Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 692 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Avocaţi şi Admitere ... NOUTATI...DESPRE EXAMEN???
Discuție deschisă în Avocaţi şi Admitere în avocatură

NOUTATI...DESPRE EXAMEN???

NIMENI NU MAI ''SPUNE'' NIMIC DESPRE EXAMENUL IN BAROUL DE LA BUCURESTI??? CE INSEAMNA TOATA TACEREA ASTA???
PANA LA URMA... DACA PROIECTUL DE LEGE TRECE... NOI CE FACEM, MAI DAM EXAMINARE??

MAI E CINEVA INTERESAT PE FORUMUL ASTA DE SUBIECT???
Cel mai recent răspuns: elisabeta_radu , utilizator 15:54, 29 Noiembrie 2005
asta ma intreb si eu..............
Eu zic ca in aceasi dilema sunt totti cei care vor da examenul acum. Si mai zic sa ne vedem de invatat pentru ca, pararea mea, va mai dura ceva pina acest proiect sa devina lege in toata regula. Pe moment incerc sa nu ma imbat cu apa rece si imi vad de invatat!
Despre ce proiect vorbiti?A aparut undeva?
Multumesc,
Am auzit si eu de acest proiect de lege conform caruia poti intra in barou inaintand o simpla cerere in acest sens, dar unde pot gasi proiectul? L-am cautat fara nici un rezultat pozitiv!
la proiectul de lege privind reforma unor profesii juridice
Reforma sistemului de justiţie românesc, în consens cu normele europene contemporane, reprezintă o prioritate majoră pentru îndeplinirea condiţiilor de aderare a României la Uniunea Europeană.
La nivel comunitar profesia de avocat este reglementată cu caracter general prin Directiva 5/1998 privind facilitarea exercitării profesiei de avocat pe bază permanentă într-un alt stat membru decât cel în care a fost obţinută calificarea profesională şi Directiva 249/1977 privind facilitarea exercitării efective a libertăţii de prestare a serviciilor de către avocaţi.
În materie este incidenţă şi Directiva 48/1989 privind sistemul general de recunoaştere a calificărilor profesionale.
Directiva 98/5/CE urmăreşte eliminarea obstacolelor la libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor pentru naţionalii statelor membre, înţeleasă ca posibilitate a avocaţilor de a-şi exercita profesia, ca salariaţi sau pe cont propriu, într-un alt stat membru decât cel în care a obţinut calificarea profesională.
Armonizarea legislaţiei României cu aceste norme comunitare impun reformarea profesiilor juridice de apărători (avocaţi şi consilieri juridici), reglementate în prezent prin legi speciale şi statute profesionale proprii, în sensul organizării de o manieră unitară a acestora.
În legătură cu legislaţia în această materie din statele membre comunitare, ilustrativ este exemplul Franţei, care a unificat cele două profesii anterior distincte (de avocat şi de consilier juridic) prin Legea nr. 1259/1990 pentru modificarea legii nr. 1130/1971 privind reforma unor profesii judiciare şi juridice.
Potrivit art.1 din această lege, s-a creat o profesie nouă, liberală şi cu caracter independent, ai cărei membri se numesc avocaţi, care substituie vechile profesiuni de avocat şi consilier juridic.
În privinţa formelor de exercitare a profesiei, legea franceză prevede posibilitatea profesării cu titlu individual, dar şi în cadrul unei asociaţii, al unei societăţi civile profesionale sau al unei societăţi cu răspundere limitată ce are personalitate juridică.
Avocatul poate fi membru al unui grup de interes economic sau al unei grupări europene de interes economic, profesia de avocat putând fi exercitată şi în calitate de avocat salariat al unei societăţi de avocatură sau al unei instituţii ori autorităţi publice sau al unei persoane juridice de drept privat.
Organizarea prezentă, distinctă, a activităţii de apărător prin intermediul a două corpuri profesionale distincte este de natură de a leza dreptul fundamental la apărare, ce aparţine atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.
Astfel, sub incidenţa celor două legi de organizare profesională: Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, şi legea nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, în prezent în România s-a atomizat organizarea acestor profesii.
