avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 446 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Comunicare acte procedura fiscala
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Comunicare acte procedura fiscala

Am schimbat sediul social al SRL-ului meu, am depus 050, dar timp de mai multe luni dosarul fiscal a fost blocat la vechea A.F.P.. Dosarul fiscal a fost intr-un sfarsit transferat la A.F.P a noului sediu.
In aceasta perioada A.F.P. de la vechiul sediu a facut comunicari tot la vechiul sediu, comunicari pe care nu le-am primit deoarece la acea adresa nu mai functionam.
Întrebarea mea este urmatoarea:
Codul de procedura fiscala prevede expres in vreun articol faptul ca actele emise de A.F.P. se comunica la domiciliul fiscal?
Ultima modificare: Joi, 12 Decembrie 2013
eugen82, utilizator
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 15:35, 12 Decembrie 2013
Cod proc fiscala:

Art. 31 Domiciliul fiscal

(3^4) Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.


Art. 41 Noţiunea de act administrativ fiscal

În înţelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.

Art. 43 Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă.

(2) Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;

d) obiectul actului administrativ fiscal;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;

h) ştampila organului fiscal emitent;

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;

j) menţiuni privind audierea contribuabilului.

(3) Actul administrativ fiscal emis în condiţiile alin. (2) prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.

(4) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit în condiţiile alin. (3), de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale, care pot fi emise în condiţiile alin. (3) de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organele fiscale din cadrul autorităţii administraţiei publice locale respective, pot emite acte administrative fiscale în condiţiile alin. (3).

Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

(2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

(4) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător.


Din toate cele de mai sus rezulta ca actul administrativ fiscal se comunica la domiciliul fiscal, noul domiciliu fiscal fiind de la data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
Tot nu mi-ati raspins la intrebare
Unde prevede C.pr.fiscala faptul ca actele fiscale se comunica la domiciliul fiscal? si nu la sediul social inregistrat la Reg.Com. atunci când este diferit de dom.fiscal?
Din cele de mai sus nu reiese.
De ex. art.43 alin.2 lit.c de mai sus ref. "datele de identificare...". Sediul social de la registru publicat in M.Of. nu este data de identificare?
La art.44 se tot pomeneste ca actul trebuie comunicat si cum anume, dar se pare ca cei care au scria C.pr.fiscala au uitat sa precizeze (spre deosebire de autorii C.pr.civ.) si unde anume se comunica , la sediul social sau la domiciliul fiscal ?
Cine ar trebui sa primeasca corespondenta la o adresa unde SRL-ul nu mai este?
eugen82 a scris:

Tot nu mi-ati raspins la intrebare
Unde prevede C.pr.fiscala faptul ca actele fiscale se comunica la domiciliul fiscal? si nu la sediul social inregistrat la Reg.Com. atunci când este diferit de dom.fiscal?
Din cele de mai sus nu reiese.
De ex. art.43 alin.2 lit.c de mai sus ref. \"datele de identificare...\". Sediul social de la registru publicat in M.Of. nu este data de identificare?
La art.44 se tot pomeneste ca actul trebuie comunicat si cum anume, dar se pare ca cei care au scria C.pr.fiscala au uitat sa precizeze (spre deosebire de autorii C.pr.civ.) si unde anume se comunica , la sediul social sau la domiciliul fiscal ?
Cine ar trebui sa primeasca corespondenta la o adresa unde SRL-ul nu mai este?


La art 31 Cod proc fiscala se mentioneaza ca:

În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;


Iar la pct. 3^1

(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Din cele de mai sus rezulta ca daca am modificat domiciliul fiscal si acesta nu mai este la sediul social, ANAF pt creantele fiscale va folosi domiciliul fiscal. Ca altfel pt ce se schimba? Vedeti mai jos tot articolul 31.


Art. 31 Domiciliul fiscal

(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) lit. a), se înţelege adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.

(3) În situaţia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) şi d), domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor.

(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

(3^2) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluţionează de organul fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului potrivit art. 44.

(3^3) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(3^4) Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.

(4) În cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

Ultima modificare: Joi, 12 Decembrie 2013
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Decizie de impunere anca voica anca voica Din ce an nu mai exista obligativitatea fiscului de a trimite deciziile de impunere la adresa contribuabilului? Daca nu am primit decizia de impunere mi se ... (vezi toată discuția)
Firma inactiva lilicu lilicu Firma a fost suspendata la ONRC pe o perioada de 3ani -2009-2012 si face reactivarea la ONRC numai in oct 2017. Nu a solicitat regim derogatoriu de la ANAF. ... (vezi toată discuția)
Domiciliul fiscal calytul calytul poate o institutie publica sa transfere dosarul fiscal al unei persoane fizice, sa schimbe domiciliul fiscal?are si multe amenzi acea persoana (vezi toată discuția)