avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 560 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... pensie anticipata
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

pensie anticipata

nascuta in 16.12.1958
data angajarii 20.11.1978
vechime in munca astazi 33 ani si 8 luni
cind pot intra in pensie anticipata partiala si cit ar fi penalizarea?
multumesc mult
Cel mai recent răspuns: LILIANA FLEANCU , Consilier juridic 01:18, 13 August 2012
pensie limita de varsta: martie 2020

pensie anticipata partiala: martie 2015, cu 45% penalizare (aplicata in toti cei 5 ani de anticipare)

pensie anticipata: februarie 2018 (cand veti realiza stagiul complet de cotizare de 31 ani 3luni + 8 ani, adica 39 ani 3 luni) - fara penalizare


Pensia anticipata partial - beneficiarii acesteia:
- asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare (1) cu pina la 10 ani
- solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea implinirii virstei standard de pensionare (2)
- cuantumul pensiei se diminueaza in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus virsta de pensionare - cf. tab. 2 din legea19/2000
TABELUL Nr. 2
Diminuare pentru fiecare lună de anticipare
Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare si procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare
(%)

până la 1an 0,50

peste 1 an 0,45

peste 2 ani 0,40

peste 3 ani 0,35

peste 4 ani 0,30

peste 5 ani 0,25

peste 6 ani 0,20

peste 7 ani 0,15

peste 8 ani 0,10

între 9 şi 10 ani 0,05

Drepturile de pensie se acorda si se platesc :
-de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90 zile
-de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat,in cazul persoanelor prevazute art,5alin (1) pct.I,II si III;
-de la data indeplinirii conditiilor de pensionare ,daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile ,in cazul persoanelor prevazute la art.5 alin (1) pct.IV si V;
-de la data depunerii cererii,dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat ,in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile

1.
Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati ;

acesta se va realiza intr-un interval de 13 ani, de la aplicarea legii ,pornindu-se de la
-10 ani stagiu minim si 25 ani stagiu complet de cotizare pentru femei
-10 ani stagiu minim si 30 ani stagiu complet de cotizare pentru barbati.

In sistemul public de pensii ,stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat,sau dupa caz ,s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 5 alin (1) pct.IV si V, respectiv alin. (2) din lege.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care o persoana :
-a beneficiat de prevederile D.L.118/1990
-a realizat timp util la pensie in sectorul agricol ,reglementat prin L.80/1992
-a desfasurat activitati incadrate in grupele unu si doi de munca in baza legislatiei anterioare,sporul acordat utilizindu-se la deschiderea dreptului de pensie
-a realizat vechime in munca sau dupa caz vechime in serviciu in celelalte sisteme neintegrate in sistemul public de pensii pina la intrarea in vigoare a L.19/2000,vechime utilizata doar la deschiderea dreptului de pensie de limita de virsta ,invaliditate si urmas- art.193, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de lege

Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive in care asiguratul
· a beneficiat de drepturi de asigurari sociale(indemnizatie pentru incapacitate de munca ,indemnizatie pentru maternitate ,indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav),sau pensie de invaliditate
· a urmat cursurile de zi ale invatamintului universitar ,cu conditia absolvirii acestora

Dovada duratei normale a studiilor se face cu diploma de absolvire fisa matricola sau cu adeverinta eliberata de Min. Educatiei si Cercetarii
· a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus ,pe durata legal stabilita
· a fost concentrat ,mobilizat sau in prizonierat

Dovada incadrarii in aceste situatii se face cu livretul militar sau cu adeverinte sau certificate eliberate de institutiile militare competente,in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective.