Astfel, este bine cunoscut faptul că datorită nedobândirii personalităţii juridice de către actualele barouri şi Uniunea Naţională a Barourilor din România s-au organizat în paralel, în temeiul O.G. 26/2000 o serie de barouri şi a doua Uniune Naţională a Barourilor din România.
În ceea ce-i priveşte pe consilierii juridici, pe lângă formele organizatorice unitare - colegii judeţene şi Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România, la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice s-au înfiinţat diverse asociaţii profesionale ale consilierilor juridici.
Asistăm astfel la o situaţie de ne-acceptat, fapt ce impune reorganizarea de urgenţă şi în spiritul directivelor comunitare a activităţii de apărător, activitate de maxim interes public în activitatea sistemului de justiţie românesc.
De altfel, prezenta propunere legislativă aduce în actualitate organizarea unitară a profesiei de avocat aşa cum a existat ea în sistemul de justiţie românesc ante şi postbelic.
Înfiinţarea noilor organizaţii profesionale, ca persoane juridice de drept privat, va curma disensiunile profesionale existente între cele două corpuri de apărători, cu efecte benefice în desfăşurarea activităţii profesionale în beneficiul întregii societăţi româneşti.
Eliminarea prevederilor art.16 şi 16 1 din Legea nr.51/1995 - prin crearea posibilităţii de primire în profesia de avocat pe baza unei simple cereri este de natură de a curma orice fel de îngrădire în exercitarea acestei profesii, eminamente liberală şi independentă.
Statuarea faptului că licenţiaţii în drept, practicanţi ai altor funcţii juridice sunt membri de plin drept ai baroului, pe de o parte este în concordanţă cu prevederile art. 10 alin. 3 din legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, iar pe de altă parte această normă legislativă este menită de a asigura reala independenţă a judecătorilor şi procurorilor prin eliminarea condiţiilor de vechime şi a traficului de influenţă pasiv exercitat de conducerile barourilor
asupra acestora, prin condiţionarea formulării cererilor de primire în profesia de avocat cu cel puţin 5 ani înainte de pensionare.
Propunerea legislativă creează astfel o asociaţie profesională unică, modernă, ancorată necesităţilor sistemului judiciar românesc contemporan şi în deplin consens cu normele comunitare, având la bază principiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi principiile Constituţiei României privind dreptul la liberă asociere, dreptul liber la alegerea locului muncii şi a profesiei.
De altfel, această soluţie legislativă a fost prefigurată şi prin Raportul Comisiei Juridice a Senatului nr. XXIII/566/2000, la proiectul de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, care a reţinut următoarele: "1). Ca activitate, este vorba de unul şi acelaşi obiect specific: consultanţă, asistenţă şi reprezentare judiciară pentru avocaţi, iar pentru consilieri juridici şi avizare şi contrasemnare; 2) Nu este de admis ca una şi aceeaşi activitate specifică, chiar prin forme diferite de realizare, să aibă două legi cu reglementare paralelă, respectiv Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic".
Soluţia unificării celor două profesii de apărător (avocat şi consilier juridic) rezidă şi din răspunsul Ministerului Justiţiei nr. 54993 din 15.06.2005 la interpelarea formulată în Camera Deputaţilor de către Deputatul Adrian Mihei: "Singura excepţie prevăzută de legiuitor pentru exercitarea profesiei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute în Legea nr.51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, este cea menţionată în Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic .... şi Statutul profesiei de consilier juridic".
În acest context proiectul legislativ propus se referă la armonizarea legislaţiei României în materia organizării profesiei de avocat cu cea a Uniunii Europene şi a Consiliului Europei, astfel încât se impune adoptarea acesteia în procedură de urgenţă.
Bucureşti, data _______________


