avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 522 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... Scutire impozit pe cladire incubator de afaceri
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

Scutire impozit pe cladire incubator de afaceri

O.G. 57/ 2002
Potrivit art. 85 alin1 lit. b) din O.G. 57/2002 Statul susține dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, prin crearea de: „ zone și infrastructuri cu facilități speciale pentru înființarea și funcționarea de agenți economici inovativi, care dezvoltă și aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legatură cu industria, parcuri științifice și tehnologice.”
Cod fiscal – Impozitul și taxa pe clădiri/ Scutiri
Art.250 din Codul fiscal arată: incubatoarele de afaceri aflate în incinta parcurilor industriale sunt scutite de impozitul pe clădire.
Care ar fi metoda legală ca și celelalte incubatoare de afaceri, înființate conform legii, să fie scutite de impozitul pe clădire?
conform OG 57
ART. 85
(1) Statul sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si
transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, prin
crearea de:
a) centre si servicii specializate pentru asistenta si
informare stiintifica si tehnologica, precum si pentru
diseminarea, transferul si valorificarea rezultatelor cercetarii;
b) zone si infrastructuri cu facilitati speciale pentru
infiintarea si functionarea de agenti economici inovativi, care
dezvolta si aplica tehnologii noi, infrastructuri care pot fi:
centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri,
centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria,
parcuri stiintifice si tehnologice;
c) unitati de ramura specializate in transfer tehnologic,
finantate pe seama rezultatelor transferate in economie si in
viata sociala. In acest sens unitatile de transfer raspund de
intocmirea contractelor tripartite intre furnizorul de
tehnologie, unitatea de transfer si unitatea care aplica
rezultatele.
(2) Sustinerea financiara pentru dezvoltarea infrastructurii
de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si
local, se realizeaza din fondurile alocate ministerelor de ramura
si din fondurile administratiilor publice locale interesate.

totdata conform ultimei versiuni a codului fiscal prezent pe site-ul MF

ART. 250 Scutiri

(1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;

7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

7^1. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;

17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.

(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

Sincer nu stiu daca mai sunt scutite!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxa pe cladire, scutire Asimcov Asimcov O.G. 57/ 2002 Potrivit art. 85 alin1 lit. b) din O.G. 57/2002 Statul susține dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, prin ... (vezi toată discuția)
Cutire de impozit pe cladiri (apartamente) noi viorelh viorelh buna ziua, As dori sa aflu in ce masura mai exista scutiri de impozit pentru un apartament nou ( bloc construit in 2007) si obtinut tot in 2007 printr-un ... (vezi toată discuția)
Taxe si impozite locale angi25 angi25 Buna ziua! As dori sa stiu daca articolul de mai jos este valabil si se poate aplica si daca da, in ce conditii? Art. 84 din codul fiscal - Facilitati pentru ... (vezi toată discuția)