Observatie

Perioadele asimilate, prevazute la alin. (1), se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas (cf. art 38 alin 4)

2.
Virsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 ani pentru barbati.
- aceasta, se va atinge intr-un interval de 13 ani de la data intrarii in vigoare a legii ,
pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati.
Virstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare in functie de data nasterii sint grupate in anexa nr.9 la Normele metodologice de aplicarea a Legii 19/2000, aprobate prin Ordinul 340/2001.
De reducerea virstei standard de pensionare beneficiaza asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare in conditiile prevazute de lege, astfel:
- asiguratii care au lucrat in conditii deosebite beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard conform tab.1 din lege. Virstele reduse nu pot fi mai mici de 50 ani pentru femei si 55 ani pentru barbati
- cei care au lucrat in conditii speciale art.20 din lege si art. 43 beneficiaza de pensie de limita de virsta de la 45 de ani
- asiguratii care au lucrat in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard de pensionare conform art.1671- tab.4 din lege
- persoanele asigurate care au realizat stagii de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard de pensionare – art.47 din lege
- beneficiaza de reducerea virstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate ,de deportare in strainatate dupa 23 august1944 sau de prizonierat ,asiguratii cu stagiu complet de cotizare care beneficiaza de prevederile D.l.118/1990-art.48 din lege

- femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin trei copii si i-au crescut pina la virsta de zece ani, beneficiaza de reducerea virstei standard de pensionare dupa cum urmeaza :
--- cu un an pentru trei copii
---- cu doi ani pentru patru sau mai multi copii

Observatie : Acaeasta reducere a virstei standard nu poate fi cumulata cu alta reducere prevazuta de prezenta lege sau de alte legi speciale ,virsta redusa neputind fi mai mica de 55 de ani.

Acte necesare

Cerere tip
Carnet de munca, carte de identitate sau pasaport – original si xerocopie
Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca – riginal
Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent- original
Carte de identitate – xerocopie
Certificat de nastere – xerocopie
Certificat de casatorie – xerocopie
Livret militar – original si xerocopie


Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege.
@liliana.fleancu:
Legea nr.19/2000 a fost abrogata de Legea nr.263/2010.


Legea nr.263/2010:
ART. 65
(1) Pensia anticipatã parţialã se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depãşit stagiul complet de cotizare cu pânã la 8 ani.
(2) În cazul persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângã condiţiile prevãzute la alin. (1), este necesarã şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevãzut în anexa nr. 6, şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limitã de vârstã care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lunã de anticipare, pânã la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã.
(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã datoritã extracţiei şi prelucrãrii minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Micã şi Zlatna, pe o razã de 8 km în jurul acestor localitãţi, beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fãrã penalizarea prevãzutã la alin. (4).
(6) Prevederile alin. (5) se aplicã pânã la data de 31 decembrie 2030.
ART. 66
La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative.
ART. 67
(1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã, pensia anticipatã parţialã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin eliminarea diminuãrii prevãzute la art. 65 alin. (4) şi prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate parţiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limitã de vârstã, în condiţiile prevãzute la alin. (1), se face din oficiu.

1. Pentru o femeie nascuta in decembrie 1958 varsta standard de pensionare este de 61 de ani si 3 luni, stagiul complet de cotizare este de 31 de ani si 3 luni iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani.

2. Puteti solicita:
- pensie pentru limita de varsta, la 61 de ani si 3 luni, in martie 2020;
- pensie anticipata (fara diminuare), la 56 de ani si 3 luni, in martie 2015, daca atunci veti avea un stagiu de cotizare de 39 de ani si 3 luni;
- pensie anticipata partiala, la 56 de ani si 3 luni, in martie 2015.

3. - In cazul pensiei anticipate partiale diminuarea este de 0,75% pentru fiecare luna de anticipare.
- In martie 2020 pensia anticipata partiala se transforma, din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se elimina diminuarea.


Ultima modificare: Sâmbătă, 11 August 2012
Valeriu TUDOR, Consultant resurse umane
Multam de corectura si scuze, neatentia strica copy-paste

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pensie anticipata marcel m marcel m am 44 de ani ,am muncit 21 de ani in conditii deosebite (minerit),am dreptul la pensie anticipata ? (vezi toată discuția)
Dragi mei vreu sa stiu- iesire anticipat la pensie ContSters58087 ContSters58087 dragi mei:) vreau sa stiu daca mai este in vigoare legea care prevedea iesirea la pensie anticipat daca ai 4 nasteri si daca da ce conditi trebuiesc ... (vezi toată discuția)
Pensionare anticipata partiala mezesagneta mezesagneta Sunt nascuta in 08.09.1956,si am un stagiu de cotizare de 30ani.Pot sa ies in pensie anticipata partiala?daca da cind? (vezi toată discuția)