avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 458 soluții astăzi

Conferință: Amnistia fiscală și recalificarea diurnelor. Care este impactul asupra inspecțiilor fiscale și asupra aplicării legislației muncii din România? Lectori: Mazars România. Marți, 17 mai, de la ora 11. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Prescripție pentru incasare bani necuveniti
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Prescripție pentru incasare bani necuveniti

Daca in 2014 am avut concediu de crestere a copilui si am luat indemnizația o luna in plus, in feb 2017 anaf—ul mai poate emite o decizie de rambursare a banilor?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 17:38, 21 Februarie 2017
Institutiile publice pot cere restituirea banilor timp de 5 ani care se calculeaza de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept daca se aplica Vechiul Cod de procedura fiscala.
Dar nu beneficiez de legea 126/ 2014, legea amnistiei fiscale pt mame?
Va transmit acea Lege.

Trebuie sa verificati daca va incadrati intr-un caz in care ati fi scutita de restituirea sumelor. Eu v-am transmis anterior strict termenul în care poate fi recuperata o datorie bugetara.

LEGE nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
(la data 24-sep-2014 actul a fost promulgata de Decretul 593/2014 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege
Embed articolArt. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic."
2.Articolul 24 va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.
(2) În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), (2) şi (3), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate, stabilit în condiţiile art. 2, şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.
(3) În situaţia în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii pentru creşterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenţie, a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii, prevederile alin. (2) nu se aplică.
(4) Pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii.
(5) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (1). Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc."
Embed articolArt. II
(1)Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se scutesc de la plată.
(2)Sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eşalonat pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.
(3)Sumele ce urmează a fi restituite în condiţiile alin. (2) nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, după caz.
(4)Procedura de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute la alin. (2) va fi stabilită prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.
(la data 30-ian-2015 Art. II, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2014 )
(la data 30-ian-2015 Art. II, alin. (4) a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2015 )
(5)Contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă debitelor scutite de la plată/restituite potrivit prevederilor alin. (1) nu se recalculează şi nu se recuperează.
(6)Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după data intrării în vigoare a prezentei legi se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege.
Embed articolArt. III
(1)Debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituite din culpa debitorului, materializată în folosirea cu intenţie de către acesta a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor art. II.
(2)Debitele prevăzute la alin. (1) se recuperează integral de la persoanele care au încasat necuvenit drepturile, inclusiv sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate.
Embed articolArt. IV
(1)În vederea scutirii la plată şi/sau restituirii sumelor recuperate potrivit prevederilor art. II, persoanele în sarcina cărora s-au stabilit debite se vor adresa cu cerere scrisă agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de declaraţia pe propria răspundere că toate documentele prezentate în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/stimulent de inserţie acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au fost solicitate organelor competente.
(2)În situaţia în care cererea prevăzută la alin. (1) nu a fost înregistrată la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, recuperarea debitelor se va efectua potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, iar sumele recuperate nu se restituie.
(3)Scutirea la plată şi, după caz, restituirea sumelor recuperate se fac în baza deciziei directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care se emite în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Decizia se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
Embed articolArt. V
În aplicarea prevederilor art. II - IV pot fi emise instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.
Embed articolArt. VI
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 24 septembrie 2014
Nu va incadrati in prevederile Legii 126/2014 si, prin urmare, nu beneficiati de "amnistia ficala".

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Decizie recalculare indemnizatie dupa 4 ani jumate arhana arhana Buna ziua, am primit la sfarsitul lunii dec.2014 instiintare precum in urma unei decizii din 2012 s a recalculat indemnizatia dupa primul copil. Primul copil ... (vezi toată discuția)
Legea nr.126/2014 barthiaurelia barthiaurelia As vrea sa stiu daca Legea 126/2014, de modificare a O.U.G/2010, privind concediul si indemnizatia lunara de crestere a copilului si masuri de recuperare a ... (vezi toată discuția)
Amnistie fiscala - indemnizatie crestere copil krisstinalexandru krisstinalexandru in perioada mai 2012 - mai 2013 am fost in concediu de crestere si ingrijire copil , am reluat activitatea cu data de 01 mai 2013. In luna iunie 2013 am ... (vezi toată discuția)