avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 590 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Legalitate decizie delegare atributii functionar public
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Legalitate decizie delegare atributii functionar public

Alaturat va prezint continutul deciziei prin care angajatorul imi deleaga atributii

DECIZIA
Nr.XXXXX/XXXXXX
Având în vedere:
- prevederile art.45 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- referatul nr. XXXX/xxxxxxxx al şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice XXXXXXXX;
în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.3612/2017 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurilor organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice - XXXXXXXX, aprobat prin Ordinul nr. 2752/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
Directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice XXXXXXX, domnul XXXXXXX, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. XXXXXXXX, emite următoarea
DECIZIE
Art.1. începând cu data de xxxxxxxx, domnul XXXXXXXXXXXX, inspector clasa I, grad profesional superior gradaţia 5, la Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice XXXXXXXX - Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXXXXXXX - Biroul monitorizare a colectării veniturilor bugetare, i se deleaga sa îndeplinească si atribuţii din cadrul Serviciul colectare si executare silita persoane fizice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXXXXXXXX, in conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr, 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. Fisa postului, se va completa in mod corespunzător cu atribuţii din cadrul Serviciul colectare si executare silita persoane fizice.
Art.3. Prezenta decizie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr. 554/2004, privind Contenciosul Administrativ, la instanţa competentă.
Art.4 Direcţia Servicii Interne prin Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice XXXXXXXXXXX vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


Va rog sa va exprimati puctul de vedere in ceea ce priveste legalitatea acestei decizii avand in vedere urmatoarele:

- decizia mi-a fost comunicata la doua zile dupa ce aceasta a inceput sa produca efecte;
- Ordinul nr.3612/2017 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurilor organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, nu exista, dar potrivit deciziei acesta exista si este aprobat anterior emiterii sale prin Ordinul nr. 2752/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
- referatul şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, nu mi-a fost comunicat si nu îi cunosc continutul.
- Exprimarea utilizata in cuprinsul art. 1 al deciziei este gresita ,, Art.1. începând cu data de xxxxxxx, domnul XXXXXXXXXXXX, inspector clasa I, grad profesional superior gradaţia 5, la Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice XXXXXXXX - Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXXXXXXX - Biroul monitorizare a colectării veniturilor bugetare, i se deleaga sa îndeplinească si atribuţii din cadrul Serviciul colectare si executare silita persoane fizice.....’’
- Potrivit art. 28 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare ,, Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct.’’
- Potrivit art.45 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ,,(1) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.’’
,,(2) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.’’

iar potrivit art. 40 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;…..

- potrivit ART. 14 din H.G. Nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
(1) Statele de funcții pentru direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se aprobă de către
preşedintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile coordonate metodologic
de aparatul propriu al ministerului.
(2) Atribuțiile şi competențele direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcționare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenției, pe baza
propunerilor Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile coordonate metodologic de aparatul
propriu al ministerului.
(3) Atribuțiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul direcțiilor generale
regionale ale finanțelor publice se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi
funcționare prevăzut la alin. (2).
- potrivit deciziei de numire in functia publica indeplinesc functia de inspector superior in cadrul Biroului monitorizare a colectării veniturilor bugetare - subordonat sefului de administratie, avand stabilite atributii specifice acestui birou potrivit Art. 129 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIILOR GENERALE REGIONALE ALE FINANŢELOR PUBLICE aprobat prin OPANAF nr. 2294/2017
- prin decizia prin care mi se deleaga si atributii ale Serviciului colectare si executare silita persoane fizice – subordonat sefului de administratie adjunct – colectare sunt obligat sa indeplinesc si atributii specifice functiilor publice numite in cadrul acestui serviciu prevazute la Art. 162 din acelasi regulament.
- Arat ca potrivit Art. 129 din regulament Biroul monitorizarea colectării veniturilor bugetare - subordonat sefului de administratie, are ca atributii principale monitorizarea, analizarea si raportarea catre structurile superioare ( DGRFP si ANAF) a activitatii de colectare a veniturilor bugetare implicit a activitatii Serviciului colectare si executare silita persoane fizice – subordonat sefului de administratie adjunct - colectare.
- Potrivit prevedrilor ART. 94 , alin (1) si alin (2) lit. a) din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare
(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

Cel mai recent răspuns: avvalentina , utilizator 14:00, 26 August 2017
Scrie în decizie ca poate fi contestată în instanță. Dacă intenționați sa deschideți proces, în acțiune se vor argumenta motivele contestației. Nu e o speță de forum.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sef birou functionarul functionarul Care este nr. minim de personal executant pt. existenta functiei de sef birou? Poate fi solicitata retroactiv plata drepturilor salariale pentru exercitarea ... (vezi toată discuția)
Cand este creat un post de sef serviciu? duni duni Postul de sef serviciu este creat atunci cand exista un numar de .....in subordine? - E vorba de sectorul bugetar. Va rog frumos sa-mi spuneti in ce lege se ... (vezi toată discuția)
Calitate procesuala pasiva Doru Piroi Doru Piroi Doamnelor/domnilor, de curind am actionat in judecata statul roman, atentie, prin ministerul finantelor, administratia nationala de administrate fiscala, ... (vezi toată discuția)