avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 647 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Asistenta juridica gratuita?
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Asistenta juridica gratuita?

Buna ziua!
Conform L448/2006 persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta juridica.
Nelamurirea mea consta in: persoana cu handicap prin cererea de ajutor public judiciar in civil adresata tribunalului, poate beneficia gratuit in instanta de serviciile unui avocat?
Multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: arakys , utilizator 21:40, 16 Decembrie 2013
Da

Barourile asigură asistența judiciară:a) în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispozițiilor Codului de
procedură penală sau potrivit dispozițiilor din legi speciale sau în orice altă situație în care organul judiciar consideră necesară desemnarea unui apărător din oficiu;
b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public
judiciar, în condițiile legii;
c) la solicitarea organelor administra
ției publice locale.
(3) În cazuri de excepție, dacă persoana este lipsită de mijloace materiale iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistență judiciară
gratuită.
Art. 151.
Ca formă a ajutorului public judiciar, asistența prin avocat cuprinde:
1. asistența extrajudiciară, care include acordarea de consultații în vederea inițierii sau solu
ționării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, după
caz, în vederea inițierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdicționale în
cazurile prevăzute de legeși prin pregătirea și întocmirea documentelor pentru inițierea unei
proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, după caz;
2. asigurarea reprezentării și asistenței procesuale în fața instanțelor judecătorești și a altor
organe de jurisdicție, în condițiile legii.
Art. 152
.
(1) În cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificăriși completări prin Legea nr. 193/2008, a fost încuviințată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenței prin avocat, cererea împreună cu încheierea de încuviințare se trimit de îndatădecanului baroului din circumscripțiaacelei instanțe.
(2) În termen de 3 zile, de la comunicarea încheierii de încuviințare a cererii de ajutor publicjudiciar, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistență judiciară pentru a asigura asistența prin avocat solicitată
.
(3) Avocatului desemnat i se va comunica de către decan înștiințarea de numire și copie de
pe încheierea de încuviințare a cererii de ajutor public judiciar, iar beneficiarul ajutorului judiciar va fi înștiințat de îndată asupra numelui avocatului desemnat.
(4) În toate cazurile, beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuși desemnarea
unui anumit avocat, cu consimțământul acestuia, în condițiile legii.
Art. 153.
Avocatul desemnat să acorde asistența juridică conform
art. 152 alin. (2) din prezentul statut poate refuza exercitarea mandatului primit numai în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asistență judiciară constituie
abatere disciplinară.
(3) Beneficiarul care în mod nejustificat refuză sau renunță la serviciile avocatului desemnat
pierde ajutorul public judiciar acordat, fără a mai avea dreptul la o nouă cerere de ajutor publicjudiciar în cauza respectivă.
(4) Decanului baroului îi revine competența de a aprecia asupra caracterului justificat sau
nejustificat al refuzului sau renunțării.
Art. 154.
(1) La nivelul fiecărui barou se organizează Serviciul de asistență judiciară.
(2) Asistența extrajudiciară se acordă de către Serviciul de asistență judiciară pe baza unei
cereri ce va cuprinde următoarele mențiuni:
a) obiectul și natura solicitării;
b) identitatea
și codul numeric personal;
c) domiciliul
și starea material
ă ale solicitantului
și ale familiei sale;
d) dovezi privind veniturile solicitantuluin și ale familiei sale;
e) dovezii cu privire la obliga
ția de întreținere sau de plată.
(3) Cererea va cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzutela alin. (2),
și o declarație pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, iar în caz afirmativ, în ce formă, pentru ce cauzăși în ce cuantum. Modelul cererii de acordare a asisten ței extrajudiciare este cuprins în Anexa nr.30
XXXII a prezentului statut.
(4) Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele documente:a) adeverința eliberată de autoritățile competente sau de către angajator, după caz, din care
să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului și ale celorlalți membri ai familiei, supuse,
potrivit legii impozitului pe venit realizate în perioada prevăzută de legislația privind ajutorul
public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizație de șomaj sau asigurări
sociale și altele asemenea, încasate pe aceeași perioadă;
b) livretul de familie
și, după caz, certificatele de naștere ale copiilor;
c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;
d) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și ceilalți
membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare;
e) declarație pe propria răspundere privind situația patrimonială a solicitantuluiși a familiei
sale;
f) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul și/sau cel
ălalt părinte, natural ori adoptiv, sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredințatcopilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenț
ă ori a fost numită tutore se ocupă de creșterea și îngrijirea copiluluiși că acesta nu este încredințat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice;
g) dovada eliberată de autorită
țile competente privind situația bunurilor impozabile ale
solicitantului sau,după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistență judiciară, potrivit legii.
(5) Cererea însoțită de documentele justificative se depune la Serviciul de asistență judiciară
și va fi soluționată, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin
decizie de admitere sau respingere, după caz.
(6) În cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde următoarele:
a) denumirea actului;
b) denumirea organului emitent;
c) temeiul legal și de fapt pentru emiterea deciziei;
d) persoana căreia i se acordă asistenț
ă extrajudiciară;
e) tipul sau forma asistenței extrajudiciare acordate;
f) data eliberării, funcția și semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv.
(7) În baza decizieide admitere, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul
de asistență judiciară. Decanul baroului poate desemna un avocat ales de către persoana
căreia i se acordă asistența extrajudiciară, dacă avocatul este înscris în Registrul de asistențăjudiciară iar avocatul și-a dat acordul pentru numire.
(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia prevăzută la alin. (5) va fi
comunicată solicitantului.
(9) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare, la consiliul baroului.
(10) Contestația prevăzută la alin. (9) va fi soluționată de către consiliul baroului în regim de urgență, în prima ședință a consiliului baroului de după data înregistrării ei.
Art. 155
.
Asistența extrajudiciară nu se acordă în următoarele situații:
a) atunci când beneficiul adus solicitantului prin acordarea asisten
ței nu este justificat;
b) atunci când pretenția este vădit nejustificată, neîntemeiată sau inadmisibilă;
c) în cazul cetățenilor străini sau persoanelor juridice străine solicitante atunci când
legislația lor național
ă nu prevede un tratament similar pentru cetățenii români;
d) atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistență judiciară.
Art. 156.
Avocatul care acordă asistență judiciară nu are dreptul sa primească de labeneficiar nici un fel de sume de bani ori alte recompense, nici chiar cu titlu de acoperi

Multumesc dar nu acesta este raspunsul asteptat.
Intrebarea era daca persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta juridica gratuita.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Refuz desemnare avocat de catre decan tobescu tobescu Buna ziua, as avea o întrebare multumesc pentru raspunsurile Dvs. O prietena de a mea a obtinut \"asistenta juridica gratuita si totala\" de la judecatorie ... (vezi toată discuția)
Cum aflu avocatul din oficiu aidu aidu Admite cererea. Acordă asistenţă juridică gratuită petentului, pe tot parcursul procesului şi dispune desemnarea unui apărător din oficiu conform Legii ... (vezi toată discuția)
Intrebare cattie cattie Vreau sa stiu si eu daca fiind parte vatamata intr-un proces penal am dreptul la avocat din oficiu,daca nu-mi permit sa angajez unul din motive financiare si ... (vezi toată discuția)