*******************************************************
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
LEGE
PRIVIND REFORMA UNOR PROFESII JURIDICE
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art.1- (1) Organizatiile profesionale ale avocatilor si cele ale consilierilor juridici se reorganizeaza într-o asociatie profesionala unica, la nivel national, ce va purta titulatura de BAROUL ROMÂN, în conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.
(2) În fiecare judet si în Municipiul Bucuresti se înfiinteaza câte o singura asociatie profesionala cu titulatura BAROUL JUDETEAN si BAROUL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
(3) Formele de asociere si organizare la nivel national, judetean si al Municipiului Bucuresti sunt stabilite prin statutul asociatiei, cerut de lege.
(4) Constituirea noilor asocieri profesionale are la baza principiile comtitutionale ale dreptului de asociere si reglementarile legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice.
(5) Membrii noilor structuri profesionale vor purta titulatura de AVOCAT.
Art. 2 - (1) Noile asociatii profesionale se vor înfiinta si statutele acestora se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi asociatiile profesionale existente ale avocatilor si cele ale consilierilor juridici îsi înceteaza activitatea.
Art. 3 - (1) În termenul stabilit, în fiecare judet si în Municipiul Bucuresti se vor organiza adunari generale pentru alegerea organelor de conducere ale noilor structuri profesionale.
(2) Pot candida pentru functiile de conducere ale noilor structuri profesionale membrii vechilor structuri profesionale ale avocatilor si consilierilor juridici, cu o vechime în activitate de peste 10 ani.
CAPITOLUL II
Dobândirea calitatii de avocat
Art. 4 - (1) Dupa intrarea în vigoare a prezentei legi, primirea în profesia de avocat a licentiatilor în drept, se face doar pe baza unei simple cereri adresata Baroului judetean sau al Municipiul Bucuresti, în raza caruia domiciliaza solicitantul.
Art. 5 - (1) Sunt membri de plin drept ai baroului: avocatii si consilierii juridici - membrii vechilor structuri profesionale, licentiatii în drept ce exercita functia de judecator, procuror, notar sau executor judecatoresc, precum si titularii diplomei de doctor în drept sau de master în orice domeniu de drept.
(2) Persoanele enuntate la aliniatul anterior, pe întreaga perioada în care exercita o alta activitate profesionala sunt trecute pe tabloul special al avocatilor suspendati.
(3) Cotizatia lunara platita baroului de catre avocatul suspendat, în cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat, este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.
CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 6 - (1) Prezenta lege intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7 - Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, conditiile efectuarii stagiului, asigurarea avocatului îndrumator, definitivarea si celelalte conditii din perioada stagiului sunt cele prevazute în Legea pentru exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic si Regulamentele corpului profesional.
Art. 8 - (1) Dupa intrarea în vigoare a prezentei legi, avocatii - membri ai Baroului, vor putea exercita profesia în unul din urmatoarele moduri:
(a) în mod independent sau în asociere;
(b) ca avocat salariat,
(c) ca prestator de servicii, prin intermediul societatilor profesionale cu personalitate juridica.
(2) Consiliul Baroului Român va elabora proiectul noului Statut al profesiei de avocat si îl va supune adoptarii Congresului în termen de cel mult 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Statutul profesiei va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(3) Ministerul Justitiei va include în programul de reforma legislativa reorganizarea noului corp profesional al avocatilor - BAROUL ROMÂN - si asigurarea accesului acestui corp la finantari guvernamentale, comunitare si externe, pentru armonizarea legislatiei României cu cea a Uniunii Europene si a Consiliului Europei - în scopul asigurarii liberei circulatii a prestarilor de servicii juridice.
Art. 9 - La data intrarii în vigoare a acestei legi se abroga Legea 514/2003 - privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic precum si art. 16 si art. 16 1 din Legea 51/1995 - pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.
Art. 10 - La data intrarii în vigoare a prezentei legi denumirea "Uniunea Nationala a Barourilor din România" se înlocuieste cu denumirea "Baroul Român" în toate actele normative
Prezenta lege a fost adoptata în sedinta Camerei Deputatilor din data de ______________ .
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Prezenta lege a fost adoptata în sedinta Senatului din data de ______________ .
PRESEDINTELE SENATULUI


