt administratorul unei firme cu cifra de afaceri pe 2012 si 2013 pana in prezent sub plafonul de 220000 ron dar sunt in continuare platitor de ... (vezi toată discuția)