avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 628 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Incheierea contractului de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Incheierea contractului de munca

Buna seara ! Va rog sa ma ajutati sa pot incheia un contract de munca a unei angajate care a plecat de la locul de munca fara sa anunte si fara demisie, cum pot sa-i inchid cartea de munca legal!
Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: cristinasova , utilizator 13:34, 6 Aprilie 2014
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Art. 61
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
Art. 62
2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a) , angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252.
(3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.

Art. 247
(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 248
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Art. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art. 250
Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 251
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) , nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art. 252
(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3) , nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Mai prescurtat:
A.- Conform Art. 251, alin 2, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
B.- Conform ART.251 alin 3, neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
C.- In perioada in care a lipsit apare in pontaje absent nemotivat, si daca nu se prezinta la convocare puteti sa il concediati conform ART.61 lit. a (disciplinar).<<decizie de concediere cf art 61 lit. a, urmata de operare in Revisal>>


Decizia de concediere disciplinara va fi emisa in forma scrisa in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care angajatorul a luat la cunostinta despre savarsirea abaterii, fara a depasi 6 luni de la producerea faptei.

Decizia se comunica salariatului personal, cu semnatura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul acestuia, in termen de 5 zile calendaristice de la emitere.

Continutul obligatoriu al deciziei de concediere:

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
- precizarea prevederilor care au fost inculcate, asa cum apar in statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil
- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile
- dupa caz, motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea prealabila
- temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica (art. 264 alin. 1 lit. f din Codul muncii )---pentru ca acea persoana desi apare angajata in acte nu va avea salariul cf CIM din cauza absentelor nemotivate.
- temeiul de drept in baza caruia se desface contractul individual de munca (art. 61 lit. a din Codul muncii )
- termenul in care sanctiunea poate fi contestata (30 zile calendaristice de la comunicare) si instanta competenta (tribunalul din judetul in care salariatul isi are domiciliul).

Daca salariatul care a savarsit o abatere grava sau abateri repetate se afla in concediu medical, acestuia nu i se poate desface contractul de munca. Interdictia concedierii opereaza si atunci cand concediul medical a fost acordat in ziua desfacerii contractului de munca.

Ultima modificare: Sâmbătă, 5 Aprilie 2014
Alexian_2011, utilizator
@ cristinasova

Art. 62 alin. 2 Codul muncii:
In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252.

1. Pasii necesari efectuarii cercetarii disciplinare sunt:
- intocmirea referatului de sesizare;
- Constituirea comisiei insarcinate cu efectuarea cercetarii (sau persoana imputernicita de angajator);
- convocarea autorului faptei la efectuarea cercetarii disciplinare;
- ascultarea salariatului;
- intocmirea raportului efectuarii cercetarii disciplinare;
- emiterea deciziei de sanctionare.

2. Un dosar de cercetare va cuprinde:
- referatul de sesizare privind savarsirea abeterii disciplinare
- decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara sau a persoanei imputernicite, care va cuprinde aspectele privind atributiile acesteia, durata cercetarii etc.
- procesul-verbal al comisiei care va contine si propunerea de sanctionare.

Citeste mai mult: www.avocatnet.ro/content/for...

- model referatul de sesizare;
[ link extern ]

- decizie constituire comisie insarcinata cu efectuarea cercetarii disciplinare
[ link extern ]

- convocarea autorului faptei la efectuarea cercetarii disciplinare;
[ link extern ] /

- proces verbal comisie de disciplina
[ link extern ]

- decizie de sanctionare.
[ link extern ]

multumesc!!!!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Art. 61. [cazurile concedierii pentru motive subiective] d_roxana d_roxana Buna ziua, Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns: am un angajat care a gresit executia la locul de munca (a primit abatere verbala) si apoi nu a mai ... (vezi toată discuția)
Incetare 61 a) ade31 ade31 Buna ziua, Un angajat al firmei, de 17 ani, nu a mai venit la locul de munca de o saptamana. Daca in regulamentul intern este specificat faptul ca \" la 3 ... (vezi toată discuția)
Concediere salariat pe motiv de neprezentare la locul de munca FSimona FSimona un salariat poate sa fie concediat daca nu s-a prezentat mai multe zile la locul de munca nemotivat? dupa cate zile poate sa fie concediat? (vezi toată discuția)