***************************************************

AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind
reforma unor profesii juridice

Analizând propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice, transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.BP 538 din 16.09.2005,
CONSILIUL LEGISLATIV
În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art46(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reforma unor profesii juridice, respectiv a celor de avocat şi de consilier juridic, constând în reorganizarea într-o asociaţie profesională unică, la nivel naţional, denumită Baroul Român, actualele asociaţii profesionale ale celor două categorii de profesii libere urmând să-şi înceteze activitatea la data intrării în vigoare a acestei legi. Totodată, membrii noilor structuri profesionale vor avea denumirea comună de avocaţi, ceea ce ar reprezenta, potrivit Expunerii de motive, o armonizare a legislaţiei României cu aceea a Uniunii Europene în ceea ce priveşte libera circulaţie a prestărilor de servicii juridice.
Astfel, pe plan legislativ, ar urma ca organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic să nu mai fie reglementată distinct de profesia de avocat, profesia de consilier juridic dispărând din cadrul profesiilor juridice exercitate în România.
Potrivit obiectului de reglementare, prevăzut la art.40 alin.(3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.
2. Semnalăm că atât Directiva 77/249/CEE din 22 martie 1977 privind facilitarea exerciţiului efectiv al prestării libere de servicii de către avocaţi, cât şi Directiva nr.98/5/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 1998 vizând facilitarea exerciţiului permanent al profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât acela unde şi-a dobândit calificarea, consacră dreptului intern posibilitatea reglementării unor activităţi juridice cu caracter profesional altele decât aceea de avocat.
Ne referim astfel la art.6 din prima directivă potrivit căruia „fiecare stat membru poate exclude avocaţii salariaţi, legaţi printr-un contract de muncă cu o întreprindere publică sau privată pentru exercitarea activităţilor de reprezentare şi de apărare în justiţie a acestei întreprinderi, în măsura în care avocaţii stabiliţi în acest stat nu sunt autorizaţi să le exercite”.
Art.10 al Directivei 98/5/CE semnalată mai sus, stabileşte că această directivă „nu aduce atingere cu nimic” dispoziţiilor pe care fiecare stat membru le rezervă activităţilor altor profesii decât aceleia de avocat.
Trebuie ţinut seama totodată, de evoluţia pe care o constată această ultimă directivă prin art.15 şi anume aceea că a devenit o realitate posibilitatea de exercitare în comun, inclusiv sub formă de asociaţie, a profesiei de avocat, obiectul directivei fiind acela de a face accesibil exerciţiul profesiei de avocat cu titlu independent sau de salariat, într-un stat membru altul decât acela în care a dobândit calificarea profesională.
Ţinând seama de toate acestea, dat fiind impactul pe care-l creează actuala reglementare existentă în Legea nr.514/2003 ce consacră activitatea consilierului juridic angajat în a susţine apărarea în justiţie cum şi în avizarea unor acte emise de instituţii de interes public ca reprezentând o activitate a unui funcţionar public, sugerăm consultarea Uniunii Naţionale a Barourilor din România împreună cu Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România, cu privire la consecinţele legislative prezentate în acest proiect.
3. Având în vedere dispoziţiile art.40 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, după titlu trebuie introdusă formula introductivă cu următorul cuprins:
„Parlamentul României adoptă prezenta lege”.
4. La art.1 alin.(4) şi (5), pentru unitate terminologică, propunem folosirea sintagmei „asociaţii profesionale”, în loc de „asocieri profesionale”, respectiv „structuri profesionale”.
