avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 172 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Functionarul public daca/ce trebuie sa ,,declaratia de ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Functionarul public daca/ce trebuie sa ,,declaratia de interese"

Buna seara,
Va rog sa ma ajutati sa rezolv urmatoarea situatie:un functionar public nou angajat care are un PFA cod CAEN 6622 si un SRL cod CAEN 6619 ce ar trebui sa declare in ,, Declaratia de interese"?(sau, daca este cazul sa declare ceva in aceasta situatie).
Multumesc!
Ultima modificare: Marți, 23 Decembrie 2014
arina770, utilizator
Cel mai recent răspuns: arina770 , utilizator 21:09, 4 Ianuarie 2015
In declaratia de interese, functionarul public va declara daca este :
- asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale
- membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale
- membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
- membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

De asemenea, va declara contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar.

In practica intalnita, calitatea de PFA este mentionata in declaratia de interese.
Multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Functionarul public si ong-ul Vizu Vizu Buna ziua am si eu o intrebare pot fi membru fondator intr-un ONG daca sunt Functionar Public? ce statut pot avea? am inteles ca nu pot fi salariat alte ... (vezi toată discuția)
Incompatibilitatea primar Mirela8383 Mirela8383 Buna ziua!Un primar poate fi si asociat unic la un SRL? (vezi toată discuția)
E vreo diferenta intre o asociatie non-profit si un ong??? adria_bd adria_bd as dori o lamurire... eu credeam ca prin denumirea de ONG (organizatie neguvernamentala) ne referim la orice asociatie sau fundatie. mai nou, mi s-a spus ... (vezi toată discuția)