Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 741 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Stiri si noutati legislative din domeniul Legislatiei ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Stiri si noutati legislative din domeniul Legislatiei muncii

Spre deosebire de alte ramuri de drept, dreptul muncii presupune o cantitate mult mai mare de drept pozitiv, de normă propriu-zisă pentru că în afara reglementărilor extrem de numeroase care s-au succedat în ultimul timp, interpretul trebuie să suprapună și norma negociată rezultată din practica negocierilor, respectiv din dispozițiile contractelor colective aplicabile.

Deschidem acest topic si va invitam, asadar, sa postati toate modificarile legislatiei muncii care au aparut sau vor apare si nu pot fi accesibile tututor.

Va rugam sa retineti o regula de baza, aplicabila in acest topic, pe langa dispozitiile Regulamentului general de functionare din Forumul Avocatnet.ro:
- aici se vor posta doar subiecte care contin modificarile ivite in domeniul Dreptului Muncii.

Va multumim anticipat.
================================

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 24.12.2013 a fost publicata Hotărârea nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
.......

6. Anexa se completează cu cinci noi grupe de bază, după cum urmează:
a) După grupa de bază "2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului" se introduce o nouă grupă de bază, cu următorul cuprins:
"
2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare.";
b) După grupa de bază "3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi" se introduc patru noi grupe de bază, cu următorul cuprins:
"
3414 Personal didactic în învăţământul primar
3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar
3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ
3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare".

Textul HG poate fi vizualizat aici
[ link extern ]
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 06:31, 27 Iulie 2020
HG nr.846/2017
publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 29.11.2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabilește la 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.

Art. 2 Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel menționat in prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justiției Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3 La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.15 din 06 ianuarie 2017, se abroga.

Buna ziua,

Aceste modificari trebuie transmise inainte de 1 ianuarie 2018, sau s-a dat vreo lege care sa amane aceste transmiteri?

Multumesc
"Guvernul a aprobat în ședința din 14.12.2017, proiectul de Hotărâre privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), una dintre prevederi vizând perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut, în contextul mutării CAS și CASS de la angajator la salariat, începând de anul viitor.

Documentul stabilește ca excepție, în contextul mutării CAS și CASS la salariat, faptul că angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, care se produce de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului și până la 31 martie 2018.

Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regulă, transmiterea în REVISAL a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acesteia."
[ link extern ]
In Monitorul Oficial, partea I, nr.1005/19.12.2017 a fost publicata HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

HG 905/2017 abroga la 19.12.2017 vechea hotarare, HG 500/2011.
Noutati aduse de HG 905/2017:
Art. 4. - (1) Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează:
a) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) -i) se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă;
b) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j) -k) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer;
c) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului;
d) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. m) şi n) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat;
e) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;
f) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.
(2) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d) -g) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
(3) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
(4) Orice modificare privind perioada de detaşare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. l) -n) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.
(5) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
(6) Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.


Art. 7. - (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 au obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiţii la sediul angajatorului sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.
(3) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării.
(4) Documentele sunt eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator.
(5) La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.
(6) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
(7) Datele din registru şi dosarele personale ale fiecărui salariat se păstrează în condiţii corespunzătoare, care să asigure securitatea datelor, precum şi respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la statele de plată. Angajatorii răspund pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice prin încălcarea acestor obligaţii.
(8) În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, astfel cum este prevăzut la alin. (6), salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
(9) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, inspectoratul teritorial de muncă asigură accesul individual la datele personale din registru. Condiţiile, procedura de lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Alte discuții în legătură

Alocatie de stat Makedon Makedon Bună ziua! Am aflat că s-a discutat mărirea alocației de stat pentru copii peste 2 ani. Aș dori să aflu dacă într-adevăr s-a mărit alocația, sau au ... (vezi toată discuția)
Concediul de maternitate.....se impoziteaza, se retine sanatatea?? stephie06 stephie06 Stiam ca nu se impoziteaza indemnizatia de concediu de sarcina si lahuzie, insa contabila mi-a retinut si sanatatea si impozitul, mi-a retinut tot, ... (vezi toată discuția)
Concediu de odihna pe perioada concediului crestere copil oanaoproiu oanaoproiu Buna ziua, In legatura cu legea votata pe 03 decembrie 2014 cu privire la modificarea Codului Muncii, aliniatele 145 si 146( continutul mai jos), am ... (vezi toată discuția)