5. La art.4, deoarece acesta cuprinde un singur alineat, trebuie eliminată marcarea cu „(1)” a acestuia. Reiterăm propunerea pentru
art.6.
Textul este insuficient redactat, întrucât nu conţine referiri la condiţiile de acces în profesia liberă de avocat, urmând să se facă trimitere la Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
6. Norma de la alin.(1) al art.5 trebuie revăzută, deoarece principiul incompatibilităţii prevăzut în reglementările legale existente privind exercitarea profesiilor de judecător, procuror, notat sau executor judecătoresc şi a altor profesii juridice, nu permite acestora să fie consideraţi membri de drept ai noilor barouri de avocaţi ce urmează a se constitui, acest drept revenind doar avocaţilor şi, în viziunea prezentului proiect, şi consilierilor juridici.
Totodată, precizăm că sintagma „licenţiaţii în drept” este superfluă în contextul dat.
La alin.(2), pentru o exprimare adecvată limbajului normativ, sintagma „enunţate la aliniatul anterior” urmează a fi înlocuită prin expresia „prevăzute la alin.(1)”.
7. Având în vedere că la art.6 nu se dispune intrarea în vigoare a legii la un alt termen decât cel prevăzut la art.78 din Constituţia României, republicată, sugerăm eliminarea normei ca fiind inutilă.
8. La art.7, pentru o exprimare fluentă, propunem înlocuirea prepoziţiei „din” antepusă cuvântului „perioada”, prin prepoziţia „privind”.
Totodată, pentru precizia necesară, sugerăm înlocuirea sintagmei „Legea pentru exercitarea profesiei de avocat” prin sintagma „Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
9. La art.8 alin.(1) lit.a), propunem eliminarea, ca rând de prisos, a expresiei „în mod”.
La alin.(2), pentru redarea denumirii complete, astfel cum se regăseşte în Legea nr.51/1995, este necesară introducerea după cuvântul „Congresului”, a cuvântului „avocaţilor”,
10. La art.9, pentru o exprimare consacrată, expresia „acestei legi” se va înlocui prin expresia „prezentei legi” şi se va elimina cratima inserată înaintea titlurilor celor două legi menţionate.
Totodată, potrivit normelor de tehnică legislativă, trebuie precizate datele privind publicarea Legii nr.514/2003, în care sens se va introduce după titlul acesteia, sintagma „publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 5 decembrie 2003”, iar pentru completa identificare a Legii nr.51/1995, se va insera după titlul acesteia, sintagma „republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 din 6 martie 2001”.
11. Propunem eliminarea din finalul proiectului, a formulei de atestare a legalităţii adoptării legii deoarece, în raport de prevederile art.44 din Legea nr.24/2000, republicată, consemnarea acesteia revine succesiv fiecărei Camere şi, respectiv, Parlamentului, în funcţie de modul în care s-a desfăşurat procesul decizional în adoptarea legii respective.

Alte discuții în legătură

Ccr referitor la constitutionalitatea dispozitiilor privind interzicerea constituirii şi funcţionarii de barouri în afara u.n.b.r. Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan” Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan” În Monitorul Oficial al României nr. 259 din data de 17 aprilie 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 155 din 17 martie 2015 ... (vezi toată discuția)
Proiect de lege privind organizarea activitatii de consilier juridic Proiect lege privind organizarea si exercitarea activitatilor de asistenta si reprezentare juridica Proiectul de lege constituie o baza pentru elaborarea ... (vezi toată discuția)
Vreau sa ma inscriu in uniunea colegiilor consilierilor juridici, dar nu pot pentru ca nu sunt angajata pe post, se poate si altfel? s_gianny26 s_gianny26 ce as putea face, vreau sa ma angajez ca si consilier juridic, dar am piedici pt ca nu sunt inscrisa in Uniune....mentionez ca abia am terminat masterul anul ... (vezi toată discuția)